Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy MsÚ

Jarná kampaň 2018 Vytlačiť
 

Mesto Revúca oznamuje občanom mesta, že v zmysle príslušných právnych predpisov uskutoční jarný kampaňový zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (konáre, lístie).

Zber sa bude organizovať v dvoch termínoch a to posledný marcový týždeňdruhý aprílový týždeň podľa rozpisu uvedeného na konci tohto oznamu. Žiadame preto občanov, aby tento biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do cesty a chodníka.

Zároveň občanov dôrazne upozorňujeme na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca č.133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Revúca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené takto:

„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom, je v zmysle zákona priestupkom.“

 

Posledný marcový týždeň (26.03.2018 - 29.03.2018)

Pondelok

Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického

Utorok

Sídlisko Stred 2 - SNP

Streda

Podskalka, Komenského, Generála Viesta

Štvrtok

Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná, Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

 

 

Druhý aprílový týždeň (09.04.2018 - 13.04.2018)

Pondelok

Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického

Utorok

Sídlisko  Stred 2 - SNP

Streda

Podskalka, Komenského, Generála Viesta

Štvrtok

Sídlisko 1-2 , Okružná, Železničná

Piatok

Maša,  Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

 

 

Text: Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca

msu.jpg


 
 

Oznam MsÚ - bezplatné právne poradenstvoVytlačiť
 

Vážení občania,

v rámci zlepšovania prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi bude od dňa 21. marca 2018, každú stredu, vždy v čase od 14:00 do 16:00 hod. v zasadačke Mestské úradu Revúca, Námestie slobody13/17, poskytované bezplatné právne poradenstvo fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a ktoré nemajú nedoplatky voči mestu. Právne poradenstvo vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych bude poskytovať JUDr. Pavol Halaj.

V prípade záujmu o bezplatné právne poradenstvo je potrebné nahlásiť sa na sekretariáte Mestského úradu Revúca na telefónnom čísle +421 (0) 58 28 515 11 alebo e-mailom na zatrochova@revuca.sk vždy najneskôr do utorka do 11:30 hod. každý týždeň.

msu.jpg


 
 

Podpísanie Zmluvy o partnerstveVytlačiť
 

Dňa 14.11.2017 podpísala primátorka mesta Revúca Eva Cireňová Zmluvu o partnerstve s primátorom  mesta Satka v Ruskej federácii  Aleksandrom  Anatoľjevičom  Glazkovom. 

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej poverilo primátorku mesta vypracovaním a podpísaním partnerskej zmluvy o spolupráci medzi mestami Revúca a Satka na základe ponuky ruskej strany. Zmluva bola navrhnutá v zmysle rozvoja priateľských vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom s nadviazaním spolupráce medzi mestami v rôznych oblastiach osvety, kultúry, športu, rozvoja hospodárstva, priemyslu a cestovného ruchu.

Podpis zmluvy prebehol na najvyššej úrovni počas oficiálnej návštevy predsedu NR SR Andreja Danka na pôde Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie za prítomnosti predsedníčky Rady federácie Valentiny Matvijenko.

Text a foto: MsÚ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg


 
 

Modernizácia chodníkovVytlačiť
 

Mesto Revúca zabezpečilo na území mesta modernizáciu chodníkov, ktorá sa uskutočnila v  auguste – septembri  tohto roku.  Stavebné práce boli zrealizované zhotoviteľom  Inžinierske stavby a.s., Košice  v hodnote 142,2 tis. eur.  Modernizácia  väčšieho  rozsahu  bola  uskutočnená  v lokalitách  -Ul. Tomášikova,  Vl.Clementisa,  vnútroblok   medzi  ulicami  T.Vansovej  a   Vl.Clementisa,  pred   gymnáziom  M.Kukučína,    Ul. Jesenského a Ul. Partizánska   s priľahlými   chodníkmi. Celkovo bolo zmodernizovaných  8 500 m2 chodníkov. Pôvodný  asfaltový  povrch  chodníkov  bol   v uvedených  lokalitách  v  nevyhovujúcom    technickom  stave   a   pohyb  po  nich  bol  značne  problémový.   Realizáciou    zámeru    bol  odstránený  pôvodný asfaltový povrch,  vykonaný  asfaltový  spojovací  postrek  s  následným  uložením  asfaltového  betónu  o  hrúbke 40 mm.  Súčasne  bola  vykonaná   výšková  úprava, resp.  rekonštrukcia   poklopov,  armatúr  a  uličných  vpustí,   nachádzajúcich   sa  na   ploche realizovaných chodníkov. Na  Ul.Partizánskej boli  osadené  nové cestné obrubníky z dôvodu, že pôvodné obrubníky a chodník boli v rovine s miestnou komunikáciou. Zámerom  mesta  Revúca   je  zabezpečiť  v budúcom období ďalšiu modernizáciu chodníkov na území mesta, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave. 

 

Ul.Vl.Clementisa

Ul.Vl.Clementisa

Ul.Vl.Clementisa

Ul.Vl.Clementisa

Vnútroblok medzi Ul.Vl.Clementisa a Ul.T.Vansovej

Vnútroblok medzi Ul.Vl.Clementisa a Ul.T.Vansovej

Vnútroblok medzi Ul.Vl.Clementisa a Ul.T.Vansovej

Vnútroblok medzi Ul.Vl.Clementisa a Ul.T.Vansovej

Lokalita pre gymnáziom M.Kukučína

Lokalita pred gymnáziom M.Kukučína

Lokalita pre gymnáziom M.Kukučína

Lokalita pred gymnáziom M.Kukučína

Ul.Tomášikova

Ul.Tomášikova

Ul.Tomášikova

Ul.Tomášikova

Ul.Tomášikova

Ul.Tomášikova

Ul.Jesenského - obojstranne

Ul.Jesenského - obojstranne

Ul.Partizánska

Ul.Partizánska


 
 

Rekonštrukcia chodníkaVytlačiť
 

V mesiacoch   september - október  tohto  roku   bola   na  časti   ulice   M.R.Štefánika   v  Revúcej    uskutočnená   rekonštrukcia  chodníka   zhotoviteľom   Eva Kilíková - Stylling RA, Revúca    v  hodnote   38,1 tis. eur      a   to    v úseku   od  križovatky    ulíc    M.R.Štefánika - Tomášikova   po  objekt  „Bagetka“  v  dĺžke  160 m.     Pôvodný  asfaltový  povrch  chodníka  bol     v   nevyhovujúcom    technickom  stave,   pričom   bol    jeho   priechod     problémový. Realizáciou    zámeru   boli  odstránené  pôvodné obrubníky   a   betónový   podklad,  osadené  boli  nové obrubníky   a  do nového podkladu  uložená  zámková dlažba.  V rámci stavebných prác   bola   vykonaná   aj   bezbariérová   úprava   plôch   v   križovatke  ulíc   M.R.Štefánika-Tomášikova   a to z dôvodu zriadenia priechodu pre chodcov  na  Ul.Tomášikovej  pri objekte Slovenskej sporiteľne. Rekonštrukcia   chodníka    zabezpečí    bezproblémový    pohyb    chodcov      na    tomto   frekventovanom    úseku    v  centrálnej  mestskej  zóne.    Zrekonštruovaný   chodník   taktiež  esteticky  dotvorí  predmetnú lokalitu.       Realizáciou zámeru  bola  ukončená rekonštrukcia  chodníkov  v  celom  prieťahu   mesta  pri ceste  II.triedy č.532    na  uliciach  M.R.Štefánika  a  Muránska  z  vlastných  prostriedkov mesta Revúca.

01.JPG02.JPG141120172380.jpg


 
 

VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! Vytlačiť
 

Máte doma staré pohľadnice alebo fotografie Revúcej?

Nenechajte svoje poklady zapadnúť prachom

a darujte ich alebo zdarma zapožičajte Mestu Revúca

pre pripravovaný nástenný kalendár.

Privítame akékoľvek staré pohľadnice alebo fotografie

mesta Revúca, kultúrnych pamiatok, zábery námestia, ulíc, uličiek a pod.

Uvedené môžete priniesť osobne v pracovných dňoch na Mestský úrad v Revúcej, Námestie slobody 13/17, 1. poschodie, kancelária č. 48 počas úradných hodín

alebo nás môžete kontaktovať na:

tel.: 058/28 515 55, 058/28 515 22

mobil: 0908 996 636

e-mail: bibiana.jankosikova@revuca.sk, patricia.sefranova@revuca.sk

Vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na Vaše príspevky!

VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! VÝZVA! 

Ilustračná fotografia: Archív Múzea Prvého slovenského gymnázia, uloženie originálov: Literárny archív SNK

Ilustračná fotografia:

Archív Múzea Prvého slovenského gymnázia, uloženie originálov: Literárny archív SNK


 
 

Rekonštrukcia chodníkaVytlačiť
 

V mesiacoch   august  a september  tohto  roku   bola   na  časti   ulice  Hviezdoslavovej   v  Revúcej   zrealizovaná   modernizácia   uličného  priestoru,  v rámci  ktorej  bola uskutočnená rekonštrukcia chodníka   zhotoviteľom   Eva Kilíková-Stylling RA, Revúca   v hodnote   21 800 €  a  to  v úseku  od križovatky  ulíc  Hviezdoslavova - Sládkovičova smerom    ku  križovatke  ulíc  Hviezdoslavova - Jilemnického  v  dĺžke  150 m. Pôvodný asfaltový  povrch  chodníka  bol  v nevyhovujúcom  technickom stave,  pričom  bol jeho priechod problémový. Realizáciou zámeru boli  odstránené  pôvodné obrubníky  a  časť betónového   podkladu,  osadené  boli  nové obrubníky  a  do nového podkladu  uložená zámková dlažba. Rekonštrukcia   chodníka  zabezpečí  bezproblémový  pohyb  chodcov na tomto frekventovanom  úseku,  ktorý   využívajú    obyvatelia danej lokality, ako aj žiaci a  zamestnanci  základnej  školy. Opravený  chodník  taktiež  esteticky   dotvorí   predmetnú lokalitu. Jeho rekonštrukciou bola ukončená modernizácia spevnených plôch  na celom úseku Hviezdoslavovej ulice  z vlastných prostriedkov mesta Revúca.

Rekonštrukcia chodníka

Rekonštrukcia chodníka

Rekonštrukcia chodníka


 
 

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska RevúcaVytlačiť
 

V termíne 6/2017 – 7/2017 boli opravené sociálne zariadenia v priestoroch prevádzky letného kúpaliska v Revúcej.

Zhotoviteľom prác bola firma J. Buvala s.r.o. a to v celkovej hodnote 20 297,68 € s DPH. Pôvodné sociálne zariadenia boli značne opotrebované a boli v nevyhovujúcom technickom stave.

Predmetom prác bolo odstránenie pôvodnej sanity, vybúranie murovaných priečok, výmena elektroinštalácie, vodovodných rozvodov a dverí, vybudovanie nových toaletných priestorov  vrátane osadenia novej sanity a obkladov.

Realizáciou uvedeného zámeru došlo k podstatnému zlepšeniu hygienických podmienok v sociálnych priestoroch a zvýšeniu komfortu návštevníkov letného kúpaliska v aktuálnej letnej sezóne.

Finančné prostriedky pre uvedenú realizáciu boli zabezpečené z vlastných prostriedkov v rámci rozpočtu Mesta Revúca.

Text a foto: MsÚ

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca

Oprava sociálnych zariadení letného kúpaliska Revúca


 
 

Pečiatka pri príležitosti 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnáziaVytlačiť
 

Pečiatka pri príležitosti 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia


 
 

Vyrazenie pamätnej minceVytlačiť
 

Vyrazenie pamätnej mince


 
 

Hudobná škola seniorVytlačiť
 

Hudobná škola senior


 
 

Oznam - Viacfunkčné ihriskáVytlačiť
 

Oznam - Viacfunkčné ihriská

Ihriská je možné rezervovať na mob. číslach: 0905675248, 0907229558


 
 

ĎakujemeVytlačiť
 

Ďakujeme


 
 

Informačné tabule zlepšia orientáciu turistovVytlačiť
 

Mesto Revúca osadilo dve nové informačné tabule na prístupových cestách do mesta a to na ulici M. R. Štefánika a Muránskej. Tabule označujú Múzeum Prvého slovenského gymnázia i Turistické informačné centrum. Realizácia prebehla začiatkom mája 2017.

Mesto chce tak zlepšiť orientáciu domácich i zahraničných návštevníkov pri cestách do mesta Revúca i návštevách regiónu Gemer.

Cieľom je skvalitnenie propagácie národnej kultúrnej pamiatky celonárodného významu pri príležitosti blížiaceho sa 155. výročia založenia Prvého slovenského a. v. gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, ktoré si pripomenieme v septembri práve v tomto roku.

Zámerom je samozrejme osloviť aj nových návštevníkov a motivovať ich tak k návšteve počas celého roka upozornením na turisticky atraktívnu pamiatku.

Tieto informačné tabule majú význam v infraštruktúre cestovného ruchu a ich úlohou je upozorniť a navigovať návštevníkov a turistov do označenej lokality, ale hlavne zdôrazniť regionálne hodnoty, ktoré na území mesta máme.

 

Text a foto: MsÚ

Informačné tabule zlepšia orientáciu turistov

Informačné tabule zlepšia orientáciu turistov


 
 

Prestavba sociálnych priestorovVytlačiť
 

V   mesiacoch     marec – apríl / 2017    sa   uskutočnila    prestavba    sociálnych     priestorov v Kultúrnom dome v m.č.Revúčka.V rámci  uskutočnených  stavebných  prác  boli  vybúrané  pôvodné  priečky   a   zrealizované  nové dispozičné riešenie sociálnych priestorov  na  prízemí  kultúrneho  domu. Zrealizovaná bola novú vnútorná kanalizácia, vodovod,  nainštalované  boli nové vykurovacie telesá  a  zabezpečená  teplá  voda.   Odkanalizovanie   predmetných  priestorov bolo uskutoč- nené  kanalizačnými  prípojkami,  ktoré  sú napojené do verejnej kanalizácie.Osadené   boli  nové  dverné  konštrukcie,  nové  zariaďovacie  predmety,   zrealizované  nové obklady, dlažby, maľby a nátery v zmodernizovaných  priestoroch. Akcia   bola  uskutočnená prostredníctvom zhotoviteľa  Daniela Simana, Lubeník  z  finančných prostriedkov mesta Revúca  vo výške  12.400 eur. Uskutočnením   danej   akcie   za   zabezpečí   podstatné  zlepšenie  hygienických  podmienok v sociálnych priestoroch kultúrneho domu.

Prestavba sociálnych priestorov


 
 

Prevádzkové hodiny DDI RevúcaVytlačiť
 

Prevádzkové hodiny DDI Revúca


 
 

3 660 kg odpadu odnesenýchVytlačiť
 

3 669 kg odpadu odnesených


 
 

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťažiVytlačiť
 

Mesto Revúca v roku 2016 vydalo nový propagačný materiál pod názvom: Mesto Revúca Turistický sprievodca, ktorý predstavuje najzaujímavejšie miesta a atraktivity Revúcej, ako i typy na výlety do okolia v rámci regiónu Gemer.

Sprievodca obsahuje informácie o infraštruktúre využiteľnej pre potreby návštevníkov našej oblasti v rámci cestovného ruchu ako napr.: ubytovacie a stravovacie zariadenia, poskytovanie rôznych druhov služieb, pamätihodnosti, prehľad o pravidelných podujatiach, turistických i cykloturistických trasách ako i ďalšie užitočné informácie.

Oddelenie regionálneho rozvoja Mestského úradu v Revúcej zaslalo tohto sprievodcu do súťaže pod názvom: „Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku“. Hlavným organizátorom súťaže je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Jej cieľom je zvyšovanie estetickej úrovne kníh i propagačných materiálov o Slovensku, jeho regiónoch a mestách, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v členských štátoch Európskej únie. Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov hodnotí vizuálnu úroveň materiálov, so zreteľom na ich kvalitu, grafické riešenie, polygrafickú úroveň ako i použitý materiál.

Turistický sprievodca Mesta Revúca sa v jubilejnom 10. ročníku tejto súťaže umiestnil na krásnom 1. mieste v kategórii B9 Propagačné materiály – mestá. Predbehli sme dokonca i také mestá ako Liptovský Mikuláš a Bratislavu.

Dňa 6. apríla 2017 prevzala primátorka mesta Eva Cireňová z rúk predsedu poroty súťaže Ľ. Hradeckého prestížny diplom na vernisáži výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Za náš región sme neboli jediní, ocenenie v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska 2017“ získala aj Obec Muráň v kategórii A6 Obce a to 2. miesto s kalendárom Krásny kraj muránsky – fauna, ktorého autorom fotografií je Maroš Detko.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí stáli pri zrode tohto propagačného materiálu a prispeli tak k nášmu dosiahnutému úspechu.

Sprievodca je dostupný v Turistickom informačnom centre v Revúcej v slovenskom jazyku vo formáte A5 a počte 16 plnofarebných strán.

Text: MsÚ

Foto: MsÚ, Maroš Detko

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

REVÚCA získala 1. MIESTO v CELOSLOVENSKEJ súťaži

Súbor na stiahnutie Tlacova_sprava.pdf Tlacova_sprava.pdf (280.2 kB)

 
 

Ukončenie sezóny Umelej ľadovej plochyVytlačiť
 

     Túto sezónu sme prešli skúškou, ktorá stojí za krátky článok. Na prelome rokov sa nám podarilo zrekonštruovať a spustiť do skúšobnej prevádzky umelú ľadovú plochu. Ako už bolo viac krát písané, stálo to nemalé sily a prostriedky, avšak ani prevádzka takéhoto zariadenia nie je med lízať. Možno vznikol čas na krátku rekapituláciu.

     Za pomerne krátke obdobie od 5. januára 2017 do 5. marca 2017 umelú ľadovú plochu navštívilo     3 082 priaznivcov korčuľovania. Na vstupnom mesto vyzbieralo 4 374,50 EUR. Svojich priaznivcov si našiel aj nápojový automat pričom tento vydal až 1400 nápojov.

     Ako to už býva pri takýchto zariadeniach, prevádzka máva aj svoje tienisté stránky. Jednou z nich je  nepochybne platenie účtov, napríklad za energie. Vo finančnom vyjadrení hovoríme o čiastke 12 848,54 EUR s DPH len za elektrickú energiu. Ďalej to bolo zabezpečenie revízií elektriny a bleskozvodov, nákup pohonných látok a prevádzkových kvapalín pre rolbu, jej bežná oprava a údržba, nákup spotrebného materiálu, spotreba vody, zabezpečenie čistoty hygienických zariadení a verejných priestorov, zabezpečenie tepla vo verejných priestoroch ale aj v prevádzkovej časti, odpratanie snehovej kalamity, výmena poškodeného skla a stĺpa osvetlenia pomocou techniky, ochranné pomôcky pre personál atď atď. Je toho jednoducho veľa. Do dnešného dňa Mesto Revúca ako prevádzkovateľ umelej ľadovej plochy investovalo viac ako 25 tisíc EUR  len na prevádzku a veci s ňou spojené, pričom v tejto sume ešte nie je zahrnutá minimálna mzda pre zamestnancov a stále prichádzajú ďalšie faktúry za jednotlivé služby, ktoré bolo potrebné objednať externe.

     Ďalšou stránkou je istá spokojnosť, alebo nespokojnosť občanov ktorí korčuľujú, alebo hrajú hokej. Kritiku sme si vypočuli osobne, prečítali na sociálnych sieťach. Nutné je priznať, že viac bolo kritiky ako chvály. Dokonca to vyvrcholilo anonymným podaním oznámenia na Inšpektorát práce a taktiež anonymným oznámením Policajnému zboru SR za neoprávnené vynaloženie finančných prostriedkov pri rekonštrukcii umelej ľadovej plochy. Tu je na mieste otázka, či to má vôbec zmysel investovať toľké finančné prostriedky pre úzky okruh takto športovo založených občanov, keď namiesto toho, že mohli korčuľovať do ľubovôle (nikomu sme korčuľovať nezakázali, alebo zamedzili mimo dní alebo hodín kedy to nebolo technicky možné nie našou chybou), vypisujú a štvú štátne orgány v konečnom dôsledku sami proti sebe. Pretože sa mohlo veľmi ľahko stať, že pokiaľ by sme tieto veci neustáli v zmysle platnej legislatívy, márne by bolo naše úsilie, umelú ľadovú plochu by sme jednoducho zavreli z rozhodnutia štátnych orgánov.

     Napriek všetkým negatívam s ktorými sme sa stretli, ceníme si Vašu priazeň a pevne veríme, že v budúcej zimnej sezóne 2017/2018 sa opäť uvidíme na ľade naplno a bez zlých emócií.  


 
 

Oznam o presťahovaní prevádzkyVytlačiť
 

Oznam o presťahovaní prevádzky


 
 

Robíme prvé kroky k viacúčelovej športovej hale..... Vytlačiť
 

    Dňa  25.11.2016   bol mestu Revúca a samosprávam nad 5000 obyvateľov zaslaný list Slovenského zväzu ľadového hokeja /SZĽH/ o zámere  zväzu  revitalizovať  zimné štadióny na multifunkčné centrá športu a možnosti spolupracovať so samosprávami pri realizácii projektu. Reagovali sme na výzvu a novú mestskú umelú ľadovú plochu - zimný štadión, sme prihlásili na možnosť prekrytia a dobudovanie kvalitného zázemia pre prevádzku a zlepšenie komfortu pre korčuľujúcich aj hokejistov v stanovenom termíne do 15.12.2016  

      Následne 25.1.2017, nám bol zaslaný list na spoluprácu od prezidenta SZĽH pána Ing. Martina Kohúta , týkajúci sa výstavby športovej haly, resp. objektu, ktorý umožní multifunkčné využitie ľadovej plochy.

   V zimnom období bude plocha využitá na korčuľovanie a hokej a  v letných mesiacoch pre rôzne druhy športu / volejbal, hádzaná, nohejbal ../ a iné podujatia.

     Primátorka mesta iniciovala stretnutie s pánom prezidentom SZĽH, ktorý ju dňa 30.1.2017 prijal v priestoroch ústredia SZĽH. Bolo to úvodné, prvé stretnutie na ktorom si vzájomne  odovzdali základné  informácie o projekte a individuálnych možnostiach riešenia výstavby   v Revúcej. Vzhľadom na využitie novej  umelej ľadovej plochy, ktorú sme otvorili v skúšobnej prevádzke od 5.1.2017, primátorka mesta navrhla a poprosila pána prezidenta SZĽH o jej zapracovanie do projektu ktorého investorom bude SZĽH.

      Mesto Revúca má možnosť  podať  žiadosť o výstavbu viacúčelovej športovej haly do 15.2.2017. Pretože sa jedná pri výstavbe aj o vyvolané investície zo strany mesta,  ktoré ešte nie sú v tomto štádiu predstavovania projektu zo strany SZĽH ani mesta úplné a presné, je potrebné o nich ďalej rokovať.

      O následných krokoch zo strany mesta a rozhodnutiach  poslaneckého zboru  a spolupráci so SZĽH Vás budeme informovať.

 

Listy SZĽH v prílohe.

Súbor na stiahnutie priloha_list.pdf priloha_list.pdf (96.3 kB)

 
 

Mesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST Vytlačiť
 

V roku 2016 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti s Národným informačným strediskom SR, a. s. hodnotenie obcí a miest z pohľadu potenciálu rozvoja.

Národné informačné stredisko (NiSSR) vyhodnotilo spomedzi 2926 obcí a miest za rok 2016 mesto Revúca ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.

Celkovo pozitívne bolo hodnotených 30,2 % obcí a miest, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

Mesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIESTMesto Revúca získalo PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST


 
 

Informácia oddelenia finančného a majetkovo právneho Mestského úradu v RevúcejVytlačiť
 

Upozornenie – daň z nehnuteľností

Správca dane z nehnuteľností v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností je  31. január 2017.

Daňové priznania podávajú iba vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka 2016.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením počas kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ stal vlastníkom.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačivách vydaných Opatrením MF SR, ktoré sú platné od 01.01.2015 a sú dostupné u správcu dane – Mestský úrad Revúca – kancelária č. 2, alebo na internetovej stránke Mesta Revúca aj Ministerstva financií SR v sekcii  Dane, clá a účtovníctvo – Priame dane – Miestne dane a poplatky.

 

Upozornenie -  poplatok za komunálne odpady

 

Poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí žiadajú odpustenie alebo zníženie poplatku za rok 2017 doporučujeme, aby potrebné doklady doručili na Mestský úrad Revúca  - podateľňa, prípadne do kancelárie č. 2  do  31.1.2017.

 

Zároveň upozorňujeme, že od roku 2017 bolo doplnkom č. 2 k VZN Mesta Revúca č. 118/2012 upravené zníženie poplatku u poplatníkov, ktorí si uplatňujú zníženie poplatku a to na 50 % základnej sadzby poplatku – 10,31 € .

 

Upozornenie - Ostatné miestne dane

U ostatných miestnych daní – daň za psa, daň za používanie VP, parkovné, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, upozorňujeme obyvateľov, že všetky zmeny je potrebné hlásiť do 30 dní na MsÚ Revúca, č. dverí 6 – pokladňa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme poplatníkov, že rozhodnutia k daniam a poplatkom za rok 2017 budú doručované v mesiacoch marec až apríl 2017.

 

Pri úhrade bezhotovostne je nevyhnutne potrebné zadať príslušný variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí (bez toho nebude platba identifikovaná), pri úhrade v pokladni MsÚ je potrebné doniesť so sebou k úhrade aj rozhodnutie.


 
 

PREHĽAD POSKYTOVANÝCH PODPÔR ŠFRB ROK 2017 Vytlačiť
 


 
 

SOCIÁLNY TAXÍK – POZOR ZMENA !!!Vytlačiť
 

 S účinnosťou od 1.1.2017 sa menia podmienky poskytovania príspevku na prepravnú službu sociálnym taxíkom. Stanovuje sa limit :

20 poukazov na 3 mesiace.

         Občania, ktorí sú odkázaní na túto službu si môžu vybrať naraz 20 poukazov.   Nárok na ďalšie poukazy budú mať až po uplynutí troch mesiacov od vydania poukazov. Všetky doteraz vydané poukazy ostávajú v platnosti .

 

Objednávky taxíka na čísle :    0911 456 999


 
 

Ďakovný listVytlačiť
 

Ďakovný list


 
 

OZNAM Vytlačiť
 

Oznamujeme všetkým našim klientom, že Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca, Turistické informačné centrum Revúca a Kaviareň národovcov sú od 29.júla 2016 z technických príčin zatvorené do odvolania.
Za pochopenie ďakujeme.

PSG


 
 

Mesto Revúca hľadá rečníkov a recitátorovVytlačiť
 

Mesto Revúca hľadá externých spolupracovníkov (rečníkov a recitátorov na občianske pohreby), ktorí budú vedieť na základe podkladov od pozostalých samostatne pripraviť smútočné príhovory a zároveň aj predniesť smútočnú reč počas pohrebu.
Požiadavky: ukončená SŠ, komunikačné schopnosti, ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom, mikrofonický hlas.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na PhDr. Renátu Ružinovú , referát kultúry a ZPOZ  0905762238, 058/2251591
Svoje životopisy môžete posielať  na ruzinova@revuca.sk


 
 

Objavujte krásy pestrofarebnej jesennej prírodyVytlačiť
 

Pre milovníkov turistiky patrí jeseň nepochybne k najkrajším obdobiam v roku. Ruch na turistických chodníčkoch utíchol a všetko je akési tichšie. Krásy jesene a pestrofarebné kulisy našich lesov sú pohladením pre romantické duše, ale prajú i zátišiam fotoobjektívu.

Toto čarovné obdobie plné farieb si môžete vychutnať turistickými vychádzkami po novo značených turistických trasách. V okrese Revúca boli na podporu turizmu vyznačené dve nové pešie turistické trasy, ktoré svojim charakterom majú pripomínať bohatú banícku históriu v oblasti Železníka, Sirka, Rákoša, Burdy a Polomu. Trasy prechádzajúc týmito baníckymi oblasťami poskytujú unikátne výhľady na krajinný ráz nášho regiónu.

 

1. turistická trasa: Rákoš – Rákošská Baňa – Červeňany – Nový Sirk – Hámor – Burda – Polom

Turistická značka: zelená

Dĺžka trasy: 23 km

Čas trasy: Rákoš – Polom 6:05 h; Polom – Rákoš 5:40 h

Priebeh trasy:

Úsek

Nadmorská výška

Vzdialenosť

Čas

Rákoš – Rákošská Baňa

331 m

2 km

0:30 h

360 m

Rákošská Baňa – Červeňany

360 m

1,8 km

0:25 h

320 m

Červeňany – Nový Sirk

320 m

2 km

0:30 h

340 m

Nový Sirk – Hámor

340 m

3,7 km

0:55 h

320 m

Hámor – Burda

320 m

6,5 km

1:50

350 m

Burda - Polom

350 m

7 km

1:55 h

694 m

2. turistická trasa: Rákoš – Pri javore – Železník, vrch – Nový Sirk

Turistická značka: žltá

Dĺžka trasy: 10 km

Čas trasy: Rákoš – Nový Sirk 3:05 h; Nový Sirk – Rákoš 3:00 h

Priebeh trasy:

Úsek

Nadmorská výška

Vzdialenosť

Čas

Rákoš – Pri javore

331 m

2 km

1:00 h

676 m

Pri javore – Železník,vrch

676 m

3 km

0:50 h

814 m

Železník,vrch – Nový Sirk

814 m

5 km

1:15 h

340 m

 

Prajeme vám veľa krásnych zážitkov z vašich nachodených kilometrov.

 

Viac informácií:

Turistické informačné centrum Revúca

tic@revuca.sk

+421 58/28 515 58

 

Zdroj: Dušan Hodoš

Text: MsÚ Revúca, 2016

Objavujte krásy pestrofarebnej jesennej prírody


 
 

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihriskuVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu v sume 2 000 eur na základe podanej žiadosti na zabezpečenie realizácie aktivít projektu pod názvom: „Učíme sa bezpečnosti na cestách“. Mesto  participovalo na spomínanom projekte finančnou čiastkou 515 eur.

Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju výchovy, vzdelávania a praktického výcviku dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku (ďalej len „DDI“) v Revúcej prostredníctvom zakúpenia materiálneho vybavenia pre praktický výcvik v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke.

V rámci projektu sa podarilo zakúpiť 10 ks detských bicyklov, 10 ks detských prilieb, 30 ks detských reflexných viest a 100 ks reflexných prvkov rôznych druhov.

Zvýšením kvality technického vybavenia DDI sa zároveň zvýšila kvalita výchovy a praktického výcviku žiakov, ako aj bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Text a foto: MsÚ

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku

Nové vybavenie na detskom dopravnom ihrisku


 
 

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v RevúcejVytlačiť
 

logo

 

Dňa   3.12.2015  v našej MŠ na Sládkovičovej ulici za účasti pani primátorky mesta  Revúca MVDr . Evy Cireňovej, vedúceho odboru školstva Ing. Igora  Kvetka PhD., člena policajného zboru, člena hasičského zboru, všetkých detí našej MŠ, pedagogického i nepedagogického personálu konalo sa  slávnostné otvorenie interiérového  dopravného ihriska s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“. Finančnú pomoc na realizáciu nám poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia.                                            

             Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná organizácia, ktorá každoročne vyhlasuje rôzne vzdelávacie projekty pre rôzne typy škôl, detské domovy a neziskové organizácie.

Témou grantového programu pre rok 2015 bola podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska – exteriérového i interiérového.

Naša MŠ na Sládkovičovej ulici disponovala voľným, nevyužitým priestorom tzv. “kočikárňou“, ktorý sme už dlhodobo plánovali zveľadiť.

Chopili sme sa príležitosti a vypracovali projekt s názvom „Vitajte deti v dopravnom kútiku“.  S radosťou sme prijali správu, že naša žiadosť o grant bola schválená a podporená sumou 1 845,60€. Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie interiérového / vnútorného / dopravného ihriska a jeho následného využitia deťmi, pedagogickým kolektívom a rodičmi.

Našu „bývalú kočikáreň“ sme v priebehu mesiaca premenili na úžasné dopravné ihrisko – vymaľovali sme steny križovatkami, rušnou ulicou, stavbou, dopravnými značkami, kruhovým objazdom, hasičskou stanicou, záchranárskymi dopravnými prostriedkami. Z finančnej podpory od Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili detské dopravnými prostriedky na vozenie, štvorkolky, kolobežky, stojanové dopravné značky, semafóry, dopravné textilné koberce, rôzny didaktický materiál na edukačnú činnosť a magnetickú tabuľu.

Preto chceme aj touto cestou poďakovať  Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu vybudovania nášho dopravného ihriska, i za darovanie detských odrážadielok, detských bezpečnostných vestičiek a rozprávkovú knižku o dopravnej výchove.

Naše poďakovanie tiež patrí i nášmu zriaďovateľovi – mestu Revúca, za podporenie a podanie našej žiadosti.

                                                                                                G. Kubasková – MŠ Sládkovičova

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej

Nadácia Volswágen Slovákia podporila MŠ na Sládkovičovej ulici v Revúcej


 
 

Slávnostné ukončenie projektu Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia Vytlačiť
 

VVS, a.s. je mimoriadne aktívna pri realizácii europrojektov. Pod úspech všetkých projektov sa nemalou mierou podpísala aj fundovaná a profesionálna kooperácia viacerých zložiek – investora, zhotoviteľa, dozoru stavby, tiež mesta alebo obce v zastúpení progresívnych primátorov či starostov a ich snahe o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov.

Jedným z projektov posledného programového obdobia je aj stavba „Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia“

Dňa 29. 2. 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za prítomnosti ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu, v meste Revúca.

 

Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

 

Príprava Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok bola v júni 2014. Po schválení finančných prostriedkov z Európskych fondov v novembri 2014 v rámci operačného cieľa Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

V rámci projektu sa realizovala výstavba splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách mestskej časti Revúčka, čím sa  podstatne  zlepšilo  zaobchádzanie s odpadovými vodami,    ktoré   sa   predtým  akumulovali v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávali   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   je   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na ul. Komenského.  Splaškové  vody sú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.

Vybudovaním kanalizačnej siete sa zvýši podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu o 544 obyvateľov v roku 2020. Predpokladaným 93,67%-ným napojením obyvateľstva riešeného územia na kanalizačnú sieť sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok v uvedenej oblasti, kvalitné prečistenie odpadových vôd a tým ochrana podzemných vôd v lokalite.

Po ukončení siete bola  vybudovaná gravitačná kanalizácia pomocou rúr PVC DN 300 v dĺžke 3 071,40 m a 187 ks prípojok a taktiež zberač E v dĺžke 1 006,60 m, zberač E1 v dĺžke 412,10 m, stoky F v dĺžke 540,20 m.

Zároveň sa vybudovali čerpacie stanice splaškových vôd (3 ks) a 1 merný objekt na prečerpávanie splaškových vôd.

 

Zhotoviteľ stavby:

GEPSTAV s.r.o. Michalovce

Stavebný dozor:

EUTECH a.s. Košice

Dátum začiatku realizácie projektu:          08.04.2015

Dátum ukončenia realizácie projektu:      29.10.2015

Celkové náklady:                                        2 229 267,58 EUR

Dotácia EÚ+ŠR z OPŽP:                              2 117 804,20  EUR

Druh projektu:                                            Investičný

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Obyvatelia sa budú môcť pripájať na novovybudovanú kanalizáciu po skolaudovaní stavby podaním žiadosti o pripojenie na stredisku VVS a.s. v Revúcej. Momentálne prebieha proces kolaudácie a vysporiadania všetkých vzťahov s Ministerstvom životného prostredia SR.

Tlačová správa VVS.

FOTO: Mgr. K. Kvetková

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Slávnostné ukončenie projektu

Súbor na stiahnutie ts_revuca.pdf ts_revuca.pdf (473.1 kB)

 
 

Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur Vytlačiť
 

Bratislava (10. septembra 2015) – Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Umožní im to ďalší bod druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica, dotácie na zatepľovanie. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

 „Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Medzi ďalšie pozitíva podľa Palka patrí aj to, že príspevok zvýši záujem o zatepľovanie a podporia sa tak predovšetkým malé a stredné stavebné firmy z regiónov, kde sa zateplenie bude realizovať. „Zamestnanosť v regiónoch sa tak zlepší,“ povedal Palko. Nižšia spotreba energie bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv aj na životné prostredie.
Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu.

Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
 

PRÍSPEVOK NA ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI RODINNÉHO DOMU

ÚČEL PODPORY
Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“).

KTO A NA AKÝ RODINNÝ DOM MÔŽE O PRÍSPEVOK ŽIADAŤ
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu (ďalej len „žiadateľ“).

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý
1. bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
2. má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
3. sa nachádza na území SR,
4. je výlučne využívaný na bývanie,
5. a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

AKO SA BUDE ŽIADAŤ O PRÍSPEVOK
Program podpory zateplenia rodinných domov bude spravovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“). Program by mal byť spustený (v závislosti od schválenia potrebnej novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2016. Ministerstvo po tomto dátume zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu.
Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.
O príspevok bude možné požiadať aj na práce začaté po 31.decembri 2014.
Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu príspevok bude poskytnutý do 90 dní.
Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu bude proces posudzovania žiadosti prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku bude predlžené o čas realizácie zateplenia, ktorý môže byť najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.
 
VÝŠKA PRÍSPEVKU
Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 eur), najviac v sume
1. 5 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorým sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a
2. 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.
Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500,- eur.
Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

AKO ZATEPĽOVAŤ
Pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“
Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia potreby tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.
Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.
Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty sa príspevok neposkytuje.
Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme.

ĎALŠIE PREDPOKLADY NA ZÍSKANIE PRÍSPEVKU
Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je na získanie príspevku potrebné:
1. dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia,
2. na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
3. zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
4. predložiť položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,
5. predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016),
6. po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

Okrem toho je samozrejme potrebné pre získanie príspevku doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

 

zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=180176


 
 

Odpoveď na otázku, či môže občan mesta dostať slovo na zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v RevúcejVytlačiť
 


 
 

Rekonštrukcia striech materských škôlVytlačiť
 

Mesto  Revúca ďalej  zabezpečilo rekonštrukciu  striech   materských   škôl    na    uliciach Vl. Clementisa   a Sládkovičovej, ktorých realizácia  bola ukončená v marci 2015. Rekonštrukcie  v  celkovej  hodnote  87.200,-eur   boli   financované z  vlastných prostriedkov mesta.  V rámci  rekonštrukcie striech jednotlivých pavilónov materských škôl bolo zrealizované ich zateplenie, osadenie nových strešných vpustí a  odvetracích hlavíc, zhotovenie strešnej  separačnej vrstvy, povlakovej krytiny  a  ochrannej vrstvy, nové oplechovanie klampiarskych konštrukcií. Vykonanie  rekonštrukčných  prác  bolo  nevyhnutné  z dôvodu veľmi zlého  technického stavu  striech  so  značným  zatekaním  dažďových  vôd  do  priestorov  objektov,   čím sa zhoršovali aj vnútorné hygienické pomery. Realizáciou  projektu sa podstatne zamedzí aj úniku   tepelnej energie cez strešné konštrukcie, zlepší sa tepelná pohoda v interiérových priestoroch, ako aj energetická úspornosť pri prevádzke materských škôl.   

Rekonštrukcia striech materských škôl

Rekonštrukcia striech materských škôl


 
 

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.QuirinaVytlačiť
 

Mesto  Revúca   zabezpečilo  výstavbu   nového  verejného  osvetlenia    na  časti  ulice Sv.Quirina   v lokalite  IBV  Za nemocnicou, Revúca.  Zhotoviteľom  stavby  bola  spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota. Dielo v hodnote 29.100,-eur, financované z vlastných finančných prostriedkov mesta, bolo ukončené v marci tohto roku. V rámci  realizácie stavby  boli  uložené  nové  podzemné  kábelové rozvody, elektrický rozvádzač  a  vykonaná  montáž nových  stožiarov a svietidiel. Projekt  je riešený  tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenie miestnych  komunikácií a zároveň  sa  zabezpečila  energetická úspornosť osvetľovacej sústavy na riešenom území. Realizácia  daného  zámeru bola uskutočnená v  rámci projektu výstavby  II.etapy inžinierskych sietí  pre  individuálnu  bytovú  výstavbu v lokalite Za nemocnicou, Revúca. Prevádzka verejného osvetlenia  zabezpečí osvetlenie uličného priestoru, kde  na  priľahlých pozemkoch  je  možná  výstavba  30 rodinných domov.

Výstavba verejného osvetlenia na Ul.Sv.Quirina


 
 

Mesto Revúca spustilo na komunikáciu s občanmi mobilnú aplikáciu City MonitorVytlačiť
 

logo

Mesto Revúca sa začleňuje medzi moderné slovenské samosprávy, ktoré na komunikáciu so svojimi občanmi používajú najnovšie mobilné technológie. Občania mesta môžu odteraz posielať postrehy a podnety na zlepšenie samospráve mesta priamo zo svojich telefónov cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor.

Postrehli ste v meste neporiadok, výtlky, poškodené dopravné značenie, či nefunkčné verejne osvetlenie? Neváhajte a nahláste nám to cez mobilnú aplikáciu City Monitor! Aplikácia Vaše hlásenie zaeviduje spolu s fotografiou problému a informáciou o presnej adrese miesta, kde bolo vytvorené. Následne bude podnet povereným zástupcom samosprávy spracovaný a pridelený kompetentnej osobe, ktorá sa postará o jeho vybavenie. Celý proces riešenia svojho podnetu môžete sledovať v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde máte nainštalovaný City Monitor.

Bezplatná aplikácia City Monitor prináša pre obyvateľov mesta Revúca možnosť hlásiť neželané stavy a situácie v meste rýchlo a jednoducho zo svojho mobilného telefónu, tabletu, alebo cez web stránku www.citymonitor.sk. Odtiaľto si ju môžete aj bezplatne stiahnuť pre mobilné zariadenie s operačným systémom Android (Google Play) alebo iOS (z Apple App Store) a ihneď ju začať používať.

Služba prináša výhody nielen obyvateľom, ktorí môžu priamo vo svojom mobile sledovať priebeh riešenia ich hlásení, ale i predstaviteľom samosprávy. Poverený pracovník môže v mene mesta hromadne posielať push-notifikácie s aktuálnymi informáciami o všetkých spoločenských, kultúrnych, či športových podujatiach a udalostiach, dočasných zmenách v otváracích hodinách úradov a ďalších novinkách o dianí v meste.

Súbor na stiahnutie CityMonitor-SK.pdf CityMonitor-SK.pdf (847.1 kB)
Súbor na stiahnutie navod.pdf navod.pdf (319.1 kB)

 
 

V meste pribudla nová kameraVytlačiť
 

Mesto Revúca získalo v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica na financovanie výdavkov projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“. Mesto prispelo na rozšírenie kamerového systému finančnou čiastkou 1 036,03 eur.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Nová kamera s príslušenstvom bola inštalovaná koncom apríla 2015 v oblasti sídliska Podháj. Do prevádzky bola spustená v máji. Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak dohliada celkovo 12 kamier. Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti, efektívne riadenie hliadok Mestskej polície a tiež ich využitie v ostatných častiach mesta podľa aktuálnej potreby.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V meste pribudla nová kamera

V meste pribudla nová kamera


 
 

Chodník - Centrum voľného času, Chodník - Kľak, MK - Generála Goliana, Plocha - ZŠ Hviezdoslavova.Vytlačiť
 

 

Chodník - Centrum voľného času

Rekonštrukcia chodníka k objektu Centra voľného času.

Mesto Revúca zabezpečilo v novembri t.r. rekonštrukciu chodníka  k objektu  Centra voľného času na Ul. Kollárovej v Revúcej  v hodnote 3.100,-€.

Pôvodný    asfaltový    povrch   chodníka   bol  v technicky  nevyhovujúcom  stave  so  značne narušenou   podkladovou   vrstvou.    Predmetom   rekonštrukčných   prác     bolo    vybúranie betónového podkladu, osadenie nových obrubníkov, uloženie podkladovej vrstvy  a zámkovej dlažby. Taktiež bolo vyriešené odvádzanie dažďových vôd  z  objektu  CVČ.

Vybudovaný  chodník  v dĺžke 40 m,  ktorý  je  napojený  na  zrekonštruovaný  uličný priestor miestnej  komunikácie  na  Ul. Kollárovej,   umožní   bezpečný   pohyb  návštevníkov   centra voľného času.

 

Chodník - Kľak

Realizácia chodníka na sídlisku Stred I.

Pri   bytovom  dome  Kľak  na   Ul. Okružnej  v  Revúcej  bol   v  novembri   t.r.  zrealizovaný nový  úsek  chodníka  v hodnote 7.600 €.

Do času  realizácie  bol  daný úsek  len  upraveným  terénom   v  nevyhovujúcom  technickom stave, pričom jeho priechod  bol  hlavne  v nepriaznivom počasí  značne problémový. V rámci    realizácie  zámeru  bol  vybudovaný  chodník  v dĺžke  70 m,  pričom   bol   vykonaný   odkop zeminy, osadené boli  nové  parkové  obrubníky,  uložený  podkladový  materiál    a  zámková dlažba. Vybudovanie  chodníka  zabezpečí   bezproblémový  pohyb  chodcov  v danom  úseku   a taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu v blízkosti novo vybudovaného parkoviska. 

MK - Generála Goliana

Modernizácia povrchu miestnej komunikácie na Ul.Gen.Goliana.

V rámci modernizácie miestnych komunikácií na území mesta Revúca bola v termíne 11/2014 zabezpečená  realizácia  miestnej  komunikácie  na  Ul.Gen.Goliana v Revúcej v dĺžke 230 m.  Pôvodná asfaltová  plocha  bola  v technicky  nevyhovujúcom stave   a  spôsobovala  vodičom motorových  vozidiel   problémy  pri  prejazde  daného  úseku. 

V  rámci    stavebných   prác     bolo    uskutočnené   odfrézovanie    existujúceho  narušeného asfaltového  povrchu  a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia   miestnej  komunikácie  v  hodnote  36.000,-€  zabezpečí  bezpečnú  a  plynulú premávku motorových vozidiel.

 Plocha - ZŠ Hviezdoslavova

Modernizácia plochy v areáli Základnej školy na Ul.Hviezdoslavovej.

V  areáli   Základnej  školy   na   Ul.Hviezdoslavovej  v  Revúcej    bola    v  termíne  10/2014 zrealizovaná  modernizácia  spevnenej  plochy  o  výmere  1040 m2,   ktorá  sa  nachádza   pri telocvični základnej školy.

Pôvodná   značne  narušená  asfaltová  plocha   v danej  lokalite    nezabezpečovala  bezpečný pohyb chodcov a  preto  bola  nutná  jej  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.

Modernizácia spevnenej plochy v hodnote 13.800,-€   umožní  bezproblémový  pohyb  hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy   a   taktiež zabezpečí  jej využitie  pre rôzne akcie školy  a  mesta Revúca.  


 
 

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. JilemnickéhoVytlačiť
 

V rámci  modernizácie  spevnených  plôch  na území  mesta  Revúca    bola  v   novembri   t.r. zrealizovaná modernizácia spevnených povrchov  pri  Základnej  škole   na   Ul. Jilemnického v Revúcej    a  to   prístupových  chodníkov do  objektu  školy   a  priľahlej parkovacej plochy   spolu o výmere 1040 m2.

Pôvodné  značne  narušené  asfaltové  povrchy  v danej lokalite   nezabezpečovali     bezpečný pohyb chodcov  a  motorových vozidiel  a  preto  bola  nutná  ich  modernizácia.

V rámci  stavebných  prác  bolo  uskutočnené  odstránenie  existujúceho  asfaltového  povrchu a   následné  uloženie   novej  asfaltovej  vrstvy.    Zároveň  bola  vykonaná   výšková  úprava kanalizačných šácht na realizovanom parkovisku.

Oprava spevnených plôch zabezpečí bezproblémový pohyb hlavne pre žiakov a zamestnancov základnej školy.

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického

Modernizácia povrchu pri Základnej škole na Ul. Jilemnického


 
 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. MaliakaVytlačiť
 

Pred   bytových   domami   na    Ul. Š. Maliaka v Revúcej  bola  v  novembri   t.r.  zrealizovaná modernizácia povrchu chodníka  v dĺžke  133 m  v hodnote 5.030 €.

Pôvodný   betónový   povrch   chodníka   bol   v  nevyhovujúcom   technickom stave,   pričom      jeho   priechod   bol  značne  problémový.   V  rámci    realizácie  zámeru   bol  uložený  nový asfaltový povrch v celej dĺžke chodníka a vo vstupoch do bytových domov. Oprava  chodníka   zabezpečí    bezproblémový   pohyb   chodcov  v danom  úseku   a   taktiež  esteticky   dotvorí predmetnú lokalitu. 

Modernizácia povrchu chodníka na Ul. Š. Maliaka


 
 

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. RevúčkaVytlačiť
 

Mesto Revúca  zabezpečilo  opravu a modernizáciu  Kultúrneho domu  v  m. č. Revúčka,  ktorá bola  započatá  v roku  2012, kedy  bola  zrealizovaná  výmena  okien   na  všetkých  fasádach objektu,  osadenie  nových vstupných  a bočných  dverí, balkónových  dverí a bezpečnostných dverí  do kotolne objektu.    Ďalej  bola  vykonaná   oprava   a  náter  strešnej  krytiny,  maľby a nátery časti vnútorných priestorov kultúrneho domu. Finančné prostriedky boli zabezpečené z dotácie Úradu vlády vo výške 15.000,-€.

V termíne 09-11/2014 bola na danom objekte  zrealizovaná  oprava vonkajších omietok, náter fasády, rekonštrukcia vstupných schodíšť a nová rampa pre imobilných  v  hodnote 13.200,-€, čím bola ukončená daná etapa rekonštrukčných prác.

Oprava a modernizácia Kultúrneho domu v m. č. Revúčka


 
 

Mestsky Rozhlas - SMSVytlačiť
 

Už aj v našom meste môžu obyvatelia bezplatne odoberať hlásenia mestského rozhlasu aj  prostredníctvom SMS správ priamo na ich mobilné telefóny. SMS správy budú slúžiť len v urgentných prípadoch ako napríklad: vyhlásenie pohotovosti pri povodniach, nepriaznivom počasí, odstávke elektrickej energie alebo vody. Sú to správy ktoré by sa občania mali dozvedieť okamžite.

Zaregistrovať sa môžete na: http://mestskyrozhlas.sk/registracia-rozhlas/revuca


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Mesto Revúca ďakuje podnikateľovi - Vladimír Pavko - PYROSPOL Francisciho 406/4 050 01 Revúca pyrospol@stonline.sk ktorý skrášlil piatkový podvečer začínajúcich Vianoc krásnym ohňostrojom na námestí v Revúcej. Ohňostroj potešil deti aj dospelých a vytvoril úžasnú atmosféru mikulášskeho programu. Pánovi Pavkovi za jeho sponzorstvo srdečne ďakujeme.


 
 

Petícia za obnovenie železničnej osobnej dopravy na gemerských tratiachVytlačiť
 

Vážení občania, pokiaľ máte záujem podpísať hore uvedenú petíciu, petičný hárok bude umiestený na Mestskom úrade v Revúcej, na stojne pri kancelárii prvého kontaktu.

Súbor na stiahnutie peticny_harok.pdf peticny_harok.pdf (117 kB)

 
 

Stanovisko mesta k prevádzkovaniu hazardných hier na území mesta RevúcaVytlačiť
 

      Vážení spoluobčania,

podávame Vám informáciu o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Revúca a zákonných možnostiach mesta k obmedzeniu prevádzkovania uvedených hier.

          Prevádzkovanie hazardných hier 

         ( Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov)

            Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry (§3 ods. 1 zákona).

Hazardnými hrami sú  (§3 ods. 1 zákona)
a) lotériové hry,
b) hazardné hry v kasíne,
c) stávkové hry,
d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,

f) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
g) kartové hry mimo kasína,
h) charitatívne lotérie,
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom.

            Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa  zákona č. 171/2005 Z. z. a za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d).

            Mesto Revúca v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z.  udeľuje licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (najdlhšie na jeden kalendárny rok) a vydáva stanoviská k prevádzkovaniu niektorých iných hazardných hier (napr. videohry, rulety, stávkové hry ...), na prevádzkovanie ktorých udeľuje licencie Ministerstvo financií SR.

            Mesto môže za podmienok uvedených v §10 ods. 6 zákonom č. 171/2005 Z. z.  ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že určité hazardné hry – uvedené v § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) -  nie je možné prevádzkovať na jeho území. Môže tak urobiť len ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov.

           To znamená, že mesto môže obmedziť prevádzkovanie hazardných hier len v prípade vážneho narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier a petícia musí byť podaná v súlade so zákonom o petičnom práve.

            Všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.


 
 

V meste pribudne ďalšia kamera Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo finančnú dotáciu vo výške 4 000 eur na realizáciu projektu pod názvom „Monitorovací kamerový systém v meste Revúca – rozšírenie“ v zmysle výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014.

Projekt rieši rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste o jednu kameru za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochrany majetku v citlivej oblasti mesta. Jedná sa o inštaláciu kamery na sídlisku Podháj (križovatka ulíc J. Kordoša a Štúrova), kde polícia v poslednej dobe eviduje zvýšený počet krádeží, ničenie majetku občanov a mesta, rušenie nočného kľudu a páchanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu.

Rozšírením monitorovacieho kamerového systému sa očakáva nielen zníženie priestupkovosti, uličnej kriminality a trestnej činnosti, ale aj zvýšenie objasnenosti trestnej činnosti a efektívne riadenie hliadok Mestskej polície.

Na bezpečnosť obyvateľov v meste tak po realizácii projektu bude dohliadať celkovo 12 kamier.

 

Text a foto: MsÚ

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera

V meste pribudne ďalšia kamera


 
 

Administratívna budova – Šafárikova ulica:Vytlačiť
 

Budova bola v zlom technikom stave, nakoľko sa od postavenia budovy neinvestovali žiadne finančné prostriedky.

Preto bolo nevyhnutné začať s opravou budovy a s časti rekonštrukciou.

Počas roku 2013 a 2014 sa uskutočnili nasledovné práce na uvedenom objekte.

 • rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
 • maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
 • zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
 • vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy,
 • výmena všetkých okien za plastové.

Uvedenými opravami sa dosiahne  zlepšeniu pracovných podmienok ,pracovníkov, ktorý tam sídlia  a dosiahne sa energetická úspornosť, čo znamená, šetrenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:


 
 

Prevádzkové náklady niektorých objektov vo vlastníctve mesta RevúcaVytlačiť
 

Náklady na prevádzku – voda, elektrina, plyn alebo teplo a drobná údržba niektorých objektov v roku 2013:

Sú to skutočne vyčerpané finančné prostriedky podľa účtovníctva za rok 2013.

Údaje použité v predošlom článku boli použité z rozpočtu roku 2014, skutočne vyčerpané finančné prostriedky za rok 2014 budeme vedieť 31.12.2014

Telocvična na ul. SNP    11 297,-eur
Bývalá škol. jedáleň SNP dnes klubové priestory dôchodcov a únie nevidiacich   7 532,-eur
Bývalá ZŠ Revúčka ( využívaná klubom dôchodcov, občianskym združením a CVČ) 3 021,- eur
Dom športu 17 764,-eur
Areál MFK- formou účelového transferu na prevádzku( mimo el. prípojky) 4 599,- eur
Hala ZSOŠ pre volejbalový oddiel – účelový transfer  3 175,-eur
Futbalový štadión FK Revúčka  665,-eur
Letné kúpalisko  17 350,-eur
Zimný štadión – UĽP  
bežná údržba UĽP cca 10 000,-eur
elektrická energia    UĽP 18 308,-eur
Transfer pre komisiu športu 22 500,-eur

                                                             


 
 

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”Vytlačiť
 

Turistické informačné centrum bolo zriadené začiatkom roka 2009 ako súčasť organizačnej štruktúry mesta z dôvodu koordinácie činností a aktivít cestovného ruchu v meste Revúca. Nakoľko rozvoj turizmu až do tohto času nebol dostatočne podporený, vznikla potreba zriadenia kontaktného miesta nielen pre návštevníkov, ale aj obyvateľov mesta.
Turistické informačné centrum (ďalej len „TIC“)zabezpečuje a bezplatne poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach osobne, telefonicky, písomne a prostredníctvom sociálnych sietí pre domácich a zahraničných turistov.
Činnosti :

- v rámci predajnej siete Ticketportal a Ticketart predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia. V sieti AMS BUS a Student Agency predaj cestovných lístkov aj na medzinárodné autobusové spojenia,
- zabezpečenie a predaj širokého sortimentu suvenírov a darčekových predmetov, máp, atlasov, literatúry, výrobky remeselníkov, diela ľudových tvorcov a amatérskych výtvarníkov aj s tematikou Prvého slovenského gymnázia,
- vedenie evidencie návštevnosti, účtovnej evidencie, príprava podkladov k mesačnej uzávierke, úhrada faktúr cez internet banking,
- v letnej sezóne prevádzka Kaviarne národovcov.

Adresa:

Turistické informačné centrum, Muránska 18, 050 01 Revúca v budove Prvého slovenského gymnázia

Telefón: 058 28 515 58
Mobil:    0917 346 852
 

OTVÁRACIE HODINY - TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

Pondelok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Streda 7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Piatok 7:30 – 11:30 12:00 – 14:30
Sobota -
Nedeľa -

                        

Turisticko informačné centrum v Revúcej- “ Navštívte nás”


 
 

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“Vytlačiť
 

           Zariadenie opatrovateľskej služby „ CILKA“ na Ul. J. Kordoša  546/1 v Revúcej bolo zriadené v samostatnom objekte, ktorý bol pôvodne využívaný ako ubytovňa a ako zariadenie opatrovateľskej služby je v prevádzke cca 30 rokov. Pôvodný prevádzkovateľ bol Okresný úrad v Revúcej, no od roku 2002 je prevádzkovateľom Mesto Revúca. V priebehu rokov 2010-2011 prešlo zariadenie rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov EÚ so spolufinancovaním mesta v celkovej  hodnote 1 452 tisíc Eur.

          V súčasnosti sa o 76 klientov umiestnených v zariadení stará 38 - členný  personál, z toho 29 opatrovateliek, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu  v rozsahu určenom zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách, 2  sociálne pracovníčky zabezpečujúce sociálnu rehabilitáciu, 3 pracovníčky zabezpečujúce výdaj stravy, 3  pracovníčky zabezpečujúce upratovanie zariadenia a 1 pracovníčka práčovne. Súčasne v spolupráci s ÚPSVR prostredníctvom dobrovoľníckej služby sa  zabezpečuje výpomoc naším kmeňovým pracovníkom pri všetkých vyššie uvedených činnostiach.

          Komunita klientov je vekovo príbuzná, s priemerom 80 rokov. V zariadení momentálne žije 16 mužov a 60 žien. Pracovníčky sociálnej rehabilitácie pracujú s klientmi zariadenia , organizujú rôzne kultúrne a spoločenské aktivity so zameraním na aktuálne udalosti počas sviatkov a výročí, duchovné aktivity v spolupráci s cirkvami v našom meste, čítanie literatúry, skupinové terapie zamerané na spomienky z osobného života, pohybovo- relaxačné  cvičenia, autogénne tréningy a pracovné terapie zamerané na nácvik a rozvoj zručnosti prostredníctvo tvorivých dielni. A aby naše ženičky nezabudli aj na bežné práce v kuchyni, v rámci pravidelnej aktivity „Dopoludnie  dobrej gazdinky“ môžu vyrábať gágoriky, rezance, lúskať orechy, poprípade upiecť nejakú maškrtu v novozriadenej kuchynke pre klientov.

          Pri všetkých aktivitách sa prihliada na individuálne schopnosti a požiadavky klientov so zreteľom  na ich zdravotný stav. Klienti sa aktívne zapájajú do týchto činností, radi si zaspievajú, hrajú spoločenské hry, robia ručné práce, maľujú, trávia teplé letné dni v záhrade nášho zariadenia a veríme, že sa tešia na každý nový deň, ktorý ešte príde...

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“

Zariadenia opatrovateľskej služby „ CILKA“


 
 

Projekt splaškovej kanalizácie Revúčka - úspešnýVytlačiť
 

Mestu Revúca bolo dňa 16.10.2014  doručené  Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný   príspevok   pre   stavbu    „Mesto Revúca – m.č.Revúčka,    splašková kanalizácia“,  ktorého žiadateľom  je  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice.    O  schválení  žiadosti rozhodlo   Ministerstvo  životného prostredia SR   ako  riadiaci orgán   pre   Operačný program Životné prostredie.

Daný zámer rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v jednotlivých lokalitách m.č.Revúčka, čím sa  podstatne  zlepší  nakladanie  s odpadovými vodami,    ktoré   sa   v súčasnosti   akumulujú v  žumpách   rodinných  domov,    resp.  sa  voľne  dostávajú   do  vodného  toku.    Splašková kanalizácia   bude   napojená   na  mestský  kanalizačný  systém  mesta Revúca  a to  hlavným kanalizačným zberačom „E“,  ktorého trasa je riešená   z  m.č. Revúčka   pozdĺž vodného toku Zdychava, ďalej okolo zimného štadióna  s ukončením na Ul. Komenského.  Splaškové   vody  budú následne odvedené do čistiarne odpadových vôd v Revúcej.

Stavba   predmetnej   splaškovej   kanalizácie    prispeje    k  výraznému    zlepšeniu    ochrany podzemných vôd     a      povrchových  vôd   vo  vodnom  toku   Zdychava     a      k  zlepšeniu hygienických pomerov v príslušnej lokalite.   Zároveň   sa   zabezpečí   príprava  ďalších  etáp výstavby  v severnej časti mesta Revúca  v  lokalitách  IBV Za nemocnicou  a  Podskalka.


 
 

Občania si zaslúžia slušnú kampaň Vyhlásenie ZMOS k začiatku oficiálnej kampane pred komunálnymi voľbami Vytlačiť
 

          Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014  vyzýva všetkých  kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz, a to kultivovaným vedením svojich kampaní.

          Už v samotnej kampani by kandidáti mali preukázať svoje morálne zásady a kultivovanosť,  ktoré by mali patriť k silným stránkam budúcich zodpovedných zástupcov občanov. Združenie miest a obcí Slovenska pripomína všetkým kandidátom, že slušnou kampaňou  dokážu získať aj vyššiu podporu svojich programov. Agresivita a útoky na volebných konkurentov nepatria do otvorenej správy spoločných záležitostí na miestnej úrovni. Nenasvedčujú o politickej kultúre, ani o osobnostných kvalitách kandidátov. Kampaň na miestnej úrovni má byť sprevádzaná najmä zodpovedným prístupom, inou politickou kultúrou a snahou o občiansku participáciu na riadení vecí verejných.

          Historicky je miestna územná samospráva postavená na princípe zodpovednej a efektívnej  správy svojho územia, za aktívnej účasti obyvateľov a  nimi volených predstaviteľov. Stály dialóg a spoločné hľadanie vecných riešení dávajú rozhodnutiam v samospráve tú pravú legitimitu. Negatívne vedené kampane výrazne ovplyvňujú spoločenskú klímu, čo sa môže prejaviť nielen  v nízkom záujme občanov  o voľby, ale môžu byť aj problémom s budúcim angažovaním sa, s budúcou vzájomnou spoluprácou ľudí v mestách a obciach.

Súbor na stiahnutie text.pdf text.pdf (153.5 kB)

 
 

Podpora športu v Meste RevúcaVytlačiť
 

Mesto Revúca zabezpečuje prevádzku športových zariadení vo vlastnej réžii, ktoré sú majetkom mesta, čo stálo mesto približne 82 960,- eur za rok 2013. Mesto prispieva vo výške 2400,-€ /rok na úhrady platieb za požičiavanie telocvične ZSOŠ Revúca, pre Armádny volejbalový klub Magnezit Revúca. Na zabezpečenie ďalšej športovej činnosti (tréningové podmienky – prenájmy, kvalifikovaní tréneri a cvičitelia, účasť športovcov v súťažiach atď.) poskytuje mesto ďalšiu dotáciu.  Mesto prispieva formou nepeňažného príspevku napr. za rok 2013 vo výške 1866 eur na nákup pohárov ,ocenenia, medaile a pod. Finančná dotácia primátorky bola vo výške 1330 eur/2013 použitá na rôzne športové podujatia. Mestský futbalový klub Magnezit Revúca z pridelenej dotácie financuje tiež náklady na energie (el. energia, voda), údržba futbalového štadióna (náklady na benzín),údržba objektu (kosenie).

Schválený transfér za roky 2011-2014 pre jednotlivé športové kluby

P. č. ŠPORTOVÉ KLUBY 2011 - 2014 Transfer čerpaný v rokoch
1. Kynologický klub Revúca 645,- 2011 - 2014
2. MAC Ferrari Revúca 743,- 2011 - 2014
3. Autokrosový klub Revúca 1 384,- 2011 - 2014
4. LMK Ambasador Revúca 506,- 2011 - 2014
5. MFK - Revúca 30 668,- 2011 - 2014
6. Nohejbalový klub Revúca 6 753,- 2011 - 2014
7. AVK Magnezit Revúca 26 917,- 2011 - 2014
8. MHK Magnezit Revúca 1 840,- 2011 - 2014
9. Športový klub Bastav Revúčka 8 875,- 2011 - 2014
10. Klub Biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca 6 848,- 2011 - 2014
11. Karate klub Revúca 4 754 ,- 2011, 2012
12. Kickbox Leon Forest Revúca 2 374,- 2011 - 2014
13. Kulturistický oddiel Magnezit Revúca 1 140,- 2011, 2013, 2014
14. Armwrestlingový klub Magnezit Revúca 2 626,- 2011 - 2014
15. Stolnotenisový klub Magnezit Revúca - Tisovec 2 390,- 2011 - 2014
16. Športový klub SO Revúčka 963,- 2011 - 2014
17. Mile Sport Revúca 97,- 2011
18. Šachový klub mladých CVČ 125,- 2011
19. 1. tenisový klub Revúca 720,- 2012, 2013, 2014
20. Ciro Racing Team, Revúca 200,- 2012
21. Muay Thai 350,- 2013, 2014
22. Klub Slovenských turistov Dúbrava 100,- 2014
  Spolu 101 596,- €  

 

 

 

 


 
 

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriskáVytlačiť
 

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu. Podľa miestnych rodičov ich však bolo v Revúcej málo.

V Revúcej sú najznámejšie a najviac využívané tri ihriska a to na sídlisku ulíc Partizánska a Sládkovičová, za supermarketom Sintra a v areáli Domu športu na Clementisovej ulici. Deťom slúži vežová zostava so šmýkačkou, tunelom a preliezačkou či pružinovým prvkom. Sú tam aj rôzne hracie prvky, napríklad lezecká stena, hojdačka, veža so šmýkačkou, pohyblivý mostík či preliezačky. Nemôžu chýbať ani hojdačky, trojhrazda, prehadzovadlo Žaba, kladina Jazvečík, preliezačka Bidielko. Pre najmenšie deti sú k dispozícii pružinové prvky, vláčik a lezecká stena s počítadlom.

V roku 2014 však Mesto Revúca plní svoj zámer a rozširuje detské ihriská. Či už ide o nové ihriská alebo o existujúce, ktoré dopĺňa o ďalšie prvky. Nové hracie prvky pre deti od 3 do 12 rokov pribudli na detskom ihrisku pri Dome športu, v areáli ZŠ Hviezdoslavova a I. B. Zocha pri multifunkčných ihriskách a v miestnej časti Revúčka pri Dome kultúry. Nielen deti ale aj rodičia sa dočkali nových multifunkčných ihrísk. Dve multifunkčné ihriská a jedno ihrisko na plážový volejbal odovzdala samospráva Revúcej do užívania predovšetkým školákom. Ihriská boli odovzdané do správy Základnej školy Hviezdoslavova. Využívať ich však môžu všetky školské zariadenia.

Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihriská sú tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas.

Mnohí vieme, že obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dôvodom je vysoký energetický príjem, dedičný vplyv, psychický vplyvov, spôsob stravovania ale hlavne nedostatok pohybu.
10. október 2014 Nikoleta Janečková
Foto: Nikoleta Janečková / Zdroj: Dnes24.sk link

Rodičia a ich deti sa dočkali: V Revúcej pribudli nové detské ihriská


 
 

Údržby a opravy miestnych komunikácií za roky 2011 – 2014Vytlačiť
 

Rok 2011

- opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                  10 900.- €

Rok 2012

-  chodník pri Cilke                                                                                  740.- €

-  chodník ul. M.R: Štefánika                                                                2 750.- €

-  cesty medzi garážami                                                                      4 200.- €

-  opravy výtlkov      fa Brantner Gemer s.r.o.                                     15 000.- €

Rok 2013

-  oprava cesty ku kostolu v m.č. Revúčka                                         7 000.- €

-  oprava ul. A. Hlinku                                                                        17 000.- €

-  oprava chodníka  pri moste                                                                600.- €

-  oprava  chodníka na ul V. Clementisa pri V9                                      880.- €

-  oprava chodníka pri MsÚ                                                               10 000.- €

-  oprava uličnej vpuste na ul. Kúpeľná                                              1 500.- €

-  cesty medzi garážami                                                                    1 800.- €

-  opravy výtlkov       fa Brantner Gemer s.r.o.                                   9 700.- €

-  oprava chodníka ku Tescu                                                            17 000.- €

Rok 2014 do 31.08.2014

-  cesty medzi garážami                                                                       500.- €

-  oprava rigola v Maši                                                                           400.- €

-  oprava prístup. Cesty v ZŠ Komenského                                       2 200.- €

-  opravy výtlkov        fa Brantner Gemer s.r.o.                                   6 600.- €

 

Oddelenie OŽP a VP    


 
 

Akcie mesta , ktoré sa realizovali oddelením vnútornej prevádzky Vytlačiť
 

činnosť za obdobie 2011 - 2014

1.Údržba a oprava podľa objektov

Administratívna budova – námestie slobody:

- maľovanie interiéru, výmena podlahovín.

Administratívna budova – Remeselnícka ulica:

- oprava strechy nad obradnou sieňou, maľovanie interiéru obradnej siene
- výmena okien kancelárií za plastové,
- rekonštrukcia kotolne – realizuje sa teraz.

Administratívna budova – Šafárikova ulica:

- rekonštrukcia starých sociálnych zariadení ( výmena rozvodov, nová sanita, obklady),
- maľovanie interiéru kancelárií, výmena podlahovín,
- zateplenie budovy vrátane novej fasády, náter strechy,
- vybudovanie nových sociálnych zariadení – sprchy.

Centrum voľného času:

- rekonštrukcia sociálnych častí:  

  ( výmena časti rozvodov, nová sanita, obklady, podlahy, okná, svietidlá, maľovanie), 

- výmena vchodových dverí  a rekonštrukcia miestností (omietky, podlahy, svietidlá, maľovanie),
  náter strechy.

Špeciálna základná škola:

- výmena dlažby na chodbe a schodišti pred vchodom do budovy (financované spolu so ŠZŠ),
- výmena okien na celej budove za plastové  ( realizované v roku 2013 a 2014) .

Budova na ul. SNP ( okr. súd, prokuratúra)

- vnútorné opravy v bývalej školskej jedálni  - vytvorenie zasadačky ( aj na účely volebnej miestnosti a pre - úniu nevidiacich a slabozrakých) ,
- oprava komína na kotolni,
- oprava strechy nad šatňami pri telocvični, výmena dažďových žľabov a zvodov, bleskozvodov,
- výmena okien na telocvični, opravy a maľovanie šatní.

MŠ Sládkovičova aj ŠJ:

- odstraňovanie škôd po krádeži : vetracie komíny, bleskozvody a opravy strechy    ,

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta  aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: elektrický sporák, konvektomat,

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Clementisova aj ŠJ:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- postupná výmena okien za plastové,

- výmena časti vodovodných armatúr a detských WC za nové,

- údržba kúrenia – výmena kúrenárskych armatúr za termostatické,

- obnova vybavenia školskej kuchyne: škrabka na zemiaky, elektrický sporák, konvektomat.

- rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – začína sa

MŠ Revúčka:

- maľovanie, bežná údržba budovy a zariadenia, postupná obmena zariadenia z rozpočtu mesta aj z dotácií,

- výmena vchodových dverí za plastové
- nový elektrický bojler

Futbalový areál MFK Revúca:

- nová káblová elektro- prípojka do objektu
- (finančný transfer na údržbu a prevádzku objektu a tiež na činnosť klubu)

ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova:

- obnova kuchynského vybavenie – zakúpenie konvektomatu (11 979,- €),
- oprava časti strechy  - chodba do telocvične.

Dom športu:

- oprava  strechy vrátane zateplenia,
- opravy oplotenia - úpravy areálu pre detské ihrisko.

Chata Predná Hora:

- prekládka časti elektrickej prípojky,
- nová vodovodná prípojka.

 

Oddelenie vnútornej prevádzky


 
 

Mesto Revúca a investičné akcie realizované v rokoch 2009-2014Vytlačiť
 

Pri všetkých investičných, či nenvestičných akciách , ktoré sa robili v uvedenom období je potrebné zdôrazniť, že sa mesto nezadĺžilo, dokonca znížilo úverovú zaťaženosť z 20% v roku 2006 na 12,8% do roku 2014.

 Mesto je dobre ekonomicky zastabilizované, napriek pretrvávajúcej kríze a ešte trvajúcemu memorandu.

Zrealizované akcie mesta Revúca na úseku regionálneho rozvoja a výstavby

r.2009 :

- Prestavba skladov na útulok pre psov 30.000,-

- Úprava priestoru medzi objektom mestského úradu a areálom SAD 108.000,-

- Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie a chodníka, Francisciho ulica 145.000,-

- Modernizácia chladenia zimného štadióna 131.000,-

- Autobusová zastávka v m.č.Revúčka 3.200,-

 r.2010 :

- Rozšírenie cintorína, I.etapa 29.000,-

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Komenského 1.032.000,-

 r.2011 :

- Elektrifikácia chatovej osady Dolinka-Kúpele 386.000,-

z toho : VSE a.s.Košice 376.500,-

             vlastné 9.500,-

- Rekonštrukcia vybraných častí infraštruktúry mesta Revúca 1.148.000,-

z toho : dotácia 1.051.000,-

                  vlastné 97.000,-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ul.Sládkovičovej, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Obnova verejného osvetlenia na Ul.Sládkovičovej, M.R.Štefánika, časti Ul.Železničnej, časti Ul.Hviezdoslavovej a priestoru pred Mestským domom kultúry.

- Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hviezdoslavova 929.000,-

- Nový vykurovací systém v objekte Prvého slovenského gymnázia dar

- Úprava priestranstva pred vstupom do ZŠ Hviezdoslavova 8.300,-

- Oprava cestného povrchu troch križovatiek, t.j. 40.000,-

ulica M.R.Štefánika s ulicami Vl.Clementisa, Komenského, Okružná

 r.2012 :

- Detské ihrisko, areál Domu športu 8.000,-

- Kompletná rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia opatrovateľskej služby – Cilka 1.496.000,-

z toho : dotácia 1.240.000,-

                vlastné 256.000,-

- Rekonštrukcia oplotenia Prvého slovenského gymnázia grant VÚB 6.000,-

- Oprava chodníka na Ul.Litovelskej dotácia vlády 23.000,-

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika,

od predajne LIDL po bývalé semafóry dotácia vlády 24.000,-

- Oprava Kultúrneho domu v m.č.Revúčka dotácia vlády 15.000,-

Výmena okien a vonkajších dverí, oprava a náter strešnej krytiny

 r.2013 :

- Rekonštrukcia budovy Prvého slovenského gymnázia 111.000,-

z toho : dar 100.000,-

vlastné 11.000,-

Výmena okien, výmena elektroinštalácie na prízemí, vonkajšie osvetlenie objektu, nová elektrická prípojka, oprava omietok, maľby vnútorných priestorov prízemia, maľba vonkajšej fasády objektu a priľahlého oplotenia, náter strešnej krytiny, montáž drevených podláh na prízemí objektu, výmena drevených šindľov nad sociálnou časťou objektu.

- Oprava chodníka na Ul.M.R.Štefánika k predajni TESCO 17.000,-

- Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul.Štúrovej 5.100,-

r.2014 :

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Stred I. 228.000,-

z toho : dotácia 217.000,-

vlastné 11.000,-

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Partizánska, Okružná, Mierová, Gen.Goliana, S.Chalupku a v parkovej časti sídliska Stred I.

 

- Rekonštrukcia plochej strechy pavilónu „B“ ZŠ Hviezdoslavova 18.800,-

- Rekonštrukcia plochej strechy Domu športu 34.800,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry 293.000,-

z toho : dotácia vlády 100.000,-

vlastné 193.000,-

Výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia sociálnych priestorov objektu, obnova časti interiéru, výmena vykurovacích rozvodov a inštalácia nových radiátorov, oprava a nátery strešnej konštrukcie, nový vonkajší náter objektu.

- Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch 393.000,-

z toho : dotácia vlády 378.000,-

vlastné 15.000,-

Obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova, J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov, výstavba nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája, Kordoša, Jilemnického, Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Vl. Clementisa a  obnova parkoviska na Ul.Remeselníckej.

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Bernolákova, Kukučínova, Vajanského

a  Kollárova 225.000,-

 

- Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk 194.000,-

z toho : dotácia vlády 160.000,-

vlastné 34.000,-

V areáli ZŠ Hviezdoslavova sú zrealizované tri nové ihriská. Dve ihriská sú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a  jedno ihrisko je určené pre plážový volejbal. Vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu


 
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.májaVytlačiť
 

Stanovisko mesta Revúca k diskusii o počte parkovacích miest a nevybratom pni na Ul.1.mája

Parkovisko na Ul.1.mája v Revúcej je realizované podľa schválenej  projektovej dokumentácie. V súvislosti s jeho realizáciou bolo nutné odstrániť jeden vzrastlý strom, pričom v koreňovej sústave stromu sa nachádzajú telekomunikačné vedenia spoločnosti Slovak Telekom, čo bolo zistené pri ich presnom vytýčení. Mesto zabezpečilo odstránenie jednej koreňovej sústavy, ktorá sa nachádzala

na ploche realizovaného parkoviska z dôvodu, aby dané parkovisko mohlo byť vybudované podľa projektu stavby.

Ďalší strom v blízkosti okrajového parkovacieho státia pre telesne postihnutých občanov mesto odstránilo z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku občanov, ktorý tam budú parkovať. Pri silnom vetre, alebo zlej poveternostnej situácii by mohlo dôjsť k poškodeniu áut na viacerých parkovacích miestach. V časti pozemku, kde sa nachádza peň vypíleného stromu sa nemôže vybudovať  parkovacie miesto navyše, preto že v dotknutej križovatke musí byť zabezpečená viditeľnosť a k danému návrhu by nebol vydaný  súhlas dopravného inšpektorátu a  ani stavené povolenie.

Peň stromu, ktorý je predmetom diskusie občanov nášho mesta bude povrchovo odstránený v rámci terénnych úprav okolo parkoviska.

Jeho celkové odstránenie nebude vykonané na základe vyjadrenia  spoločnosti Slovak Telekom  a to vzhľadom na  podzemné telekomunikačné vedenia, ktoré sa na danom mieste nachádzajú.

Zároveň oznamujeme občanom mesta, že daný článok, na ktorý mesto Revúca reaguje, nenáležite komentuje stavbu, ktorá nie je ukončená  a  mestom Revúca nebola prebratá.

Mesto zverejní na svojej stránke fotografie kompletne ukončenej stavby pod názvom

"Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca", ktorá rieši obnovu ôsmich miestnych komunikácií  a  výstavbu, resp. modernizáciu  parkovacích plôch v desiatich lokalitách mesta Revúca.

 


 
 

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.Vytlačiť
 

Mesto Revúca  požiadalo  projektanta   pri príprave projektového riešenia stavby  ešte   v roku 2012  o posúdenie návrhu kolmých parkovacích miest na južnej strane komunikácie na Ul.Magnezitárov v Revúcej, pričom bolo vydané nasledovné stanovisko :

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.

1)Návrh parkovacích miest na ulici Magnezitárov  plne  rešpektuje požiadavku vyhlášky  532/2002 Z. z.  o všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu,  kde  sa  v   §6 uvádza 

"(6) Vzdialenosť  priečelí  budov,  v  ktorých  sú  okná  obytných  miestností,  musí  byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie". 

STN 73 6110  "Projektovanie miestnych komunikácií"   definuje   okraj  komunikácie,  v tomto prípade odstavnej plochy, ako  vzdialenosť  0,5m  od  hrany spevnenej plochy (t.j. obrubníka). V tomto prípade by teda vzdialenosť kolmých parkovacích miest dĺžky 5,0m od priečelia budovy  bola  2,5m.

2) Návrh   kolmých   parkovacích  miest   bol    taktiež   v kolízii    s  viacerými    existujúcimi podzemnými inžinierskymi vedeniami  a ich ochrannými pásmami v danej lokalite..

3) Z hľadiska  požiarnej  bezpečnosti  a  súčasnou  potrebou   zatepľovať  obytné budovy (horľavý materiál) je  nevhodné  umiestňovať  parkovacie plochy v blízkosti obytných budov.

Ing.Miroslav Leško, projektant stavby

Uvedené informácie zverejňujeme z dôvodu nejasností, otázok, pripomienok výstavby parkovacích miest, ktoré sa začali riešiť ešte v roku 2012 a z hlavne preto aby sa vyjasnili dezinformácie.

Stanovisko k realizácii parkovacích miest na Ul.Magnezitárov v Revúcej.


 
 

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondovVytlačiť
 

Dňa 7. apríla 2014 Mesto Revúca podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov pre projekt: „Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia – národná kultúrna pamiatka v Revúcej“, na základe ktorej nám 5. septembra 2014 bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy a areálu Prvého slovenského gymnázia, obstaranie vnútorného vybavenia vrátane informačno – komunikačných technológií so zámerom rozšírenia poskytovaných služieb, zvýšenia kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a revitalizácie významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním vzácneho kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno – poznávacom cestovnom ruchu. Realizáciou projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky a ochrane pamiatkovej hodnoty objektu. Komplexnou priestorovou a funkčnou obnovou sa vytvoria tiež podmienky na realizáciu nových činností múzea, ktoré budú prispievať k rozvoju kultúry v regióne.

Plánovaná je obnova podkrovia – vstavba podkrovia, kde vznikne nový priestor, ktorý bude využívaný na expozíciu a stretnutia s významnými osobnosťami s prezentáciou ich tvorby a zbierok, a obnova - úprava okolitého areálu parku. Po rekonštrukcii bude budova Prvého slovenského gymnázia spĺňať podmienky bezbariérovosti pre hendikepované osoby.

Predpokladaný časový harmonogram realizácie projektu je nateraz stanovený od 9/2014 do 10/2015.

Text: MsÚ

Foto: Maroš Detko

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov

Mesto Revúca opäť úspešné v čerpaní eurofondov


 
 

Oznam - detské ihriskáVytlačiť
 

Vážení občania,
 
Mesto Revúca oznamuje, že sú sprístupnené detské ihriská pri materských školách v Revúcej pre deti a žiakov do veku 10 rokov v sprievode rodičov v čase od 9,00 hodiny do 18,00 hodiny.

erb


 
 

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorenéVytlačiť
 

V dňoch 20.až 22. júna 2014 sa centrum mesta a priľahlé ulice zaplnili hudbou,  spevom, smiechom návštevníkov, ale aj vôňou tradičných jarmočných špecialít-pečenej klobásy,sladkého trdelníka,medoviny, tokajského a mnohých iných ,– konal sa v poradí už 18.ročník Dní mesta Revúca. V piatok 20.júna sa na tribúne  pred Kohútom začal kolotoč  vystúpení detí materských škôl, žiakov základných škôl a základnej umeleckej školy, folklórnej skupiny Revúška, detského folklórneho súboru Lykovček, v neskorých večerných hodinách skupín All in band a Metalena. Kolotoč pokračoval aj v sobotu vystúpením rómskych tanečných a speváckych skupín, revúckeho spevokolu Úsvit , predpoludní sme si pripomenuli  osobnosť dychovej hudby Jozefa Meriača v II.ročníku jeho Memoriálu. Večer už patril skupinám Ščamba, Helenine oči,Rock Reunion a Kali a Peter Pan. Súčasťou dní mesta je vždy bohatý sprievodný program, ktorý nechýbal ani teraz. Chuťové poháriky nám pošteklila ponuka gemerských špecialít Na panvici i v hrnci žiakov a učiteľov strednej súkromnej školy. Dušu pohladili ukážky výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy výstavou Srdcom k umeniu a žiakov Súkromnej umeleckej školy Artiana  výstavou Pod šiatrom. Športovci si prišli na svoje v športových súťažiach atletickej olympiády Kalokagatia, v silovom trojboji,v tenisovom turnaji a v turnaji v malom futbale, ktoré sa konali na športových ihriskách základných škôl a v Dome športu. Tohtoročné Dni mesta Revúca sa niesli  aj v znamení  otvorenia novozrekonštruovaného  mestského domu kultúry. Po skoro ročnej prestávke sa verejnosti znovu  otvorili priestory nášho kultúrneho stánku, ktorý sa v tomto roku dožíva okrúhleho výročia. Už je to 50 rokov, kedy sa vo februári 1964 pri otvorení  uskutočnilo prvé divadelné predstavenie, v tej dobe   najmodernejšieho kultúrneho zariadenia v okrese. Ako sa vyvíjal kultúrny život, si môžete pripomenúť návštevou výstavy fotografií Kultúra v čase vo výstavnej sieni kultúrneho domu do 11.júla 2014. Vynovené priestory ako prvých privítali významné osobnosti nášho mesta. V piatok 20.júna sa odovzdávali najvyššie ocenenia mesta Revúca na  spoločenskom podujatí Oceňovanie osobností mesta Revúca. Slávnostné okamihy večera vyvrcholili galakoncertom pop operného tria la Gioia. Dni mesta sú už za nami a my sa môžeme  tešiť, čo nové nám prinesú tie nadchádzajúce. –kk-

Informácie z oceňovania osobností mesta Revúca v novom čísle RL.

Dni mesta 2014 – a dvere mestského domu kultúry opäť otvorené


 
 

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miestoVytlačiť
 

V decembri 2013, keď zamestnanci Oddelenia územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zasielali príspevok za Mesto Revúca do súťaže o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku, tak ešte netušili, čo to mestu prinesie...

Dňa 1. apríla 2014 bola pani primátorka MVDr. Eva Cireňová pozvaná na otvorenie výstavy                   a vyhodnotenie súťaže do historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Mesto Revúca v súťaži s názvom „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013“ v kategórii knihy o mestách, získalo 2. miesto, zásluhou regionálneho historika p. Dušana Dubovského, ktorý je autorom monografickej publikácie „Svätyňa osvety a vzdelanosti“.

Za tento počin mu patrí obrovská vďaka a aj touto cestou mu želáme všetko dobré a tiež prajeme veľa úspechov pri ďalšom písaní o našom meste bohatom na históriu.

Zároveň Mestské lesy Revúca, s.r.o.  v súťaži s názvom „Najkrajší kalendár Slovenska za rok 2014“ v kategórii nástenné viaclistové – firemné získali čestné uznanie s kalendárom Rok v revúckych lesoch 2014 a v kategórii nástenné jednolistové plagáty získali 2. miesto.

Mestským lesom Revúca, s.r.o. tiež touto cestou ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme veľa pracovných úspechov.

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto

Mesto Revúca získalo v prestížnej súťaži 2. miesto


 
 

„Socialny taxík“ v RevúcejVytlačiť
 

Nemáte sa ako dostať do  nemocnice?
Nemáte ako odviesť svojich starých rodičov k lekárovi?

Stačí vám  1 €
MESTO  REVÚCA, v spolupráci  s NEW TAXI,
pre Vás pripravuje pilotný projekt služby

„Socialny taxík“


Služba sa bude poskytovať:

 • občanom nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Revúca
 • občanom  s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu
 • občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu

Bližšie informácie vám poskytnú na MsÚ v Revúcej  číslo dverí 53, kontakt : 0918615419, 28 515 63
Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. v rámci mesta Revúca a jeho MČ.
Objednávky na čísle:      0911  456  999


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Každá kvapka sa počíta“ Vytlačiť
 

 

logo nadacia ekopolis                                  logo Nestle

 

Mesto Revúca získalo grant na projekt
„Každá kvapka sa počíta“

Mesto Revúca získalo grant vo výške 2 500 eur na realizáciu projektu „Každá kvapka sa počíta“. Tento projekt je podporený vďaka Grantovému programu „ NESTLÉ PRE VODU V KRAJINE 2014“.

 

Cieľom projektu je :

 • úspory vody v budovách MŠ prostredníctvom výmeny pôvodných vodovodných batérií za úsporné batérie a výmeny pôvodných detských WC za nové WC kombi,
 • obohatenie edukačného procesu žiakov MŠ o informácie o dôležitosti a význame vody s dôrazom na jej ochranu.


Prínosom realizácie projektu bude úspora vody v predškolských zariadeniach mesta.
Realizácia projektu je plánovaná v období od marca do októbra 2014.


 
 

„Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“Vytlačiť
 

       Mesto  Revúca  započalo v mesiaci október/2013  realizáciu  stavby   „Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“, ktorej zhotoviteľom   je spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice.  Pre rok 2013 je naplánovaná obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova.
        V  42.týždni    bolo   uskutočnené    odfrézovanie jestvujúceho   asfaltového   povrchu uvedených  komunikácií. Do 31.10.2013 bude na daných úsekoch komunikácií uskutočňované dočistenie styčných plôch pri cestných obrubníkoch,  výšková  úprava šácht a uličných vpustí, resp. osadzovanie nových uličných vpustí.  Po ukončení uvedených prác je v termíne od 4.11-8.11.2013 plánované uloženie nového asfaltového povrchu  na uvedených úsekoch komunikácií.
        V budúcom roku  sa  bude  pokračovať  v realizácii  danej stavby   a to  obnovou ďalších úsekov  miestnych  komunikácií  na  uliciach   J.Kordoša, 1.mája, S.Chalupku, Magnezitárov,   výstavbou nových parkovacích plôch na uliciach 1.mája,Kordoša,Jilemnického,Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Clementisa   a obnovou parkoviska na Ul.Remeselníckej.

         Mesto  Revúca   pripravilo    pre  rok   2014   realizáciu   ďalšej   stavby    pod   názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, ktorej započatie sa predpokladá  v termíne  03/2014. Predmetom  danej stavby  je rekonštrukcia  miestnych komunikácií  na uliciach  Bernolákova, Kukučínova, Vajanského  a  Kollárova. Projekt stavby rieši rekonštrukciu komunikácií vrátane ich odvodnenia  a  rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov.

Ulica Litovelská

Ulica Litovelská

Ulica A. Hlinku

Ulica A. Hlinku

Ulica Záborského

Ulica Záborského

Ulica Clementisa

Ulica Clementisa

Ulica Kalinčiakova

Ulica Kalinčiakova


 
 

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, RevúcaVytlačiť
 

      Mesto Revúca je investorom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk,Revúca“, ktorá   bola   započatá   v mesiaci   október/2013.  Stavba  sa  nachádza  v areáli  Základnej  školy    na Ul.Hviezdoslavovej v Revúcej.

          V rámci daného projektu budú zrealizované tri ihriská.   Dve ihriská  budú multifunkčné, určené pre volejbal,  tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal   a  jedno ihrisko  je určené  pre  plážový volejbal. Zároveň bude vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

           V tomto čase sú uskutočňované zemné práce, odvodnenie ihrísk   a  spodné podkladové vrstvy. Ďalšie  stavebné  práce  budú  realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca


 
 

Správy a aktuality v meste

Marec v CILKEVytlačiť
 

Sviatok žien, mesiac knihy, veľkonočné sviatky – v tomto duchu sa niesli aktivity klientov

v ZOS CILKA.

P. Kochjar v autorských dopoludniach čítal zo svojej tvorby, rozprával o histórii Muráňa. Dopoludnia boli spríjemnené reprodukovanou hudbou.

V autorských dopoludniach p.Pavlikovej a p.Hégerovej bola predstavená poézia, próza.

V básňach autorky vyznali blízky vzťah ku krásam Revúcej, Muráňa.

8.marec – medzinárodný deň žien bol v znamení kvetov pre všetky klientky zariadenia. Ďakujeme za krásne kytičky kvetinárstvu Vlčie maky.

Sviatok žien nám spríjemnili aj hudobno-slovným programom priatelia zo OZ ZP

s p.Málikom a hudbou Edka Sendreja.

V spolupráci s PSLG v Revúcej sme začali čitateľské dopoludnia. Študentky Nikola Šramková a Henrieta Biblaková čítali krátke príbehy, ktoré boli námetmi na rozhovory, či oživenie spomienok. V týchto čitateľských stretnutiach budeme naďalej pokračovať počas školského roka.

Kraslice, domáce cestoviny, výzdoba priestorov CILKY sú predzvesťou veľkonočných sviatkov.

Tradície a čary boli ďalšou témou v cykle regionálnej výchovy s Vierkou Kasperovou.

Ďakujeme všetkým, ktorí spríjemňujú chvíle jesene života našich klientov a menia ich na jar.

 

Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

Príloha bez názvu 00020.jpgPríloha bez názvu 00023.jpgPríloha bez názvu 00026.jpgPríloha bez názvu 00029.jpgPríloha bez názvu 00035.jpgPríloha bez názvu 00035.jpgPríloha bez názvu 00038.jpgPríloha bez názvu 00041.jpgPríloha bez názvu 00044.jpg


 
 

2 x zlato, 2 x striebro a 2 x bronz pre skvelých recitátorov zo ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Dňa 22. marca 2018 Centrum voľného času v Revúcej zorganizovalo v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej okresné kolo 64. ročníka súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá v Revúcej nesie názov KUKUČÍNOVA REVÚCA.

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 36 detí základných škôl v troch vekových kategóriách vo dvoch žánroch – poézia a próza.

Znovu , ako na mnohých iných súťažiach sa zaskveli žiaci zo ZŠ J. A. Komenského - úžasní recitátori, ktorí obsadili v jednotlivých kategóriách dvakrát prvé, dvakrát druhé a dvakrát tretie miesto a postupujú do regionálneho kola.

Poézia - 1. kategória

1. miesto - Hana Marta Holešová

Poézia - 2. kategória

3. miesto - Erik Leonard Gombár

Poézia - 3. kategória

3. miesto - Helena Slivenská

Próza - 1. kategória

1. miesto - Eliška Beňušová

Próza - 2. kategória

2. miesto - Tamara Molentová

Próza - 3. kategória

2. miesto - Michaela Galovičová

Blahoželáme úspešným reprezentantom školy – skvelým žiakom školy za vzornú reprezentáciu. Poďakovanie patrí aj  pedagógom školy za ich svedomitú prípravu a už ostáva im len popriať veľa úspechov  v regionálnom kole.

hk2018a.jpghk2018b.jpghk2018c.jpghk2018d.jpg


 
 

Oslava mesta Pakrac a patróna sv. JozefaVytlačiť
 

Partnerstvo má za cieľ podporovať spoluprácu medzi mestami a vzájomné porozumenie medzi ich obyvateľmi. Tento trend sa začal rozvíjať po druhej svetovej vojne paralelne s procesom európskej integrácie. Nóvum v tejto oblasti predstavujú družobné styky miest členských štátov Európskej únie s krajinami strednej a východnej Európy, ktoré tiež podporujú výmenu skúseností v rôznych oblastiach spoločného záujmu.

Spolupráca miest, ktoré v minulosti spojil život, práca a tvorba slovenského spisovateľa Martina Kukučína sa pretavila do konkrétnych aktivít v súčasnosti. V dňoch 18. – 20. marca 2018 zástupcovia slovenských miest Revúca, Jasenová a Dolný Kubín prijali pozvanie primátorky mesta Pakrac Anamarije Blažević a predsedu mestskej rady Miroslava Ivančić na oslavy Dňa mesta Pakrac i patróna sv. Jozefa.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Martina Kukučína vo vstupnej hale Všeobecnej nemocnice a nemocnice vojnových veteránov v Pakraci, kde tento vzácny slovenský prozaik vo veku 68 rokov umrel, zahájilo tieto významné oslavy. Nasledovalo kladenie vencov na pamiatku padlých hrdinov na mestskom cintoríne a svätá omša v Rímskokatolíckom kostole.

Potom sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“. V úvode sa vzácnym hosťom, zástupcom rôznych inštitúcií, podnikov, predstaviteľom náboženského života, združeniam i všetkým prítomným prihovorila primátorka mesta Pakrac Anamarija Blažević, nasledovali príhovory hostí, z ktorých spomenieme najmä príhovor veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku Juraja Priputena, štátneho tajomníka Ministerstva pre regionálny rozvoj a fondy EÚ Davora Hušku, predsedu mestskej rady Miroslava Ivančić. Za slovenskú delegáciu sa všetkým prítomných prihovorila primátorka mesta Revúca Eva Cireňová.

Toto zasadnutie obohatil slávnostný akt oceňovania osobností mesta Pakrac i hudobné vystúpenia orchestra, spevákov a sólistov.

V priateľskej atmosfére sme v popoludňajších hodinách absolvovali návštevu blízkeho mesta Lipik, kde sme mali možnosť navštíviť štátny žrebčín, ktorý sa venuje dlhoročnej tradícii chovania tohto vzácneho plemena koní. Svoju históriu začal písať v roku 1843, kedy na pokyn grófa Izidora Jankoviča bola založená prvá farma so stajňami.

Pokračovali sme prehliadkou kúpeľov mesta Lipik, kde sa venujú liečbe bolestí kĺbov a chrbtice, neurologickým stavom a chorobám, pooperačnej rehabilitácii, rehabilitácii pri zápalových reumatických ochoreniach ako aj preventívnej medicíne a zdravotnej turistike.

Následne sme mali možnosť navštíviť Dom chorvátskych veteránov. Ide o inštitúciu, ktorá poskytuje komplexnú psychosociálnu, preventívnu a zdravotnú starostlivosti, poradenstvo chorvátskym veteránom, ich rodinným príslušníkom a civilným obetiam vlasteneckej vojny. Jej základným cieľom je zmierniť negatívne dôsledky vojny v Chorvátsku.

Deň sme ukončili družnou debatou, výmenou skúseností, prezentáciou plánov i ďalších možných aktivít do budúcnosti napr. i možnej spolupráce v oblasti práce s mládežou a realizácie výmenných pobytov detí základných škôl počas prázdnin.

Ďakujeme našim chorvátskym priateľom z partnerského mesta za milé pozvanie i pohostinnosť a pevne veríme, že sa stretneme opäť.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

1 Odhalenie pamätnej tabule venovanej Martinovi Kukučínovi (zľava: Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová, Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Anamarija Blažević – primátorka mesta Pakrac, Davor Huška – štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska, Miroslav Ivančić – predseda Mestskej rady mesta Pakrac, Vinko Kasana - primátor mesta Lipik, Marijan Širac – zástupca primátorky mesta Pakrac)

Odhalenie pamätnej tabule venovanej Martinovi Kukučínovi

(zľava: Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová, Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Anamarija Blaževićprimátorka mesta Pakrac, Davor Huška štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska, Miroslav Ivančićpredseda Mestskej rady mesta Pakrac, Vinko Kasana - primátor mesta Lipik, Marijan Širac zástupca primátorky mesta Pakrac)

2 Pamätná tabuľa venovaná Martinovi Kukučínovi vo vstupnej hale Všeobecnej nemocnice a nemocnice vojnových veteránov v Pakraci

Pamätná tabuľa venovaná Martinovi Kukučínovi vo vstupnej hale Všeobecnej nemocnice a nemocnice vojnových veteránov v Pakraci

Kladenie vencov na pamiatku padlých hrdinov na mestskom cintoríne v Pakraci

Kladenie vencov na pamiatku padlých hrdinov na mestskom cintoríne v Pakraci

Mestský cintorín v Pakraci

Mestský cintorín v Pakraci

Rímskokatolícky kostol v Pakraci

Rímskokatolícky kostol v Pakraci

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“– príhovor primátorky mesta Revúca Evy Cireňovej

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“– príhovor primátorky mesta Revúca Evy Cireňovej

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“– slovenská delegácia (zľava: Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová)

Slávnostné zasadnutie Mestskej rady mesta Pakrac v Chorvátskom dome „Dr. Franjo Tudmana“slovenská delegácia (zľava: Roman Matejov – primátor mesta Dolný Kubín, Eva Cireňová – primátorka mesta Revúca, Juraj Priputen – veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, Rajmund Bradík – starosta obce Jasenová, Ján Remko – zástupca starostu obce Jasenová)

Štátny žrebčín v Lipiku

Štátny žrebčín v Lipiku

Štátny žrebčín v Lipiku

Štátny žrebčín v Lipiku

Budova kúpeľov v Lipiku

Budova kúpeľov v Lipiku

Dom chorvátskych veteránov v Lipiku

Dom chorvátskych veteránov v Lipiku


 
 

PYTAGORIÁDA 2018Vytlačiť
 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.

V decembri sa uskutočnilo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 33 žiakov z tretieho až ôsmeho ročníka.Úspešní riešitelia školského kola vycestovali v stredu, 13. marca 2018 do Tornale, aby si zmerali svoje sily s rovesníkmi z nášho okresu. Súťažné zadania im veru dali zabrať (súperili nielen s matematickými úlohami, ale aj s časom, ktorý v tejto súťaži výrazne ovplyvňuje celkové umiestnenie). Veľmi sa tešíme, že z ôsmich Zocháčov, ktorí sa zúčastnili obvodného kola, bolo 7 úspešných. Štvrtáci v konkurencii 17 žiakov boli na 1. (Lukáš Ganaj), 4. (Adam Vaľko) a 5. mieste (Marek Hrivnák) – ďalších 10 štvrtákov nebolo úspešných. Aj piatačkám sa darilo – z 13 piatakov bolo 10 úspešných a 2. miesto si vysúťažila Lenka Repáková, jej spolužiačka Kristínka Motyčková bola ôsma. Šiestakov bolo na obvodnom kole 14 a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi – medzi nimi aj naše dievčatá SarahKvetková a Simona Haľachová. V kategórii siedmakov bol z 12 účastníkov len jeden úspešný a žiaľ, tu nemáme nášho zástupcu.

Výsledky našich žiakov nás tešia, úprimne im blahoželáme a veríme, že ich úspechy budú motivovať aj ostatných spolužiakov.

RNDr. E. Vidová

DSC_0241.JPG


 
 

Magická sila sviatkovVytlačiť
 

Jarné stretnutie s klientmi Zariadenia opatrovateľskej služby Cilka sa  stalo už našou milou tradíciou a v rámci regionálnej výchovy sme sa tentokrát zamerali na magickú silu sviatkov a ich ľudových rituálov. Dňa 21. marca 2018 sme tak spoločne v podobe spomínania, rozprávania a čítania dali hold bohyne jari, ale zároveň sme vyjadrili pokoru a vďačnosť k našej krásnej prírode, že stále je k nám štedrá a láskavá.

Sviatky sú súčasťou našich životov, ich kalendárny, prírodný a životný cyklus. Veď sú to práve sviatky, počas ktorých si hojne vinšujeme, prajeme si rôzne dobré veci a tiež spomíname na pranostiky a povery našich predkov. A tak sa môže stať, že šedá každodennosť sa zmení na milý deň malých zázrakov.

Gustáv Reuss v monografii o Veľkej Revúcej uvádza Slnečnicu, ktorá chodí na poludnie po poliach a ak niekoho nájde spať, pichne ho do ucha alebo hrdla, v dôsledku čoho sa postihnuté miesto zapáli. Z polodémonov spomína vlkolaka, na okolí Revúcej nazývaného vrkolák, čo bol človek, ktorý sa v určitých obdobiach premieňal na vlka a v tejto podobe napádal ovce.

V dávnej minulosti bol zmok výrazná démonická bytosť. Mal podobu najčastejšie čierneho kuraťa, ktoré sa vyliahlo z najmenšieho vajca. Keď ho človek pod ľavou pazuchou nosil, pričom nesmel spať, prehovoriť, chodiť do kostola, modliť sa ani umývať, kým sa jeho chránenec nevyliahol. Za túto opateru mu potom tvor splnil akékoľvek želanie, avšak človek mu upísal svoju dušu – skrátka po smrti si jeho dušu vzal diabol. Jeho prítomnosť v domácnosti bola zárukou prosperity, bohatstva a šťastia.

Tieto a niektoré postavy zaznamenané v 19. storočí už patria dnes k zaniknutým, ale je stále milé si ich pripomínať. Rapídny ústup až zánik povier o nadprirodzených postavách, ale aj rozvoj empirických poznatkov o prírode v 20. storočí, súvisel s výrazným rastom vzdelanosti.

Vám všetkým prajeme príjemné prežitie sviatkov jari.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca - TIC

CIMG1156.JPG


 
 

Prečo si vybrať ZocháčovVytlačiť
 

Základná škola Ivana Branislava Zocha ako najmenšia škola v meste stavia na rodinnej atmosfére a príjemnom prostredí školy, v ktorej sa žiaci môžu cítiť ako doma. Nižšie počty žiakov v triedach umožňujú učiteľom vytvárať priestor pre individuálnu prácu so žiakmi, reagovať na ich potreby, a tak sa podieľať nielen na ich vedomostnom, ale i osobnostnom raste.

Škola poskytuje žiakom všeobecne orientované základné vzdelanie zamerané na rozvoj športových, jazykových, umeleckých či IKT zručností. Osobitný dôraz už roky kladieme na slovné hodnotenie žiakov na prvom stupni, výchovu k morálnym hodnotám, environmentálnu výchovu, rozvoj tvorivosti a estetického cítenia, finančnú gramotnosť. Vyučovanie prebieha v moderných triedach s interaktívnymi tabuľami. Žiaci majú možnosť využívať zrekonštruovanú telocvičňu, fitpark i javisko v areáli školy. Samozrejmosťou školy je elektronická triedna kniha so žiackou knižkou, v ktorej si žiaci aj rodičia môžu pozrieť výsledky práce na hodinách, či nájsť zadanú domácu úlohu. Skontrolovať dochádzku svojho dieťaťa si rodičia vedia aj pomocou mobilnej aplikácie. Žiaci môžu využívať služby školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga priamo v priestoroch školy. So žiakmi so špeciálnymi potrebami na hodinách aj v čase ŠKD pracujú aj asistenti učiteľa. V priebehu školského roka v škole prebieha mnoho aktivít a akcií, do ktorých sa pravidelne zapájajú žiaci aj rodičia - Európsky deň rodičov a škôl, Strieborné Vianoce, Projektový týždeň, Jarneval, Veľkonočný jarmok a Detská divadelná hra sú len malou ukážkou z nich. V popoludňajších hodinách majú žiaci na výber širokú paletu záujmových útvarov, v ktorých môžu zmysluplne využívať voľný čas a súčasne rozvíjať svoj talent. Škola podporuje aj profesionálny rast pedagogických zamestnancov - učitelia si neustále prehlbujú vedomosti pri zavádzaní inovatívnych metód a postupov do vyučovacieho procesu.

Príďte k nám zažiť rodinnú atmosféru malej školy s veľkým srdcom.

banerok.jpg


 
 

1. miesto v regionálnom kole vo vybíjanej dievčat patrí ZŠ KomenskéhoVytlačiť
 

CVČ Revúca usporiadalo dňa 20. 3. 2018 v ZŠ J.A. Komenského Revúca regionálne kolo vo vybíjanej mladších  žiačok ZŠ za účasti 2 družstiev. Jedno z družstiev bolo družstvo dievčat zo ZŠ J. A. Komenského.

Dievčatá Lucia Ďurišková, Nina Natália Vavreková, Kornélia Chlebušová, Zuzana Kiselová, Bianka Čipková, Alexandra Bokorová, Alexandra Štempelová, Sófia Zatrochová, Tamara Molentová, Zuzana Viestová, Ema Kováčová, Michaela Hudecová si idú za svojím športovým cieľom. V súboji s družstvom zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno jednoznačne vyhrali 20 : 9 a postupujú do krajského kola.

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí tiež trénerke pani učiteľke Mgr. Márii Chrapánovej.

 

rkvybijana2018a.jpg


 
 

Vedomostný ostrov v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Od februára tohto roku vedomostný ostrov aj v  základnej škole v Revúcej – Základnej škole  J. A. Komenského. Vedomostný ostrov je internetový kiosk s tromi dotykovými obrazovkami plný testov, hier a zaujímavých informácií. Na animovanom ostrove nachádzajú žiaci školy množstvo zaujímavostí z techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Je tu celý rad náučných videí, návodov na pokusy a interaktívnych úloh. Čaká ich  aj špeciálny virtuálny kariérny poradca. Pomocou neho môžu hlavne starší žiaci zistiť čím by mohli byť a na akú školu sa vybrať po skončení základnej školy. Ostrov je pomôcka nielen pre žiakov, ale aj učiteľov, ako možno spestriť vyučovanie, využiť ho ako pomôcku pri projektovom vyučovaní, resp. ukázať si spojitosť školy s praxou. Žiakom sú k dispozícii zaujímavo spracované tri digitálne učebnice – fyziky, dopravnej výchovy a nemeckého jazyka. V týchto dňoch navštevuje ostrov jednotlivé triedy školy. Internetový kiosk získala škola od Nadácie Volkswagen Slovakia, za čo sme jej nesmierne vďační. Stal sa ďalším prvkom pri premene školy na modernú školu. Ostrov už čaká na nových návštevníkov – budúcich prvákov.

vostrov2.jpgvostrov1.jpgvostrov3.jpg


 
 

Jermok Velkorevúcky nás spájaVytlačiť
 

Jermok Velkorevúcky sa už tradične po piatykrát konal 14. – 16. marca 2018 v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia. Tradícia Turistického informačného centra sa tak stala živá, čo dokazuje nielen rastúci počet návštevníkov našej veľkonočnej predajnej výstavy, ale i veľký záujem predajcov z Revúcej aj okolia. Naši umelci a remeselníci vo svojej tvorbe s radosťou využívajú pôvodné techniky a vzory, ktoré dokážu s citom pretvoriť do súčasnej podoby s autentickým nádychom. Drevo, koža, keramika, medové sviečky, textilné doplnky, modrotlač a naša výzdoba dokonale podčiarkli veľkonočnú atmosféru a preniesli nás opäť do krajiny detstva a fantázie. Naši návštevníci sa inšpirovali nápadmi ako si sami doma vytvoriť svoj veľkonočný originál, ktorý sa stal, veríme, ozdobou ich príbytku. Ostatní si zase pri návšteve odniesli aj niečo pekné alebo len potešenie, že prišli a videli. Všetkým patrí veľká vďaka a dúfame, že o rok sa opäť stretneme.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca, TIC

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG


 
 

Privítali sme úspešných biatlonistovVytlačiť
 

V piatok 16.marca 2018 popoludní privítala primátorka mesta Eva Cireňová na pôde Mestského úradu v Revúcej športovcov, ktorí úspešne reprezentujú  mestský športový  klub, mesto Revúca a Slovensko doma aj v zahraničí. Spoločne s predsedom Klubu biatlonu Magnezit Revúca Jozefom Molentom k nám zavítali biatlonisti Tomáš Sklenárik a Lukáš Ottinger.

Nedávno sme informovali o vynikajúcich výsledkoch mladých odchovancov klubu na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v estónskom Otepää. Tomáš všetky svoje štarty premenil na umiestnenia v top10 spomedzi viac ako 90 štartujúcich kadetov z celého sveta. Najvýraznejšie bolo jeho 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch, kde ho len posledný 20. výstrel pripravil o medailu.  Lukášovi Ottingerovi, len o jedno miesto mu unikol štart v stíhacích pretekoch.

Primátorka mesta obom športovcom poďakovala za úspešnú reprezentáciu mesta a  popriala im veľa energie  a ďalšie úspechy v ich  športovej kariére.      

Tomáš Sklenárik (1999) začal najskôr s cyklistikou, pod vedením svojich rodičov. Ako malého cyklistu si ho všimli členovia Klubu biatlonu Magnezit Revúca. Tomáša nebolo potrebné dlho presviedčať, aby skúsil aj biatlon a tak už ako 10-ročný začal pravidelne pretekať  nielen na cyklistických súťažiach, ale aj ako biatlonista. Hneď z prvých pretekov odišiel s bronzovou medailou. Ako vášnivý cyklista získal bronz aj v roku 2014 na Detskej Tour Petra Sagana.

Prvýkrát sa Majstrom SR stal ako 12-ročný. Keď mal 14, stal sa trojnásobným majstrom SR. Odvtedy takmer na každom preteku Viessmann pohára stál na stupienku víťazov. Za svoju doterajšiu biatlonovú kariéru získal celkom 6 titulov Majster SR a tri tituly vicemajster SR, v práve ukončenej sezóne Zima 2017/18 sa sta celkovým víťazom rebríčka.

V Revúcej Tomáš trénoval pod vedením trénerov Dušana Chrapána a Mgr. Milana Chrapána. Po ukončení ZŠ na Hviezdoslavovej ulici začal navštevovať Súkromné gymnázium v Podbrezovej a prestúpil do ŠK Železiarne Podbrezová, kde už tretí rok trénuje pod vedením Mgr. Petra Kazára.

Na základe svojich výsledkov bol zaradený do CTM (Centrum talentovanej mládeže) v Podbrezovej.

Koncom roka 2016 sa nominoval sa do reprezentačného družstva kadetov SR, kde ako reprezentant trénuje pod vedením Mareka Matiaška. Prvýkrát reprezentoval SR v januári 2017 v poľskom meste Koscielzsko na pretekoch olympijských nádejí a hneď získal bronzovú medailu.

Vo februári  2017 sa zúčastnil sa XIII. zimného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v tureckom Erzurume. Aj napriek tomu, že slovenskej reprezentácii na túto súťaž nedorazila včas batožina s výstrojom, získal v požičanom výstroji pekné umiestnenia (rýchlostné preteky 16. miesto, stíhacie preteky 17. miesto).

Ako reprezentant SR sa začal zúčastňovať medzinárodných juniorských súťaží, IBU Cupov, kde obsadzuje bodované priečky. V roku 2018 sa zúčastnil Majstrovstiev Európy juniorov a kadetov v Slovinskej Pokljuke a naposledy Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov v estónskom Otepää. Práve tu zaznamenal svoje kariérne maximum - všetky svoje štarty premenil na umiestnenia v top10 spomedzi viac ako 90 štartujúcich kadetov z celého sveta.

Najvýraznejšie bolo jeho 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch, kde ho len posledný 20. výstrel pripravil o medailu. V rýchlostných pretekoch skončil na 10. mieste a v nedeľňajších stíhacích pretekoch, kde štartoval s časovým odstupom od prvého pretekára sa mu podarilo vylepšiť si umiestnenie a prebojovať sa na 9. priečku.

Tomáš je členom Národného športového centra a patrí medzi elitných slovenských mladých športovcov, ktorých podporuje Ministerstvo školstva SR.

Lukáša Ottingera (1999) k biatlonu priviedol starý otec Štefan Ottinger, ktorý sa biatlonu venoval od svojej mladosti. Pretekať začal ako 10-ročný. Ako úspešného pretekára KB Magnezit Revúca, ktorého trénovali Dušan Chrapán a Mgr. Milan Chrapán, si ho všimol aj tréner ŠK Železiarne Podbrezová Mgr. Peter Kazár a tak Lukáš po ukončení ZŠ Hviezdoslavova nastúpil na Súkromné gymnázium v Podbrezovej a prestúpil do ŠK Železiarne Podbrezová, za ktorý preteká doposiaľ.

Lukáš je pretekárom Centra talentovanej mládeže a podobe ako Tomáš Sklenárik sa nominoval aj do reprezentácie kadetov, kde trénuje pod vedením Mareka Matiaška. Podobne ako Tomáš, sa aj Lukáš nominoval na všetky preteky kadetov, na ktorých sa slovenská reprezentácia zúčastňuje.

Je niekoľkonásobným majstrom SR v letnom i zimnom biatlone. Päťkrát vyhral rebríček Viessmann pohára v biatlone. Na Pretekoch olympijských nádejí v Osrblí aj v poľskom Koscielzsku obsadil 3.miesto. V tureckom Erzurume na XIII. ročníku zimného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) obsadil v šprinte 12. a v stíhačke 14. miesto a to aj napriek tomu, že pretekal na požičaných lyžiach (viď vyššie). V štafete spolu s Tomášom Sklenárikom a ďalšími dvomi reprezentantmi obsadili peknú 9. priečku. Na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Osrblí v roku 2017 bol v šprinte 22. a v štafete 7.

Napriek zraneniam, ktoré Lukášovi počas tejto sezóny značne skomplikovali športové zápolenie a ovplyvnili jeho výkony, nekončí na posledných priečkach. Aj on je členom Národného športového centra Ministerstva školstva a patrí medzi podporovaných športovcov Ministerstva ako nádejný seniorský reprezentant.

Text a foto: Katarína Kvetková v spolupráci KB Magnezit Revúca

sklenárik.JPG

 


 
 

Z rozprávky do rozprávkyVytlačiť
 

     Čarovný svet rozprávok vždy priťahoval a bude priťahovať pozornosť  detského i dospelého čitateľa. Rozprávky sú pre nás príjemným relaxom, únikom z reality, ale aj poučením a zdrojom tvorivosti.

Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky sa žiaci 1.-4. roč. zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici vybrali na dobrodružstvá s ľudovými rozprávkami Pavla Dobšinského. Oboznámili  sa s ľudovou rozprávkou ako takou, vysvetlli si vznik a spôsob šírenia rozprávok v minulosti. Priblížili si život, tvorbu a poslanie nášho „rozprávkového kráľa“ Pavla Dobšinského. Žiaci objavovali dobrých aj zlých hrdinov slovenských ľudových  rozprávok, obohacovali si slovnú zásobu o archaizmy, riešili úlohy, tajničky. Na záver vytvorili zaujímavé výtvarné diela - rozprávkové mozaiky, leporelá, knihy, filmy a plagáty o živote slovenského rozprávkara. Do sveta rozprávky sa mladší žiaci preniesli aj vďaka divadelnému predstaveniu Dlhý nos, ktoré pre nich pripravili žiaci z divadelného krúžku pod vedením p.uč. Hrbálovej.

 Mgr. E. Poprocká

Mgr. J.Boldišová

20180315_114236.jpg20180315_154046.jpgIMG_20180315_154031.jpgIMG_4881.JPGIMG_4907.JPG


 
 

KICKBOX Leon REVÚCA Vytlačiť
 

Dňa 10.3.2018 sa v Prešove pod vedením reprezentačného trénera SZKB Jozefa Kolozsyho uskutočnil Reprezentačný zraz širšieho reprezentačného výberu SR v tatami športoch.  Nominovaný aj ostatný zúčastnený športoci trénovali v náročnom prípravnom tréningu v dvoch fázach. Najbližšie reprezentantov Revúckeho kickboxu čaká 24. marca 2 kolo open ligy SZKB v Prešove.

29027488_2026058497681945_6746339353573720064_o.jpg29028029_2026048837682911_7653896806853509120_o.jpg29028051_2026058407681954_7961260931596419072_o.jpg29066780_2026047684349693_1685302895882272768_o.jpg29133376_2026054894348972_8022823931960360960_o.jpg


 
 

Šikovní matematici zo ZŠ J. A. Komenského priniesli zlato, striebro aj bronzVytlačiť
 

13. marca 2018 sa v Centre voľného času v Tornale konalo obvodné kolo 39. ročníka populárnej matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. A trinástka priniesla šikovným matematikom zo ZŠ J. A. Komenského šťastie. Domov do Revúcej si priniesli zlato, striebro aj bronz. A takto to dopadlo v jednotlivých kategóriách :

8. ročník – kategória P8 :

1. miesto – Roman Pavlikovský

7. ročník – kategória P7 :

1. miesto – Ema Kováčová, jediná úspešná riešiteľka v okrese Revúca

6. ročník – kategória P6 :

2. miesto – Marko Kilik

3. miesto – Šimon Slivenský

5. ročník – kategória P5 :

4. miesto – Martin Kuchta

6. miesto – Tomáš Kudlák

4. ročník – kategória P4 :

3. miesto – Natália Liptáková

3. ročník – kategória P3 :

4. miesto – Matej Hudec

Ďakujeme šikovným matematikom za super úspešnú reprezentáciu Základnej školy J. A. Komenského. Poďakovanie patrí tiež ich učiteľom za prípravu a rodičom za podporu. Vynikajúce výsledky sú prejavom toho, že  v „ Komenského škole“  sa darí nielen športu, jazykom ale aj matematike.

Ďakujeme

okpatagoriada2018a.jpg


 
 

Úspech v štandardných a latinsko-amerických tancochVytlačiť
 

Plesová sezóna vystúpení tanečníkov TŠ Happy Dance Revúca sa úspešne skončila a začali sa opäť bodovacie súťaže v štandardných a latinsko-amerických tancoch v okresných a krajských mestách Slovenskej republiky. TŠ Happy Dance  má 3 páry, ktoré reprezentujú naše mesto  v zastúpení: Tomáš Buchta a Lea Sviežená v kategórii Junior II C, Tóth Szilárd a Bodnárová Soňa v kategórii Dospelí D, Ján Theodore Beneš a Tamara Egedová v kategórii Deti II E.

Dňa 10. 03. 2018 sa konala bodovacia súťaž v štandardných a latinsko-amerických tancoch   o Pohár primátora Žiar nad Hronom 2018 - 27. ročník. Tanečný pár Tomáš Buchta a Lea Sviežená v kategórii Junior II C štandard sa prebojovali až do finále, kde skončili na peknom 3. mieste, v latinsko-amerických tancoch sa im taktiež darilo a skončili na peknom 3. mieste, v kategórii Dospelí C skončili v semifinále na 10. mieste. Tóth Szilárd a Bodnárová Soňa v kategórii Dospelí D v latinsko-amerických tancoch skončili v 1. kole na 14. mieste. Bodovacie súťaže sú v plnom prúde a veríme, že našim reprezentantom sa bude dariť aj naďalej.

TŠ Happy Dance

20180310_170652.jpg20180310_185130.jpg20180310_185326.jpg


 
 

Rekonštrukcia telocvične už aj v Základnej škole I.B.ZochaVytlačiť
 

V pondelok 12.marca 2018 sa v telocvični Základnej školy I.B.Zocha  za účasti primátorky mesta Evy Cireňovej, vedúceho odboru školstva, telesnej kultúry a športu Igora Kvetka, riaditeľky školy Kataríny Krištoffovej, pedagógov a žiakov slávnostne strihala páska. Dôvodom bola ukončená rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálneho zariadenia telocvične školy. Stavebné práce  po dobu dvoch mesiacov za plnej prevádzky vyučovania realizovala  firma Costruo Lučenec. V rámci stavebných a rekonštrukčných prác sa v chlapčenských a dievčenských šatniach vymenila sanita, dlažba, obklady, nové stierky a sprchy, v telocvični už spomínaná elektroinštalácia a osvetlenie. Projekt v hodnote 60 tis € podporilo Ministerstvo školstva sumou 45 tis.€, Mesto Revúca sumou 15 tis.€ a z vlastných prostriedkov prispela škola  sumou 800 €. Základná škola I.B.Zocha sa tak pridala k ostatným školám na území mesta, kde Mesto Revúca podporilo a pomohlo zrealizovať podobné rekonštrukcie . Text a foto : Katarína Kvetková 

DSC_0783_prva.JPGDSC_0174ibzoch.JPGDSC_0570.JPGDSC_0574.JPGDSC_0764.JPGDSC_0766.JPGDSC_0770.JPGDSC_0778.JPGDSC_0785.JPG


 
 

Sedem tajomných komnát na HviezdoslavkeVytlačiť
 

V jeden piatkový večer sa žiaci v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici vybrali do rozprávkovej krajiny v súťažno-zábavnom večere Tajomstvo siedmich komnát. Cieľom tejto akcie bolo motivovať deti k čítaniu ľudových rozprávok, aby s radosťou brávali knihy do rúk a nechali sa vtiahnuť do príbehov a životov hlavných hrdinov. Devätnásť  žiakov piatych ročníkov sa odvážilo nahliadnuť do siedmich tajomných komnát, kde na nich čakali zaujímavé úlohy. Pri samotnom súťažení sa učili  vzájomne komunikovať, pracovať v skupinkách, vedieť udržať tajomstvo, či v tichosti sa presúvať do komnát. Až tam, po odomknutí úst strážcom, mohli rozprávať. A keďže v každej rozprávke máme nejaké tajomné bytosti a strašidlá, ani tu tomu nebolo inak. Do jednotlivých komnát sa deti presúvali pomocou bateriek a na každom rohu na nich číhali rôzne strašidlá a strigy. Bolo to behu a kriku. Všetkým sa podarilo postupne zdolať  prekážky, ktoré im stáli v ceste za víťazstvom. A keďže rozprávka končí šťastne, inak tomu nebolo ani u nás. Deťúrence šťastne splnili všetky úlohy a unavení, plní zážitkov, sa vracali domov. Na záver ich čakalo sladké prekvapenie od rodičov, ktorým touto cestou ďakujeme.

vyučujúce SJL

20170906_104517.jpgimg.jpgimga.jpgimgb.jpgimgc.jpg


 
 

Ďalšie cesty cestovateľského krúžku pri ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Cestovatelia zo ZŠ J. A. Komenského sa 2. 3. 2018 rozhodli navštíviť  ďalšie zaujímavé  miesta. Tento krát sa vybrali do  Banskej  Bystrice.  Navštívili  Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša a Strednú odbornú školu informačných technológií. Rozhodli sa, že sa priučia novinkám z informačných technológií.

Stali sa svedkami „oživenia“ robotov, stali sa tvorcami  hraného i animovaného filmu, vytvárali  syntetickú hudbu i spracovávali  videá. V ozajstnom televíznom štúdiu si vyskúšali natáčanie správ, prácu  s filmárskymi kamerami, čítanie správ. Zaujalo ich aj fotenie a úprava fotiek. A v závere sa zahrali na pracovníkov Slovenskej pošty.

Okrem toho, že  naši cestovatelia – žiaci ZŠ J. A. Komenského navštívili zaujímavé miesta, zároveň sa v nich možno prebudia vlohy a o niekoľko rokov sa rozhodnú pre štúdium informačných technológií, oblasť ktorá má obrovskú budúcnosť.

Po tejto zaujímavej ceste, už teraz spriadajú plány kde už onedlho vycestujú.

 

murgaska2.jpgmurgaska4.jpgmurgaska5.jpgmurgaska6.jpgmurgaska8.jpg


 
 

Učitelia hrajú deťom „alebo“ Čo sa to tu deje?Vytlačiť
 

     Dňa 13. februára 2018 sme sa ako diváci zúčastnili na výnimočnom koncerte. Pedagógovia ZUŠ v Revúcej si pre žiakov, rodičov a priateľov školy pripravili milé prekvapenie. V očakávaní milej výmeny úloh sme sa usadili do hľadiska v preplnenej koncertnej sále a zvedavo čakali, čo sa bude diať.

     Keď vstúpila „pani upratovačka“, bolo jasné, že dnešné popoludnie nie je len iné, ale je výnimočné. Začalo sa 90 minút zábavy, smiechu a prekvapení. Učitelia cez postavy detí, učiteľov, zamestnancov a rodičov ukázali svoj krásny, umením a humorom pretkaný život. Koncert učiteľov bol pobavením, radosťou a obrovskou inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili. Bol o láske a priateľstve, ktoré žijú v priestoroch školy a bez ktorých by bol jej život smutno obyčajný.

     Učitelia, ktorí sa vedia s takým oduševnením hrať, rozdávať umenie a smiech, sú veľkým šťastím pre naše deti. Aj pre rodičov, lebo k „pani upratovačke“ chodíme ešte radšej ako predtým. Ďakujeme za zážitok.

 

Mgr. Denisa Točeková-Nemcová

100_8966.JPG100_8969.JPG100_8992.JPG


 
 

Gombíkovský karnevalVytlačiť
 

Gombíkovský karneval sa tento rok uskutočnil 26. februára 2018. Do materského centra Gombíkovo zavítali mamky so svojimi najmenšími, aj so škôlkarmi. Niektorí drobci boli už ostrieľaní, sami si prichystali svoju masku. Tí menší sa museli trošku osmeliť. Teta Evka mala pre nich pripravený bohatý program, plný zábavných súťaží a tvorenia. Spoločne sme napríklad hádali „aká maska sa skrýva za plachtou“, či vytvárali  spomienkové dielko - naše logo - ozdobovali gombíky a lepili ich na obrovský kvietok.  Všetky detičky boli odmenené. Mali sme aj tombolu.  Zatancovali sme si a užili sme si pekné chvíle so svojimi najbližšími, rodičmi a kamarátmi.  Karneval sme mohli zrealizovať vďaka našim sponzorom, mestu Revúca a HM Tesco, za čom im veľmi pekne ďakujeme! Tešíme sa, že sa opäť o rok zamaskujeme a stretneme.

PhDr. Romana Oravcová, MC Gombíkovo

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg


 
 

Nový predseda ZO JDS aj oslavy MDŽ Vytlačiť
 

V stredu 7.marca 2018 sa v mestskom dome kultúry konala hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie JDS v Revúcej spojená s kultúrnym programom pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Ešte predsedníčka organizácie Oľga Kuchtová oboznámila prítomných s prehľadom činností a aktivít za predchádzajúci rok a plánom činnosti na rok nadchádzajúci. V programe rokovacieho programu bola voľba predsedu, podpredsedu a členov výboru. Novým predsedom sa po hlasovaní stal Ing.Vlastimil Chaba, ktorý v príhovore prisľúbil tendenciu pokračovať v navrhnutých činnostiach ZO JDS a postupne kreovať aj nové aktivity. Mgr. Oľga Kuchtová zostáva podpredsedníčkou výboru. Ďalšími členmi výboru sú Bc.Ľudmila Ďurďáková-tajomník, Oľga Kuchtová ml.-hospodár,Ing. Gejza Fabián správca webu, Alexander Gyenes,Ing.Igor Hock, Eva Igrícziová, Mária Jungová,Ľubica Kochanová,Ing.Stanislav Markuš, Mária Mogyoródiová, František Puhalla, Eduard Sendrei, Mária Sitarčíková, Mária Szokeová,Zuzana Sýčová,Helena Štulajterová, Emília Švecová. Doterajšej predsedníčke a členom výboru za prácu v organizácii poďakovali primátorka mesta Eva Cireňová, poslanci BBSK Milan Kolesár, Július Laššan a poslanec BBSK a zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý zároveň pozdravil prítomné ženy z príležitosti ich sviatku,  a predsedníčka Okresnej organizácie JDS Zuzana Homoliaková. Nasledoval darček v podobe vystúpenia Gizky Oňovej, ktoré zabezpečilo Mesto Revúca. Text a foto: Katarína Kvetková 

DSC_0746.JPGDSC_0755.JPGDSC_0759.JPGDSC_0737.JPGDSC_0739.JPGDSC_0742.JPGDSC_0743.JPG


 
 

1. miesto v regionálnom kole vo volejbale chlapcov patrí ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

CVČ Revúca usporiadalo dňa 2.3.2018 regionálne kolo vo volejbale žiakov ZŠ za účasti 4 družstiev. A chlapci ZŠ J. A. Komenského boli pri tom. Nesklamali. Po zlatom umiestnení v obvodnom kole, uspeli aj tu. Regionálne kolo vyhrali a postupujú na krajské kolo. 

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy našim chlapcom - Martinovi Grendelovi, Pavlovi Hozovi, Dávidovi Kováčovi, Jakubovi Kožuchovi, Romanovi Krokavcovi, Matejovi Palušovi a Jakubovi Slivenskému aj ich trénerovi p. PaedDr. Erikovi Švecovi.

Sme hrdí na našich športovcov a prajeme im veľa síl v krajskom kole.

regvol2018a.jpgregvol2018c.jpgregvol2018d.jpg


 
 

Rýchle šípy v ZŠ I.B. ZochaVytlačiť
 

Druhý februárový týždeň patril na hodinách informatiky v ZŠ I. B. Zocha Rýchlym šípom internetu. Súťaž v zručnosti vyhľadávania na internete, ktorú pre žiakov každoročne pripravujú učitelia informatiky sa na škole stala tradíciou a tohto roku sa konal už jej ôsmy ročník.

Súťaž sa koná vždy v rámci Týždňa digitálnych zručností a spočíva vo vyhľadávaní odpovedí na otázky, na ktoré bežný človek odpoveď obvykle nepozná, ale každý zručnejší používateľ internetu je schopný si ich na internete vyhľadať. Tohto roku zaviedli učitelia aj novinku – do úvahy sa brala aj čitateľská gramotnosť žiakov. Ak mal žiak v odpovedi uviesť priezvisko nejakej osobnosti, odpoveď s celým menom nebola bodovaná ako správna.

V určenom časovom limite žiaci odpovedali na dvadsať otázok. Zo 102 súťažiacich si najlepšie počínali Sebastián Šaffa a Ema Kapustová, ktorí sa podelili o prvenstvo, o bod menej a teda druhé miesto patrí Tomášovi Bobkovi, Petrovi Peťovskému a Simone Haľachovej.

ZŠ I.B.Zocha je aj Zelenou školou, preto odpoveďové hárky žiaci nedostali na papieri, ale vypĺňali ich priamo do webového formulára.

Ak si chcete otestovať (samozrejme, už nesúťažne) svoje vyhľadávacie zručnosti, môžete tak urobiť kliknutím na tento odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwb4Lyyrm2GRrXxxP4TEysKMP1-5_tzeYtbFzEEizjOShZBg/viewform

 

Mgr. Andrea Tokárová

rychle_sipy.pngsipy_logo.jpg


 
 

Revúcki biatlonisti ukončili zimnú pretekovú sezónuVytlačiť
 

Počas prvého marcového víkendu prebiehalo v Osrblí záverečné kolo Viessmann pohára v biatlone 2017/2018 sa zároveň sa konali aj Majstrovstvá SR v zimnom biatlone.

V kategórii dorastu a dospelých sme mali zastúpenie v podobe dvoch pretekárov. Ema Kapustová v kategórii 16-17-ročných dorasteniek v rýchlostných pretekoch v sobotu dobehla do cieľa na 5. priečke, v pretekoch s hromadným štartom v nedeľu si o jednu priečku polepšila. Radovanovi Humeníkovi (18-19 roční dorastenci) sa viac darilo v sobotu, keď do cieľa dobehol ako štvrtý, v nedeľu klesol o dve priečky.

V žiackych kategóriách sa najviac darilo Markusovi Sklenárikovi, ktorý v kategórii 10-11-ročných žiakov v sobotu nenašiel premožiteľa a v nedeľu mu titul majstra SR v pretekoch s hromadným štartom unikol len o 6 sekúnd. V tej istej kategórii štartovali aj Michal Biž a Martin Galovič, ktorí zavŕšili svoju prvú biatlonovú sezónu vôbec a v konkurencii skúsenejších súperov obsadili v sobotu 11., resp. 15. miesto a v nedeľu 11., resp. 14. miesto.

Najpočetnejšie zastúpenie nášho klubu mala kategória 12-13-ročných žiačok, v ktorej štartovali štyri naše pretekárky. V rýchlostných pretekoch sa najviac darilo Tamare Molentovej, ktorá obsadila 4. miesto, hneď za ňou sa umiestnila Veronika Šteczová. Alexandra Štempelová skončila na 11. a Nina Natália Vavreková na  14. priečke. V pretekoch s hromadným štartom, ktoré boli súčasne Majstrovstvami SR v tejto disciplíne, si sobotňajšie 4. a 5. umiestnenie vymenili Veronika Šteczová a Tamara Molentová. Nina Natália Vavreková skončila 10. a Alexandra Štempelová 12.

V kategórii 14-15 ročných žiakov v sobotu obsadil Róbert Biž 12. priečku a Tomáš Kuchta susednú 13. priečku, v nedeľu najmä kvôli nepresnej streľbe klesli Róbert Biž na 14. priečku a Tomáš Kuchta na 16. priečku.

Zimnú sezónu uzavreli revúcki biatlonisti nemalým počtom medailí, vrátane titulov Majstra SR. Na sumárne rebríčky si ešte musíme počkať, kým ich spracuje Slovenský zväz biatlonu.

Aj keď sezóna oficiálne skončila, pretekári v tréningovej činnosti pokračujú bez prestávky ďalej. Využívajú relatívne dlhú zimu, ktorá praje tréningom na bežkách a onedlho presedlajú na prípravu na letnú sezónu.

 

KB Magnezit Revúca

markus.jpg


 
 

Revúcky biatlonista Tomáš Sklenárik piaty na majstrovstvách sveta!Vytlačiť
 

Vynikajúce výsledky dosiahol biatlonista Tomáš Sklenárik na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Estónskom Otepää.

18-ročný Revúčan, odchovanec Klubu biatlonu Magnezit Revúca všetky svoje štarty premenil na umiestnenia v top10 spomedzi viac ako 90 štartujúcich kadetov z celého sveta.

Najvýraznejšie bolo jeho 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch, kde ho len posledný 20. výstrel pripravil o medailu. V rýchlostných pretekoch skončil na 10. mieste a v nedeľňajších stíhacích pretekoch, kde štartoval s časovým odstupom od prvého pretekára sa mu podarilo vylepšiť si umiestnenie a prebojovať sa na 9. priečku.

Majstrovstiev sveta sa zúčastnil aj ďalší náš odchovanec, Lukáš Ottinger, ktorého v tejto sezóne neminuli zdravotné problémy, čo sa odzrkadlilo aj na jeho bežeckej forme. Len o jedno miesto mu unikol štart v stíhacích pretekoch.

Obom chlapcom ďakujeme za reprezentáciu nielen nášho klubu, ale aj mesta Revúca a prajeme im veľa chuti, síl a športového šťastia do ďalších pretekov.

KB Magnezit Revúca

tomas1.jpgtomas3.jpgtomas4.jpgtomas5.jpg


 
 

Telesná a športová výchova žiakov ŠZŠ na klziskuVytlačiť
 

Korčuľovanie nie je len zábavou a osviežením, ale má veľký význam aj pre upevňovanie zdravia a pre psychický vývoj. Žiaci ŠZŠ v Revúcej mali možnosť na predmete telesná a športová výchova užiť si zimnú sezónnu činnosť na korčuliach, ktoré získala škola vďaka rozvojovému projektu: Zdravie a bezpečnosť v školách 2016, pod názvom „Byť zdravý sa oplatí“. Spolu so svojimi vyučujúcimi pravidelne navštevovali mestské klzisko, kde sa učili základom korčuľovania a zdokonaľovania sa v technike jazdy vpred a vzad formou pohybových hier.

Hlavnou úlohou netradičných hodín je rozvíjať u žiakov hlavne vytrvalosť a pohyblivosť pri pohybe na korčuliach, rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov a nácvik techniky jednotlivých korčuliarskych činností. Nemej dôležité je aj vytváranie kladného vzťahu k pohybu a činnosti v zimnom prostredí, otužovanie a upevňovanie kolektívnych vzťahov.

Mgr. Antalíková Mariana

Mgr. Hurtečáková Martina

IMG_20180213_104444.jpgIMG_20180213_112006.jpgIMG_20180215_104142.jpgIMG_20180215_105251.jpgIMG_20180227_113509.jpg


 
 

Atletická štafeta Materských škôl v Revúcej – úspech MŠ Sládkovičova: Lienky –„ZLAT0“, Slniečka –„BRONZ“.Vytlačiť
 

V rámci atletickej štafety v ZŠ J. A. Komenského sa uskutočnilo 3. ( finálové, záverečné) kolo športovej súťaže, kde naša materská škola obsadila dve medailové miesta. Súťažilo 5 družstiev z MŠ nášho mesta. Hoci sa nie každému vydarili súťažné  disciplíny podľa  jeho predstáv, dobrá  nálada , radosť z pohybu a súťaženia nechýbala žiadnemu z našich súťažiacich predškolákov.

Výsledky: 1. miesto- 1. družstvo MŠ Sládkovičova- Lienková trieda

                  2. miesto- MŠ Katolícka

                  3. miesto- 2. družstvo MŠ Sládkovičova- Slniečková trieda

                  4. a 5. miesto obsadili predškoláci z MŠ Clementisa

Našim mladým potenciálnym športovcom gratulujeme a ZŠ J. A. Komenského ďakujeme za pravé atletické predpoludnie, ktorá si v našom meste získava čoraz viacej priaznivcov.

IMG_2185.JPGIMG_2196.JPGIMG_2197.JPG


 
 

Anglický Jazykový kvet 2018 – ZŠ J. A. Komenského postupuje do fináleVytlačiť
 

Jazykový kvet je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov.

Súťaž sa realizuje už niekoľko rokov a to  postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenskou prehliadkou.

2. marca 2018 sa v Banskej Bystrici konalo semifinále a malí aj veľkí divadelníci a recitátori  zo Základnej školy J. A. Komenského - angličtinári uspeli. Ako ? SUPER !!!

V I. kategórii Poézia a próza v anglickom jazyku – prevzatá tvorba -  postúpila do finále Natália Liptáková zo 4.A triedy.

V II. kategórii Poézia a próza v anglickom jazyku – prevzatá tvorba - to bola Daniela Ďurišková zo 6.B.

Divadelné súbory si viedli tiež skvele a naši mladší v zložení : Liliana Belánová, Aďka Fečkaninová, Hanka Holešová, Sofia Hanuštiaková, Ivanka Simanová a Natália Liptáková zaujali porotu, ktorá ocenila ich živé vystúpenie nabité energiou s  výbornou výslovnosťou.

Divadlo starších žiakov v podaní Emy Kováčovej, Niny Kováčovej, Milana Bukóciho, Samuela Čellára Daniely Ďuriškovej, Kristíny Trávničkovej,  Aleša Zubáka a Šimona Slivenského zožalo veľkú pochvalu za ich výkon, scénu a zrozumiteľnosť prejavu.

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy našim malým aj veľkým divadelníkom a recitátorom a našim režisérkam pani Ing. Alenke Kvetkovej a Ing. Gabike Simanovej.

Držíme im palce vo finále. 

jazkvetsem2018a.jpgjazkvetsem2018b.jpgjazkvetsem2018c.jpgkvet2018b.jpg


 
 

Z Majstrovstiev Slovenska v atletike mladších žiačok sme priniesli bronz.Vytlačiť
 

Takmer 300 atletických nádejí  z 55 klubov bojovalo v sobotu v bratislavskej hale  Elán o tituly halových majstrov Slovenska v kategórii mladšieho žiactva do 13 rokov.

Aj náš atletický klub ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského dostal priestor na prezentáciu. Z nominovaných pretekárov vybral  športovo  - technický delegát na základe dosiahnutej výkonnosti dve naše pretekárky – Ninu Natáliu Vavrekovú  vo vrhu guľou a Luciu Ďuriškovú  v skoku do diaľky a v behu na 60m (obe ročník narodenia  2005), aby predviedli svoju výkonnosť na vrcholnom halovom podujatí.

S radosťou môžeme konštatovať, že Nina Natália Vavreková vybojovala vo svojej disciplíne bronzovú medailu výkonom 8,99 m a hoci to po práve prekonanej viróze nebolo zďaleka jej  maximum, predsa to stačilo na zaradenie revúckej atletiky na medailovú mapu.

Lucka Ďurišková štartovala v najobľúbenejšej aj najpočetnejšej disciplíne – behu na 60 m a po nešťastnom zakopnutí krátko po štarte sa žiaľ nedostala do finále.

V skoku do diaľky skončila Lucka na 11. mieste, čo je v podstate daň  za chýbajúce podmienky, keďže v zime nemáme túto disciplínu kde trénovať.

Obidvom dievčatám a tiež ich trénerom ďakujeme za reprezentáciu atletického klubu AK ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského v Revúcej a prajeme im aj ďalším pretekárom veľa úspechov v nadchádzajúcej letnej atletickej sezóne.

Mgr. Jana Vavreková

28313861_874324959426374_2043461926_n.jpg28381334_874324942759709_174879301_n.jpg28381369_874325029426367_1154606367_n.jpg28503755_874324996093037_1581953196_o.jpg


 
 

CELOSLOVENSKÝ PROJEKT ČISTÁ VODA - SPRÁVNA VOĽBA ZOCHÁČOVVytlačiť
 

My žiaci zo Základnej školy Ivana Branislava Zocha sme sa zapojili do celoslovenského projektu Čistá voda - správna voľba. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť ľudí o kvalitnej pitnej vode na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Z predchádzajúcich skúseností a sociálnych ex­perimentov bolo zistené, že až 88 percent mla­dých ľudí dáva prednosť ochuteným sladeným nápojom namiesto zdravej čistej vody. Naši „odborníci" na čistú vodu (žiaci IX.A, IX.B triedy: T. Bobka, S. Šaffa , K. Jasenka, V. Kostič, L. Denis) najprv všetkých informovali o kvalitách pitnej vody, jej blahodárnych účinkoch na organizmus človeka, a potom sa rekvalifikovali na čašníkov a čistú vodu roznášali, roznášali a roznášali... Pilo sa v triedach, počas desiatovej prestávky na veľkej chodbe, počas obeda v školskej jedálni... A nezabudli ani na učiteľov, ktorí si tiež s chuťou pripili na zdravie čistou vodou. Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostane aj k tým deťom, ktoré by si ju dobro­voľne nevybrali. Oslovených bolo 2 400 škôl, avšak pozitívnu spätnú väzbu dalo len 140 a medzi nimi aj naša škola. Nasvedčuje to tomu, že téma pitnej vody je stále spoločensky nedocenená. My sme však radi, že sme sa zaradili medzi tie aktívne a progresívne školy, ktoré tento problém nepodceňujú, ale spoznávajú. Veď nové materiály o tejto problematike potešia nielen pedagógov, ale hlavne našich žiakov.

I.Š.

DSC_1147.JPGDSC_1148.JPGDSC_1158.JPGDSC_1169.JPGDSC_1172.JPG


 
 

Zahraničné stážistky v Základnej škole J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Tolerancia, spoznanie rôznych kultúr a aktivita mladých ľudí sú tromi hlavnými piliermi učebných osnov projektu Educate Slovakia, v rámci ktorého k nám do Základnej školy J. A. Komenského  tesne pred jarnými prázdninami zavítali  dve mladé sympatické stážistky zo zahraničia -  Nadiia z Ukrajiny a Gita Kurnia Selina z Indonézie. Prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov na hodinách anglického jazyka nielen rozvíjali komunikačné zručnosti, ale aj podporili žiakov v snahe  lepšie spoznať samého seba, upevniť si sebavedomie, pomôcť naučiť sa určiť si priority a ciele ako ich dosiahnuť.

A tak žiaci i pedagógovia zažili netradičný týždeň, ktorý bol mimoriadne príjemným spestrením školského ale aj mimoškolského života. Veď okrem času, stráveného na hodinách, žiaci a učitelia zažili nezabudnuteľné chvíle neformálnych stretnutí, počas ktorých sme našim lektorkám sprostredkovali zaujímavosti Revúcej a jej blízkeho okolia, ako aj našu regionálnu kultúru a tradície.   Kamarátsky prístup stážistiek podporil v deťoch snahu komunikovať v angličtine bez obáv a zábran a veríme, že komunikácia medzi nimi bude pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom e –mailov, alebo sociálnych sietí.

Aj účasťou v tomto projekte Základná škola J. A. Komenského  ukázala, že má záujem vzdelávať svojich  žiakov  aj netradičným, zážitkovým spôsobom . Ich pozitívne reakcie nás utvrdili v tom, že tento projekt mal zmysel a v budúcnosti sa veľmi radi do podobných projektov opäť zapojíme.

staz2.jpgstaz4.jpgstaz7.jpgstaz8.jpgstaz9.jpg


 
 

KICKBOX Leon Revúca SLOVAK Open Bratislav 23.-25.2.2018Vytlačiť
 

Team Kickbox Leon Revúca bojoval v Bratislave na najprestížnejšom kickbox turnaji na Slovensku.

Dňa 23.2.2018 sa začalo váženie Revúckych reprezentantov v Bratislave v športovej hale Mladosť. Naši reprezentanti sa úspešne zaregistrovali na najväčšej medzinárodnej súťaži v kickboxena Slovensku, ktorá sa konala v Bratislave v športovej hale Mladosť za účasti 11 krajín z 90 športových klubov a v 945 štartov.

Náš tím Kickbox Leon Revúca sa úspešne zaregistroval v 13 štartoch, v ringu sme bojovole v štýle Fullcontact na tatami v kicklight,lightcontacte a pointfighte. Celkom sme získali 7 medailí ztoho 1x stiebro,6x bronz. Revúcky klub kickbox Leon Revúca celkovo skončil na 28 mieste z 90 klubov, z klubov Slovenska sme boli na 6 mieste. Najbližšie náz čaká 2 kolo ligy v Prešove. SZKB pripravuje aj majstrovstvá EU 13.-21.10.2018 v ring športoch v Bratislave.
Výsledky

Alžbeta Teličáková -32 kg kad. Kicklight 3. miesto , Kicklight -37 kg 3. miesto
Ján Tamáš – 60 kg Fullcontact -60 kg 3. miesto, PF -63 3. miesto, LC – 63 kg 3. miesto
Ľuboslav Bodor Pointfight -84 kg senior 2. miesto
Natália Tószegiová -37 kg kad. Lightcontact 3. miesto

Ďakujeme sponzorom

Sl O BA 2018 7.jpg

12 SLOP BA 2018.jpg20180224_142352.jpg20180224_144229.jpg3 ba slo op.jpg


 
 

Volejbal žiačok ZŠVytlačiť
 

     Dňa 15.02.2018 CVČ v Revúcej usporiadalo na pôde ZŠ Hviezdoslavovej v Revúcej obvodné kolo vo volejbale žiačok  ZŠ. Turnaja sa zúčastnili družstvá ZŠ z Revúcej – Gymnázium M. Kukučína, ZŠ J. A. Komenského a ZŠ I. B. Zocha. Po úvodnom rozlosovaní zápasov a upresnení pravidiel sa začalo bojovať o tie najlepšie umiestnania. Hralo sa podľa platných pravidiel volejbalu na dva víťazné sety systémom každý s každým.

     Naše dievčatá v zložení Vladimíra Kucháriková, Diana Koniarová, Petra Tomašková, Jessica Meluchová, Paulína Sedláková, Erika Mišuráková, Martina Moldovánová a Dorotka Ferková hrali každý zápas naplno, ich hra bola prehľadná a bojovali o každú loptu. Každé družstvo malo po ukončení zápasov jednu výhru a jednu prehru. Rozhodovali vyhraté sety, ktoré naše dievčatá mali najviac a tak obsadili krásne prvé miesto. Na druhom mieste skončilo družstvo GMK a tretie miesto obsadili dievčatá ZŠ J. A. Komenského.

     Našim dievčatám blahoželáme a prajeme im ešte veľa ďalších športových úspechov.

 

Mgr. M. Pirochová

IMG_20180215_091619.jpgIMG_20180215_114819.jpgIMG_20180215_115005.jpgIMG_20180215_120741.jpg


 
 

Cestovanie v čase v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Viete o tom, že keď idete na úrad, bežne tam stretnete sindikusa? Vodu nosíte vo filkášiku a v obchode musíte za tovar lôniť? Že neviete o čom je reč?

Ani sa Vám nečudujeme. S týmito slovami sa dnes už určite nestretnete. No keby ste si pocestovali v čase a zašli napríklad do takého stredoveku, tak by ste zistili, že sindikus je úradník, filkášik – vedro a lôniť znamená platiť. My, žiaci ZŠ J. A. Komenského to vieme, pretože v piatok 16. 2. 2018 sme sa presúvali časom. Mali sme totiž projektový deň, ktorý sme si nazvali Cestovanie v čase. Každá trieda 2. stupňa si pripravila prezentáciu iného historického obdobia. Dostali sme sa tak do praveku, kde sme si mohli zatancovať tanec pravekých žien a tiež vidieť lovcov mamutov. V staroveku sme si pozreli prvé olympijské hry ale mali sme možnosť vidieť aj múmiu. Stredovek nás  zaviedol do doby temna a tak sme s hrôzou a napätím sledovali upaľovanie bosoriek. V 20. rokoch minulého storočia sme mohli stretnúť Charlieho Chaplina, ale aj bojovníčky za práva žien – sufražetky. Tiež sme si zatancovali charleston. 40. roky minulého storočia nám ponúkli geniálneho Louis Armstronga.  V 60. rokoch sme sa mohli osviežiť novým nápojom, ktorým bola Kofola. Po dlhom cestovaní dejinami sme sa nakoniec dostali do súčasnosti – doby mobilov, počítačov, internetu. Všetko bolo umocnené krásnymi kostýmami prislúchajúcimi tej-ktorej dobe. Žiaci sa v tomto prejavili skutočne mimoriadne kreatívne. Cestovanie bolo veľmi zaujímavé, hravé, podnetné, zážitkové. Ďakujeme všetkým žiakom 2. stupňa a ich učiteľom, ktorí nám tento nezabudnuteľný deň pripravili.

Význam poznania dejín pre každé národné i štátne spoločenstvo je nepopierateľný. Dejiny totiž plnia pre spoločnosť celý rad nezastupiteľných úloh: majú funkciu útočiska, ochrany pred vonkajším nepriaznivým vplyvom či agresorom. Dejiny plnia v spoločnosti funkciu akéhosi spoločenského pozadia, ktoré pomáha ľuďom orientovať sa v najzákladnejšej historickej rovine. Je to často odpoveď na otázku, či bolo dávno lepšie alebo horšie ako je dnes. Bez dejín, bez poznania minulosti by spoločnosť nemohla robiť prognózy svojho vývoja a smerovania...

My, žiaci a učitelia ZŠ J.A. Komenského sme na našu minulosť a históriu hrdí.

Máme akčných učiteľov a úžasných žiakov. Sme hrdí na našu školu – na Základnú školu J. A. Komenského.

ZŠ 

cesto1.jpgcesto4.jpgcesto8.jpgcesto9.jpg


 
 

III. kolo Viessmann pohára v zimnom biatlone žiakovVytlačiť
 

Týždeň po MS v biatlone bolo v Osrblí opäť rušno. V sobotu 17.2.2018 sa konalo III. kolo Viessmann - pohár v biatlone. Žiaci všetkých vekových kategórií  si zmerali svoje sily  v rýchlostných pretekoch. Krásne počasie a výborné trate sľubovali skvelý športový zážitok. Do bojov zasiahli aj naši pretekári KB MAGNEZIT Revúca, aj keď v trochu zoštíhlenej zostave. Markus  Sklenárik v najmladšej kategórii 10-11 roč. žiakov vybojoval pre náš klub opäť najvzácnejší kov. Získal krásne 1.miesto. Martin Galovič sa v tej istej kategórii umiestnil na    8. mieste.  V kategórii 12-13 roč. dievčat obsadila výbornú 2.priečku  Saška Štempelová. Potešili výkony aj ďalších dievčat v tejto kategórii. Tamara Molentová získala  4. miesto, Veronika Šteczová  6. miesto a Nina Natália Vavreková 7. miesto. Všetky naše pretekárky sa  v tento deň prezentovali skvelou čistou streľbou a nemuseli absolvovať žiadny trestný okruh. V kategórii 14.-15 roč. žiakov nás reprezentoval Tomáš Kuchta, ktorý obsadil 11. priečku so streľbou 1,3. Zo zdravotných dôvodov v tento deň nezasiahli do športových bojov Lenka Repáková, Ján Levčák, Michal Biž, Róbert Biž a Adrián Ottinger.

V nedeľu 18.2.2018 sa po prvý krát v Osrblí  uskutočnili žiacke preteky obratnosti v biatlone. Organizátori pripravili trať s rôznymi prekážkami, ktoré museli pretekári absolvovať predpísaným spôsobom, samozrejme v čo najrýchlejšom čase. V sérii zimných pretekov to bola novinka a tak sa niektorí pretekári nevyhli časovej penalizácii za nesprávne zdolanú prekážku či chybnú streľbu. Časové prirážky v niektorých prípadoch poriadne premiešali poradie pretekárov, ale aj taký je šport. Túto trať malo možnosť vyskúšať si len 6 našich pretekárov. Najúspešnejší z nich bol opäť Markus Sklenárik, ktorý obsadil 2. miesto. Martin Galovič sa umiestnil na 7. mieste. V kategórii žiačok  12-13 roč. obsadila Alexandra Štempelová 4. miesto, Tamara Molentová 6. miesto a Veronika Šteczová 7. miesto. Nina Natália Vavreková sa pretekov v tento deň zo zdravotných dôvodov nezúčastnila.  Tomáš Kuchta sa v kategórii žiakov 14-15 roč. umiestnil na 13. mieste. Zdanlivo jednoduché preteky preverili obratnosť a rýchlosť všetkých zúčastnených súťažiacich a zároveň boli príjemným spestrením súťažného programu v sérii pretekov zimného biatlonu na Slovensku.

Počas tohto víkendu sa naša dorastenka Ema Kapustová zúčastnila Olympijských hier nádejí v českom Letohrade, kde obsadila pekné 6. miesto v rýchlostných pretekoch a 7. miesto v stíhačke.

Našich pretekárov najbližšie čaká už len zavŕšenie zimnej sezóny posledným kolom pretekov Viessmann pohára, ktoré sa uskutoční 4.-5. marca v Osrblí. Na programe budú v sobotu rýchlostné preteky a v nedeľu divácky najpopulárnejšie preteky s hromadným štartom.

KB Magnezit Revúca

saska.jpg


 
 

Fašiangy v ZO JDS RevúčkaVytlačiť
 

Dňa 25. februára 2018  sme pre seniorov našej základnej organizácie pripravili výročnú členskú schôdzu spojenú s fašiangovým posedením v kultúrnom dome Revúčka. Členovia organizácie boli oboznámení s  hospodárskymi výsledkami za rok 2017, ako aj s relaxačno-liečebnými pobytmi pre seniorov, ktoré organizácia plánuje zorganizovať v priebehu roka 2018. Počas tejto spoločenskej akcie si mohli seniori pochutnať na fašiangovom občerstvení (šišky, párky, káva) a zaspievať si spoločne so speváckym súborom LUNA, ktorý zabezpečil nezabudnuteľný hudobný zážitok.

 

Táto akcia sa zorganizovala aj vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.

 

Mária Hanuštiaková, ZO JDS Revúčka

1.jpg2.jpg3.jpg


 
 

Slovenský jazyk je vyučovacím jazykom oficiálne sto rokovVytlačiť
 

Mesto Revúca bolo dejiskom konferencie, ktorú zorganizovalo v dňoch 14. a 15. februára 2018 Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR a Ministerstva kultúry (MK) SR. Zúčastnilo sa jej takmer 170 účastníkov z celého Slovenska. Slovenský jazyk rezonoval v rôznych historických obdobiach. "Prostredníctvom slovenského jazyka sa dorozumievame, je naším komunikačným jazykom aj vyučovacím predmetom," povedala generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Kamila Jandzíková v úvode odbornej konferencie pod názvom Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.

Prvý deň konferencie patril odborným prednáškam, ktorých autormi boli renomovaní odborníci z jazykovednej oblasti. Vo svojich príspevkoch pripomenuli vývoj a postavenie slovenského jazyka v kontexte významných historických udalostí až po súčasnosť, priblížili medzivojnové obdobie v dejinách slovenského jazyka i dedičstvo 1. svetovej vojny v slovnej zásobe slovenčiny, postavenie slovenského jazyka v sústave vzdelávacích hodnôt súčasnosti a rozvoj jazykovej kultúry doma i v zahraničí.

Druhý deň konferencie bol zameraný na praktickú aplikáciu vybraných tém z vyučovania slovenského jazyka a literatúry v edukačnom procese. Realizoval sa v priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. V rámci diskusie učitelia ocenili odborný prínos konferencie a námety a inšpirácie na praktické využitie na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

Konferencia mala nielen odborný, ale aj spoločenský charakter odrážajúci kultúrne dedičstvo gemerského regiónu.

Za MŠVVŠ SR sa na konferencii zúčastnil Igor Galus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl, za MK SR Elena Kačalová, riaditeľka odboru štátneho jazyka, a partneri z Českej republiky, Maďarska a Poľska: Helena Plitzová, riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku.

Zdroj: školský servis.sk, foto: Foto Rolinec 2018

KonferenciaMPC046.jpgkonferenciampc023.jpgKonferenciaMPC038.jpgKonferenciaMPC074.jpgKonferenciaMPC133.jpgkonferenciampc138.jpgKonferenciaMPC155.jpg


 
 

Klauniáda na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Stalo sa už tradíciou, že predškoláci z MŠ v Revúcej prijali pozvanie na projektové vyučovanie do Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici. Fašiangový čas plesov, zábav a karnevalov sme teda ukončili spoločne s najmenšími, veselou Klauniádou. Už pri dverách budúcich prváčikov vítali šašovia, ktorí ich sprevádzali celým dopoludním. Spolu s deťmi plnili zábavné úlohy, hry, ale  nechýbal ani tanec a spev. Za pomoci pani učiteliek  rozlúštili vtipné hádanky, ako aj vyrobili si darček - Šaša Jaša, ktorý deťom urobil veľkú radosť.

Po dobre vykonanej práci prišla na rad aj sladká odmena. Aj tu sa zhostili úlohy malých cukrárov veľkolepo. Najväčšie prekvapenie ich však čakalo v telocvični. Starší žiaci si pre nich pripravili divadelné predstavenie rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.

Potlesk  svedčil o tom, že vystúpenie starších žiakov našej školy sa škôlkarom páčilo a my veríme, že s mnohými z nich sa stretneme pri zápise do prvého ročníka, ale aj pri iných zábavných podujatiach.

Mgr.B.Kilíková

img7562QV6J.jpgimgb.jpgimgc.jpgimgd.jpgimgOLXOTCYC.jpg


 
 

Lyžiarsky výcvik pod Kráľovou hoľouVytlačiť
 

Piateho februára sme sa v Revúcej zobudili do krásneho zasneženého dňa. Cez noc napadlo asi 30cm snehu a v meste nastala snehová kalamita. Novému snehu sme sa potešili hlavne my, žiaci z Hviezdoslavky, pretože sme odchádzali na lyžiarsky výcvik. 35 žiakov a 4 inštruktori strávili 5 zasnežených dní v krásnom horskom prostredí neďaleko Revúcej,  v Telgárte.

Lyžiarsky areál sa nachádza pod Kráľovou hoľou na rozhraní 3 národných parkov – Nízke Tatry, Muránska planina a Slovenský raj. Člení sa na dve časti Stodolisko a Tresník. Na zjazdovkách v nadmorskej výške 980 až 1300m vhodných pre začiatočníkov  i pre pokročilých lyžiarov, v celkovej dĺžke 6,5km je k dispozícii 7 vlekov.

Prvý deň sme sa zoznamovali so svahom a rozdelili podľa výkonnosti do skupín. Ďalšie dni sa skupiny neustále menili, pretože naši nelyžiari sa postupne zdokonaľovali v lyžovaní. Posledný deň sme už všetci brázdili  Stodolisko. Šesť odvážlivcov už v utorok zlyžovalo ťažkú čiernu zjazdovku na Tresníku. Vo štvrtok  tam už lyžovalo 22 zdatných lyžiarov. Lyžovali sme doobeda i poobede. Večer sme sa tešili na bazén, kde sme sa mohli vyšantiť, príjemnú saunu a spoločenskú miestnosť, v ktorej sme oddychovali, debatovali o prežitom dni na svahu, či hrávali stolný futbal a rôzne spoločenské hry. Bolo nám spolu fajn a o rok sa na lyžiarsky prihlásime zas.

Mgr. K. Šimková

img b.jpgimg c.jpgimg.jpgimg7QK82ZOC.jpg


 
 

Farebné dni v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Modrá je dobrá, červená je ohnivá a zelená je jarná. Práve v znamení týchto farieb boli tri dni v Základnej škole J. A. Komenského. Sme radi, že naši akční učitelia aj žiaci pokračujú v aktivitách projektu Hrdá škola, ktorý je viac známy  v Českej republike a je tam v ňom zapojených celý rad škôl. Postupne sa do aktivít projektu zapája v tomto školskom roku aj naša škola. Už máme za sebou  Deň školy v novembri, Dobrý skutok v decembri a teraz pokračuje farebnými dňami – ktoré sme si trocha prispôsobili na naše podmienky. A tak, že  sa utorok niesol v znamení modrej, streda červenej a končíme zeleným štvrtkom - ako už prianím blížiacej sa jari. Pred sebou máme v marci Deň učiteľov, v apríli Deň Zeme, a v mesiaci jún nás čaká Deň hudby.  Práve tieto aktivity menia stereotyp života na školách a učenie sa stáva oveľa zábavnejším . Sme hrdí na našu školu  - Základnú školu J. A. Komenského.

cervena1.jpgcervena5.jpgmodra2.jpgmodra3.jpgzelena1.jpg


 
 

Školské kolo v prednese poézie a prózy v ŠZŠVytlačiť
 

„Maľovanie je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“

                                 Leonardo Da Vinci

 

Dňa 14.02.2018 sa v Špeciálnej základnej škole v Revúcej uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – I. a II. stupeň. V každej skupine súťažili žiaci v dvoch kategóriách: žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím –vzdelávací variant A, žiaci so stredným mentálnym postihnutím – B variant. Všetci sa na súťaž zodpovedne pripravili a snažili sa svoju básničku čo najkrajšie zarecitovať. Výhercovia boli odmenení vecnými cenami a všetci zúčastnení dostali aj sladkú odmenu.

Výsledky súťaže:

 

I. stupeň

1. Kategória – A variant

 

1. miesto: Vanesa Tamášová

2. miesto: Nikolas Dányi

3. miesto: Zdenka Zubáková

 

2. Kategória – B variant

 

1. miesto: Michal Axamský

2. miesto: Tomáš Axamský

3. miesto: Matúš Zubák

 

II. stupeň

1. Kategória – A variant

 

1. Miesto - Kristián Ferko
2. miesto - Nikolas Samko

3. miesto - Štefan Ferko

2. Kategória – B variant


1. David Zubák
2. Ingrid Radičová
3. Nataša Anderková

IMG_0745.JPGIMG_0747.JPGIMG_0749.JPGIMG_9016.jpgIMG_9018.jpg


 
 

Deti z MŠ Sládkovičovej poznajú svoje mestoVytlačiť
 

„Ako sa volá primátor nášho mesta?“

„Ako sa volá rieka,ktorá preteká našim mestom?“

„Vymenuj všetky ZŠ v našom meste.“

 

Na tieto, ale aj na kopec ďalších otázok dokázali odpovedať  šikovné deti z prípravných tried našej MŠ.

V stredu predpoludním - 14.02.2018 - sa v lienkovej triede  našej MŠ uskutočnil vedomostný kvíz pod názvom ,, Čo vieš o svojom meste“. Svoje vedomosti si zmerali predškoláci z lienkovej triedy - Rastik, Kristián, Saskia, Maťko a  zo slniečkovej triedy- Riško, Jakub H., Sofia, Jakub N.

Počas súťaže museli deti preukázať svoju šikovnosť a všetko to,čo sa o svojom meste naučili.  V spolupráci s Turistickým informačným centrom nás navštívila aj  teta Vierka Kasperová so svojím nerozlučným kamarátom ,,Tikáčikom“, ktorá nám celú súťaž spestrila nielen zaujímavým slovom, ale aj humorom. Ďakujeme tete Vierke  za príjemné predpoludnie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.                     

                                                                                                                             Adriana Dachová

IMG_2113.JPGIMG_2115.JPGIMG_2123.JPGIMG_2127.JPG


 
 

Projektový týždeň v ZŠ Ivana Branislava Zocha Vytlačiť
 

Už tradične sa v ZŠ I.B.Zocha končí  polrok školského roka netradičným vyučovaním. Vyučovanie pokračuje, avšak formou projektov. Žiaci nesedia v laviciach, nepíšu so poznámky, nie sú skúšaní. Vedomosti a zručnosti nadobúdajú iným spôsobom. V duchu zásad  J.A.Komenského zapoja všetky svoje zmysly, aby sa zmocnili nových vedomostí.

Témy pre jednotlivé ročníky sú rôzne: ovocie a zelenia, rodina, Revúca, Banskobystrický kraj, objavovanie sveta s objavovaním nových plodín dovezených do Európy, voda ako životodarná tekutina, fyzika a chémia v pokusoch. Deviataci už tradične mali najnáročnejšiu tému – cestovné kancelárie. Vytvorili sedem cestovných kancelárií. Šesť krajín európskej únie a jedna krajina nového kontinentu Amerika sa postarali o zaujímavý vizuálny aj gurmánsky zážitok celej školy. Členovia cestovných kancelárií prezentovali svoje krajiny oblečením, typickým národným jedlom a prezentáciou. Ich usilovná práca vyústila predajom špecialít, ktoré si mohli zakúpiť všetci žiaci školy.

 S radosťou môžeme skonštatovať, že projektový týždeň sa opäť vydaril a žiaci získali nové vedomosti a zručnosti a zároveň sa zabávali.

Mgr. Jaroslava Koňuchová

DSC_0040.JPGDSC_1036.JPGDSC_1064.JPGDSC_1197.JPGDSC_1282.JPG


 
 

Úspech biatlonistov z Revúcej na Majstrovstvách Slovenska Vytlačiť
 

Kým celý svet počas uplynulého víkendu sledoval olympijský rýchlostný pretek v PyeongChangu 2018, kde najlepšie biatlonistky bojovali o ten najvzácnejší kov, v našom Národnom biatlonovom centre v Osrblí štartovali Majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou účasťou.

Naše malé mesto čoraz častejšie dokazuje, že má veľa športových talentov a v sobotňajšom rýchlostnom preteku Majstrovstiev Slovenska v biatlone dňa 10. 2. 2018 Revúcu reprezentovalo 12 pretekárov. Získali sme dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Zlatá v kategórii dorasteniek 16 - 17 ročných skončila Ema Kapustová a stala sa Majsterkou Slovenska. V kategórii dorastencov 18 - 19 ročných skončil na 5. mieste Radovan Humeník a stupne víťazov patrili Revúčanom reprezentujúcim Podbrezovú - Tomášovi Sklenárikovi /2. miesto/, Lukášovi Ottingerovi  /1. miesto/. V kategórii žiakov 10 – 11 ročných svojim súperom nedal šancu a Majstrom Slovenska sa stal Markus Sklenárik. V tej istej kategórii o najlepšie umiestnenie bojovali aj Ján Levčák /4. miesto/, Michal Biž /9. miesto/, Martin Galovič /12. miesto/. Bronz pre Revúcu čistou streľbou získala Veronika Šteczová v kategórii žiačok 12 - 13 ročných. Spolu s ňou sa snažili o najlepšie umiestnenie Alexandra Štempelová /7. miesto/, Nina Natália Vavreková /14. miesto/. Na peknom 9. mieste v kategórii žiakov 12 – 13 ročných spomedzi 25. štartujúcich pretekárov skončil Adrián Ottinger. V kategórii žiakov 14 – 15 ročných štartovali: Róbert Biž /11. miesto/, Tomáš Kuchta /16. miesto/. Revúca by určite vybojovala aj ďalšie cenné kovy, ale zdravotné problémy, resp. zranenie neumožnili štartovať biatlonistkám Tamare Molentovej a Lenke Repákovej, ktoré mali veľmi úspešný vstup do sezóny.

V nedeľňajšom vytrvalostnom preteku, ktorý sa konal 11. 2. 2018 sme obhájili 2 zlaté a 1 bronzovú medailu. V kategórii dorasteniek 16 – 17 ročných si vynikajúcou streľbou zlato vystrieľala Ema Kapustová, ktorá každým pretekom dokazuje svoju streleckú silu a bežeckú zdatnosť. Zlatú pozíciu, aj to že je najrýchlejším bežcom v kategórii žiakov 10 – 11 ročných, potvrdil Markus Sklenárik. O bronzovú radosť v tej istej kategórii sa postaral Ján Levčák. Vo vytrvalostnom preteku sa naši štartujúci biatlonisti umiestnili nasledovne: Veronika Šteczová /4. miesto/, Radovan Humeník /6. miesto/, Alexandra Štempelová, Adrián Ottinger, Róbert Biž /8. miesto/, Michal Biž /10. miesto/, Tomáš Kuchta /12. miesto/, Martin Galovič /12. miesto/, Nina Natália Vavreková /17. miesto/.

Ďakujeme všetkým pretekárom za ich vytrvalosť, snahu a odhodlanie. Ďakujeme za to, že aj vďaka ich umiestneniam a láske k športu má naše mesto  svoje čestné miesto medzi klubmi v Slovenskom zväze biatlonu.

 

KB Magnezit Revúca

ema.jpgmarkus.jpgpreteky1.jpgpreteky2.jpgveronika.jpg


 
 

Karneval v MŠ SládkovičovaVytlačiť
 

„Chystajte si deti masky, bude smiech a špás.

  Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.“

 

...a veru, v piatok 9.2.2018 sa naša MŠ premenila na rozprávku, v ktorej hlavnými postavami boli detičky, vedľajšími p. učiteľky,tety kuchárky a upratovačky – všetko masky od výmyslu sveta.

Nič nenechali na náhodu a celý týždeň sa pripravovali na karnevalovú zábavu. Nechýbali girlandy, balóny, hudba, tanec, súťaže, ale ani ocenenie všetkých masiek, pretože každá bola úžasná a jedinečná. Rozprávkou plnou fantázie sme ukončili nielen karneval, ale aj veselé fašiangové obdobie.

IMG_2021.JPGIMG_2033.JPGIMG_2038.JPGIMG_2042.JPGIMG_2098.JPG


 
 

Karneval v ŠZŠVytlačiť
 

Dňa 06.02.2018 sa rozhodli navodiť tú správnu fašiangovú atmosféru aj žiaci ŠZŠ Revúca. Kreativita učiteľov a žiakov bola nápaditá. Ako minulý rok, ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a vyrobili si nádherné a zaujímavé masky. O rána sa deti v škole začali meniť na rôzne rozprávkové postavičky. Žiaci sa zabávali, tancovali, súťažili. V priestoroch školy sa šíril smiech a radosť. Najlepšie masky bolo veľmi ťažké vybrať a preto sme odmenili každého žiaka sladkou dobrotou.

Mgr. Gömöriová D., Mgr. Hrbáľová J.

20180206_100247.jpgIMG_0681.JPGIMG_0682.JPGIMG_0689.JPGIMG_0692.JPG


 
 

Krojovaná fašiangová veselica po druhýkrát a opäť úspešne Vytlačiť
 

V piatok 9.februára 2018 sa  v mestskom dome kultúry stretli milovníci folklóru, ľudových tradícií a muziky na 2.ročníku Krojovanej fašiangovej veselici.

Už vestibul kultúrneho stánku nenechal nikoho na pochybách, že sa ocitol na dedine v časoch rokov Pána viac minulých ako prítomných. Pripravená dedinská chyžoška s dvorom vás pozývali a priťahovali svojou jednoduchosťou ale milou útulnosťou. Po schodoch ste sa dostali ku dverám kolešne (spoločenská miestnosť Alfa), kde ste obdržali svoj vlastný štamperlík s domácou hruškovicou alebo pohár bieleho a červeného vína podľa chuti. Na doplnenie a zvýraznenie chuti chlieb s masťou a cibuľou

. Po prekonaní týchto prekážok už na vás čakal stôl(Pod lipou, U richtárky, Pod Muránskym hradom...) plný dedinských dobrôt -pagáčov, syrov, štrúdlí a klobások. Neskôr sa v humne (zasadačka MsKS) podávala kapustnica, pečené prasiatko a divina. Ako nám potvrdili niektorí hostia, dobrôt na stoloch bolo toľko, že na hodovanie do humna sa ani nedostali. Tí, čo však zvládli aj tieto delikatesy, určite neoľutovali.

 Usadených hostí, zväčša odetých v krojoch alebo odevoch s ľudovými prvkami  v úvode zabávali hostitelia večera, folklórny súbor Lykovec, neskôr už všetci na parkete krepčili v rytmoch ľudovej muziky Zvolenských vrchárov. Medzi tancujúcimi, tak ako vlani, nechýbala richtárka Eva Cireňová.

 Spestrením aj tak pestrého večera bola tradično-netradičná tombola, v ktorej sme vzhliadli žinčicu, košík s pampúšikmi, škvarky, cestoviny do polievky, domáce pálenô buď pochváleno, vyšívané vankúše a tašky z modrotlače, keramiku, metly... všetko tak prepotrebné veci k životu.

Výborná zábava končila až v skorých ranných hodinách a spokojných vyše 160 prítomných sa už určite teší na nasledujúci ročník.

 Organizátori ďakujú všetkým, ktorí vecnými cenami prispeli do tomboly, Mestským lesom, s.r.o, Poľovníckej spoločnosti Antalka z Turčoka za divinu, Miroslavovi Belákovi, Miroslavovi Damrélymu za kapustnicu a tým, ktorí sa podieľali na prípravách a výzdobe podujatia.  

Text a foto: Katarína Kvetková          

DSC_0698_1.JPGDSC_0645.JPGDSC_0648.JPGDSC_0655.JPGDSC_0665.JPGDSC_0669.JPGDSC_0675.JPGDSC_0680.JPGDSC_0687.JPGDSC_0690.JPGDSC_0699.JPGDSC_0704.JPGDSC_0628.JPGDSC_0630.JPGDSC_0653.JPG


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

V prvú februárovú nedeľu sa zúčastnili mladí pretekári revúckeho karate klubu na otvorených Majstrovstvách Stredoslovenského zväzu karate. Na súťaži štartovalo - 439 pretekárov, počet štartov – 607 a počet zúčastnených klubov – 45. Náš klub reprezentovali šiesty pretekári –
Ria Mišuráková, Nina Puhallová, Tadeáš Sabol, Lukáš Kilik, Matej Herich a Pavol Halaj. Svoj prvý väčší súťažný debut zaznamenali Ria Mišuráková a Nina Puhallová, ktoré štartovali v súborných cvičeniach - kata, no zatiaľ to skončilo bez pódiového umiestnenia. Na 5 – 8 mieste sa vo svojich kategóriách umiestnili Lukáš Kilik a Matej Herich. Na dosah mal medailu Tadeáš Sabol, ktorý prehral tesne svoj zápas na rozhodcovské vlajky v pomere 1:2. Najlepší výsledok z našich zaznamenal Pavol Halaj, v súborných cvičeniach kata, mladší dorastenci 12 – 13 roční, keď sa po pekných vyhratých dueloch prebojoval až do finále. Vo finále sa stretol s niekoľkonásobným majstrom SR Sečkárom zo Žiaru nad Hronom, ktorý aj nakoniec zvíťazil. P. Halaj po peknom výkone obsadil 2. miesto. Vedenie klubu ďakuje všetkým zúčastnením pretekárom za bojovnosť a reprezentáciu klubu.

Palko Halaj - 2. miesto.jpg


 
 

V ZŠ J. A. Komenského sa staráme o zvieratká aj v zimeVytlačiť
 

Les v zime má svoj typický výzor a atmosféru. Ako keby sa v zimnom období na chvíľu zastavil čas. Pokoj v lese je len zdanlivý. I keď veľa jeho obyvateľov sa uložilo na zimný spánok( medveď, jazvec, jež..), pre mnoho zvierat nastávajú veľmi ťažké časy. Lesná zver si v tomto období len veľmi ťažko nachádza potravu. Veľa lesných živočíchov je vystavených boju o prežitie. Slabšie a vysilené jedince napádajú predátori (rys, líška, orol, vlk, mačka divá). V tomto pre zver nepriaznivom období je veľmi dôležité sa o zver starať, prikrmovať ju a pomôcť jej v boji o prežitie. Na túto náročnú úlohu sa lesníci a poľovníci pripravujú celý rok (oprava krmelcov, solísk, sušenie sena, zber gaštanov atď.) a aj my im pri tom pomáhame.

 V Základnej  škole J. A. Komenského máme už tretí rok záujmový krúžok pod názvom Mladí priatelia prírody a poľovníctva, na ktorom sa pod vedením Mgr. Lucie Medvecovej učíme spoznávať a chrániť prírodu. V jedno popoludnie sme sa autami do lokality Bodnárka, kde sme už mali nachystané vrecia so senom, ktoré sme odniesli do lesa pre zver. Po ceste sme videli ohryzené stromy, čo je znakom toho, že zvieratká hladujú. Nebolo to jednoduché, lebo sme sa brodili snehom, no tešili sme sa, že robíme dobrú a užitočnú vec. Boli sme unavení, ale mali sme dobrý pocit z toho, že sme pomohli a určite v tom budeme pokračovať dovtedy, kým nevykuknú prvé steblá trávy.

Za tento krásny zážitok ďakujeme Ing. Ladislavovi Szabóovi, riaditeľovi Mestských lesov v Revúcej, ktorý nás sprevádzal a porozprával nám veľa zaujímavostí. Taktiež ďakujeme za spoluprácu rodičom, poľovníkom, ktorí s nami spolupracujú.

polo2017a.jpgpolo2017b.jpgpolo2017d.jpgpolo2017c.jpgpolo2017f.jpg


 
 

XVII. ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmiVytlačiť
 

V sobotu 3. februára 2018 sa uskutočnil 17. ročník zimného prechodu Stoickými vrchmi, ktorý zorganizovalo  Mesto  Revúca v spolupráci s Lesmi SR, š. p., Odštepným závodom  Revúca a Klubom slovenských turistov Dúbrava.

Januárové teplé počasie bez snehu robilo organizátorom veľké starosti. V poslednej chvíli došlo k zlepšeniu a využili sme klasické trasy prechodu. Pre účastníkov  boli  pripravené tri trasy. Jedna trasa pre bežkárov a dve trasy pre pešiu turistiku. Do štartu troch turistických trás z Revúcej dopravilo  290 účastníkov  päť plných  autobusov. Záujemcovia o turistický prechod mali k dispozícii dobre vysnežené lesné cesty.

Najväčšia skupina turistov šla už osvedčenou trasou – Javorina, Šumiacka priehybka, Severná lúka, chata Janka, Karafová, a aby šliapania nebolo málo prešli sme sa až do dedinky Muránska Zdychava.

Menšia skupina sa rozhodla ísť od Červenej Skaly, lokalita Trsteník. Našli sa však aj päťdesiati  odvážni lyžiari, ktorí si trúfali zdolať trasu až od Besníka, cca 33 km – cez Telgartskú priebybu, popod Kyprov, smer Severná lúka, na chatu Janku a dolu dolinou Karafová.

Zdravotný dozor nám zabezpečili priatelia a naši priaznivci zo skupiny Horská služba Malá Fatra – okrsok Muráň. 

K úspešnému zvládnutiu tohto obľúbeného podujatia nám výrazne pomohla finančná a materiálna podpora Mestských  lesov  Revúca, TESCO Revúca, Meriač Ľubomír SERVIS Revúca, SMZ, a.s., Jelšava, Pekáreň Belák, Reštaurácia Balaton    za čo im úprimne ďakujeme.

Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu pri MsÚ v Revúcej        

Autor foto: Ing. Štefánia Sirková

180203_stolicke_vrchy_2018 (1) (3).jpg

DSCF8971 (3).JPG

DSCF9001 (3).JPG

tn_IMG_2141 (2).JPG


 
 

Úspešný január pre reprezentantov zo ZŠ J. A. Komenského Vytlačiť
 

Dňa 30.1.2018 sa v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo vo florbale žiačok ZŠ za účasti 5 družstiev, s celkovým počtom 42 dievčat. Družstvo dievčat Základnej školy J. A. Komenského  v zložení Kristína Kiselová, Kornélia Chlebušová, Zdenka Dachová, Zuzana Kiselová, Kristína Kilíková, Kristína Ferdinandy, Sára Krštieňová, Natália Chomčová nezaváhalo a s prehľadom zvíťazilo. Po víťazstve v obvodnom kole čaká na dievčatá zápolenie v regionálnom kole.

Dňa 26. januára 2018 sa v CVČ Revúca uskutočnil 25. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko 2018. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl, 18 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Naše súťažiace - Eliška Beňušová a Emka Adamová prišli, súťažili a vyhrali. Svojim umením oslovili porotu a s prehľadom vyhrali. 

25.1.2018 sa  znovu v  Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo vo florbale žiakov ZŠ za účasti 6 družstiev, s celkovým počtom 61 súťažiacich. Družstvo chlapcov Základnej školy J. A. Komenského urputne bojovalo a nakoniec zaslúžene vyhralo. Patrí im zaslúžené prvé miesto a postup do regionálneho kola. 

Dňa 24.1. sa na našej domácej pôde  konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. Naši malí matematici sa v ťažkej konkurencii matematikov nášho okresu nestratili. Erik Gombár, Petra Jankošíková , Alexandra Hamarová a Martin Kuchta sa zaradili medzi úspešných riešiteľov náročných príkladov. 

Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí nás úspešne reprezentovali. Ďakujeme im, že šíria dobré meno Základnej školy J. A. Komenského. Tým, ktorí postupujú prajeme veľa úspechov v regionálnych kolách. Poďakovanie patrí aj ich učiteľom a trénerom za ich prípravu, ktorá ich priviedla k úspechom. Teší nás, že sa našim šikovným žiakom darí. Sme hrdí na našu školu.

 

januar01.jpgjanuar02.jpgjanuar03.jpgjanuar04.jpgjanuar05.jpg


 
 

Zocháči na lyžiachVytlačiť
 

V pondelok sme sa pred školou zišli,

na lyžiarsky kurz sme všetci išli.

V autobuse samý smiech,

„na Donovaloch padá sneh.“

Na chatu sme dorazili,

kufre sme hneď vybalili.

Spolu sme sa lyžovali,

aj sme trochu popadali.

Niektorí aj jumpovali,

učiteľky nám pomáhali.

Modrinky sme za tým mali,

no večer sme sa už guľovali.

Začiatočníci sa zlepšujú,

nový kopec už zlyžujú.

Náročný svah nás už láka,

tešíme sa, čo nás čaká.

Profíci sa dočkali,

z Novej hole sa spustili.

Večerné lyžovanie sa nám najviac páčilo,

na lanovke nás to potme bavilo.

Keď sme večer vošli do izby,

písali sme tieto básničky.

Počasie nám celkom prialo,

všetkým nám to lyžovalo.

Sladkosti, keksy a chipsy,

nakúpiť sme si raz išli.

Skôr než po nás autobus prišiel,

suveníry každý kupovať išiel.

Donovalom sme zakývali

a domov sme v zdraví dorazili.

Tešíme sa na ďalší rok,

bol to pre nás super zážitok.

lyžiari a inštruktori

26951724_1697685980252512_4868625745670908936_o.jpg26951877_1697650500256060_6654287043729274949_o.jpgIMG-9886.JPGIMG-9890.JPGIMG-9897.JPG


 
 

Medailová úroda biatlonistovVytlačiť
 

II. kolo Viessmann pohára v zimnom biatlone žiakov sa konalo na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici. V sobotu 27.1.2018 Revúcu reprezentovalo 12 žiakov. V rýchlostných pretekoch sme bodovali, získali sme jedno zlato a tri striebra. Zlatý Markus Sklenárik sa postavil na pódium spolu so svojím prenasledovateľom Jánom Levčákom v kategórii 10-11 ročných žiakov, v tej istej vekovej kategórii dievčat získala striebro Lenka Repáková a v kategórii 12-13 ročných žiačok nabitej silnou konkurenciou brala striebro Tamara Molentová. Svoj prvý štart vôbec mala Nina Natália Vavreková a aj napriek smole s palicou (pretek dobehla bez nej) sa jej podarilo obsadiť peknú 7. priečku a získať II. výkonnostnú triedu. Nie vlastným pričinením sa nedarilo Veronike Šteczovej, ktorá pre nesprávnu navigáciu rozhodcu stratila veľa času. Ceny odovzdávali prezident SZB Tomáš Fusko, viceprezident SZB Ondrej Kosztolányi, podpredseda vlády Peter Pellegrini a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Sobotňajšiu atmosféru pretekov zachytil aj spravodajský štáb TV Markíza, v reportáži nájdete aj našich (kliknite nižšie v zozname reportáží na „Biatlon na kúpalisku“):

videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/78062_televizne-noviny

 

Aj v nedeľu 28.1.2018 boli na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici naplánované rýchlostné preteky žiakov. Naši v počte medailí nezaostali za sobotou, len trocha pozmenili farby medailí (tie v nedeľu spolu s prezidentom SZB odovzdávala olympionička – biatlonistka Alžbeta Majdišová). Najviac sa darilo žiakom v najnižšej vekovej kategórii, kde si medzi 10-11 ročnými dievčatami vybojovala zlato Lenka Repáková, v tej istej vekovej kategórii chlapcov zopakoval sobotňajšie umiestnenie náš tandem Markus Sklenárik a Ján Levčák. Veronika Šteczová získala bronz v náročnej a silnými pretekárkami doslova preplnenej kategórii 12-13 ročných žiačok. Hneď za ňou sa umiestnila Tamara Molentová. Chválime aj ďalších našich pretekárov. V podobne silnej kategórii chlapcov 12-13 ročných sa zviditeľnil aj Adrián Ottinger, ktorý skončil na veľmi peknom 6. mieste z 25 štartujúcich (a vo svojom ročníku narodenia prvý). Po prvých pokusoch sa už "oťukali" v kategórii 10-11 ročných žiakov aj naši najmladší chlapci, Michal Biž obsadil 6. priečku a Martin Galovič 9. priečku. 

 

Našich pretekárov najbližšie čakajú Majstrovstvá SR v zimnom biatlone. Príďte nás povzbudiť do Osrblia 10. - 11. februára!

 

Ešte predtým však budeme držať prsty našim odchovancom Tomášovi Sklenárikovi a Lukášovi Ottingerovi, ktorí budú v dňoch 31.1. – 4.2. reprezentovať Slovenskú republiku na Juniorských majstrovstvách Európy v slovinskej Pokljuke.

 

Klub biatlonu Magnezit Revúca

02_00.jpg02_01.jpg02_02.jpg02_03.jpg02_06.jpg


 
 

Sloboda vstúpila do mesta pred 73.rokmiVytlačiť
 

Vo štvrtok predpoludním, 25.januára 2018 sa pri pamätníku na Námestí slobody konala spomienková slávnosť pri príležitosti osláv 73.výročia oslobodenia nášho mesta. Osláv sa zúčastnili primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca primátorky mesta a poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Július Buchta, prednosta Okresného úradu Revúca Peter Balogh, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Revúcej Ján Kochan, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Kolesár, ďalší pozvaní hostia, zástupcovia mesta, členovia Základnej organizácie SZPB v Revúcej, žiaci a študenti revúckych škôl.

Prvé  jednotky oslobodzovacej armády vstúpili do chotára Revúcej 23.januára 1945. Ustupujúce nemecké vojská počas bojov o mesto zničili elektráreň, pílu, podpálili sklady a vyhodili most v meste. Ráno 25.januára 1945 sovietski a rumunskí vojaci 2.ukrajinského frontu mesto oslobodil a začala sa dlhá cesta sčítavania strát a obnovy zničenej Revúcej . Dramatické, historické udalosti doby vo svojom príhovore priblížila primátorka mesta.  Zároveň zdôraznila potrebu zachovávať a odovzdávať poznatky a spomienky tých, ktorí boli priamo konfrontovaní s hrôzami vojny, tým, ktorí o nich len počuli alebo čítali, a nezabúdať na padlých a obete. Text a foto: Katarína Kvetková          

DSC_0557.JPGDSC_0555.JPGDSC_0560.JPGDSC_0563.JPGDSC_0568.JPG


 
 

KICKBOX Leon REVÚCA a CVČ - Šampión je späť Vytlačiť
 

Aj vďaka návratu majstra Sveta Jána Tamáša sa Revúca na 1 kole SZKB open ligyv Trenčíne  dňa 20.1.2018 šport.hale Dukla umiestnila na 2. mieste v rámci klubov SR. (21 klubov)

Pedbehli sme tak aj veľkokluby  Guard Košice a Panter Prešov k prvenstvu nás delilo  6 bodov, za  Michalovcami. Bez prehry zápasily Ján Tamáš (Majster Sveta, 1994 Bazilej) Alžbetka Teličáková (M SR 2017)
Vringu v K1 sa predstavil aj Róbert Anderko. Pekne výkon podala aj nováčka Timejka Grosiarová.
Kickboxeri len prednedávnom oslávili 25 výročie založenia klubu.
23.12.2017 Ľudovít Antal mal svoj prvý zápas v ringu kde prehral
z V. Lovašom s  BM Box klub Rožňava.
22.12.2017 sme úspešne zvišili stupne technickej vyspelosti v Hnúšti.

výsledky :

 JÁN TAMÁŠ, Fullcontact sen-m-60kg 1.miesto LC sen-m-63kg 1.miesto 

ALŽBETA TELIČÁKOVÁ,LC cad-f-32kg 1.miesto ,KL cad-f-28kg 1.miesto

NATÁLIA TÓSZEGIOVÁ KL cad-f-37kg 1.miesto, LC cad-f-37kg 2.miesto

ĽUDOVÍT ANTAL, Lowkick jun-m-63,5kg 2 miesto, KL cad-m-63kg 2.miesto 

 TIMEA GROSIAROVÁ, LC cad-f-37kg 1.miesto,  KL cad-f-37kg 2.miesto

RÓBERT ANDERKO, K1 sen-m-67kg3. miesto 
spolu (11 madajlí): zlato: 6, striebro:4,bronz:1.

20180120_122042.jpga.jpgb.jpgc.jpgd.jpg


 
 

Tvorivé videnieVytlačiť
 

Nejde to vždy a nejde to ľahko. Na tvorivú prácu musí vzniknúť ideálne rozpoloženie ducha a mysle.....

Všetci poznáme zázračnú moc fotografie. Zachytí neopakovateľný okamih, ktorý nevybledne a poteší aj po mnohých rokoch. O význame svetla v živote človeka niet pochýb. Prirodzené denné svetlo sa vo večerných aj nočných hodinách a počas chladných dní dopĺňa tým umelým. O dôležitosti svetla pri fotografovaní a jeho bohatých možnostiach som sa opýtala Dušana Petra, mladého amatérskeho fotografa, narodeného i žijúceho v Revúcej.

 1. Kto alebo čo Ťa priviedlo k fotografovaniu?

Išlo to tak nejako samo, doma sme mali foťák, s ktorým som fotil všetko, ale nič som o fotografovaní nevedel. Neskôr som sa o to začal zaujímať viac a pochopil som, že na serióznu fotografiu potrebujem zrkadlovku.

 1. Keby si mal vlastnými slovami opísať svoju tvorbu ako by si ju charakterizoval?

Moja tvorba má široký záber. Fotím najmä prírodu, v ktorej som často, tiež sa venujem portrétnej fotografii, fotografovaniu svadieb a rôznych podujatí. Rád cestujem a foťák beriem stále zo sebou.

 1. Používaš pri fotení nejakú špeciálnu techniku? Fotografiu robí fotoaparát alebo fotograf?

Používam bežnú základnú techniku, nič špeciálne. Pri cestovaní sa snažím zminimalizovať veľkosť výbavy. Pre kvalitnú fotografiu je potrebná kvalitná technika, ale samozrejme aj človeka, ktorý ju ovláda.

 1. Pred fotografovaním máš pripravený špeciálny scenár ako postupovať?

V prírode sa toho veľa naplánovať nedá, človek je závislý od počasia. Presnejším scenárom sa riadim počas fotografovania svadieb, ktoré prebiehajú väčšinou rovnako. Inak rád improvizujem.

 1. Zažil si niekedy pri fotení aj humornú situáciu?

Humorných situácií som zažil veľa, najviac na svadbách, keď sa všetci bavia.

 1. Ktoré ročné obdobie uprednostňuješ a vyberáš si aj deň na dobré fotografovanie?

Každé ročné obdobie je niečím výnimočné a aj každý deň je vhodný na fotografovanie.

 1. Máš obľúbenú fotografiu? Podaril sa ti aj tzv. majstrovský záber? Dávaš prednosť farebnej, či čiernobielej fotke?

Mojimi obľúbenými sú fotografie prírody, páči sa mi, keď je plná farieb, ale v poslednom čase si obľubujem čiernobielu fotografiu. Moje “majstrovstvo“ musia posúdiť iní.

 1. Máš doma vystavené svoje fotografie a priestor, kde môžeš tvoriť?

Doma svoje fotografie vystavené nemám. Čo sa týka priestoru na tvorenie - výrobu, priestoru je málo, v domácich podmienkach sa snažím improvizovať.

 1. Spolupracuješ s niekým a máš pracovné ponuky na fotenie?

Nespolupracujem s nikým, fotografovanie mám ako hobby. Som rád keď sa moje výrobky a aj fotografie páčia nielen mojim blízkym, ale aj iným ľuďom.

 1. Prezradíš nám svoje plány do budúcnosti?

 

Budem rád, keď sa budem aj naďalej môcť venovať fotografovaniu, i ďalším mojím záľubám, medzi ktoré patrí aktívna turistika i kreatívna práca s drevom a kožou.

 

Výrobky z dreva a kože si môžete zakúpiť i v našom Turistickom informačnom centre v Revúcej s vedomím, že boli vyrobené Dušanom Petrom a sú originálne...

Zároveň Vás srdečne pozývame na výstavu „Revúcka fotografia“, kde prezentuje spracovanú folklórnu tému aj náš Dušan Petro, ktorá trvá do 2. februára 2018 vo výstavnej sále Mestského domu kultúry v Revúcej.

Ďakujem za rozhovor a prajem ešte veľa pozitívnych vibrácií pri ďalšej fotografickej tvorbe.

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca – TIC

Foto: archív D. Petra

1.jpg2.jpg3.jpg


 
 

Zahraniční stážisti na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Popredné miesto v školskom vzdelávacom programe ZŠ, Hviezdoslavova1 v Revúcej dlhodobo patrí komunikácii. A to nielen v materinskom, ale aj v cudzích jazykoch. Tradičný výchovno-vyučovací proces sa snažíme dopĺňať  rôznymi mimovyučovacími aktivitami , ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania našich žiakov. Jednou z uvedených aktivít bolo aj zapojenie sa do projektu EDUCATE SLOVAKIA. Tento vzdelávací projekt je zastrešovaný organizáciou AIESEC a jeho cieľom je zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. Za týmto účelom k nám v uplynulých dňoch zavítali štyria mladí stážisti z rôznych krajín sveta- Indonézie, Brazílie a Mexika.

Žiaci druhého stupňa tak mali možnosť prostredníctvom nich celý týždeň spoznávať nielen kultúru, tradície a zvyky týchto exotických krajín, ale aj seba samých. Dôležitým posolstvom celého projektu totiž bolo viesť mladých ľudí k vzájomnému rešpektu, láske, vzájomnej tolerancii a k porozumeniu odlišnosti. Na hodinách anglického jazyka preto žiaci na chvíľu odložili učebnice a pracovné zošity a angličtina sa pre nich stala skutočným dorozumievacím jazykom, nie iba jedným z predmetov v škole. Pre mnohých žiakov to bola prvá skúsenosť komunikovať s cudzincom.

 Steven s Anou a Ivan s Talithou pripravili pre žiakov veľa zaujímavých hier a aktivít, na ktoré by možno taký tradičný učiteľ ani nenabral odvahu.

V popoludňajších hodinách sme sa zase snažili našim novým priateľom ukázať život v Revúcej, slovenské tradície, jedlo, kultúru. Vzali sme ich preto na prehliadku do Múzea Prvého slovenského gymnázia, na Salaš Zbojská, do kaviarne, pizzérie alebo sme im otvorili dvere našich domovov. Ale keď v stredu napadol nový krásny čistý biely sneh, nebolo väčšej radosti. Keďže v Indonézii majú len dve ročné obdobia – obdobie sucha a obdobie dažďov, v Mexiku či Brazílii taktiež nesneží, bol čerstvý sneh najväčším slovenským zážitkom.

Po spoločne strávených chvíľach plných veselosti a  vzájomného spoznávania však prišiel moment rozlúčky. Ivan, Steven, Ana a Talitha museli pokračovať vo svojom projekte v iných mestách, na iných školách. Nám však ostanú krásne spomienky a myšlienky, ktoré nám tu naši vzácni hostia zanechali.

   ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Educate1.jpgEducate2.jpg


 
 

Šesť športovcov, šesť medailí do Revúcej Vytlačiť
 

Nedeľa 21.1.2018 zaviala športovcov zo ZŠ J. A. Komenského  do Bratislavy na Halové majstrovstvá kraja - oblasť východ. Od januára totiž Slovenský atletický zväz vyhovel našej žiadosti a náš atletický klub ISKRA Revúca pri ZŠ J. A. Komenského  už patrí do oblasti východ. Znamená to, že na preteky (okrem halových) budeme chodiť bližšie - do Košíc. Dnes sme si boli otestovať v trochu okresanej zostave ( 6 pretekárov) našich budúcich súperov a veru, premiéra sa vydarila.

Podarilo sa nám vybojovať šesť medailí - kompletnú dvojitú zbierku všetkých kovov - dve zlaté, dve strieborné a dve bronzové medaily.

Ako už začína byť zvykom, dievčatá vo vrhu guľou znovu nenašli premožiteľky - Nina Natália Vavreková získala zlato a Zuzana Kiselová striebro.
Druhú zlatú medailu získala Saška Hižnayová v behu na 600 m v kategórii najmladších žiačok a podarilo sa jej tým prelomiť smolu zo štvrtých miest z predošlých pretekov.
Striebro v skoku do diaľky si vybojovala Sára Krštieňová v kategórii dorasteniek.
Bronzovú medailu si vysúťažil v skoku do diaľky Roman Krokavec ako dorastenec a bronz sa podarilo získať aj Marianovi Antalovi v behu na 60 m v kategórii mladších žiakov.
Romanovi o vlások unikol ďalší bronz v behu na 60m, keď skončil štvrtý len o tri stotiny za bronzovým medailistom.

Bilancia bola teda veľmi úspešná - každý zo šiestich pretekárov si odnášal domov medailu.
Ďakujeme naším športovcom za úspešnú reprezentáciu nášho atletického klubu, Základnej školy J. A. Komenského a nášho mesta Revúca.  Veď pohyb je radosť.

atletikaba2018a.jpgatletikaba2018b.jpgatletikaba2018c.jpgatletikaba2018d.jpgatletikaba2018e.jpg


 
 

Mladí záchranári v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Keď dôjde k úrazu človeka, je dôležité nezaváhať, a pomôcť. V prípade ohrozenia života totiž čas zohráva najdôležitejšiu úlohu. Žiaci z krúžku „Mladý záchranár“  pod vedením Mgr. Kataríny Valaštekovej privítali medzi sebou profesionálnych záchranárov Bc. Evku Marčákovú a Ing. Viktora Lukáča, aby sa zdokonalili v tom, čo sa doteraz naučili.

Každý z nás sa v živote môže dostať do život ohrozujúcej situácie, alebo môže pomôcť v takejto situácii vo svojom okolí.

Záchranári nám ukázali, ako sa poskytuje prvá pomoc – masáž srdca, umelé dýchanie z úst do úst, ktoré sme si mohli vyskúšať na figuríne.

Ich návšteva nás veľmi potešila, dohodli sme sa aj na ďalšom stretnutí, pri ktorom pôjdeme do prírody a budeme riešiť simulované situácie ako napr. vyvrtnutia, zlomeniny, uštipnutie hadom, hmyzom, atď.

Praktické ovládanie prvej pomoci nie je nikdy na škodu. Obzvlášť, ak sa s ním človek stretáva už od útleho veku a postupne si svoje poznatky rozširuje a upevňuje. Tieto informácie sú vo chvíľach núdze naozaj neoceniteľné a čo môže byť krajšie ako zachrániť ľudský život?

Veľké poďakovanie patrí obidvom profesionálnym záchranárom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli medzi mladých záchranárov a prispeli k prevencii vzniku úrazov i k výchove mladých ľudí z oblasti predlekárskej prvej pomoci.

Ďakujeme.

 

zachranar1.jpgzachranar2.jpgzachranar3.jpgzachranar4.jpgzachranar5.jpg


 
 

Športovcom zo ZŠ J. A. Komenského sa znovu darilo Vytlačiť
 

Druhá januárová sobota patrila v Banskej Bystrici Majstrovstvám kraja mladšieho žiactva a prípraviek. Športová výprava Atletického klubu pri ZŠ J. A. Komenského  si odniesla z týchto pretekov kompletnú zbierku medailí - zlatú, striebornú aj bronzovú.


Zlatá medaila patrí Nine Natálii Vavrekovej vo vrhu guľou s výkonom 9,82 m. Striebornú medailu vybojovala Zuzana Kiselová s výkonom 9,75 m. Tieto výkony dávajú dievčatám sľubnú šancu zabojovať o medaily na halových majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia o mesiac v Bratislave.


Bronzovú medailu si skvelým bojovným výkonom vybehal Maťko Hudec v behu na 1000 m časom 3:50,97. Veľmi sa tešíme, že sme v Banskej Bystrici  objavili nový bežecký talent a veríme, že Maťko nášmu klubu vybojuje ešte mnoho medailí.


Nepopulárne štvrté miesto získala Saška Hižnayová v behu na 600 m časom 2:20,52. a tiež v skoku do výšky výkonom 105 cm. Obrovskú smolu mala Lucka Ďurišková, ktorá súťažila v najpočetnejšej kategórii v behu na 60 m , kde sa registrovalo 78 dievčat. Lucka postúpila do finále s celkovo druhým najlepším časom, ale počas behu sa zranila a vo finále dobehla piata.


Ďalšie umiestnenia:


5.miesto 1500 m Nina Natália Vavreková 6:17,57, 
5.miesto 1000 m Miška Hudecová 4:35,67,
5.miesto skok do diaľky Miška Hudecová 333 cm,
5.miesto 60 m prekážky Miroslav Ferenc 11,94,
5.miesto 1000 m Tomáš Galovič 4:05,91,
5.miesto chôdza 1000 m Peter Levický 7:19,38,
6.miesto 60 m Marian Antal 9,12,
6.miesto skok do výšky Jakub Šturmankin 120 cm,
8.miesto 600 m Martin Siman 2:06,74,
8.miesto 1000 m Leo Kapusta 4:33,29,
10. miesto vrh guľou Bianka Čipková 6,63 m. 


Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným pretekárom ďakujeme za reprezentáciu školy, atletického klubu a nášho mesta. Veríme, že sa im bude dariť aj na ďalších pretekoch v tomto roku. Veď pohyb je radosť.

atletikabb012017a.jpgatletikabb012018c.jpgatletikabb012018g.jpgatletikabb012018h.jpgatletikabb012018i.jpg


 
 

V úvode sezóny dve zlaté medaily do RevúcejVytlačiť
 

Biatlonisti naplno roztáčajú kolotoč zimného Viessmann pohára v biatlone. Prvé preteky dorastu a dospelých sa konali už v decembri. Počas víkendu 13. – 14. januára v Osrblí prebiehalo I. kolo žiackeho pohára a II. kolo pohára dorastu a dospelých.

Naši pretekári nastúpili v zostave posilnenej o dvoch najmladších členov tímu, Michala Biža a Martina Galoviča, ktorí sa v úvodnom preteku sezóny zoznamovali s tým, čo všetko ich čaká v najbližších týždňoch.

V sobotu boli na programe rýchlostné preteky. V kategóriách dorastu sa Radovan Humeník umiestnil na peknom 4. mieste, naši odchovanci Tomáš Sklenárik a Lukáš Ottinger obsadili 1. a 2. miesto. Popoludní nastúpili na štart žiaci. Najviac sa darilo Markusovi Sklenárikovi, ktorý za víťazom svojej kategórie (10-11 roční žiaci) zaostal len 4 sekundy a obsadil tak druhé miesto. V tejto kategórii sa darilo aj Jánovi Levčákovi, keď obsadil pekné 5. miesto. V dievčenských kategóriách po medailách siahli Veronika Šteczová (12-13 ročné žiačky) a Lenka Repáková (10-11 ročné žiačky).

V nedeľu sa bežali divácky populárne preteky s hromadným štartom. Po bezchybnej streľbe a vynikajúcom behu v kategórii 16-17 ročných dorasteniek si Ema Kapustová s vyše minútovým náskokom  vybojovala zlato. Darilo sa opäť Markusovi Sklenárikovi, ktorý tentokrát prekonal sobotňajší malý náskok víťaza a svoju prvú pozíciu poistil náskokom 23 sekúnd. Medzi 12-13 ročnými žiačkami predviedla Veronika Šteczová bezchybnú streľbu a dobehla do cieľa ako druhá. Medzi najmladšími žiakmi a žiačkami získali nepopulárnu „zemiakovú“ medailu Ján Levčák a Lenka Repáková. Pekné umiestnenie dosiahla aj Tamara Molentová, ktorá sa s čistou streľbou aj napriek nepríjemnému pádu zavinenému súperkou dokázala prebojovať na 6. priečku.

Preteky starších dorastencov boli zároveň aj nominačnými pretekmi na Juniorské majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 31.1. – 4.2.2018 v Pokljuke. Teší nás, že na týchto ME nás budú reprezentovať obaja naši odchovanci, Tomáš Sklenárik a Lukáš Ottinger.

 

Ďalšie kolo Slovenského pohára v zimnom biatlone je na programe 27.-28. januára a pokiaľ to snehové podmienky dovolia, bude sa konať v Banskej Bystrici. Príďte povzbudiť našich pretekárov!

Sledujte nás na našich Facebookových stránkach

 

KB Magnezit Revúca

05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg


 
 

Intenzívne stretnutia v jubilejnom roku 2017Vytlačiť
 

Celý rok 2017 sa niesol v duchu 50. výročia podpísania Dohody o spolupráci a teda 50 rokov udržiavania a utužovania veľmi úzkych družobných vzťahov mesta Revúca a mesta Litovel.

Oslavy výročia boli zahájené v sobotu 14. januára 2017 na Gemerskom plese v Mestskom dome kultúry v Revúcej. Hostí z partnerského mesta Litovel sprevádzal súbor Hanácka môzeka, ktorý nielen odprezentoval tradičný regionálny folklór, ale aj odštartoval začiatok roka spoločných podujatí v oboch partnerských mestách.

Prvou akciou na pôde Litovla bol tradičný mestský ples, na ktorom sa zúčastnila delegácia z Revúcej spolu s folklórnym súborom Šumiačan. Pohostinnosť českých partnerov spolu so zvučnými hlasmi slovenských folkloristov zabezpečili nezabudnuteľné okamihy a upevnili hodnoty priateľstva občanov partnerských miest.

V dňoch 27. – 29. apríla 2017 sa Revúca stala centrom mladých i dospelých divadelníkov, ktorí sa zúčastnili 43. ročníka krajskej súťažnej prehliadky Zochova divadelná Revúca. Pódium divadelnej sály patrilo aj divadelnému odboru Sokol Litovel, ktorý sa predstavil divadelnou hrou FurtFURIANTI.

Posilnenie cezhraničnej spolupráce nastalo aj v oblasti vzdelávania. Žiaci a pedagógovia zo Základnej školy Víťezná z Litovla spolu s detským speváckym súborom Mládí v dňoch 17. – 20. mája 2017 navštívili žiakov z partnerskej školy ZŠ J. A. Komenského v Revúcej. V podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia žiaci základných škôl odprezentovali vlastné výtvarné práce na výstave „Svet okolo nás“ a v priestoroch Mestského domu kultúry Revúca na Slávnostnej akadémii spoločne oslávili viac ako 30-ročné priateľstvo oboch škôl.

Informácie o histórii a spolupráci miest boli propagované aj prostredníctvom výstav. Vo výstavnej sieni Mestského klubu Litovel bola inštalovaná výstava s názvom „50 let Partnerství měst Revúca a Litovel“. V termíne od 9. júna do 31. júla 2017 v podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej bola výstava s názvom „Litovel pre Revúcu, Revúca pre Litovel“.

Bohatý kultúrny program, sprievodné akcie pre celé rodiny a jarmočné stánky. Aj o tom boli tohtoročné Dni mesta Revúca (16. – 18. jún 2017). Počas akcie pódium patrilo aj folkloristom zo súboru Hanačka a hudobníkom z Hanáckej môzeky, ktorí prezentovali piesne a tanečné pásma z oblasti Hané. Súčasťou mestských osláv bolo aj slávnostné oceňovanie osobností mesta Revúca, počas ktorých najvyšší predstavitelia oboch miest podpisom potvrdili pokračovanie Dohody o spolupráci.

V termíne 08. – 10. septembra 2017 delegácia z Revúcej prijala pozvanie na kultúrno-spoločenské podujatie Litovelské slávnosti, na ktorom prostredníctvom svojho stánku na Námestí Přemysla Otakara odprezentovala mesto Revúca a folklórne skupiny Lykovec a Lykovček navodili atmosféru slovenskej kultúry a ľudových tradícií.

V dňoch 06. – 08. októbra 2017 navštívili mesto Revúca seniori z Litovla, ktorí ochutnali slovenské špeciality na salaši Zbojská, zažili jesennú atmosféru kultúrneho podujatia Jazda sv. Huberta a oboznámili sa s históriou nášho mesta v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia.

Za účelom vzájomného spoznávania a zlepšenia kvality služieb v oblasti turizmu a propagácie česko-slovenského družobného partnerstva nadviazali spoluprácu aj Turistické informačné centrum Revúca a Turistické informačné centrum Litovel. Centrá výmenou propagačných materiálov zlepšili povedomie občanov oboch miest o zaujímavostiach, turistických možnostiach, prírodných a kultúrnych hodnotách regiónov. Úzku spoluprácu nadviazali aj mestské noviny Revúcke listy a Litovelské noviny. Počas celého roka prinášali informácie o vzájomných aktivitách oboch miest, ako aj zaujímavé podrobnosti o partnerskom meste.

Záver roka týchto jedinečných osláv patril adventným koncertom. Dňa 9. decembra 2017 o 17:30 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca diakona v Revúcej vystúpil komorný spevácky zbor absolventov GJO Litovel s Jírovci. Predvianočnú atmosféru plnú hudby a pokoja v sprievode nádherných tónov adventu v podaní Speváckeho zboru Quirin zažili Litovelčania 16. decembra 2017 v Kostole sv. Marka.

Pevne veríme, že doterajšie návštevy Revúčanov v Litovli a Litovelčanov v Revúcej majú perspektívu v partnerskej spolupráci s aktívnym zapojením občanov oboch miest pokračovať aj naďalej.

 

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja, MsÚ Revúca

Foto: archív MsÚ, Revúcke listy, archív MsKS, archív Múzea PSG, ZŠ Komenského Revúca

Hostia z Litovla na Gemerskom plese.jpg

Hostia z Litovla na Gemerskom plese

Súbor Hanácka môzeka.jpg

Súbor Hanácka môzeka

Zástupcovia mesta Revúca a súbor Šumiačan na plese v Litovli.jpg

Zástupcovia mesta Revúca a súbor Šumiačan na plese v Litovli

Zochova divadelná Revúca, divadelný odbor Sokol Litovel.jpg

Zochova divadelná Revúca, divadelný odbor Sokol Litovel

ZŠ J. A. Komenského Revúca a ZŠ Víťezná z Litovla.jpg

ZŠ J. A. Komenského Revúca a ZŠ Víťezná z Litovla

Výstava Litovel pre Revúcu, Revúca pre Litovel v Múzeum PSG.jpg

Výstava Litovel pre Revúcu, Revúca pre Litovel v Múzeum PSG

Dni mesta Revúca.jpg

Dni mesta Revúca

Litovelské slávnosti.JPG

Litovelské slávnosti

Advent s Jírovci.jpg

Advent s Jírovci

Advent s Quirinom v Litovli.png

Advent s Quirinom v Litovli


 
 

Športový klub Revúcke Sršne bilancuje rok 2017Vytlačiť
 

Športový klub má za sebou prvý kalendárny  rok svojej činnosti. Musíme povedať, že to bol úspešný rok. S malými futbalistami ( r.2009 a mladší ) sme absolvovali dokopy 16 turnajov. Z toho 6 x sme sa umiestnili na stupňoch víťazov. A dva krát turnaj vyhrali. Dva turnaje sme organizovali doma, za ostatnými sme cestovali po strednom a východnom Slovensku. Počas roka sme mali aj vzácne návštevy, ktoré prišli podporiť našich malých srsňákov. Sú to známe futbalové mena - Miško Breznaník a Jaro Timko. Veríme, že pre niektorých chlapcov to budú ich futbalové vzory,  ku ktorým sa priblížia.

V tomto roku sa nám tiež podarilo založiť florbalový oddiel v meste. Florbal doposiaľ fungoval iba na úrovni škôl. Naším cieľom bolo spájať deti, aby mohli reprezentovať naše mesto. Po troch mesiacoch spoločného tréningu sa predstavili na svojom prvom turnaji. V konkurencii starších chlapcov, aj dospelých mužov , skončili tesne za bránami bojov o prvé štyri miesta.  Ukázali tým svoj potenciál a perspektívu.

Veríme, že aj v tomto roku sa nám bude dariť, že pomôžeme deťom aby sa hýbali a čo najlepšie reprezentovali mesto Revúca.Za čo už teraz patrí vďaka obetavej práci trénerov a finančnej podpory rodičov a sponzorov.

A ktokoľvek má chuť, pridaj sa k nám !

futbal tréner Ivan Brdarsky 0918 868 770                                           florbal Tomáš Štefko 0905 338 704

1.png2.png3.png4.png


 
 

Novoročný turnaj v LučenciVytlačiť
 

Dňa 5.1.2018 sa zúčastnili florbalisti ŠK Sršne novoročného turnaja v Lučenci. Na turnaji boli súčasťou 10 tímov s neobmedzenou vekovou účasťou, ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Chlapci do prvého zápasu nastúpili s veľkým odhodlaním o čom svedčia aj 4 góly hneď na začiatku bohužiaľ aj súperove bohaté skúsenosti mu dopomohli upraviť finálny výsledok na našu prehru 4:5. Do druhého zápasu nastúpili s menším odhodlaním a radou chýb ktoré zapríčinili prehru 2:6. Pred tretím zápasom došlo ku tímovej porade ktorá našim pomohla na 5:4. No a do posledného zápasu nastúpili s veľkým hladom po góloch a súpera prestrieľali 9:2. “Zo zápasu mám skvelý pocit, aj keď sme urobili nejaké chyby na zápase sme získali mnoho nových skúseností a už sa tešíme na ďalší”, hráč ŠK Sršne. Chlapcom gratulujeme a prajeme mnoho skvelých výsledkov.

1.png


 
 

Zocháči bilancujúVytlačiť
 

A opäť je tu začiatok ďalšieho kalendárneho  roka. V živote človeka je rok  dosť dlhé obdobie, v živote spoločnosti len zlomok času. V Základnej škole Ivana Branislava Zocha sa tak ako každý rok pozeráme späť, hodnotíme naše úspechy, analyzujeme neúspechy, ktorým sa v budúcnosti chceme vyhnúť.

Od januára 2017 nastali v škole určité zmeny. Zmenilo sa vedenie školy, kedy sa riaditeľkou stala Mgr. Katarína Krištofová. To, čo sa nezmenilo, je vízia školy, jej smerovanie, postoj k žiakom a k verejnosti. Naďalej propagujeme ducha humanizmu, otvorenej školy a hlavne školy rodinného typu. Prioritou našej školy je výchova a postoje žiakov. Každý žiak má možnosť v niečom vynikať, zažiť pocit úspechu. Či už je to v rámci rôznych súťaží, ktorých školské kolá pravidelne organizujeme na pôde školy alebo sú to rôzne projekty, do ktorých je naša škola zapojená. V roku 2017 sme vďaka projektu vybudovali fitpark v priestoroch našej školy, ktorý navštevuje široká verejnosť, nielen žiaci našej školy. Nezabudnime ani na to, čo je pre našu školu charakteristické – organizovanie Detskej divadelnej hry. Vďaka sponzorovi PSS máme vlastný amfiteáter, kde malí aj väčší herci ukázali už v 13. ročníku 1. júna talent a odvahu vystupovať na verejnosti v rôznych hereckých rolách.

Škola nezabúda ani na svoju vzdelávaciu funkciu. Počas vyučovania sa odborne venujú žiakom pedagógovia, ktorí sú nároční, ale spravodliví. Veľkou pomocou  pri vzdelávaní sú aj asistenti a odborní pedagogickí a sociálni pracovníci pracujúci v škole vďaka programu ŠOV. Naši žiaci dosiahli mnoho úspechov aj v rôznych vedomostných súťažiach, o čom je prehľad na stránke našej školy. Taktiež športovci robia našej škole česť, vďaka výbornému umiestneniu v rôznych športových súťažiach.

Rok 2018 sa u nás bude niesť v znamení 30. výročia založenia našej školy. Prvú etapu veľkej oslavy máme za sebou. Začala sa Európskym dňom rodičov a škôl, kde sme spolu s účastníkmi tohto dňa sfúkli prvé sviečky na našej narodeninovej torte.

To všetko by sme nedosiahli, keby sme  nespolupracovali. Preto chceme poďakovať v prvom rade vám, rodičom, že ste nám zverili svoje deti a dôverujete nám pri ich výchove a vzdelávaní. Taktiež ďakujeme pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy, bez ktorých by škola nebola tou pravou školou. Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi – Mestu Revúca, ktorý nám pomáha pri napĺňaní našich cieľov.

 Všetkým nám v novom roku 2018 prajeme dobrú spoluprácu, toleranciu a radosť pri náročnej úlohe – výchove novej generácie čestných, slušných a múdrych ľudí.

 

Vedenie ZŠ Ivana Branislava Zocha Revúca

škola zima.jpg


 
 

Nadácia COOP Jednota opäť pomohlaVytlačiť
 

Vo štvrtok 4.januára 2018 odovzdali generálny riaditeľ COOP Jednota Slovenska a zároveň správca Nadácie COOP Jednota Ing.Ján Bilinský a predseda COOP Jednota Revúca ,spotrebné družstvo Ing.Vladimír Čuchran vedeniu mesta symbolický šek. Šek na nákup 5 kusov elektricky polohovateľných lôžok s antidekubitným matracom a hrazdou v hodnote 3 990 €, prevzali prednostka mestského úradu Ing.Eva Kučeráková a vedúca oddelenia služieb obyvateľstvu   Ing.Gabriela Borosová. Lôžka zvýšia komfort klientov zariadenia opatrovateľskej služby Cilka a zároveň uľahčia prácu opatrovateliek s klientami.

Nadácia COOP Jednota nadväzuje na historické dedičstvo družstevného podnikania, ktorým je  vzájomná pomoc, a   časť vytvoreného zisku vracia svojim zákazníkom a používa v ich prospech. Prispieva k  obnove a rozvoju obcí, podporuje kultúrne, športové a vzdelávacie inštitúcie v regiónoch. Podporuje aj miestne komunity a postupne tak zvyšuje kvalitu života v obciach. Nadácia COOP Jednota nezabúda ani na tých, ktorí pomoc potrebujú najviac a dlhodobo podporuje slovenské zdravotníctvo. Zdravotnícke prístroje a vybavenie venované nadáciou každodenne pomáhajú lekárom a pacientom v desiatkach nemocníc po celom Slovensku.

Podpora a pomoc pre zariadenie opatrovateľskej služby Cilka v Revúcej je jednou z mnohých aktivít, ktorou COOP Jednota Slovenska fungovaním Nadácie COOP Jednota plní poslanie vzájomnej pomoci v jednotlivých regiónoch  Slovenska. Ďakujeme .  Text a foto: Katarína Kvetková   

coop1 (2).JPGcoop4 (1).JPGcoop4 (2).JPG


 
 

POLSTOROČNICA PARTNERSTVA ZA ÚČASTI QUIRINUVytlačiť
 

Spevácky zbor Quirin pri Základnej umeleckej škole v Revúcej uskutočnil 15. až 17. decembra zahraničný zájazd do mesta Litovel v Českej republike. Dvadsaťjeden členov zboru pod vedením Jaroslava Petra vystúpilo v záverečnom koncerte osláv 50. výročia družby oboch miest. Na slávnostnom koncerte v litovelskom kostole sv. Marka  zaznela aj „Česká mše vánoční“ autora Jakuba Jana Rybu v podaní dvoch miestnych zborov, sólistov, sláčikového komorného orchestra a Quirinu.

 

„S radostí, s plesáním, s veselostí“ – spieva veľkolepo zbor vo finále vianočnej kantáty... A takto veselo sme aj my zboristi z Quirinu vyštartovali z Revúcej. S radostnou dobrou náladou sme sa vypravili na trojdňový zájazd do družobného mesta Litovel na Morave. Tešili sme sa, veď sme išli prezentovať nielen vlastné schopnosti, ale aj naše mesto a v širšom ponímaní aj slovenskú kultúru a umenie. Viezli sme so sebou slovenské vianočné koledy i medzinárodné šlágre akurátne pre tento koncoročný čas.

Ako potvrdili viacerí kolegovia v zbore – čo neboli v Litovli prvý raz ako ja – opäť sme boli zahrnutí tradičnou moravskou srdečnosťou a pohostinnosťou. Nechýbalo nám nič, bol pre nás pripravený bohatý program a osobne sa o nás staral „místostarosta“ pán Viktor Kohout. Pri prehliadke mesta ma zaujalo historické štvorcové námestie s radničnou vežou a teraz aj vianočným stromčekom, priľahlé staré uličky s obchodíkmi, ale najmä početné vodné plochy a kanály – priliehavo sa tomuto mestu hovorí „Hanácké Benátky“. Večer sme obdivovali efektne osvetlenú budovu Gymnázia Jana Opletala na brehu Uničovského rybníka a tiché, pokojné a upravené mesto.

V miestnom múzeu nás – hudobníkov – zaujala najmä stála expozícia „Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu“, veď litovelské gramofóny vyhrávajú vo svete už viac ako šesť desaťročí. Pre mužov (ale iste aj dámy) bola inšpirujúcou aj stála výstava „Gustav Frištenský“ o legendárnom grécko-rímskom zápasníkovi, ktorý väčšiu časť života prežil v meste a tu je aj pochovaný. Nuž a mne sa páčila aj prezentácia remesiel 1. polovice 20. storočia, kde bolo na relatívne malej ploche zhromaždené obrovské množstvo dobových pracovných nástrojov v niekoľkých veľmi živo a nápadito inštalovaných remeselníckych dielňach.

Popri svojom kultúrnom vyžití sme, pravdaže, nezabudli ani na „kultúru“, kvôli ktorej sme do Litovla pricestovali. Každý deň sme poctivo skúšali s dirigentom a v deň koncertu aj na mieste – v kostole sv. Marka na náměstí Svobody. Katolícky gotický chrám pochádza zo 14. storočia, keď ešte bolo mesto obkolesené hradbami. Pôvodný vzhľad zmenili neskoršie prestavby – renesančná v 16. storočí a baroková o storočie nato. Okolo kostola býval mestský cintorín a pochovávalo sa tu do roku 1784. Dnes sa tu konajú omše a koncerty.

Naša príprava a generálna súhra všetkých účinkujúcich v nádhernom a akusticky skvelom priestore kostola bola predzvesťou mimoriadneho zážitku pre nás – účinkujúcich, a teda (verili sme) i pre divákov-poslucháčov. Slávnostný koncert na záver jubilejného 50. roku družobnej spolupráce miest Litovel a Revúca v litovelskom kostole sv. Marka sa uskutočnil 16. decembra 2017 o 15. hodine. Program sa začal samostatným koncertom speváckeho zboru Quirin, ktorý pod vedením dirigenta Jaroslava Petra predniesol reprezentatívny výber zo svojho repertoáru vianočných a duchovných piesní. Potom pred divákov nastúpili domáce zbory – Palora a Kantika, ktoré už niekoľko rokov prinášajú litovelčanom projekt „Rybovka pro Litovel“. Znamená to veľkolepé predvedenie vianočnej kantáty Jakuba Jana Rybu „Česká mše vánoční – Hej, mistře! “ v podaní týchto zborov, pozvaných sólistov a muzikantov, ale aj – a to je jedinečné – všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa do projektu zapoja. Navyše v tomto roku sme sa do veľkého finále Rybovej skladby pridali aj my – spevácky zbor Quirin z Revúcej. Takmer stovka účinkujúcich za striedavého vedenia troch dirigentov, pred plným kostolom nadšených divákov-poslucháčov, s radosťou deklarovala spolupatričnosť, súzvučnosť a vďačnosť hudbe, ktorá spája ľudí, národy i duše. V predvianočnom trende deklamatívnej lásky to bol konkrétny čin, ktorý naplnil chrám i srdcia všetkých zúčastnených iba pozitívnymi emóciami – ľudským porozumením a láskou k hudbe.

Náš zahraničný hudobný zájazd splnil tak svoje poslanie a partnerstvo oboch miest – Litovla a Revúcej – môže na dobrom základe vstúpiť do ďalšej polstoročnice. „Budiž veleben, až na věky, amen“ – nech záver Rybovej kantáty platí pre družbu miest aj náš vydarený zájazd. Napokon, azda sa hodí aj na koniec tohto príspevku.

 

 

Juraj Genčanský
člen zboru

Litovel 2.PNG


 
 

Dobrých skutkov nikdy nie je dosť...Vytlačiť
 

Aj škola môže pomáhať. To si povedali členovia Školského parlamentu pri ZŠ J. A. Komenského a mesiac december vyhlásili za Mesiac dobrých skutkov. Rozhodli sa spolu so  spolužiakmi pomôcť potrebným a robiť dobro. A ako sa im darilo ?

Žiaci 6. A triedy keďže radi pečú, tak sa stretli v  školskej kuchynke strúhali a miesili cesto na syrové srdiečka. Voňala celá škola, veď aj napiekli celú misu. Tesne pred Vianocami sa s týmito voňavými srdiečkami vybrali do Cilky – zariadenia pre seniorov. Pripravili si pre nich aj vianočný tanček. Po príchode do Cilky ich už čakali v jedálni ujovia a tety, ktorí sú odkázaní na odbornú pomoc. Srdiečka sú tiež symbolom lásky, ktorú si počas Vianoc  akosi častejšie prejavujeme. V očiach niektorých tiet sa zaligotala aj slzička. S prianím príjemných a šťastných Vianoc sa lúčili s našimi seniormi a v mysliach sa im vynáralo mnoho otázok, na ktoré však budú poznať odpoveď, až keď budú dospelí.

O ďalší dobrý skutok  sa posnažili aj žiaci zo 7.A triedy. Vyzbierali peniaze zo svojho vreckového na darčeky pre psíkov z útulku, za ktoré kúpili vodítka, obojky a hračky, ktoré potom do útulku odniesli a hneď ich aj vyskúšali. Išli psíkov vyvenčiť, potom im vyčistili výbeh a  vymenili vodu. Cestou domov sa zastavili pozdraviť a popriať „šťastné a veselé“ aj dve dôchodkyne, ktoré ich obdarovali aj malým darčekom.  

Pomôcť nášmu mestskému útulku sa rozhodli prostredníctvom darčekov a krmiva aj žiaci 5. C, 8. A a 9. A triedy. Veľkou pomocou pre útulok bude  aj výťažok z našej každoročnej charitatívnej akcie – EKOBURZY 2017.

Žiaci 2.A triedy, zozbierali v úvode mesiaca december svoje  hračky a napísali sprievodný list pre detičky z Detského domova v Dobšinej. Zabalený balík a jeho obsah putoval Slovenskou poštou do detského domova pod vianočný stromček.

Konať dobré skutky sa  samozrejme rozhodli konať aj zvyšné triedy Základnej školy J. A. Komenského. Žiaci 1. B,  2. B a 3. A  triedy pripravili krmidlá  pre vtáčiky v areáli školy, a tiež odniesli mikulášsky darček – ovocie, semienka pre lesné zvieratká do lesa v blízkosti školy.

Žiaci 1. A, 3. B a 4. B triedy vyrobili vianočné pozdravy a malé darčeky pre svojich chorých spolužiakov, ktorí trávili predvianočný čas doma a bohužiaľ aj v nemocnici.

5. B trieda sa vybrala do ulíc nášho mesta a jeho obyvateľom rozdávala v predvianočnom  čase vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy.

Žiaci 7. B triedy sa rozhodli zapojiť do zbierky potravín organizovanej slovenskou charitou v obchodných reťazcoch. Dňa 10. novembra 2017 drobnými nákupmi  potravín, prostriedkov hygienickej potreby, ale aj sladkosťami pomohli  zmierniť chudobu sociálne odkázaným rodinám v našom meste.

Sme hrdí na svoju školu, sme hrdí na svojich žiakov, ktorí aj keď netrpia nedostatkom, vedia robiť dobro a vedia pomôcť tým, ktorí ich pomoc potrebujú a budú tak robiť aj v roku 2018. 

skutok2017a.jpgskutok2017b.jpgskutok2017c.jpgskutok2017d.jpgskutok2017g.jpg


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

V poradí 8 ročník Vianočného turnaja, ale tretí pod názvom partnera podujatia STEFE CUP 2017 usporiadal Karate Klub Revúca v telocvični I. B. Zocha, dňa 17.12. Za účasti domáceho a pozvaných klubov sa po slávnostnom nástupe rozbehla kategória začiatočníkov – súborné cvičenia kata, po nich sa prezentovali pokročilí pretekári. Medzi tým domáci klub už tradične ocenil najúspešnejších pretekárov klubu za rok 2017, ktorými sa stali: Štefan Koreň a Tadeáš Sabol. Potom prišiel na rad športový zápas kumite, podľa jednotlivých vekových a váhových kategórií.

Výsledky našich členov: KATA začiatočníci v jednotlivých vekových kategóriách:

1. miesto - Nina Puhallová, Zdenka Dachová.

2. miesto - Ria Mišuráková.

3. miesto - Daniel Lenič a Adam Brodák.

KATA pokročilí:

1 .miesto - Pavol Halaj.

2. miesto - Štefan Teyerl a Tadeáš Sabol,

3. miesto - Matej Herich, Martina Székelyová, Miroslav Franko a Štefan Koreň.

KUMITE, v jednotlivých vekových a váhových kategóriách:

1. miesto - Matej Herich, Štefan Koreň.

2. miesto - Tadeáš Sabol a Pavol Halaj.

3 miesto - Martina Székelyová, Lukáš Kilik a Tadeáš Sabol.

V súťaži klubov, na základe počtu získaných medailí, premietnutých do bodovej podoby, bolo poradie nasledovné: 1. miesto - Karate Klub Revúca, 2. miesto - Centrál Karate Klub Poprad, 3. miesto - Karate Klub Papradno.

Touto cestou úprimne ĎAKUJEME všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli a pomohli k organizovaniu tohoto vydareného podujatia. Ďakujeme aj zúčastnením klubom, rozhodcom, rodičom a priateľom.
KK Revúca

1.JPG2.JPG3.jpg9.jpg10.JPG


 
 

Noc v školeVytlačiť
 

     Všetko to začalo v piatok 15.12.2017 o 18,00 hod. Všetci tí, ktorí mali chuť prežiť noc v škole si priniesli spacáky, karimatky, nafukovačky a dobrú náladu. Najprv si žiaci so svojimi učiteľmi upravili triedy na „spálne“, potom nasledovala poriadna večera a hybaj na súťaže. Tento ročník pripravili súťaže žiaci 9. ročníka a naozaj sa im vydarili. Všetci sa na nich poriadne vybláznili. V nočnej škole sa žiaci rozutekali po tmavých chodbách a premiestňovali sa z triedy do triedy za bodmi týchto stanovíšť: „Hod na cieľ, „Disco tanec“, „Dobrú chuť“, „Hop- hop“, „Pyramída“, „Fúkaj“, „Traf šilt“ a  „Presná muška“. Najviac sa darilo žiakom 8. ročníka, ktorí si vybojovali prvé miesto, na druhom mieste skončili žiaci 7.ročníka a pekné tretie miesto získali šiestaci. Gratulácie však patria všetkým, lebo všetci boli úžasní.

     Neskôr, po vyhodnotení súťaží, nasledovalo tajuplné hľadanie pokladu v útrobách školy. Žiaci boli tento rok rýchlejší ako vlani, našla ho naša deviatačka Vladka Kucháriková, ktorá ho darovala našim najmladším spáčom- štvrtákom.

   Od 00:00 hod. prebiehali športové turnaje v telocvični: vybíjaná, volejbal, a stolný tenis. Postupne sa deťúrence vytrácali do svojich „spální“, tí najvytrvalejší vydržali 02:30 hod. Potom nasledovala pre všetkých večierka a kľud vydržal do rána 06:10 hod., kedy nám naša pani zástupkyňa pripravila v školskom rozhlase budíček. Čakalo nás balenie a upratanie tried, tá časť programu, ktorá deti baví najmenej, lebo chcú ešte raz prežiť noc plnú aktivít v škole.

     Všetci žiaci a učitelia, ktorí to v nočnej škole vydržali, sú ráno víťazmi a patrí im poďakovanie. Poďakovanie patrí aj rodičom, nielen tým, ktorí s nami noc prežili, ale aj tým, ktorí nám svoje deti na noc zverili.

     Sme radi, že v našej škole máme takéto akcie, a že si ich dokážu pripraviť aj naši usilovní žiaci. Tento ročník nočnej školy zorganizovala Žiacka školská rada, za čo jej v mene celej školy ĎAKUJEME.

 

Mgr. M. Pirochová

noc v škole.JPGnoc v škole1.JPGPC150063.JPGPC150103.JPG


 
 

Otvorená hodina angličtinyVytlačiť
 

Viete, ako sa po anglicky povedia Vianoce? No predsa Christmas! Veď to už vedia aj revúcki škôlkari. A ako je to možné?

V priebehu minulého týždňa k nám, do ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej, zavítali na otvorenú hodinu anglického jazyka predškoláci z MŠ Sládkovičova a MŠ Sv. rodiny. Pani učiteľka Mgr. A. Sabolová spolu so svojimi šikovnými dievčatami z III.A pripravila pre budúcich prváčikov zaujímavé aktivity o zime a Vianociach. Naučili sa spolu spievať pesničku o snowflakes, vlastne o snehových vločkách a tiež o snehuliakovi, ktorého škôlkari aj postavili, síce iba na stenu, ale bol papierovo krásny.  Popri tom stavaní sa naučili počítať do troch one, two, three – snehuliak má predsa tri gule aj tri gombíky. Do troch všetci spolu počítali aj pri hádzaní papierových gúľ, keďže tie snehové by sa nám v triede určite roztopili. Potom im naše tretiačky zahrali aj divadlo a ako ináč, ak nie po anglicky. Predškoláci  mohli prostredníctvom neho spoznať, ako sa po anglicky povie pes, mačka, líška či sova. Na záver im ešte pani učiteľka ukázala a porozprávala, ako sa vo Veľkej Británii slávia Vianoce. A aby bol vianočný zážitok naozajstný, deti ochutnali vianočný puding – tradičný britský vianočný dezert.

Veríme, že sa deťom u nás na angličtine skutočne páčilo a raz sa aj ony stanú členmi našej veľkej rodiny z Hviezdoslavky a jedného dňa budú mať možnosť ukázať mladším spolužiakom, ako je nám spolu fajn.

b.jpgc.jpgimg.jpgimga.jpgimgb.jpg


 
 

Robí svet okolo seba krajšíVytlačiť
 

Keramikárka Danka Bakšová ako jediná hrnčiarka v regióne Gemer – Malohont tvorí v tradičnej hrnčiarskej lokalite. Svoje úžitkové a umelecké dielka vytáča na hrnčiarskom kruhu, dekoruje ich a vypaľuje v elektrickej peci.  

Autorka žije vo vidieckom prostredí v obci Hrnčiarske Zalužany, nadväzuje na tradičné hrnčiarstvo, ktoré pramení aj v hrnčiarstve regiónu.

Krásu ukrytú v hline objavila už pred viac ako 30 rokmi a svoju tvorbu naďalej rozvíja. Jej  jedinečné dielka sú výsledkom poctivej keramikárskej práce, do ktorej dáva kúsok svojej duše. Vyrába ozdoby, zvonkohry, vtáčie búdky, krčahy, šálky, drobné dekoračné predmety, sošky i bábiky. Vybrať si z jej tvorby alebo sa dohodnúť na vlastnom námete môžete priamo u nej v keramickej dielni.

Už niekoľko rokov Turistické informačné centrum s Dankou Bakšovou intenzívne spolupracuje a jej tvorbu prezentuje priamo u nás v predajni a aj na našich jarmokoch.

Záujem o jej výrobky je veľmi veľký a naši návštevníci sa vopred informujú a dožadujú jej neopakovateľných, pôvabných a originálnych výrobkov, za ktoré už dostala mnoho ocenení.

Poprosili sme ju o rozhovor aby ju naši kupujúci a obdivovatelia ešte lepšie spoznali.

1. Kto alebo čo Vás priviedlo k hrnčiarskemu kruhu a k tvorbe ako takej?

Tradícia hrnčiarstva v okolí a priamo v našej obci je Výrobné družstvo ŠAMOTKA. Mala som rada výtvarnú činnosť a  videla som možnosť zamestnania v blízkosti nášho domu.

2.  Kedy a ako ste získali ochrannú značku regionálny produkt Gemer – Malohont, ktorá garantuje pôvod produktov v regióne pri zachovávaní tradícií s výrazným podielom ručnej práce?

Značku som získala medzi prvými a to bolo v roku 2015.

3. Máte doma priestor na tvorenie a aj niečo, čo krášli Váš domov z vlastnej keramickej dielne a aká vec v ňom je pre Vás najdôležitejšia?

Mám doma priamo keramickú dielňu a samozrejme aj dom, v ktorom bývam, je plný mojich výrobkov. Mám rada prepojenie domu a záhrady, tam všade sú stopy mojej činnosti.

4.  Inšpiráciu hľadáte v tradičnej keramike, ktorá je stále živá pre  nadčasové hodnoty a je teda zdrojom trvalých podnetov?

Inšpirácia je všade okolo. To znamená, že sa stačí pozerať okolo seba a s kúskom fantázie, trpezlivosti a usilovnej práce sa potom dostavia plody mojej činnosti.

5. Čo Vás na práci s „keramikou “ najviac baví a čo je najťažšie a naopak, čo najkrajšie?

Moja práca mi je aj záľubou a tak aj tá ťažšia práca s točením a uložením do  pece  mi nevadí. Dokonca alchýmia výroby farebných kombinácií z rôznych glazúr ma veľmi baví.

6. Ako vyzerá Váš bežný deň a jedálny lístok počas tvorivej doby?

Pracujem ako každý iný zamestnaný človek. Špeciálny jedálníček nemám ...

7. Kde a ako prezentujete svoju tvorbu?

Výstavy, jarmoky, médiá ...

8. Aké sú Vaše plány do budúcna a máte aj nenaplnené sny?

Chcela by som zlepšiť môj pracovný priestor v mojej dielničke a snívam aj o novej peci.        A sny? Tie musia byť. Okrem plánov v pracovnom živote sa chcem viac venovať svojej záhradke a zvieratkám v mojom okolí.

9. Získali ste veľa ocenení, čo myslíte, v čom spočíva tajomstvo Vášho úspechu?

Tajomstvo môjho úspechu je u mňa vkladať do výrobkov kúsok zo seba.

 

Napriek tomu, že Danka Bakšová nie je naša rodáčka, srdcom patrí sem. Každým jej kúpeným dielkom ju naši miestny obyvatelia, čím ďalej tým viac medzi seba prijímajú.

Text a foto: MsÚ Revúca

1.JPG2.JPGlogo.png


 
 

Predvianočný čas v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Najkrajšie a najočakávanejšie sviatky v roku sme si v predstihu počas posledného vyučovacieho týždňa v roku 2017 pripomenuli aj v Základnej škole J. A. Komenského.

Keďže nás čakajú dni plné dobrôt a rozprávkového televízneho vysielania , čo je spojené s priberaním a obmedzeným pohybom, začali sme tak, ako každý rok pohybom – vianočnými športovými turnajmi. Svoji sily si merali družstvá športovcov z jednotlivých tried vo volejbale, futbale, florbale a vybíjanej.

Vianoce sú sviatkami obdarovania, a preto darčeky boli u nás prichystané aj pre budúcich školákov – terajších škôlkarov z našich mestských materských škôl. Za ich svedomitú prípravu na vstup do základných škôl im  počas veselého programu rozdal náš Mikuláš  darčeky pre spríjemnenie vianočných dní.

Sladkú odmenu a ocenenie športových úspechov si odniesli v tomto čase aj členovia atletického klubu za vzornú a úspešnú reprezentáciu klubu, školy, nášho mesta a regiónu v roku 2017. Prajeme im veľa športových úspechov aj v roku 2018. Cenu si prebrali od našej úspešnej športovkyne Mgr. Martiny Chrapánovej –  našej učiteľky a trénerky.

Aké by to boli Vianoce bez LEGA. A preto nechýbala ani naša  každoročná  vianočná LEGO súťaž. Naši malí aj veľkí stavitelia zhotovovali krásne modely miest, priemyselných parkov, áut budúcnosti, ...

Vstupný areál školy vítal žiakov, rodičov a návštevníkov prekrásnou výstavkou vianočných ikebán a prác našich najmenších – detí z nášho  školského klubu.

A už sa blížilo to najkrajšie – Vianočné pohladenie – vianočná akadémia žiakov školy. Javisko mestského domu kultúry sa rozozvučalo vianočnými melódiami, koledami a prianiami toho najlepšieho v roku 2018 za ohromnej účasti našich rodičov a verejnosti. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a pedagógom za prípravu akadémie.

Vianočný týždeň končil tradičnými vianočnými trhmi našich žiakov, kde si žiaci mohli predať, ale aj kúpiť vlastnými silami vyrobené vianočné darčeky pre svojich blízkych a pre svojich kamarátov.

Každý rok sa lúčime vianočnou EKOBURZOU za vône vianočného punču. Výťažok aj tento roku putuje do nášho mestského psieho útulku. Nech nielen my,  ale aj naši štvornohí kamaráti majú radosť a prežijú vianočné šťastie.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018 prajú zamestnanci a žiaci Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a podporovali nás v roku 2017. Tešíme sa na spoluprácu aj v roku 2018.

akademia2017a.jpgatletika2017h.jpglego2017f.jpgvianoceikebana2017c.jpgvianocnetrhy2017d.jpg


 
 

„Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má! Práva detí na „Hviezdoslavke“ Vytlačiť
 

     V roku 1959 schválila OSN Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa. Týmito dokumentmi štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nim pristúpila aj Slovenská republika. 

     Naša škola si každoročne pripomína práva detí počas vianočného zhonu a radosti z najočakávanejšieho sviatku roka. Nie preto, aby sme na Vianoce nemysleli, ale preto, aby sme sa na chvíľu zastavili a uvedomili si, že nie všetky deti majú Vianoce! Nie všetky deti na svete sú šťastné, zdravé a milované...

     A ako prebiehal náš deň? Tí mladší súťažili v telocvični. Zopakovali si všetky svoje práva, lepili obrázky, odpovedali na otázky, písali aj po anglicky, vymýšľali, vysvetľovali. Museli sa veľmi snažiť, keď chceli zvíťaziť. Medzi súťažnými kolami si každá trieda pripravila pekný program s básničkami, pesničkami i divadielkom. Starší žiaci súťažili v triedach. Okrem vedomostného kvízu si znalosti utvrdili aj formou testu. Na záver si pozreli dokumentárny film Všeobecná deklarácia ľudských práv a vytvorili spoločnú nástenku.

     Tak nezabúdajme  – Čím  viac našim deťom dáme, tým šťastnejšími zostaneme! Verme teda, že podobnými aktivitami vychováme z našich žiakov  lepších a čestnejších ľudí.

Mgr. I. Beľáková

20171220_091037.jpg20171220_093043.jpg20171220_093404.jpg20171220_094648.jpg20171220_101328.jpg


 
 

Medovníková chalúpka na HviezdoslavkeVytlačiť
 

Medovníkový domček, klasická rozprávka o  Jankovi a Marienke, ktorí svojou odvahou, šikovnosťou a vzájomnou pomocou dokázali premôcť zlú ježibabu. Táto rozprávka nám bola podkladom k ďalšej tvorivej činnosti na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci šiestych ročníkov ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej potrápili svoju fantáziu na hodinách slovenského jazyka a túto rozprávku pretvorili na tisíc spôsobov. Niektorí ju preniesli do súčasnosti, do sveta virtuálnej reality, iní  ju ukončili  v duchu spolupráce s ježibabou a vybudovali hotelový medovníkový komplex, ďalší vymysleli mnoho humorných situácií, ako posadiť babu na lopatu a prekabátiť ju. Žiaci pokračovali v tvorivej činnosti aj na výtvarnej výchove a keďže sa blíži čas Vianoc, postavili vlastný medovníkový domček. Nepiekli  tradičné medovníčky, ale papierové. Do srdiečok z papiera žiaci vpísali pokračovanie svojej rozprávky o Jankovi a Marienke a dozdobili ich farbičkovou polevou. A že sa nám chalúpka podarila, svedčia o tom tieto fotografie nie z lesa, ale z priestorov  našej Hviezdoslavky.

Mgr. K. Hrbálová, Mgr. G. Petrovičová

20171218_122442.jpg20171218_122500.jpg20171218_122520.jpg


 
 

TRI DNI RADOSTIVytlačiť
 

Už tradične sa pred Vianocami priestory budovy Prvého slovenského gymnázia premenili na rozprávkový zimný raj, kde prišiel čas vianočný. Vraciame sa do krajiny detstva a opäť veríme na zázraky. Turistické informačné centrum po štvrtýkrát pripravilo pre verejnosť predvianočný jermok „Veselý Krašún“.

Stalo sa tak v dňoch 13. – 15. decembra v čase od 9.00 do 17.00 hod. na Muránskej ulici č. 18.

Vianočné kúzlo opantalo každého návštevníka. Klientov oslovila nielen pestrá výzdoba, ale aj naša široká ponuka predajných ručne robených výrobkov z regiónu Gemer, ktoré nájdete len u nás. Najkrajšie sviatky v roku sú spojené s darovaním darčekov pri ozdobenom stromčeku. A tak  skoro každý odchádzal s milou drobnosťou, ktorou poteší svojich blízkych, či seba. Stačí len dobrý nápad, šikovné ruky a tvorivých ľudí, ktorí radi krášlia a zútulňujú svoje okolie a tak prinášajú radosť do našich domovov.

Ďakujeme všetkým za príjemné spoločné chvíle a veríme, že o rok sa opäť stretneme.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca, TIC Revúca

1.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG8.JPG9.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG


 
 

„Viaš ti milí“ CD pre všetkých milovníkov folklóruVytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko v dňoch 17.-18.11. stíchlo a  akoby ustrnulo v čase. Na chodbách by ste boli počuli aj špendlík spadnúť, zdalo sa, že v budove nie je ani živá duša. A predsa v divadelnej sále vládol čulý ruch, naplnený  očakávaním, trošku napätím a aj nadšením.

Folkloristi a bolo ich nemálo  sa mimo sály pohybovali po špičkách, aby nerušili tých, ktorí už v sále pracovali, hrali,  spievali a tvorili nové krásne dielo, s ktorým veríme, že sa budeme môcť chváliť nie len v Revúcej a okolí, ale rozchýri dobré meno gemerského folklóru široko ďaleko.

Detský folklórny súbor Lykovček, Folklórny súbor Lykovec a ich vzácni hostia a to folkloristom veľmi dobre známa  speváčka gemerských piesní, naša rodáčka Anka Molnárová, Ivan Nemčok s dcérou Ivankou Nemčokovou z Rožňavy, Mužská spevácka skupina Húžva, Folklórna skupina  Revúška, Folklórna spevácka skupina Spod Kohúta Revúčka – Muránska Zdychava, nahrávali spoločne CD s názvom „Viaš ti milí“.

O technickú stránku nahrávania sa postaralo nahrávacie štúdio Patt- Production s Ing. Danielom Pastuchom a jeho kolegom Alexandrom „Šura“  Bertom .

Nahrávalo sa od skorých rán dlho do tmavých nocí, takmer bez prestávky a s veľkým nasadením. Samotnému nahrávaniu predchádzalo množstvo príprav, takže celá realizácia by nebola možná bez troch dám, vedúcich súborov Lykovček a Lykovec Ing. Mariany Poprockej, Ing. Alenky Ďurkovičovej a zvlášť Mgr. Natálii Poprockej, pod ktorej dobrým okom, vlastne vynikajúcim uchom všetko vznikalo, od rozpisu a notovania jednotlivých hudobných nástrojov, cez samotné hranie, počúvanie, potvrdenie a odobrenie nahratých piesní.

Všetkým týmto ľuďom patrí naše poďakovanie za nasadenie v akom pracovali, nadšenie s akým sa do toho pustili a výdrž s akou to dotiahli do konca.

Zároveň chceme poďakovať za finančnú podporu Banskobystrickému samosprávnemu kraju, bez ktorého finančnej podpory by sme nahrávku CD nemohli zrealizovať.

_R003616.JPG_R003690.JPG


 
 

Skvelé úspechy žiakov ZŠ J. A. Komenského aj v školskom roku 2017/2018Vytlačiť
 

Máme už naplno rozbehnutý školský rok 2017/2018. A žiaci Základnej školy J. A. Komenského znovu vyhrávajú, patrí im celý rad víťazstiev v obvodných a okresných kolách s postupom na regionálne a krajské kolá.

 

Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky žiakov a žiačok ZŠ :

1. miesto - Nina Natália Vavreková

2. miesto - Tamara Molentová

3. miesto - Alexandra Štempelová

a 1. miesto - družstvo mladších žiakov. Do krajského kola postupuje aj Róbert Biž. 

 

Okresné kolo Technickej olympiády ZŠ :

1. miesto – Helena Slivenská

 

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry :

1. miesto – Nikola Máliková

 

Obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ :

1. miesto

Obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ :

3. miesto 

 

Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov :

1. miesto

 

Krajské kolo Detskej atletiky :

2. miesto

 

Krajské kolo detský štafetový beh :

3. miesto – Nina Vavreková, Lucia Ďurišková, Martin Siman, Marián Antal 

 

Obvodné kolo v bedmintone žiakov ZŠ : 

2. miesto – chlapci

2. miesto – dievčatá

Majstrovstvá Slovenska – päťboj mladšieho žiactva :

6. miesto - Lucia Ďurišková

Majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva 

2. miesto - Roman Krokavec

 

Majstrovstvá kraja v atletike - Horehronské hry 

1. miesto - Lucia Ďurišková - skok do diaľky

2. miesto - Nina Natália Vavreková - hod kriketkou

2. miesto - Roman Krokavec - 60 m

2. miesto - Alexandra Štempelová - chôdza na 1 000 m

2. miesto - Lucia Ďurišková - 60 m

3. miesto - Róbert Biž, Milan Smolko, Lukáš Kilik, Tomáš Galovič - štafeta 60 m 

 

Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu mladšieho žiactva a prípraviek

2. miesto - Nina Natália Vavreková -  vrh guľou

3. miesto - Nina Natália Vavreková - hod kriketovou loptičkou

 

Cezpoľný beh - obvodné kolo

1. miesto - družstvo dievčat

2. miesto družstvo chlapcov

3. miesto - družstvo dievčat B

2. miesto - Matej Paluš

3. miesto - Tamara Molentová

 

Sme veľmi radi, že máme skvelých žiakov, ktorí pod vedením skvelých učiteľov a trénerov a za podpory rodičov dosahujú mimoriadne výsledky a reprezentujú našu školu, naše mesto a náš región v umeleckých, vedomostných aj športových súťažiach. Prajeme im veľa úspechov aj v roku 2018.

horehron5.jpgkrokavec2017b.jpgstafetacb4.jpgstrelba2017b.jpgto2017a.jpg


 
 

Významné stretnutie u ZocháčovVytlačiť
 

Naša základná škola je  školou, v ktorej nám skutočne záleží na výchove a vzdelávaní našich žiakov. Vďaka tomu v nás skrsol nápad uskutočniť stretnutie žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov so zástupcami stredných škôl nielen z Revúcej a blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších škôl, o ktorých sme presvedčení, že žiakom poskytujú kvalitné stredoškolské vzdelanie. Naše pozvanie prijali “stredoškoláci” od Podbrezovej až po Košice, čo nás veľmi potešilo, a tak sme ich mohli v priateľskej atmosfére privítať v stredu 13. 12. 2017 v priestoroch našej telocvične.

Gymnáziá mali na tomto stretnutí štvornásobné zastúpenie. Zúčastnilo sa  ho Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Gymnázium Martina Kukučína a Prvé slovenské literárne gymnázium z Revúcej a zástupcovia Evanjelického gymnázia v Tisovci. Takisto sa predstavili aj  odborné školy, a to Stredná zdravotnícka škola z Rožňavy, Súkromná stredná odborná škola a Stredná odborná škola z Revúcej, Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Stredná odborná škola z Tisovca a Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice.

Zástupcovia škôl mali k dispozícii svoje stánky, kde mohli nerušene prostredníctvom notebookov odprezentovať svoje školy, porozprávať rodičom o odboroch, ktoré plánujú otvoriť v budúcom školskom roku, o študentskom živote svojich žiakov a ponúkli rodičom aj mnoho iných cenných informácií týkajúcich sa štúdia na stredných školách a uplatnenia svojich absolventov.

Telocvičňa našej školy razom ožila a zmenila sa na príjemný priestor, ktorým sa niesla živá diskusia medzi zúčastnenými. Žiaci a ich rodičia sa tejto akcie zúčastnili v hojnom počte, čo svedčí o tom, že im na budúcnosti záleží. Teší nás, že sme im takýmto spôsobom mohli sprostredkovať množstvo informácií o štúdiu na rôznych stredných školách, no posledný krok, výber strednej školy je už iba na nich. A my im prajeme šťastnú voľbu.

Mgr. Z. Jakubejová, vých. poradkyňa

DSC_0746.JPGDSC_0754.JPGDSC_0755.JPG


 
 

Posolstvo rodičov - pekné detstvo je dar, ktorý posielame ďalej!Vytlačiť
 

Každoročne sa v Základnej škole J. A. Komenského  realizuje týždeň, kedy sa niektorí naši rodičia môžu stať učiteľmi. Aj tohto roku tomu nebolo inak. Učiteľov školy vystriedali rodičia. Snažili sa dať našim deťom to, čo im učitelia dať nemôžu,  resp. nevedia.  A ako to prebiehalo v jednotlivých triedach ?

 

1. A :

Pán Jakub Beľák deťom priblížil zaujímavý hudobný nástroj- cimbal. Porozprával im o jeho pôvode, z akých častí sa skladá, malí hudobníci  mali možnosť si ho aj vyskúšať a samozrejme im zahral rôzne hudobné žánre. Bolo naozaj veselo, pretože sme si aj zatancovali a zaspievali.  Pani Olinka Hižnayová s deťmi vyrobila krásne vianočne ozdoby a magnetky z modelovacej hmoty s rôznymi povrchovými úpravami. Pani Zuzka Almáši priblížila deťom skupinovú arteterapiu, čo je  špeciálny druh terapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov. Deti pracovali v skupine a tak sme mali možnosť sledovať ich zanietenosť, spoluprácu, organizáciu. Pomocou hry, tvorby akcie si deti nenásilnou formou dokážu vyrozprávať svoje príbehy. Bolo to veľmi zaujímavé vidieť malé osobnosti a užitočné pre všetkých zúčastnených.

 

1. C :

Pani Štepáneková si pre žiakov triedy  pripravila snímky kostí a vysvetlila im ako funguje röntgen. V utorok na prvouku prišla pani Evka Huťanová , ktorá si pripravila tému nového učiva - Hmat. Taktiež prišla aj na výtvarnú výchovu, kde sme spoločne vyrábali darčeky. V stredu nás navštívil pán Lamper, ktorý si pripravil mnoho zaujímavosti ako sa vyrábajú a pália tehly. Vo štvrtok nám do triedy zavítal vojak -pán Melicher, ktorý ich naučil vojenské pokyny, pozdrav a pochodovať. Počas týchto dní sme mali v triede príjemnú atmosféru,  zážitkové učenie a veľa nových poznatkov.

2. A :

Poďakovanie patrí  pani Gombárovej, ktorá navštívila triedu v pondelok a ukázala krásu neživej prírody - vlastnú zbierku vzácnych kameňov. Obdivovali sme horniny a minerály, medzi ktorými nechýbalo ani mačacie zlato. V utorok sme sa tešili z návštevy pani Balagovej, s ktorou sme si vyrobili netradičný adventný kalendár prianí a  ozdobili chutné medovníčky zaujímavým spôsobom...najprv poleva na medovníček, potom na jazýček. Zasnežený štvrtok k nám privial spolu s vločkami aj pani Šavlíkovú. Spolu s ňou k nám opäť zavítala predvianočná nálada a každý žiak si zhotovil veselú vianočnú guľu. Neskôr sme nimi spoločne ozdobili vianočný stromček. V prvý decembrový deň sme si mysleli, že k nám už zavítal Mikuláš. Rodičia Šimonka Mišanka spolu s jeho sestričkou Ninkou sa vzorne pripravili a potešili všetky šikovné ruky. Spolu s nimi sme vyrobili nádherných anjelikov, veselé stromčeky a pretože sú milovníci prírody, zhotovili sme nádherné búdky pre vtáčikov. Vtáčiky v okolí našej školy sa tak budú môcť tešiť na Mikuláša /slnečnicové semienka/.

 

Samozrejme, že to neboli jediné triedy , ktoré rodičia navštívili. Žiaci sa stretli s rodičmi aj v 4. A triede, kde pán Lipták ukázal žiakom svet našich nenahraditeľných včiel.  Nechýbali ani v 5. A či v 4. B  triede.

Ďakujeme našim rodičom, za prekrásne strávené chvíle v tomto predvianočnom období.

rubizova2017e.jpgrudzurova2017f.jpgrumedvecova2017a.jpgrumedvecova2017d.jpgrupavlikovska2017b.jpg


 
 

Advent s Jírovci. Koncert výročia 50-ročnej partnerskej spolupráceVytlačiť
 

V sobotu 9.decembra 2017 sa v Rímskokatolíckom kostole sv.Vavrinca v Revúcej konalo vystúpenie komorného speváckeho zboru absolventov a priateľov GJO Litovel Advent s Jírovci.  Počas roka 2017 sa v našom meste a meste Litovel konali spoločenské podujatia v znamení 50.výročia spolupráce oboch miest. Koncert v sobotu večer bol posledným v roku z týchto podujatí  na pôde nášho mesta, podobný koncert sa bude ešte konať v Litovli za účasti speváckeho zboru Quirin. Text: Katarína Kvetková, foto  P. Poboček

25158398_880375518807623_8528329524849816826_n.jpg251jírovic.jpg25289460_880375882140920_6549264239842029560_n.jpg25299244_880375648807610_3262863466653839585_n.jpg


 
 

Modernizácia kamerového systému v meste RevúcaVytlačiť
 

Modernizácia kamerového systému v meste Revúca

Súbor na stiahnutie článok 2.pdf článok 2.pdf (221.8 kB)

 
 

Významný deň OZZP RevúcaVytlačiť
 

Členovia Občianskeho združenia zdravotne postihnutých v Revúcej si dňa 4. decembra 2017 pripomenuli Medzinárodný deň zdravotne postihnutých a 5. výročie založenia OZZP Revúca. Akcia sa konala v spoločenskej miestnosti „Alfa“ Mestského domu kultúry Revúca, na ktorej sa zúčastnilo 111 členov OZZP a 9 hostí. Po príhovore predsedu združenia Jána Málika a prednostu Okresného úradu Revúca Ing. Petra Balogha nasledovalo posedenie pri vianočnej kapustnici a bohatý kultúrny program, ktorý si pripravil spevokol Úsvit Revúca. Počas voľnej zábavy hral do tanca DJ Milan Klimek. Členovia i hostia si z akcie odnášali aj malý darček – pero s logom združenia, ktoré bolo vyrobené pri príležitosti 5. výročia založenia OZZP. Perá v počte 225 kusov v celkovej hodnote 142,50 € boli vyrobené vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.    

Ďakujeme.

Ján Málik, OZZP Revúca

DSC_8349.jpgDSC_8329.jpgDSC_8318.jpgDSC_1113.jpgDSC_1111.jpg


 
 

Prípravy na zimnú prevádzku umelej ľadovej plochy finišujúVytlačiť
 

V rámci skvalitnenia služieb na umelej ľadovej ploche a prípravy na zimnú prevádzku prešla generálnou úpravou rolba na úpravu ľadu. Stará rolba si už vyžadovala nevyhnutnú rekonštrukciu, v rámci ktorej bola zároveň prerobená z naftového pohonu na pohon plynový. Takto upravená rolba perspektívne spĺňa podmienky aj pre krytý štadión. Rekonštrukcia, ktorú zabezpečovala firma DEROL Teplice, si vyžiadala z rozpočtu mesta 24 000 €.

Ďalšie financie v sume 2000 € poskytlo mesto na rekonštrukciu malej tribúny na státie. V rámci opráv sa obnovili nátery a drevená podlaha bola vymenená za pozinkované rošty.

Prevádzka umelej ľadovej plochy bude pre verejnosť sprístupnená koncom tohto týždňa. Podrobný rozpis verejného korčuľovania zverejníme na stránke mesta.

Text a foto: Katarína Kvetková

DSC_0171.jpgDSC_0170.jpgDSC_0175.jpgDSC_0176.jpgDSC_0180.jpg


 
 

Zocháči opäť kódovali v rámci celosvetovej akcieVytlačiť
 

Hodina kódu je celosvetový projekt, ktorý sa koná každoročne v prvý decembrový týždeň počas týždňa vzdelávania a informatiky. Podporujú ho desiatky známych osobností, napríklad Bill Gates, Mark Zuckenberg, či Barac Obama. Na Slovensku je garantom tejto aktivity Microsoft Slovakia. Projektu sa zúčastňujú desiatky miliónov študentov z viac ako 180 krajín celého sveta.

Hodina kódu netrvá len počas týždňa informatiky. Žiaci (vrátane tých našich) robia rôzne aktivity tejto organizácie spojené s programovaním počas celého školského roka a odhaľujú tak tajomstvá programovaních cyklov, vetvenia, procedúr v zaujímavých aktivitách, samozrejme to všetko hravou a pre nich zaujímavou formou.

Naši žiaci sa s radosťou zapojili do tejto celosvetovej aktivity už po druhýkrát. Keďže Hodina kódu ponúka veľké množstvo aktivít, stále máme z čoho vyberať a pripraviť tak žiakom vždy nové a nové výzvy na prekonávanie prekážok. Tí menší začínajú programovaním formou spájaní „puzzle blokov“ intuitívnych príkazov, starší sa už musia popasovať s príkazmi JavaScriptu.

Výučba informatiky rozvíja logiku, tvorivosť, či riešenie problémových úloh. Ak s ňou žiaci začnú dostatočne včas, získajú základy pre úspech v akejkoľvek profesnej dráhe 21. storočia.

 

Mgr. Andrea Tokárová,

učiteľka informatiky

DSC_0720.JPGDSC_0722.JPGobr1.jpgobr3.jpgobr4.jpg


 
 

Aj v našom meste už svieti vianočný stromčekVytlačiť
 

V piatok podvečer 8.decembra 2017 sa aj v Revúcej rozsvietil vianočný stromček. Do mesta zavítal Mikuláš, ktorého príchod a svetlo sviečok  stromčeka sa odrážali najmä v rozžiarených detských očkách a úsmevoch na tváričkách. Deň začínal už tradične súťažou vo varení kapustnice. Kuchárske umenie prišlo predviesť 8 družstiev, porote najviac chutili a voňali kapustnice družstiev Základnej školy Komenského-3.miesto, Billa -2.miesto a víťazného družstva miestnej časti Revúčka. Nechýbal vianočný punč z rúk primátorky mesta, kultúrne vystúpenia, predvianočný jarmok a v sobotu ochutnávka zabíjačkových špecialít. Tí, ktorí sa tešili na tradičné vystúpenia a kultúrny program ,Vianoce pred Kohútom nesklamali. Text a foto: Katarína Kvetková  

mikuláš.jpgDSC_0219.jpgDSC_0227.jpgDSC_0229.jpgDSC_0235.jpgDSC_0236.jpgDSC_0246.jpgDSC_0251.jpgDSC_0295.jpgDSC_0332.jpgkapusat.jpgkapustnica.jpgpunč.jpgzabíjačka.jpgzpod kohuta.jpgzus.jpg


 
 

Mikulášsky večierok pre dôchodcovVytlačiť
 

Dňa 10.12.2017 naša ZO JDS  v Revúčke usporiadala mikulášsky večierok pre dôchodcov. Akcia sa nám veľmi vydarila. Mali sme veľkú účasť, hostí z okresnej organizácie, poslankyňu MsZ  p. Hrbálovú. Podávala sa kapustnica, koláče. Účinkovali deti z MŠ, súbor Revúška a súbor Luna.

 

Táto akcia sa organizovala ja vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.

Ďakujeme.

S284e17121512140_0001 - kópia.jpgS284e17121512140_0001.jpg


 
 

Testovali sme trať na Majstrovstvá Európy v kroseVytlačiť
 

Na sobotu 9. decembra určite tak skoro nezabudneme.

Družstvo  Základnej školy J. A. Komenského zmiešanej štafety v zložení Nina Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Martin Siman a Milan Smolko sa zúčastnilo celoslovenského finále v Detskom cezpoľnom behu v Šamoríne v úžasnom športovom areáli X-bionic® sphere po postupe v krajskom kole.

Do finále postúpilo 24 štafiet z celého Slovenka. Podmienky boli veľmi drsné, silný nárazový vietor a zima potrápili všetkých súťažiacich. Bežalo sa 4 x 1500 m, čiže trať, ktorú 10. decembra  podstúpili  aj športovci z celej Európy na Majstrovstvách Európy v krose. Všetci bežci museli zdolať prekážky v podobe kmeňov stromov, vodnú priekopu, výbehy do kopca a zbehy i beh po piesku. Naša štafeta skončiIa na 13. mieste a i keď sme nezopakovali bronzový úspech zo šamorínskej Detskej P - S - K ky v júni tohto roka, sme hrdí na našich športovcov, ktorí sa tento rok prebojovali už do tretej celoslovenskej súťaži v rámci projektu Detská atletika.
Ďakujeme našim športovcom a ich trénerom za úspešnú reprezentáciu atletického klubu, Základnej školy J. A. Komenského a nášho mesta v roku 2017. Prajeme im veľa športových úspechov aj v roku 2018.

samorinbeh1.jpgsamorinbeh3.jpgsamorinbeh6.jpgsamorinbeh7.jpgsamorinbeh8.jpg


 
 

Indiánska noc na „Hviezdoslavke“Vytlačiť
 

Kedysi dávno bola préria  tiahnuca sa po samé úpätie skalistých hôr štedrá ku svojim synom, indiánom. Na trávnatých šíravách zvlnených od obzoru po obzor sa pásli obrovské čriedy bizónov a vábili indiánskych poľovníkov....

     Týmito úvodnými slovami sa začal vo štvrtok, 7. decembra, v telocvični na Hviezdoslavovej ulici indiánsky príbeh priateľstva Orlieho Pierka a Hviezdičky. Krásne divadielko s indiánskymi náčelníkmi, starou mamou a nezabudnuteľným šamanom, si pre svojich žiakov pripravili pani učiteľky z prvého stupňa ZŠ. Pokračovali tak v tradícii známej ako „Spanie v škole“, tento rok s indiánskou tematikou pod názvom Indiánska noc.

     Indiáni sa začali schádzať v škole  podvečer o 17:00 hod. a v telocvični okrem divadielka absolvovali aj indiánske športové disciplíny. Neskôr sa premiestnili do svojich tried, kde v rámci tvorivých dielní vyrábali indiánske ozdoby, čelenky, talizmany, dokonca aj típí stany či totemy. Iba hladné brušká deti vyrušili z ich zaujatosti a predstava rozbaleného spacáka i šťastie z prítomnosti kamarátov ich lákala čím ďalej, tým viac. Dokonca aj zúbky si išli umyť dobrovoľne a s radosťou. Cez noc čaro indiánskej noci vymizlo a ráno sa v triedach zobudili žiaci, ktorí chytro premenili miestnosť na triedu, v ktorej sa bude učiť. Aj sa učilo! No cez prestávky sa stále hovorilo o tom, ako bolo včera dobre...

     Pani učiteľky nezabudli ani na škôlkarov - budúcich prváčikov, pre ktorých si pripravili zaujímavé aktivity priamo v telocvični. Tá svojimi kulisami pripomínala skutočný indiánsky kmeň Apačov. Dúfame, že sa im u nás v škole páčilo......

    

Mgr. I. Beľáková

img+.jpgimg18DRKGFO.jpgimgč.jpgimgj.jpgimgš.jpg


 
 

Deň otvorených dverí na HviedzoslavkeVytlačiť
 

5.12.2017 - deň, kedy je školská brána otvorená pre každého. Chvíle, ktoré zostanú v mysliach detí a ich rodičov. Čas, ktorý v danej chvíli ubieha neuveriteľne rýchlo. Miesto, kde sa môžete cítiť super. Aktivity, vďaka ktorým nadobúdate pocity spolupatričnosti. Tento predvianočný čas  znamená pre Hviezdoslavku deň plný návštev, pretože už niekoľko rokov ho organizujeme  pravidelne  pre širokú verejnosť, či už ide o bývalých absolventov alebo budúcich žiakov školy, alebo len tak pre zážitky  návštevníkov. Tradičná akcia, na ktorú sme sa  tešili a vzorne pripravili. Už vstupný areál dýchal čarom Vianoc, predvianočnú atmosféru bolo cítiť všade navôkol. Vôňa ihličia z ikebán, výsledok práce žiakov, b ol toho len dôkazom. Rodičia, ale i starí rodiačia  či priatelia školy, bývalé  kolegyne  prijali pozvanie do prostredia, v ktorom žiaci plnili rôzne zaujímavé úlohy. Mnohí si na hodinách počas vyučovacieho procesu pripomenuli rôzne pravopisné pravidlá, matematické postupy, slávnu minulosť našich predkov alebo si oprášili vedomosti v rámci iných vyučovacích  predmetov. Každý hosť si to zamieril do vybranej triedy, kde sledoval aktivity svojho syna či dcéry, vnuka či vnučky. Po absolvovaní „návštevy v škole“ dobre padlo i malé občerstvenie. Súčasťou Dňa otvorených dverí  bola i vianočná burza. Spoločný Deň otvorených dverí bol pre všetkých jednou úžasnou nezabudnuteľnou akciou, o čom svedčia aj zápisy hostí v kronike školy:

„Všetko úplne super. Som rada, že tu je moje dieťa.“

„Ďakujem za príjemnú predvianočnú atmosféru. Pán žehnaj tejto škole.“

„Veľmi sa mi páčilo vo vašej škole.“

„Kvalitná práca vyučujúcich.“

„Ako každý rok som z priestorov školy nadšená, skláňam sa pred úžasnou tvorivosťou pedagógov tejto školy.“

Ďakujeme všetkým, ktorí k nám zavítali. Pevne veríme, že naši hostia sa u nás dozvedeli niečo nové, prežili príjemný deň a odchádzali domov s pocitom, že ich ratolesti sú zverené do správnych rúk. Budeme veľmi radi, ak sa všetci opäť  o rok stretneme.

imgb.jpgimgch.jpgimge.jpgimgg.jpgimgi.jpg


 
 

VIANOCE - sviatky pokoja, radosti, lásky a porozumeniaVytlačiť
 

K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí pečenie voňavých medovníčkov, vianočné dekorácie, stromčeky, darčeky, slávnostne prestretý stôl, koledy a piesne. To všetko spolu dotvára čaro Vianoc. Vianočnú atmosféru cítiť aj v našej škole - vyzdobené okná i triedy , vo vestibule stromček, krásne  ikebany, ktoré zhotovili naši žiaci. V jedno decembrové popoludnie sme do tvorivej dielne pozvali pani Böhlkeovú,ktorá nás zasvätila do tajov aranžovania. Aj  obyčajný kúsok kôry zmenila na ozajstný vianočný skvost a sklenený pohár na nádherný biely  svietnik. Pod jej vedením  šikovné ruky našich žiakov zhotovili modro-strieborné, červeno-zlaté  i snehobiele vianočné ikebany. A že sa im vydarili, o tom sa môžete presvedčiť v priestoroch  našej školy.

Mgr. G. Petrovičová

img 10.jpgimg 4.jpgimg 7.jpgimg 8.jpgimg 9.jpg


 
 

„Živá“ červená stužka na ZŠ Hviezdoslavova ulica v RevúcejVytlačiť
 

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Kampaň "Živá" červená stužka 2017 si žiaci druhého stupňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pripomenuli rôznymi aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy a hodinách informatiky zhotovovali pohľadnice a plagáty s tematikou červenej stužky. Žiakom sa veľmi páčila aj práca na hodinách etickej výchovy, kde žiaci vytvorili 3 D obraz červenej stužky zhotovený z malých modelov červených stužiek. Tento plagát pripevnili k nástenke, na ktorej sú vystavené pohľadnice a plagáty, ktoré žiaci zhotovili. Počas kampane žiaci pozerali krátke videofilmy o šírení vírusu HIV a príznakoch ochorenia AIDS. Veľká časť rozhovorov žiakov s vyučujúcimi sa venovala hlavne prevencii týchto ochorení. Žiaci ôsmeho ročníka absolvovali besedu na tému "HIV/AIDS". Vyvrcholením aktivít venovaných kampani „Živá červená stužka“ bolo vytvorenie obrazu živej červenej stužky, ktorú vytvorili žiaci ôsmeho ročníka.

Mgr. K. Kováčová

img 1.jpgimg.jpg


 
 

Mikuláš v MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

            K predvianočným sviatkom neodmysliteľne patrí Mikuláš, ktorý obdarúva malých i veľkých, rozdáva balíčky a radosť. Do našej materskej školy zavítal 5. decembra spolu s detským divadelným súborom žiakov ZŠ Sama Tomášika v Lubeníku. Pod režisérskou taktovkou J. Genčanského žiaci a učitelia – S. Sabol, D. Matuška a K. Nikmonová rozohrali divadelné predstavenie, ktoré naše deti dvíhalo zo stoličiek a nútilo do smiechu a výkrikov.   Už ide Mikuláš! Radostné výkriky detí sa ozývali po budove škôlky, keď do triedy vstúpil ten bradatý pán odetý v červenom plášti a na chrbte niesol veľké vrece plné dobrôt. V očiach detí sa miešala radosť, očakávanie, vzrušenie, u tých menších i strach a obavy. Ale Mikuláš, ten milý pán, uviedol všetko na pravú mieru a vyzval deti, aby ho potešili piesňami a básňami, za čo ich on obdaroval balíčkom plným sladkostí a maškŕt. 

            V mene našich detí ďakujeme divadelníkom za nezabudnuteľné chvíle, ktoré dopriali tým najmenším, Mikulášovi za milé slová a trpezlivosť a sme radi, že aj v našom blízkom okolí sa našli ľudia, ktorých divadelné vystúpenie malo vysokú, takmer profesionálnu úroveň a určite potešilo a rozosmialo nielen deti, ale aj učiteľky.

PC050721.JPGPC050734.JPGPC050769.JPGPC050775.JPGPC050779.JPG


 
 

Večer pod lampou v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Keď sme oslovili našich piatakov s nápadom, či by sa chceli zúčastniť večerného čítania v našej školskej čitárni, boli sme trochu sklamaní. Prečo? Z nízkeho počtu záujemcov. Neodradilo nás to a  vo štvrtok 30. novembra sme sa tešili na všetkých, ktorým ešte stále má čo povedať pekná kniha. Pred 17. hodinou sa začali schádzať naši čitatelia. Veľmi nás teší, že neprišli sami, ale spolu s mladšími či staršími súrodencami, rodičmi. Niektorí si „pod pazuchou“ doniesli svoje knihy, ktoré práve doma čítajú, alebo tie, ktoré by chceli odporučiť svojim kamarátom. My sme si pre všetkých pripravili malé občerstvenie v podobe voňavého ovocia a sladkých či slaných maškŕt, samozrejme nechýbal ani teplý čaj. Čítanie pod lampou sa mohlo začať. V príjemnej atmosfére, pri svetle sviečok sme sa postupne všetci rozrozprávali... O tom, ako si vyberáme knihu na čítanie, aký žáner najradšej čítame. Veľmi nás teší, že bez trémy a ostychu si pod lampu sadli aj naši hostia – Pavla Kmecová, naša bývalá žiačka a skvelá recitátorka, pani Gombárová a pán Kotlarčík. Boli by sme čítali asi aj do polnoci, ale pred nami bol piatok, a tak hoci s nevôľou, museli sme príjemné prostredie našej čitárne opustiť. Už teraz vieme, že ak si takéto večerné čítanie ešte zopakujeme, tak určite v piatok. Pred odchodom sme počúvali iba samé chvály, za všetky iba táto jedna veta: „Tým, ktorí neprišli, to môžem iba odporučiť, a ak sa večerné čítanie zopakuje, určite prídem!“

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a strávili s nami nádherné predvianočné chvíle.

 

                                                                                                           Mgr. Viera Suchá, Mgr. Ingrida Šavlíková

podlampou2017a.jpgpodlampou2017b.jpgpodlampou2017c.jpgpodlampou2017d.jpgpodlampou2017e.jpg


 
 

V Revúcej po roku opäť zasadala vládaVytlačiť
 

Vláda kontroluje a hodnotí plnenie cieľov akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Takýchto okresov máme na Slovensku 15 a podľa vyjadrenia premiéra Róberta Fica, vláda  plánuje uskutočniť zasadnutia a podrobiť akčné plány inventúre ,postupne vo všetkých okresoch. V stredu 6.decembra 2017 sa v Revúcej uskutočnilo prvé z takýchto zasadnutí.Akčný plán pre okres Revúca prijatý uznesením vlády z 13.septembra 2016 predpokladá do roku 2020 vytvorenie 1100 pracovných miest a podporu naakumulovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, eurofondov, samosprávy a súkromného sektoru v objeme 61 mil.€ . Regionálny príspevok  z toho celkovo predstavuje 3,8mil.€ .  V roku 2016 sme  z plánovaných 500 tis.€ vyčerpali 394 tis.€, čo predstavuje 79%, v roku 2017 z plánovaných 760 tis.€ bolo vyplatených  len 194 tis.€ teda 26% .Premiér nie je spokojný s dynamikou čerpania zdrojov z regionálneho príspevku. Nedostatky vidí v kvalite predkladaných projektov. Hlavným cieľom akčných plánov je vytváranie  pracovných miest a podľa premiéra projekty , ktoré región predkladá sú síce prínosné pre jeho rozvoj ale nevytvárajú nové pracovné miesta. "Ak si raz povieme, že chceme tu vytvoriť 1100 pracovných miest, nie je správne, ak ideme financovať z regionálneho príspevku projekty, ktoré túto pridanú hodnotu jednoducho nemajú. Ja tu napríklad vidím projekty, ktoré sú určite dôležité pre rozvoj cestovného ruchu, pre zlepšenie kvality života, ale ťažko mi je možné povedať, že vybudovanie cyklotrasy automaticky vedie ku vzniku pracovných miest," povedal Fico. "Preto vás dôrazne žiadam, ak máme ďalej preplácať alebo prefinancovávať projekty, ktoré sú súčasťou akčného plánu, musia byť kvalitné a musia viesť priamo k vytvoreniu pracovných miest. Inak ideme úplne mimo toho, čo bolo účelom zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov," zdôraznil Fico. Vláda uvoľňuje z rezervy  pre okres Revúca ďalších 1mil.€ na podporu projektov ako sú cyklotrasy, rekonštrukcie kultúrnych zariadení, opravy ciest a pod. Mesto Revúca by mala dostať 129 tis €, na rozvoj infrašktuktúry v meste  a  Banskobystrický samosprávny kraj 400 tis € na rekonštrukciu vybraných úsekov cesty II/532. Túto skutočnosť uvítal aj predseda BBSK Ján Lunter,ktorý sa zúčastnil rokovania v Revúcej. Je to pre mňa dobrý darček na úvod. Bude dobre, ak sa opravia tieto úseky a zaradia sa medzi cesty prvej triedy,“ uviedol. Podľa zámeru vlády ide o dva úseky ciest druhej triedy Tisovec – Červená Skala a Tornaľa – Muráň, ktorých preklasifikovanie zatiaľ komplikuje majetkové vysporiadanie. Ministri riešili aj plnohodnotný Okresný úrad v Revúcej a odpredaj budovy  sídla Okresného súdu, ktorej vlastníkom je Mesto Revúca. Na rokovaní vlády sa zúčastnili  prizvaní hostia -splnomocnenci vlády ,primátori a starostovia okresu a predstavitelia miestnych samospráv. Primátorka mesta Eva Cireňová sa poďakovala za mikulášsky dar v podobe 1mil.€ a prisľúbila skvalitnenie predkladaných projektov pre čerpanie regionálneho príspevku. Uviedla, že s projektmi sme začínali ako pilotnými projektmi pred rokom a postupne s Centrom podpory  regionálneho rozvoja,n.o.Tornala  odstránime ich nedostatky pri predkladaní.

Text Katarína Kvetková, foto: © Foto Rolinec 2017

V Revúcej po roku opäť zasadala vládaV Revúcej po roku opäť zasadala vládaV Revúcej po roku opäť zasadala vládaV Revúcej po roku opäť zasadala vláda


 
 

Město Litovel se představuje: Rozmanité podniky v LitovliVytlačiť
 

SEV Litovel, s.r.o.

Společnost SEV Litovel, s.r.o. zahájila svou činnost 1. října 1999. Navázala na tradiční výrobu podniku Tesla Litovel, který ve městě působil více jak 50 let a který byl roku 1992 včleněn do ETA Hlinsko a.s. Jelikož ale ETA Hlinsko a.s. svůj závod později v Litovli zrušila, tak SEV Litovel, s.r.o. od ní převzal část výrobních prostor, výrobního zařízení, know-how, výrobní náplně i zákazníků. Společnost má dlouholetou tradici v elektrotechnické, elektromechanické výrobě a v autopříslušenství. Vyrábí gramopřístroje v kvalitě Hi-Fi, omývače čelních skel automobilů, trysky a servomotory pro naklápění reflektorů, elektronické regulace, statory, rotory a cívky pro firmu Märklin.

V roce 2016 postavili konstruktéři společnosti SEV Litovel jako první na světě vertikální gramofon, který přehrává vinylové desky ve svislé poloze. Na tento nápad přišel majitel rakouské společnosti Audio Systems, pro kterou společnost SEV gramofony vyvíjí. Prototyp byl představen v Las Vegas a vzbudil velký zájem. Společnost do budoucna uvažuje i o výrobě gramofonů, které se budou moci zavěsit na zeď.

SEV Litovel je největším evropským i světovým výrobcem gramofonů v Hi-Fi kvalitě. Loňská produkce gramofonů dosáhla díky vlně retro módy 111 tisíc kusů. Většina produkce končí na zahraničních trzích.

 

Brazzale Moravia, a.s.

Brazzale Moravia, a.s. (do 30. dubna 2016 Orrero a.s.) je v současné době největší sýrárnou v České republice. Nachází se v místní části Tři Dvory u Litovle. Podílí se jednou třetinou na celkovém vývozu sýrů z ČR. Tato společnost spojuje italskou technologii s českou zemědělskou a chovatelskou kvalitou. Historie sýrárny sahá do poloviny 90. let, kdy se paní Marie Martinů žijící v Modeně rozhodla u nás vybudovat stejnou sýrárnu, jaká se nacházela v Itálii. Musela najít vhodného partnera, který by jí pomohl, a toho našla v italské rodině Brazzale. První sýrový bochník vznikl roku 1996.

V roce 2003 vznikl sýr Gran Moravia originální svou recepturou i značkou, který představuje asi dvě třetiny produkce. Od roku 2003 je tento sýr oceněn národní značkou kvality KLASA, v roce 2011 získal hlavní cenu za „Nejlepší inovaci výrobku“ v Kolíně nad Rýnem a od roku 2012 vlastní certifikaci „The Vegetarian Society“, což je cena za jeho vhodnost pro vegetariánskou stravu. Dalšími produkty jsou např. sýr Verena, sýry provolone, ricotta, mozzarelly, caciotta a všechny čerstvé výrobky pro podnikové prodejny.

Společnost Brazzale Moravia, a.s. otevřela také svůj prodejní řetězec maloobchodů La Formaggeria Gran Moravia. První byl otevřen roku 2007 v Olomouci, v současné době je jich 19. V maloobchodech je kladen důraz na funkčnost, na navození příjemného a klidného prostředí, na pečlivě vybraný sortiment výrobků, na proškolený personál a udržení příznivých cen. Podniková prodejna se nachází také v samotném areálu společnosti.

V květnu 2017 zvítězil výrobek Cri Cri Gran Moravia v kategorii mléčných Specialit a v kategorii Novinek obsadil 3. místo, dále získal titul absolutního vítěze roku 2017 napříč všemi kategoriemi.

 

Papcel Group

Papcel Group je obchodně-technická společnost, která zajišťuje dodávku kompletních papírenských technologií pro výrobu všech běžně dostupných a běžně užívaných druhů papírů. Nejstarší zmínka o společnosti je dochována z roku 1872 a říká nám, že na stávajícím pozemku stála flokárna Eduarda Suchomela. Tehdy se zde totiž vyráběly parkety a dřevěné nýty do bot (floky). Společnost vlastní výrobní závody v České republice a Itálii, dále řídí dceřinou pobočku v Rusku a Indii a má více než dvě desítky obchodních zastoupení, které jsou rozmístěny po celém světě. Skupina PAPCEL vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky přípraven látky a papírenských strojů pro všechny běžně užívané druhy papírů. Zajišťuje kusové dodávky jednotlivých strojních zařízení, dodávky kompletních technologií na klíč, opravy, repase, rekonstrukce výrobních uzlů a celých technologií. Pro dodaná zařízení zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní a technologické služby. Dodávky strojních technologií jsou doplněny poskytováním technologických služeb inženýringu, souvisejících s montáží strojního zařízení a jeho uvedením do provozu.

Papcel Group získal několik prestižních ocenění a zařadil se mezi přední české exportéry. V roce 2014 získala společnost ocenění „Českých 100 nejlepších 2014“ a zařadila se tak mezi TOP 100 českých firem. Papcel je od roku 2013 členem českého Svazu průmyslu a dopravy. Je členem italského Svazu průmyslu a dopravy a indické Technické asociace papíru a celulózy.

 

Mgr. Eva Kratochvílová

01 SEV Litovel, sídlo firmy.jpg

SEV Litovel, sídlo firmy

02 Gramofon_velky.jpg

Gramofon

03 Gramofony.jpg

Gramofony

04 Gramofony.jpg

Gramofony

05 Gramofon vertikální.jpg

Gramofon vertikální

06 Brazzale Moravia.jpg

Brazzale Moravia

07 Brazzale v Brně OC Olympia.jpg

Brazzale v Brně OC Olympia

08 Brazzale.jpg

Brazzale

09 Brazzale 1.png

Brazzale

10 Papcel 3.jpg

Papcel

11 Papcel.jpg

Papcel

12 Papcel 4.jpg

Papcel

13 Papcel 1.jpg

Papcel

14 Papcel 2.jpg

Papcel


 
 

V ZŠ I.B.Zocha si pripomenuli Deň počítačovej bezpečnostiVytlačiť
 

Deň počítačovej bezpečnosti sa oslavuje celosvetovo 30. novembra už od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami.

V dnešnej dobe už internet bežne používajú nielen dospelí, ale aj deti. Internet v mobiloch, či na tabletoch je samozrejmosťou takmer pre každého žiaka školy. O to viac vystupuje do popredia potreba bezpečnosti na internete. Túto skutočnosť si pripomenuli aj žiaci ZŠ I.B.Zocha, ktorí sa na hodinách informatiky počas posledného novembrového týždňa venovali tematike bezpečného využívania informačných technológií.

Žiaci každého ročníka riešili iné zadania s tematikou bezpečnosti na internete. Prinášame ukážky prác niektorých žiakov.

Mgr. Andrea Tokárová

 

Na internet pozor daj (Lívia Dorková IV.A)

Na internete si musíme dávať pozor.

Každý má na to iný názor.

V každom veku treba pozor si dať,

nesmieme si s internetom zahrávať.

Reťazový list šťastia posielať si nesmieme,

každý z nás to predsa vie,

že to nie je trápenie,

povedať to rodičom.

Rodičia ti poradia,

čo a ako povedia.

Už sa lepšíš to ty vieš,

ostatní to vedia tiež.

 

Čo nemôžeme na internete Kristína Vajdová IV.A

Nemáme hrať hry a pozerať videá, ktoré nie sú vhodné  pre nás.

Deti menej ako pätnásť rokov by nemali byť na Facebooku.

Nemáme písať na internete cudzím ľudom.

Nemôžeme pozerať na GOOGLE fotky, ktoré nie sú pre deti.

Nemáme hrať Modrú veľrybu !!!!!!!!

 

Klára (Simona Haľachová, VI.A)

Volám sa Klára, mám 11 rokov, a rozhodla som sa napísať vám tento príbeh pre poučenie. NIKDY NA SOCIÁLNE SIETE NEPÍŠTE NIKOMU  SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE A PODOBNÉ VECI!

Bol utorok, 15:30, a ja som prišla zo školy. Ako vždy som si urobila domáce úlohy, najedla sa a prezliekla som sa. Našťastie som sa vtedy nemusela veľa učiť, tak som si sadla za mobil a zapla som Messenger. Hneď na mňa vybehlo 23 správ, z toho bolo 7 správ od neznámeho človeka. Bola som zvedavá kto to bol, tak som mu napísala ako prvému.

 

Neznámy: Ahoj, som Elena, som najlepšia kamarátka tvojej sestry J

Neznámy: Klára? Si tam? Haloooooo

Neznámy: Potrebujem niečo od teba!!

Neznámy: Teda nie od teba ale od Alenky :D

Neznámy: Odpoveeeeedz!

Neznámy: Klára no tááák!!

Neznámy: Prečo neodpisuješ?!

 

Klára: Ehm.... prepáč bola som v škole. Elena? Alena mi hovorila o rôznych jej kamarátkach len o tebe nie :D

Neznámy: Oh, aha.... no som radšej keď o mne nikto nehovorí J

Klára: Potom sa na teba Aleny spýtam, len pre istotu vieš :D

Neznámy: NIE!! Teda, radšej nie, nerada o sebe prezrádzam iným ľuďom... ;)

Klára: No dobre?.. A čo vlastne potrebuješ?

Neznámy: Vašu adresu alebo Alenine tel. číslo ;)

Klára: Na čo Ti to bude??

Neznámy: Noo, dnes som nebola v škole a potrebujem od Aleny domáce úlohy J

Klára: A ty od nás nemáš adresu? No vieš, príde mi to čudné že si Alenina, dá sa asi povedať že BFF,  a nemáš od nás adresu.

Neznámy: Ja som si ju nikdy nepýtala, pretože mi to prišlo neslušné a vždy som zabudla :D

Klára: Neslušné? :/ A vlastne nemôžeš napísať rovno Alene? Prečo s tým otravuješ mňa?!

Neznámy: No, pretože nemám Alenine číslo?! Logicky?? A neviem ako sa volá na Messengeri.

Klára: Lepšiu výhovorku nemáš?

Neznámy: TO NIE JE VÝHOVORKA!!

Klára: Idem jesť, potom sa ozvem a napíšem Ti to...

Neznámy: Fajn.

 

Samozrejme že som jesť nešla, už som jedla! Ale Alena prišla vtedy domov tak som to využila a spýtala som sa na Elenu...

Klára: ,,Alena!! Alena!! Potrebujem od teba niečo!“

Alena: ,,Čo chceš?! Ale pohni si, musím ísť o chvíľku preč!!“

Klára: ,,Dobre, dobre. Ty máš nejakú kamarátku Elenu?“

Alena: ,,Prečo Ťa to zaujíma?! Hej, mám, a už musím. Čau.“

Klára: ,,Maj sa..“

 

V tej chvíli ma omrzelo že som bola taká drzá ku Elene. Po rozhovore s Alenou som hneď napísala Elene.

Klára: Už som tu...

Neznámy: No?

Klára: Alenine číslo: 0999 789 123...

Neznámy: Ďakujem ;) Ahoj

Klára: Ahoj.

 

Niekoľko hodín sa nič nedialo, ale potom volala Alena mame s úplným plačom! Veľmi som sa zľakla!

 

Nejak takto prebiehal rozhovor s Alenou:

Alena: *vystrašená s plačom* Mami! Pomoc! Prosím!!

Mama: *vystrašená* Alenka!! Čo sa deje? Kde si?!

Alena: Volá mi nejaké neznáme číslo a vyhráža sa mi!

Mama: Vyhráža? Ako?!

Alena: Smrťou!  Vraj pokiaľ mu nepoviem kde bývam.. !

Mama: Počkaj ,Alenka! Hneď volám políciu!! Kde si?!

Alena: V parku, ten ktorý je asi 1 km od nás!

Mama: A čo tam robíš?! Tak ďaleko?! Vlastne to je teraz jedno, volám políciu!

Alena: Hlavne rýchlo, prosím!

 

V tom momente som nechápala, kto to môže byť!

Po 1 hodine prišla domov mama s vystrašenou Alenou.

Alena: ,,Je to tvoja vina!! Nenávidím Ťa!“ 

Klára: ,,Prečo? Čo som urobila?!“

Alena: ,,Keď toho pána čo mi volal našli, povedal že si mu dala moje číslo len tak!“

Klára: ,,Ale ja som nikomu tvoje telefóne číslo nedávala! Iba Elene!“

Alena: ,,Pff... Dobrá výhovorka! Ale Elena  moje číslo má!“

Klára: ,,Počkať... čo?“

Alena: ,,Dobre počuješ!“

Klára:  ,,Počkaj niečo Ti ukážem...“

 

Celá som sa klepala! Ničomu som nerozumela... Preto som Alene ukázala chat s ELENOU.

Alena: ,,To nie je Elena! Všetko čo Ti ten hlupák písal je klamstvo! Určite to je nejaký zlodej.“

Klára: ,,Prepáč mi to.... Nevedela som to! Odpustíš mi?“

Alena: ,,Veľmi ťažko sa to odpúšťa ale.... dobre, odpúšťam Ti.“

 

Od vtedy už NIKOMU nepíšem žiadne naše údaje atď...

 

Dúfam, že sa z tohto poučíte.

2015_den_pocitacovej_bezpecnosti.jpgskybjakova.png


 
 

2. kolo Atletickej štafety MŠVytlačiť
 

Máme za sebou už  2. kolo Atletickej štafety materských škôl v Základnej škole J. A. Komenského.  Zúčastnilo sa ho 5 družstiev z našich materských škôl. A ako dopadlo ? Víťazstvo si odnieslo družstvo MŠ Vl.
Clementisa, striebornú priečku obsadili škôlkari z Katolíckej MŠ a bronz si vybojovali deti z MŠ Sládkovičova.  Ďakujeme všetkým zúčastneným športovcom, učiteľkám materských škôl za ich prípravu a za podporu rozvoja športu a atletiky v našom meste. Spoločne sa tešíme   na 3. kolo, ktoré sa uskutoční už v roku 2018.


Blahoželáme všetkým účastníkom.

 

2ms2017a.jpg2ms2017b.jpg2ms2017c.jpg2ms2017d.jpg2ms2017e.jpg


 
 

Mikulášsky RC TRIALVytlačiť
 

V sobotu 2. decembra 2017 sa v Revúcej na trati pre terénne RC modely pri Dome športu uskutočnil Mikulášsky RC trial. Išlo o poslednú tohtoročnú súťaž RC terénnych modelov automobilov.

Preteky zorganizoval revúcky modelársky klub RC Auto Model Team Revúca. Pretekov sa zúčastnili modelári – pretekári z celého Slovenska.

Pripraviť trate bolo tento krát náročnejšie, pretože na sekciách bolo napadnutých 20-25 cm snehu. Nakoniec sa nám to podarilo a jazdilo sa na všetkých piatich sekciách.

Pretekári so svojimi modelmi museli zdolať trate s vytýčenými bránkami za čo najlepší čas a s čo najmenším počtom trestných bodov.

Počasie nám vyšlo a po celý čas zápolenia nás zohrievalo slniečko. To na niektorých úsekoch tratí sneh roztopilo a modely sa šmýkali nie len na snehu, ale aj na blate. Viacerí pretekári museli využiť pomoc navijáku a do strmých svahov sa vytiahnuť.

V priebehu podujatia zavítal medzi účastníkov Mikuláš, ktorý prítomné deti obdaroval Mikulášskymi balíčkami. Všetci sa tomuto prekvapeniu potešili, no našli sa aj deti, ktoré sa pred Mikulášom hanbili a schovávali sa za rodičov.

Po ukončení zápolenia čakala na všetkých zúčastnených kapustnica, ktorú pripravili členovia klubu.

Aj keď išlo predovšetkým o zábavu, výsledky sa spočítali a vyhodnotili.

V jednotlivých kategóriách boli takéto stupne víťazov:

kategória ŽIACI     1. Dávid Bráz – Revúca

                                 2. Marko Dorčák – Revúca

                                 3. Adam Bryndza – Revúca

kategória LEXAN  1. Peter Kozák – Prievidza

                                 2. Marek Dorčák – Revúca

                                 3. Matúš Onderčin - Tisovec

kategória ABS       1. Peter Blaškovič – Nové Zámky

                                 2. Peter Hruška – Košice

                                 3. Viktor Polák – Revúca

Rozchádzali sme sa vo večerných hodinách s prianím príjemných nadchádzajúcich Vianočných sviatkov a tiež množstva takýchto vydarených modelárskych akcií aj v roku 2018.

Na záver ešte poďakovanie sponzorom, ktorí pomohli túto akciu usporiadať: PP COMP s.r.o. Svit,  KOMATEQ a.s. Revúca,  SKLOTEXTÍLIE s.r.o. Revúca,  BLAŠKOVIČ s.r.o. Nové zámky.

 

Text: AR

Foto: PH, AR, ĽH

M01.jpgM02.jpgM16.JPGM17.JPGM18.JPG


 
 

Pasovanie prvákov v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Ako každý rok aj tento sa v novembri uskutočnilo pasovanie prvákov – žiakov Základnej školy J. A. Komenského. Prváčikovia si počas svojich prvých mesiacov  v škole spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Medvecovou, Mgr.Vargovou a Mgr. Dzurovou pripravili pre svojich spolužiakov  a svojich blízkych pútavý program. Snažili sa zo všetkých síl pri recitovaní, tancovaní, či cvičení a odmenou pre nich bolo, že boli pasovaní za právoplatných žiakov našej školy – Základnej školy  J. A. Komenského. Samozrejme to nebolo také ľahké, len si pripraviť program, prváci museli splniť aj zopár úloh, ktoré si pre nich pripravili žiaci 5. ročníka.  Program na uvítanie si pre nich pripravili aj žiaci zo školského klubu detí.

Všetkým zúčastneným účinkujúcim veľmi pekne ďakujeme a naším prvákom želáme mnoho skvelých chvíľ prežitých v našej škole.

pasovanie2017a.jpgpasovanie2017d.jpgpasovanie2017e.jpgpasovanie2017h.jpgpasovanie2017j.jpg


 
 

Päť tuctov plus päť netuctových rokov. ZUŠ Revúcej sa dožila 65 rokovVytlačiť
 

V piatok 24.novembra 2017 sa v divadelnej sále mestského domu kultúry konal slávnostný koncert k šesťdesiatemu piatemu výročiu založenia Základnej umeleckej školy v Revúcej.

  Diela hudobných majstrov interpretovali bývalí absolventi školy, ktorí aj naďalej rozvíjajú muzikantské vzdelanie. V úvode koncertu vystúpil spevokol Quirin, neskôr dostali priestor hudobné nástroje-husle, akordeón, klavír, gitara, klarinet, lesný roh, viola a flauta, na ktorých ruky šikovných absolventov čarovali ľúbezné melódie. Nechýbal ani spev a v závere program partnerskej školy z maďarského Godolló.

 S históriou školy nás postupne oboznamovala dvojica moderátorov Juraj Genčanský a Lenka Viczénová. Dozvedeli sme sa , že škola začala písať svoju históriu v roku 1952 ako Štátna ľudová škola s prvým riaditeľom Vladimírom Vešelényim. Neskôr sa zmenila na Ľudovú školu umenia a k hudobnému odboru pribudol aj odbor výtvarný. Mimoriadne plodné boli sedemdesiate roky. Na školu vznikla žiacka dychovka, detská ľudová hudba, spevácky súbor Zornička, začala sa rozvíjať tradícia výchovných koncertov a pribudol tanečný odbor. V roku 1979 bola podpísaná partnerská zmluva s hudobnou školou v Godolló. Pribudol literárno-dramatický odbor a priestory na Muránskej ulici nestačili. V roku 1996 sa škola presťahovala do súčasných priestorov na Okružnej ulici. Tu sa začala rozvíjať aj tradícia súťaže vlastnej hudobnej tvorby žiakov Talent Revúca.

 Za roky svojho pôsobenia  sa v škole vystriedali viacerí riaditelia, pedagógovia a absolventi. Pripravili a odohrali množstvo koncertov, vystúpení, hudobných  a výtvarných súťaží a umeleckých podujatí. Žiaci a učitelia sú neoddeliteľnou súčasťou spoločenských podujatí v meste. Za to všetko a úspešnú reprezentáciu mesta Revúca sa súčasnej riaditeľke Monike Štepitovej a pedagógom poďakovala a k výročiu zablahoželala primátorka mesta Eva Cireňová. Ku gratulácii sa pripojili riaditelia škôl a gratulanti, ktorí vyjadrili vďaku za prácu, ktorú škola prostredníctvom svojich ľudí vykonáva.

 Pripájame sa ku gratulácii a želáme plodné roky, trpezlivých pedagógov a talentovaných žiakov. Text a foto: Katarína Kvetková   

DSC_0208.jpgDSC_0173.jpgDSC_0178.jpgDSC_0184.jpgDSC_0190.jpgDSC_0191.jpgDSC_0195.jpgDSC_0206.jpgDSC_0217.jpgDSC_0234.jpg


 
 

Večer bojových športov v RevúcejVytlačiť
 

V sobotu večer 25.novembra 2017 telocvičňa Strednej odbornej školy gen.Viesta praskala vo švíkoch. V jej priestoroch sa zišli fanúšikovia a podporovatelia nie práve jemných športov na III.ročníku Večera bojových športov, ktorý zorganizovali športový klub Muay Thai-Revúca v spolupráci s Mestom Revúca.

Ako nám povedali  tréneri klubu Miroslav Senko a Ersin Metohajro, ich záujem o bojové športy vyústil pred šiestimi rokmi do založenia športového klubu a stali sa jeho predsedom a podpredsedom. V súčasnosti klub združuje 40 aktívnych členov, mužov a žien vo veku od 14 rokov, ktorí trénujú thajský box, box a mma( zmiešané bojové umenia). V sobotu večer sa Revúčanom a cezpoľným ,medzi 22 zápasníkmi z Prešova, Košíc, Kežmarku, Popradu, Banskej Bystrice, Veľkého Krtíša,   Poltára a Hnúšte  predstavili aj naši zápasníci Klaudia Kováčová, Matej Demjan a Michal Holý. A že sa nemáme za čo hanbiť dokázali  v ringu,  počas dvoj minútových  zápasoch v troch kolách.  Klaudia Kováčová vo váhovej kategórii do 60 kg pri svojej premiére doslova prevalcovala súperku z Košíc 3:0 a s prehľadom zvíťazila.  Takisto úspešný bol Matej Demjan , ktorý zdolal súpera z Poltára 3:0  a Michal Holý bodoval nad súperom z Kežmarku v pomere 2:0.

Či už ste priaznivcami týchto tvrdých športov alebo nie,  na podujatie v telocvični určite dlho nezabudnete. Úžasná atmosféra a energia, ktorú vytvorilo vyše 400 divákov a pozvaných hostí,  zápasníkov, trénerov, realizačný tím, ozvučenie, osvetlenie a v neposlednej miere výkon moderátora, bývalého zápasníka Tomáša Slamku z Bratislavy sformovali atraktívnu športovú show. A práve pozitívne ohlasy motivujú zakladateľov klubu Muay Thai-Revúca a organizátorov podujatia M.Senka a E.Metohajra k ďalšej práci na tejto akcii. Ako sa vyjadrili, prvé ročníky boli len takým pokusom, po skúsenostiach a odozve tohto ročníka by chceli z Večera bojových športov urobiť tradičné podujatie, ktoré osloví a priláka čo najviac priaznivcov. Touto cestou sa zároveň chcú poďakovať  za spoluprácu Mestu Revúca, všetkým sponzorom za podporu a členom klubu a celému realizačnému tímu za hodiny prác na príprave a organizovaní podujatia. A my veríme, že dodržia, čo sľúbili a na jeseň budúceho roku sa opäť stretneme na IV.ročníku športovej show.  Text a foto: Katarína Kvetková       

DSC_0305.jpgDSC_0238.jpgDSC_0243.jpgDSC_0257.jpgDSC_0260.jpgDSC_0270.jpgDSC_0284.jpgDSC_0291.jpgDSC_0300.jpg


 
 

Stretnutie s viceprimátorom Revúcej a novozvoleným poslancom do VUCVytlačiť
 

Dňa 23. novembra 2017 sme na netradičnej hodine občianskej náuky v Základnej škole J. A. Komenského  privítali nášho viceprimátora a novozvoleného poslanca do VUC v Banskej Bystrici, Ing. Júliusa Buchtu. Viedli sme s ním diskusiu o súčasnej komunálnej, ale aj regionálnej politike, rozoberali sme problémy tohto regiónu , čo nám tu najviac chýba. Dotkli sme sa aj najaktuálnejšej dopravnej situácie u nás - obnoveniu autobusových liniek do Banskej Bystrice v ranných hodinách, ako aj  problematiky sociálne odkázaných občanov nášho mesta. Pána poslanca  sme sa pýtali, že  čo ho viedlo k tomu aby kandidoval na post poslanca VUC,  čo plánuje v tejto pozícii zlepšiť, ale aj ako to ovplyvní jeho súkromný život.

Ďakujeme.

Kristína Kiselová, 9. B trieda

viceprimator.jpg


 
 

Zažiarila kickboxerka NatáliaVytlačiť
 

V sobotu 25.11.2017 sa v Lučenci uskutočnilo 5.kolo Open ligy SZKB v tatami disciplínach.

Týmto kolom sa zároveň uzavrela sezóna a ročník 2017, a bolo určené konečné poradie klubov v lige.

Víťazom ligy v konkurencii 38 klubov z 3 krajín sa osemnásty krát v rade za sebou stal GUARD klub Košice s 268 bodmi pred prešovským Penterom 249 bodov a Fortisom Lučenec 192 bodov. ŠK Kickbox Leon Revúca 8. miesto 59 bodov. Športový tím z Revúcej v Lučenci získal 9 medailí zlato -1,striebro -5, bronz – 3. Svojím výkonom zažiarila Natálka Tószegiová ktorá získala jediné zlato velmi dobre zvládla taktiku proti silnejšej a skúsenejšej Poľke Anna Baran (UKS Evan Nowy Sacz). Aj keď tesne na body prehrala finále Alžbetka Teličáková proti favorizovanej Poľke Marlena Stefaňska, bojovnosťou a nasadením bol to jej najlepší zápas v sezóne. Dobre si počínal už počas tréningu sa dostal do nižšej vahovej kategórie aj kapitán klubu Daniel Barna.Náš ringový reprezentant Ľudovít Antal bol v ľahkých štýloch disqalifikovaný.

Naších športovcou čaká v decembri páskovanie, noc bojovnikov v rožňave , 25. výročie založenia kickboxu v Revúcej a Open liga SZKB 2018 sa začne prvým kolom, ktoré prebehne 20.januára 2018 v Trenčíne.

PF cad-m-63kg Kpt.Daniel Barna 2.miesto kl – 3. miesto.

Natália Toszegiová PF cad-f-32kg 1. miesto ,LC cad-f-32kg 2. miesto,KL cad-f-32kg 3. miesto,

Alžbeta Teličáková PF cad-f-32kg 3. miesto, KL cad-f-28kg 2. miesto, LC cad-f-28kg 2. miesto

Ľudovít Antal LC cad-m-63kg 2. miesto.

a.jpgaa.jpgaaa.jpgaaaa.jpgaaaaa.jpg


 
 

Naša „živá“ červená stužka 2017Vytlačiť
 

Aj tento školský rok sa Základná škola J. A. Komenského  zapojila do celoslovenského jedenásteho ročníka kampane „Živá“ červená stužka 2017.

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nad ktorou má už niekoľko rokov záštitu Kancelária WHO na Slovensku. Organizuje ju Gymnázium sv. Františka v Žiline. Prebieha s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesta Žilina a Obvodného úradu v Žiline.

Ako to dopadlo s našou " živou " červenou stužkou sa môžete pozrieť na našich fotografiách.

Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí sa aktívne zapojili pod vedením svojich učiteľov do vytvorenia našej " živej " červenej stužky.

cs2017a.JPGcs2017b.JPG


 
 

Zocháči súťažili v medzinárodnej informatickej súťažiVytlačiť
 

iBobor (Informatický bobor) je medzinárodná informatická súťaž, ktorá od roku 2004 prebieha postupne v čoraz väčšom množstve krajín. Tohto roku sa jej zúčastnilo 44 krajín a takmer dva milióny súťažiacich rôznych vekových kategórií. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

V priebehu prvého novembrového týždňa sa do súťaže zapojilo aj 63iakov ZŠ I.B.Zocha. Žiaci vo svojich kategóriách riešili rôzne úlohy zamerané predovšetkým na algoritmické myslenie. Až 19 žiakov získalo v súťaži status úspešného riešiteľa. Z nich najlepšie si počínali naši deviataci Jakub Lukáč a Vincent Kostič, ktorí sa so získaným percentilom 99% prebojovali medzi najlepšie jedno percento súťažiacich v kategórii Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka). Veľkú pochvalu si zaslúži aj tretiak Jan Theodore Beneš, ktorý v novozavedenej kategórii Drobci (žiaci 2. a 3. ročníka) dosiahol percentil 94%, čo znamená, že sa zaradil medzi najúspešnejších 6% riešiteľov v tejto kategórii.

Ak si chcete vyskúšať súťažné úlohy online preriešiť (systém vás po odoslaní riešenia hneď ohodnotí), môžete tak urobiť na ibobor.soitron.com/sutaz_demo/

Mgr. Andrea Tokárová

img01.jpgimg02.jpgimg03.jpg


 
 

Športovci ZŠ Komenského uspeli v druhom kole súťaže „Bavme deti športom“Vytlačiť
 

Detská atletika má čoraz viac priaznivcov v Základnej škole J. A. Komenského aj v našom Banskobystrickom kraji.  Druhého  kola postupovej súťaže „Bavme deti športom“ sa zúčastnilo až 192 detí v 24 družstvách. Atletický oddiel ISKRA Revúca pri ZŠ J. A. Komenského reprezentovali dve družstvá - A a B a darilo sa obom skvelo.

Pretekári vo veľmi  silnej konkurencii zabojovali a družstvo A získalo vynikajúce druhé miesto a družstvo B zabojovalo a skončilo na výbornom piatom mieste. Ďakujeme za reprezentáciu nášho oddielu, našej školy a nášho mesta všetkým súťažiacim - Sofii Simanovej, Viktórii Šuhajovej, Saške Hižnayovej, Miške Hudecovej, Saške Štempelovej, Melánke Mračnovej, Sabínke Rojákovej, Tamarke Chlebušovej, Peťke Hudecovej, Martinovi Simanovi, Miškovi Bižovi, Dominikovi Šuhajovi, Leovi Kapustovi, Tobiasovi Palečekovi, Jurkovi Šturmankinovi, Tomáškovi Galovičovi a Maťkovi Gomorimu.

Sme veľmi radi, že popri skvelých študijných výsledkoch dosahujú žiaci Základnej školy J. A. Komenského aj skvelé športové úspechy a, že sa nám podarilo nájsť v našej škole športu dôstojné miesto.

Ďakujeme a blahoželáme.

bds11.jpgbds14.jpgbds21.jpgbds22.jpgbds23.jpg


 
 

Postup do Krajského kolaVytlačiť
 

Dňa 16.11.2017 sa v telocvični ZŠ. I. B. Zocha uskutočnilo regionálne kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Regionálneho kola sa zúčastnili žiaci ZŠ Karola Rapoša Pionierska 4 Brezno a žiaci ZŠ I. B. Zocha v Revúcej. V napínavom súboji napokon zvíťazili domáci hráči 8 : 5. Zúčastnené mužstvá boli odmenené diplomami. Víťazné družstvo postúpilo na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 28.11.2017 v Poltári. Našim žiakom gratulujeme k postupu a prajeme úspešnú reprezentáciu v krajskom kole.

 

ZŠ I. B. Zocha

DSC_0570.JPG


 
 

Sme hrdí na svoju školuVytlačiť
 

15. november 2017 sa v Základnej škole J. A. Komenského konal DEŇ ŠKOLY, ktorý sa niesol v znamení hrdosti na svoju školu. Jeho cieľom bolo zažiť školu trochu inak. A podarilo sa. Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zapojili do celého radu aktivít smerujúcich k podpore školskej hrdosti. A čo kto robil a komu sa ako darilo ?

Žiaci tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami spontánne zložili školskú hymnu, ktorá už onedlho počas vianočnej akadémie zažije oficiálnu premiéru. Žiaci 5. B triedy zamierili do ulíc nášho mesta a prianím krásneho dňa odovzdávali radosť obyvateľom nášho pekného mesta. Mnoho tried venovalo tento deň spríjemňovaniu si prostredia svojich tried, v ktorom trávia väčšinu dňa. Zhotovovali plagáty, upravovali kvetinovú výzdobu, menili nástenky. Niektorí obsadili školskú kuchynku, kde chystali dobroty pre najmenších – deti z MŠ, iní svoje upečené dobroty rozdávali zamestnancom a návštevníkom školy. Naši remeselníci vystavovali pri vstupe do školy svoje výrobky, ktoré vyrábajú počas predmetu – polytechnická výchova. Svoje miesto si našla v tento deň aj každoročne organizovaná burza kníh. Malí čitatelia pri kúpe utratili nemálo peňazí, ktoré sa použijú na nákup nových kníh do našej bohato zásobenej školskej knižnice. Naši budúci absolventi – žiaci 9. ročníka na svojej nástenke vyjadrovali svoj vzťah k svojej škole. A bolo toho v tento deň ešte o mnoho viac.

Sme veľmi radi, že nikto nezostal bokom a že všetci svojim dielom prispeli k budovaniu hrdosti na svoju školu. Zažili sme zase jeden z nádherných dní v našej Základnej škole J. A. Komenského v našom meste Revúca.

ĎAKUJEME !!!

DENSKOLY01.jpgDENSKOLY02.jpgDENSKOLY04.jpgDENSKOLY09.jpgDENSKOLY10.jpg


 
 

Zážitkové vyučovanie anglického jazykaVytlačiť
 

Jedným z najdôležitejších cieľov modernej školy je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k cudziemu jazyku. Naučiť ich pojmy a slovnú zásobu, ktorú budú vedieť používať v každodennom živote, je snahou všetkých učiteľov. Vraví sa, že deti robia rady to, čo im dáva zmysel. A tak sme sa na hodinách anglického jazyka u štvrtákov na ZŠ Hviezdoslavovej v Revúcej rozhodli uložiť si do pamäte najdôležitejšie pojmy potrebné v komunikácii na tému Jedlo. Spoločne sme si v kuchynke pripravili chutnú desiatu ,,Zapekaný chlebík so šunkou a syrom“. Samozrejme, že sme ju obohatili o zdravú zeleninku. Neskôr sme sa spoločne učili ako si pýtať jedlo v reštaurácii a zahrali sme sa na čašníkov. Žiaci zaujali aktívny postoj k tejto aktivite a v príjemnej uvoľnenej atmosfére si spojili praktické uplatnenie nadobudnutých vedomostí a pojmov v každodenných reálnych situáciách. Snažili sme sa, aby pochopili význam toho, načo sa učia jednotlivé pojmy a aby to naučené dokázali aj tvorivo aplikovať.      

Mgr. A. Sabolová

img 2.jpgimg.jpgimg[1].jpg


 
 

Zocháčovo ZUN Naučme deti narábať s peniazmi čo najskôr Vytlačiť
 

„Zocháčovo ZUN“zarob-užívaj- nakupuj, je projekt, ktorý sa začal realizovať na ZŠ I. B. Zocha. Projekt sa riadi myšlienkou, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a potrebná.Nie je dôležité peniaze míňať, ale ich aj zarobiť. Naučiť deti s peniazmi narábať, byť zodpovednými za to, na čo ich použiť.

Učitelia ZŠ I. B. Zocha vymysleli ako motivovať deti, aby vedeli peniaze zarábať, užívať a investovať. Zážitkové učenie v rámci finančnej gramotnosti, deti motivuje zarobiť si peniaze „Zocháče“ /čo je mena školy/ vlastným pričinením, následne sa rozhodnúť ako ich použiť, čo kúpiť a nezabudnúť usporiť aj na horšie časy. Realizácia tohto projektu sa úspešne rozbehla i s  revúckymi materskými školami, kde deti majú obrovský záujem byť samostatnými, naučiť sa rozhodovať a pri usmerňovaní aj zarobené peniaze správne investovať. Deti už absolvovali prvé aktivity, kde si vyskúšali slobodu rozhodovania, zarábania a nakupovania. Cez jednotlivé aktivity sa učili premyslene „Zocháče“ zarábať, ale i míňať a sporiť. Záujem detí je pre nás nielen inšpiráciou, ale i dobrým pocitom, že sme urobili niečo správne pre napredovanie malých detí vo finančnej gramotnosti.

Mgr. A. Kočišová

DSC_0042.JPGDSC_0548.JPGDSC_0511.JPGDSC_1126.JPGDSC_1150.JPG


 
 

Znovu sme odštartovali Atletickú štafetu materských škôlVytlačiť
 

Aj v novom školskom roku 2017/2018 budú revúcki škôlkari súťažiť o Pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského v atletickej štafete. Prvé kolo súťaže už máme za sebou. Zúčastnilo sa ho celkovo 5 družstiev. Všetci súťažiaci podali bojovné výkony a všetci ukázali, že je v nich skryté obrovské športové nadanie. A ako to všetko dopadlo ?

 Víťazstvo  v prvom kole si odniesla MŠ Sládkovičova, na druhom mieste  skončili atletické talenty z Katolíckej MŠ a bronzové umiestnenie si vybojovali športovci z MŠ Clementisova. Na druhé kolo Atletickej štafety sa tešíme už koncom mesiaca november.

Pripomíname, že atletická miniprípravka určená pre predškolákov a organizovaná našou základnou školou sa už rozbehla a radi na pravidelných pondelkových tréningoch vedených našimi certifikovanými trénermi privítame aj ďalších malých športovcov z našich materských škôl.

ms2.jpgms3.jpgms4.jpgms5.jpgms6.jpg


 
 

Dopravná výchova u ZocháčovVytlačiť
 

Základné vedomosti, zručnosti i návyky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách. S každoročným nárastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam. V rámci dopravnej výchovy si preto žiaci ZŠ I. B. Zocha 2. a 4. ročníka počas jesene overovali svoje znalosti teoreticky i prakticky na dopravnom ihrisku v Revúcej. Zameranie na dopravu musí byť súčasťou každodenného života detí, čo je veľmi dôležité pre bežný život. Taktiku bezpečného správania a jednania pri chôdzi si deti vyskúšali ako sa správne majú bezpečne pohybovať po chodníku a prechádzať cez „Priechod pre chodcov“, či „Priechod pre cyklistov“. Čo je dôležité pre chodcov za zníženej viditeľnosti? Aj takéto dodržiavania pravidla „vidieť a byť videný“ používaním reflexných prvkov deti odpovedali správne. Povinná výbava bicykla musí byť dôkladná pri bicyklovaní. Dodržiavať dopravné značky a svetelné zariadenia si vyskúšali aj ako ozajstní vodiči  v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Už teraz sa tešíme na nové poznatky v dopravnej výchove, ktoré počas zimy teoreticky nadobudneme a v jarných mesiacoch prakticky zrealizujeme na dopravnom ihrisku.

 

Bc. I. Sviežená

20171012_102324.jpg20171018_091241.jpg20171018_091430.jpg20171018_091443.jpg


 
 

Radosť pomáhaťVytlačiť
 

Obchodné reťazce TESCO aj v tomto roku vyhlásili v spolupráci so slovenskou charitou zbierku potravín. Žiaci 7. B triedy zo ZŠ J. A. Komenského sa rozhodli zapojiť do tejto akcie a priložiť svoju ruku k rozbehnutému dielu.  Dňa 10. novembra 2017 drobnými nákupmi  potravín, prostriedkov hygienickej potreby, ale aj sladkosťami pomohli  zmierniť chudobu sociálne odkázaným rodinám v našom meste.

Charita následne rozdelí vyzbierané potraviny medzi rodiny, ktoré aktuálne potrebujú pomoc a charitné zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych.

Pomohli sme  tak ľuďom pred zimným obdobím, ktoré je pre niektorých veľmi kritické. Veď pomáhať je radosť.

tescopomoc1.jpg


 
 

Majstrovstvá Slovenska v RC trialeVytlačiť
 

V sobotu 11.11.2017 sa v Revúcej uskutočnilo posledné – 6. kolo Majstrovstiev Slovenska v RC triale.

Preteky zorganizoval revúcky modelársky klub Auto Model Team Revúca na svojej trati pre terénne RC modely pri Dome športu na Clementisovej ulici. Súťaži sa s modelmi terénnych (OFF-ROAD) automobilov v mierke 1:10 s elektrickým motorom a pohonom 4x4.

Pretekov sa zúčastnili modelári – pretekári z celého Slovenska. Po registrácií a spoločnej rozprave sa začalo zápolenie na náročných sekciách tunajšieho areálu. Jazdilo sa celkovo na piatich sekciách, na ktorých boli bránkami vytýčené trasy, ktoré museli pretekári so svojimi modelmi zdolať. Samozrejme s čo najmenším počtom trestných bodov a v čo najlepšom čase.

Názvy jednotlivých sekcií (Tatralandia, Barumka, Koreňová, Zemľanka, Dakar) vypovedajú o ich charaktere a každá z ich prináša niečo iné a zaujímavé. Na jednej sa pretekári boria s veľkými kameňmi, na ďalšej zase so šmykľavou mazľavou zeminou, v ďalšej sekcií zase „zápolia“ so sypkým jemným pieskom. Pri výjazdoch strmými kopcami aj skalnatými úsekmi si museli viacerí pretekári vypomôcť navijákmi, aby jednotlivé úseky prekonali.

Nechýbali ani vodné brody vrátane jedného naplneného blatom. Toto robilo viacerým pretekárom problém, modely sa v ňom doslova „prilepili“. Pomôcť si aj tu museli navijákom.

Počasie nám vcelku vyšlo, aj keď sme v priebehu dňa zažili dážď, slnko, aj nárazový vietor, ktorý nám rozlámal konštrukciu altánku.

Po úpornom zápolení, ktoré trvalo do cca 15-tej hodiny sa spočítali výsledky a mohli sme prikročiť k vyhlasovaniu víťazov.

V jednotlivých kategóriách boli takéto stupne víťazov:

kategória LEXAN  1. Peter Marko – Hriňová

                                 2. Lipót Ruckl – Budapešť

                                 3. Marek Dorčák – Revúca

kategória ABS       1. Peter Blaškovič – Nové Zámky

                                 2. Pavel Poliak – Brezno

                                 3. Milan Strieborný – Zvolen

kategória ŽIACI     1. Dávid Bráz – Revúca

                                 2. Marko Dorčák – Revúca

                                 3. Adam Bryndza - Revúca

Po spočítaní všetkých výsledkov už poznáme aj mená tohtoročných majstrov Slovenska v RC triale. V jednotlivých kategóriách sa nimi stali:

kategória LEXAN        1. Anton Rusňák ml. - Revúca

kategória ABS             1. Peter Blaškovič – Nové Zámky

kategória ŽIACI           1. Dávid Bráz – Revúca

 

Slávnostné vyhlásenie majstrov Slovenska bude dňa 2.12.2017 v Revúcej ako súčasť Mikulášskeho RC trialu, ktorý dá bodku za tohtoročným náročným zápolením. Organizátorom bude opäť modelársky klub RC Auto Model Klub Revúca a aj z tohto podujatia Vám prinesieme krátku reportáž.

 

Text: AR

Foto: LJ, RF, AR, PB

Foto01.JPGFoto18.jpgFoto19.JPGFoto21.JPGFoto22.JPG


 
 

ZŠ J. A. Komenského postupuje do ŠAMORÍNA Vytlačiť
 

Po minuloročnom úspešnom predstavení sa atlétov zo ZŠ J. A. Komenského na celoslovenskom finále Detskej atletiky, znovu v tomto školskom roku cestujeme do Šamorína, kde budeme reprezentovať náš skvelý Atletický klub ISKRA, ZŠ J. A. Komenského a naše mesto. Dňa 12.11. sme v Banskej Bystrici obsadili super  3.miesto zo 16 zúčastnených v krajskej súťaži Detský štafetový cezpoľný beh a vybojovali sme si postup na celoslovenské finále v Šamoríne ako predkolo Majstrovstiev Európy v krose. Uspeli sme pred zavedenými športovými atletickými klubmi aj športovými triedami. A to aj napriek tomu, že detskú atletiku robíme len jeden rok.

Blahoželáme družstvu štafety v zložení Ninka Vavreková, Lucka Ďurišková, Martin Siman a Marián Antal.

Ste skvelí. Blahoželáme.

stafetacb1.jpgstafetacb2.jpg

stafetacb3.jpgstafetacb4.jpgstafetacb5.jpg


 
 

Na ,,Hviezdoslavke“ sa každodenným cvičením zlepšuje koncentrácia a sústredenie saVytlačiť
 

V súčasnosti veľa učiteľov zisťuje, že čím ďalej, tým viac žiakov má problém sústrediť sa na vyučovacích hodinách. Aby sme tomu predchádzali, meníme rôzne formy, metódy a aktivity, len aby sme zaujali pozornosť žiakov. A preto sme sa rozhodli, že na ZŠ Hviezdoslavovej sa pokúsime zlepšiť koncentráciu a pozornosť žiakov každodenným cvičením. Žiaci III.A sa zapojili do programu, v ktorom každé ráno pred prvou vyučovacou hodinou 10 minútovým cvičením zdokonaľujú svoju koordináciu a rovnováhu. Cviky sú pre dieťa jednoduché a sú schopné ich bez problémov zvládnuť. Prostredníctvom nich sme schopní prekonať ťažkosti nielen v učení a správaní, ale poskytujú deťom pevný základ na jeho ďalšie vzdelávacie zážitky a skúsenosti. A najväčšou podporou pre učiteľa je odozva rodičov, ktorí po dvoch mesiacoch zisťujú pozitívne výsledky u svojich detí. Žiacka ochota a radosť z každodenného pohybu nám ukazuje, že naše úsilie a výsledky idú správnym smerom.

                                                                                                         Mgr. Anna Sabolová

img.php 1.jpgimg.php 2.jpgimg.php 5.jpgimg.php.jpg


 
 

KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

Prvú novembrovú sobotu sa v Tvrdošíne uskutočnili otvorené Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate kadetov a juniorov. Na majstrovstvách sa zúčastnili aj mladí pretekári z revúckeho karate klubu. Na Orave sa zišla solídna konkurencia, o čom svedčí štatistika účasti, spolu 33 klubov a 345 pretekárov. Revúčania sa nestratili a po skvelom výkone v kategórii súborné cvičenia kata, mladší žiaci, 8 – 9 roční, vybojoval striebornú medailu Tadeáš Sabol. Blízko k zisku medaily, mal aj v športovom zápase kumite, kde tesne prehral súboj o bronz. Druhý cenný kov v podobe bronzu, vybojoval v disciplíne kata starší žiaci, 10 – 11 rokov, Štefan Koreň. V športovom zápase starších žiakov, vo váhovej kategórii + 40 kg., nás reprezentoval Lukáš Kilik, ktorý obsadil konečné 4. miesto.
Chlapcom ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu klubu.
KK Revúca

Tvrdošín, 4.11.2017.jpg


 
 

SEPARKO v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Od začiatku tohto školského roka sa rozbieha na 1. stupni  ZŠ J. A. Komenského projekt v separovaní odpadu v škole. Tento projekt je spojený so súťažou medzi triedami, ktorá bude najlepšie separovať - teda  triediť vzniknutý odpad v triede. Medzitriedna súťaž bola pomenovaná „Separko“. Primárnym cieľom projektu je naučiť žiakov separovať odpad, vytvoriť u nich návyky  a pozdvihnúť ich environmentálne povedomie. Taktiež chceme do tohto projektu, ako aj  do iných environmentálnych aktivít pripravovaných v budúcnosti u nás v škole zapojiť rodičov a sympatizantov našej školy. Žiaci majú v triedach 1. až 4. ročníka od septembra až 4 nádoby na triedený zber /1 nádoba slúži na plasty, 2 nádoby na papier a 1 nádoba na zmiešaný odpad/. Každá trieda si zvolila eko-hliadku, ktorá dozerá na ostatných žiakov, aby odpad správne umiestňovali do vyznačených nádob. Celé to zastrešuje eko-hliadka školského parlamentu spolu s triednymi učiteľmi a koordinátorom environmentálnej výchovy. Dúfame, že žiaci sa počas roka naučia správnemu triedeniu odpadu a hravou formou si medzi sebou aj zasúťažia. Najusilovnejšie triedy čaká na konci školského roka pekná odmena.

separko1.jpgseparko2.jpgseparko3.jpgseparko4.jpg


 
 

Medzinárodný deň školských knižníc – 23. október 2017Vytlačiť
 

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1993. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.

„Kvetiny a knihy sú pre mnoho ľudí práve tak potrebné ako denný chlieb.“

Aj v tomto školskom roku si tento deň aktívne pripomenuli žiaci z „Hviezdoslavky“.  Oslavy školskej knižnice sa u nás začali o niečo skôr, kedy žiaci začali vyrábať záložky do kníh. Výrobou záložiek  sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Vyrobené záložky si naša škola vymenila s našou partnerskou školou v Litovli. Žiaci tak nadviazali kontakt s čitateľmi ich knižnice. V týždni od 23.-27. októbra žiaci 5.-9. ročníka venovali časť vyučovacích hodín SJL problematike kníh, v každom ročníku v inej súvislosti.  Tento deň sme začali rozhlasovou reláciou o knihách. O tom, aké sú knihy dôležité, akú radosť môže čítanie prinášať, ako sa zázraky, sny, hrdinovia môžu stať súčasťou nášho života, ako nás môžu nadchnúť, postrašiť alebo poučiť. Potom sa žiaci po ročníkoch venovali práci s knihou. Žiaci na druhom stupni mali rôzne aktivity zamerané na podporu čítania. V aktivite Kreslo pre hosťa predstavovali svojim spolužiakom knihy, ktoré radi čítajú. Žiaci 5. a 6 . ročníkov sa venovali malým formám ľudovej slovesnosti. Vybrali si príslovia, porekadlá a pranostiky a pomocou ilustrácie ich ľubovoľnou technikou znázorňovali.  Žiaci siedmych ročníkov tvorili kalendár na tento školský rok. V každom mesiaci dominovala jedna obľúbená kniha či literárna postavička.  Žiaci 8.B tvorili tiež kalendár. Ten ich bol zameraný na výročia literárnych osobností.

Keďže tohtoročnou témou MDŠK bol život a práca jedného zo zakladateľov Československej republiky, Milana Rastislava Štefánika,  žiaci 8. a 9. ročníka si pozreli prezentáciu o mladosti, štúdiu a tiež o vedeckej kariére tejto osobnosti našich dejín. Výsledkom ich projektovej práce bolo zhotovenie nástenky – M. R. Štefánika.

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti je spoločným cieľom nás, učiteľov i rodičov, preto je dôležité už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh.

„Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto v nej nevie čítať!“

Vyučujúce SJL

imgf.jpgimgg.jpgimgh.jpg


 
 

Na Hviezdoslavke sa strašiloVytlačiť
 

Pomaly sa aj v našich končinách udomácňujú halloweenské večierky pochádzajúce prevažne z anglofónnych krajín. V obľube ich majú najmä deti a mladí ľudia, ktorí sa s nadšením prezliekajú za čarodejnice, duchov, kostlivcov či upírov. Vo štvrtok večer sme mali aj my našu školu – ZŠ na Hviezdoslavovej ulici, plnú najstrašnejších strašidiel z radov našich žiakov. Užili sme si halloweenskú párty ako sa patrí – piataci prežili strastiplnú cestu tmou, na ktorej sa im podarilo splniť mnoho hrozných úloh, aby sa zachránili pred krvilačnými príšerami či zlými duchmi. A popri tom dokonca získali indície chýbajúce v anglickej halloweenskej rýmovačke. Večer plný napätia, hrdelných výkrikov, ale aj smiechu a zábavy sme ukončili malým občerstvením zloženým z očí, zubov, pavúkov a spoločne sme si zatancovali na  diskotéke strašidiel.

Tohtoročná halloweenská párty je už dnes za nami a ja sa chcem poďakovať našim ôsmakom a deviatakom, ktorí nám pomohli s prípravou celého večera, najmä so strašením a vytváraním tej správnej záhrobnej atmosféry.

Mgr. Lucia Barišová

img.jpgimga.jpgimgd.jpgimgs.jpgimgWXH3EB2O.jpg


 
 

Súťaž o ocenenie Senior FriendlyVytlačiť
 

Naša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku, je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Aj seniorský vek sa však dá prežiť aktívne, spokojne a plodne. K tomu možno prispieť aj otvorenejším a priateľskejším prístupom mladšej a strednej generácie ako aj  celej spoločnosti. Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie.

V rámci projektu súťaže o ocenenie Senior Friendly organizátori Kreatívny Klub Luna, o. z. a OZ BAGAR, vyhlásili aj fotografickú súťaž KRÁSNE SPOLU, ktorá poukazuje  na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším. Mesto Revúca zaslalo do súťaže dve fotografie, ktoré dokumentujú tieto aktivity v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka. Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie ocenenia Senior Friendly bolo  13. októbra 2017 . Naše fotografie boli ocenené ČESTNÝM  UZNANÍM  a boli súčasťou vernisáže finalistov súťaže Krásne Spolu v Zichyho paláci v Bratislave.

Teší nás, že aj touto formou sme mohli zviditeľniť naše mesto prostredníctvom aktivít, ktoré realizujeme pre klientov zariadenia opatrovateľskej služby.

Ing. Gabriela Borosová

cestne uznanie_jpg.jpgocenenie.jpgkniha.jpgobjatie zadarmo.jpgtvoríme spolu.jpg


 
 

PROJEKT : Hovorme o jedleVytlačiť
 

         Na jeseň  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách, vyhlásili na základných a stredných školách Týždeň „Hovorme o jedle“. Už samotný názov nám napovedá, že v týždni od 16. - 20. októbra 2017 boli na škole najčastejšie skloňovanými pojmami  zdravie a výživa.

Na každý pracovný deň bola vyhlásená jedna denná téma, ku ktorej sme vymýšľali rôzne aktivity. V tohtoročnom 5. ročníku projektového týždňa sa naša škola zapojila celkovo do ôsmych aktivít.  Pondelok bol venovaný téme „Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny a zemiaky“, ktorej sa venovali žiaci I. stupňa s pani učiteľkami. Tvoriví pedagógovia popustili uzdu svojej fantázii a vymýšľali pre žiakov rôzne aktivity. Menší žiaci ochutnávali rôzne druhy pečiva, spievali si pesničky a rozprávali rozprávky, vytvorili si výstavku z obilnín. Žiaci II. stupňa sa venovali téme ,,Plytvanie potravinami“, pri ktorej náš tím v zložení troch žiakov a pani vychovávateľky vyrazil do ulíc Revúcej, aby formou ankety zisťovali u náhodných respondentov, ako oni využívajú staršie potraviny. Ostatní žiaci v škole pripravovali zo staršieho chleba hrianky, chlebík vo vajíčku, učili sa vyrobiť si domácu strúhanku, ale aj vianočné ozdoby zo suchého chleba, ktorými si vyzdobíme vianočný stromček. Utorok bol venovaný ovociu a zelenine. Žiaci  po úvodnej prezentácii o jednotlivých druhoch ovocia a zeleniny mali ochutnávku, vyrábali plagát, triedili ovocie a zeleninu, či vyrobili a ochutnali ovocné smoothie. Starší žiaci sa opäť venovali druhej téme dňa ,, Odkiaľ jedlo pochádza“. Pozreli si prezentáciu mapujúcu cestu za chlebom, oboznámili sa so pšenicou a vyskúšali si mažiar, nakoniec boli na exkurzii v pekárni.  Súčasťou týždňa Hovorme o jedle bola aj výtvarná súťaž ,,Chutné maľovanie“, a tak umelecky zruční žiaci mohli podľa svojej fantázie tvoriť diela ku jednotlivým denným témam. V stredu sa mladší žiaci venovali mlieku a mliečnym výrobkom. Po úvodnej prezentácii nasledovali  hádanky a  interaktívne hry. Nasledovala exkurzia obchodu s potravinami. Spoločne si pripravili syrovú nátierku, urobili mliečny koktail a na záver vypracovali pracovné listy. Žiaci získali informácie o význame konzumovania mlieka a mliečnych výrobkov. Tento deň sa u starších  žiakov niesol v téme ,,Dodržiavaj pitný režim“, kde sa formou prezentácie dozvedeli, aké sú tekutiny pre život dôležité. Natrhali si bylinky v našej školskej záhrade, ktoré si sami vypestovali a varili z nich rôzne bylinkové čaje. Posledný deň sme zavŕšili dennou témou ,,Tuky a cukry z domácich surovín“ kde si mohli z domáceho kravského mlieka odvariť chutný domáci tvaroh, z ktorého následne upiekli chutný tvarohový koláč. Sami si pozbierali smotanu zo sadnutého mlieka, ktorú taktiež použili do koláča. Pani učiteľka im predviedla výrobu domáceho masla v drevenej maselnici. Samozrejme sme sa zapojili aj do druhej dennej témy pod názvom ,,Jedz a hýb sa“ kde pre mladších žiakov boli na našom školskom dvore pripravené rôzne športové aktivity. Týmto dňom sme zavŕšili úžasný, tvorivý, aktívny týždeň, z ktorého boli nadšené nielen deti, ale aj pedagógovia. Všetky naše práce sme spracovali do prezentácií, ktoré sme  poslali do súťaže a  netrpezlivo budeme čakať na vyhlásenie výsledkov. Pozitívne reakcie nás nabili energiou aj do ďalšieho kola súťaže a tak sa už teraz tešíme na ďalší, nasledujúci 6. ročník tejto súťaže.

                                                                                                                         Mgr. Jana Hrbáľová

IMG_0130.JPGIMG_0189.JPGIMG_0326.JPGIMG_8953.JPGIMG_9204.JPG


 
 

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehovVytlačiť
 

Aj tento školský rok  sa žiaci Základnej školy J. A. Komenského zapojili do medzinárodného projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave a Knižnice Jiřího Mahena v Brne. Cieľom projektu bolo vzájomné nadviazanie spolupráce medzi dvoma školami na Slovensku alebo v Českej republike a vytvorenie kontaktov pre poznávanie života žiakov. Naši tretiaci vytvorili krásne záložky, ktorými sme našu základnú školu spojili nie s jednou, ale hneď s dvoma ďalšími školami. Projektom sa nám podarilo spojiť západ, stred aj východ nášho Slovenska prostredníctvom pridelených škôl - ZŠ Horné Otrokovce a ZŠ s MŠ Trstené pri Hornáde. Okrem záložiek sme si vymenili aj fotografie a rôzne prezentačné materiály našich regiónov. Sme radi, že sme sa mohli aj takouto formou dozvedieť o živote našich kamarátov žijúcich na rôznych miestach našej krajiny.

zalozka2017a.jpgzalozka2017b.jpgzalozka2017c.jpgzalozka2017d.jpgzalozka2017e.jpg


 
 

Úspešný záver Hudobnej školy SENIOR v CILKEVytlačiť
 

            Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA zrealizovalo  projekt "Hudobná škola SENIOR" v mesiacoch júl – október 2017. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

            Hudobná škola SENIOR prebiehala podľa stanoveného rozvrhu. Pravidelne sa aktivít zúčastňovalo viac ako 20 klientov ZOS CILKA. V štyroch "výučbových blokoch" s lektorkami Renátou Brezovskou, Natáliou Poprockou, zamestnancami CILKY, dobrovoľníkmi v tvorivých dopoludniach vyrábali hudobné nástroje, učili sa piesne, spomínali na hudbu svojej mladosti, do tanca bolo mnohým pri dopoludniach s pohybom.

            "Mladí sú takí, akí sme boli my pred 50 rokmi. Mladí rýchlo bežia, ale my poznáme skratky."

            Tieto múdre slová zazneli na záverečnom slávnostnom programe Hudobnej školy SENIOR 27. októbra 2017.  

            Lykovček, časť ženskej speváckej skupiny z Lykovca a klienti spoločne pripravili hudobno-slovný program, ktorým sprevádzali R. Brezovská a N. Poprocká. Úvodné slová predniesla p. Čechová, p. Hégerová prečítala z vlastnej tvorby príbeh o stratenom a znovunájdenom manželovi  vo vojne.

            Úspešní účastníci Hudobnej školy SENIOR  dostali "vysvedčenie" s textom "Varuj sa rán, čo sa dlho hoja. Miluj ľudí, čo za to stoja. Dosiahni v živote všetko čo chceš, a ži tak, nech nikdy nič neľutuješ."

            CILKA sa rozozvučala krásnymi ľudovými piesňami. Od Muráňa po Revúcu spievali deti z Lykovčeka, Lykovec, klienti a zamestnanci ZOS CILKA, príbuzní.

            Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej Hudobnej škole SENIOR

           

Mgr. Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPGSt_znak_s_logom_a_podporou_4.jpg


 
 

Revúcky tanečný parket 2017Vytlačiť
 

Čarovný svet ladných tanečných krokov, hudby, nádherných šiat, flitrov, účesov a lesku sa po roku opäť vrátil do Revúcej. V nedeľu 5.novembra sa telocvični SOŠ gen.Viesta konala súťaž o Pohár zástupcu primátora mesta v tanečnom športe štandardných a latinskoamerických tancoch s medzinárodnou účasťou. Vyhlasovateľom súťaže boli Tanečné štúdio Happy Dance Revúca a Mesto Revúca, usporiadateľom Tanečné štúdio Happy Dance Revúca a Tanečné štúdio Schwartz Tanz Rožňava. Všetkých zúčastnených, hostí, súťažiace páry, sponzorov a divákov privítal zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý s členom odbornej poroty Júliusom Schwartzom odovzdávali ocenenia na stupňoch víťazov.

Do nášho mesta pricestovalo 107 tanečných párov z celého Slovenska,  z Maďarska a Poľska, ktorých tanečné umenie posudzovalo 11 porotcov zo Slovenska, Česka a Maďarska. Medzi porotcami  okrem iných nechýbali legenda tanečného športu, už spomínaný Július Schwartz, a tanečný pedagóg, tanečník a choreograf Milan Plačko. Páry súťažili v kategóriách deti, juniori, dospelí a seniori v rôznych výkonnostných triedach. Revúcu reprezentovali páry Tomáš Buchta a Lea Sviežená  a Ján Theodore Beneš a Tamara Egedová z Tanečného štúdia Happy Dance Revúca pod vedením trénera Júliusa Schwartza .Tomáš Buchta a Lea Sviežená  v kategóriách junior aj dospelí v latinskoamerických a štandardných tancoch obsadili 5.miesta , Ján Theodore Beneš a Tamara Egedová v kategórii deti získali bronzové 3.miesto. Divákom sa nesúťažne predstavili aj deti, najmladšie nádeje Tanečného štúdia Happy Dance Revúca.

Revúcky tanečný parket je bodovacia súťaž, ktorá súťažiace páry posúva do vyšších výkonnostných tried. Jednotlivé páry si prišli zmerať sily a ukázať, čo si tvrdo na tréningoch oddreli. My sme vnímali a užívali si estetiku tanca, tanečné melódie, šaty a účesy tanečníc. Všetkým ďakujeme za umelecký zážitok a veríme, že sa do Revúcej opäť o rok vrátia. Text a foto: Katarína Kvetková

Revúcky tanečný parket 2017 (9).jpg

Revúcky tanečný parket 2017 (1).jpgRevúcky tanečný parket 2017 (10).jpgRevúcky tanečný parket 2017 (2).jpgRevúcky tanečný parket 2017 (3).jpgRevúcky tanečný parket 2017 (4).jpgRevúcky tanečný parket 2017 (5).JPGRevúcky tanečný parket 2017 (6).jpgRevúcky tanečný parket 2017 (7).jpgRevúcky tanečný parket 2017 (8).jpg


 
 

Spoznávali sme život a dielo Milana Rastislava ŠtefánikaVytlačiť
 

Každý rok v jeden októbrový deň venujeme v Základnej škole J. A. Komenského spomienke na Medzinárodný deň školských knižníc. A bolo tomu tak aj  23. 10. 2017, kedy si tento deň pripomenuli  žiaci 5.-9. ročníka .

Príjemné posedenie v čitárni, ktoré bolo tento krát venované osobnosti Milana Rastislava Štefánika sa nieslo v znamení spolupráce žiakov jednotlivých ročníkov. Žiačky 9. A triedy si pripravili pre svojich mladších spolužiakov prezentáciu, v ktorej predstavili zaujímavosti zo  života M. R. Štefánika. Článok  o M. R. Štefánikovi, ktorý sme si spoločne prečítali všetkých žiakov ešte viac vtiahol do problematiky.  Nasledovala príjemná  diskusia o tom, čo z týchto informácií bolo pre nich zaujímavé, resp. nové. 

Vyvrcholením nášho knižničného posedenia bol kvíz, v ktorom mali žiaci zodpovedať niekoľko zaujímavých otázok o M. R. Štefánikovi.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa, že v našej škole sú žiaci, ktorí majú aj v súčasnom modernom technickom svete  záujem o históriu a knihu.

kniznica2017a.jpgkniznica2017b.jpgkniznica2017c.jpgkniznica2017d.jpg


 
 

Město Litovel se představuje: „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ N. MandelaVytlačiť
 

Nový školní rok začal dětem již před dvěma měsíci, a tudíž je načase představit Vám také konečně školy, které se v Litovli nachází. Jsou to čtyři základní školy, gymnázium a střední škola. Kromě těchto, které Vám více přiblížíme, se v Litovli nachází několik mateřských školek a také Dům dětí a mládeže, který dětem nabízí spoustu zájmových kroužků.

Základní škola v Jungmannově ulici

            Základní škola v Jungmannově ulici byla otevřena roku 1895. V lednu roku 1906 byla přistavěna druhá budova. Za dob válek škola sloužila jako lazaret a pro vojenské účely. První poválečné vyučování se konalo 1. června 1945. Socialistické období je spojeno s účastí na 1. celostátní spartakiádě v Praze, založením pionýrského oddílu Srnci. Základní škola nabízí rozšířenou výuku cizího jazyka – již v 1. třídě žáci začínají s výukou anglického jazyka, dále je ve všech třídách od 4. ročníku posílena výuka informatiky. Škola se řídí vzdělávacím programem „Učíme se vzájemné komunikaci...doma i ve světě“, jehož cílem je připravenost žáků pro život ve společnosti s využitím všech získaných dovedností z oblasti komunikace a komunikačních technologií. Z významných absolventů jmenujme například Aloise Boudu, skladatele a hudebníka, Bohumila Eliáše, českého skláře a akademického malíře či Ing. Dr. Karla Obšila, který napsal několik publikací o historii Litovle.

Základní škola Vítězná

            Základní škola na Vítězné ulici byla otevřena 1. září 2002. Navazuje na základní devítiletou školu na Opletalově ulici, která vznikla v roce 1964 a sídlila v několika budovách. Při povodních v roce 1997 byla škola poničena – tělocvična, dílny, šatny i cvičná kuchyně, to vše se setkalo se sílou velké vody. Nová základní škola na Vítězné ulici se řídí mottem: „Chceme dokázat, aby ZŠ Vítězná byla opravdu vítězná.“ Škola nabízí svým žákům několik inovací – funguje zde žákovský parlament, ve kterém jsou zastoupeni žáci 5. – 9. ročníků. Byly zavedeny pravidelné týdenní konzultace učitelů s rodiči a třídnické hodiny učitelů s žáky. Škola myslí také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami – chce zavést program neuropsychologického cvičení.

Gymnázium Jana Opletala

            Budova gymnázia Jana Opletala je výraznou dominantou města Litovle, která se nachází v těsné blízkosti Uničovského rybníka. Stavba této novorenesanční budovy byla výrazem nového sebevědomí obrozené Litovle po roce 1899, kdy v česko-německé Litovli vyhrála ve volbách česká strana. Gymnázium bylo založeno roku 1901, samotná budova byla postavena dle návrhu profesora brněnské techniky arch. Josefa Bertla a k užívání byla předána v září roku 1904. Jméno má po svém absolventovi MUC. Janu Opletalovi, který se stal obětí protinacistických demonstrací v roce 1939.

Studium na gymnáziu je rozděleno na čtyřletý a osmiletý vzdělávací program. Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také školou, která je zapojena do sítě Přidružených škol UNESCO. Škola se zapojuje do množství mezinárodních projektů – např. ESF, Comenius, Tandem a další. Svým žákům nabízí velké množství kroužků, např. Keramika, Debatní liga, Biologický nebo Chemický kroužek.

Střední odborná škola

            Hlavní budova Střední odborné školy byla postavena v roce 1870 a je nejstarší školní budovou
v Litovli. V současné době nabízí výuku v oborech cukrář, kuchař-číšník, elektrikář, výrobce potravin – pivovarník, sladovník a výrobce potravin – mlékař. Obory jsou tříleté, žáci mají možnost dále pokračovat dvouletým nástavbovým studiem, které je zakončeno maturitou. Škola svým žákům nabízí odborné učebny pro výuku nápojové gastronomie a stolničení, elektrolaboratoř nebo učebnu zabezpečovací techniky, dále ale také sportovní vyžití, kvalitní ubytování i stravování.

Základní umělecká škola

            Hudební základy v Litovli byly položeny roku 1900, ve kterém byla otevřena Městská hudební škola v domě U Bílého koníčka. V tomto období byly ve škole vyučovány zejména klavír, sborový zpěv a hra na smyčcové nástroje. Za působení Květoslava Pechy byl ustanoven kromě výuky hudebního oboru také obor výtvarný a byla zřízena první pobočka školy v Senici na Hané. Roku 1990 se z Hudební školy stává Základní umělecká škola. Řada inovací je spojena se jménem Zdenka Krajčiho – došlo k rozšíření poboček školy o Bouzov, Příkazy, Drahanovice a Unčovice. Za působení ředitele Ivo Škrabala se počet poboček školy ustálil na šesti – Příkazy, Skrbeň, Senice na Hané, Náměšť na Hané, Drahanovice a Bouzov. V současné době je ředitelkou školy Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., která se věnuje dirigování a vede pěvecký sbor Senzakord.  Nyní se ve škole vyučuje výtvarné vyjadřování nebo plošná tvorba z výtvarných oborů, z hudebního oboru to je např. hra na violu, trubku, bicí nebo trombon.

Základní škola, dětský domov a školní jídelna Litovel-město

            Základní škola, dětský domov a školní jídelna je oficiální název zařízení, který většina z nás zná pod označením „zvláštní škola“. Škola byla také pod tímto názvem roku 1954 zřízena. Škola sídlí ve dvou budovách – v Palackého ulici se nachází budova základní školy, v Husově ulici stojí budova dětského domova a školní jídelny. Žáci této školy jsou děti s lehkým mentálním postižením, které navštěvují Základní školu praktickou, a dále děti se středním mentálním postižením v kombinaci s autismem, které navštěvují Základní školu speciální. Žáci jsou připravováni pro pozdější manuální práci – mohou se hlásit na obor jako cukrář, pekař, prodavačské práce, ale třeba také elektrotechnické a strojně montážní práce. Součástí základní školy je i dětský domov a školní jídelna. 

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže

ZŠ Jungmannova

ZŠ Jungmannova

ZŠ Jungmannova

ZŠ Jungmannova

ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná

 ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná

ZŠ Vítězná - sluneční hodiny na budově

ZŠ Vítězná - sluneční hodiny na budově

Gymnázium Jana Opletala

Gymnázium Jana Opletala

Střední odborná škola

Střední odborná škola

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

ZŠ, dětský domov a školní jídelna na Husově ulici

ZŠ, dětský domov a školní jídelna na Husově ulici


 
 

MŠ Sládkovičova si pripomenula Deň materských škôl na SlovenskuVytlačiť
 

Učiteľky z MŠ Sládkovičovej si pripomenuli Deň materských škôl – 4. november aktivitou, ktorá spríjemnila deň nielen im, ale najmä predškolákom a stredňákom našej materskej školy.

Jesenné slniečko našu aktivitu 3. novembra podporilo a štedro rozdávalo svoje lúče pri pobyte vonku, ktorý sme strávili v krásnom prírodnom prostredí na Prednej Hore. Turistická vychádzka po chodníku zdravia a lesíkoch okolo každému vyčarovala úsmev na tvári a pohodu v srdiečku. Ruksačiky naplnené dobrotami od mamy pohladkali aj brušká detí a dodali im silu objavovať tajomstvá jesennej prírody.

Touto aktivitou sme chceli podporiť myšlienku významu a opodstatnenia materských škôl na Slovensku, ktoré svoje výchovno-vzdelávacie úsilie dokážu naplňovať aj v krásnom prírodnom prostredí, kde hra, pohyb a spontaneita detí napĺňa a nám zanecháva príjemný a dobrý pocit z našej učiteľskej práce.

PB030413.JPGPB030424.JPGPB030429.JPGPB030432.JPGPB030437.JPG


 
 

Uctili sme si národovcovVytlačiť
 

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej tento rok organizovalo po prvýkrát súťaž o najkrajší dušičkový veniec. Súťaž  bola určená pre všetky školy a škôlky v meste Revúca.
Do súťaže sa zapojili Základná škola Ivana Branislava Zocha, Základná škola Jána Ámosa Komenského a Gymnázium Martina Kukučína. Súťažiaci mali možnosť doniesť do múzea svoje diela od 11. októbra do 27. októbra 2017.  Vyhodnotenie súťaže bolo 30. októbra 2017.

Cieľom tejto súťaže bolo pripomenúť si pamiatku významných národovcov pochovaných na mestskom cintoríne v Revúcej a netradične tradičným spôsobom si uctiť tých, ktorí niečo pre našu budúcnosť urobili. Všetky dušičkové vence sme položili na zachované hroby národovcov (Samuela Reussa, Gustáva Maurícia Reussa, Samuela Ormisa, Karla Štefančoka, Jozefa Holuba, Rudolfa Viesta, Ľudivíta Reussa, Adolfa Reussa, Jána Kordoša, Júliusa Bottu a Dušana Dubovského) pochovaných na mestskom cintoríne v Revúcej. V začatej súťaži plánujeme pokračovať aj budúci rok, aby sa stala tradíciou.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajší dušičkový veniec:
1. miesto ZŠ I. B. Zocha
2. miesto ZŠ Komenského
3. miesto ZŠ Komenského

 

Bc. Lucia Oravec Koreňová

IMG_1875.JPGIMG_1897.JPGIMG_1901.JPGIMG_1903.JPGIMG_1908.JPGIMG_1910.JPGIMG_1923.JPGIMG_1931.JPGIMG_1935.JPGIMG_1950.JPG


 
 

Popoludnie v školskej knižniciVytlačiť
 

Štvrtý októbrový pondelok už tradične patrí knihe. Tento deň si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Deň je oslavou školských knižníc, ich prínosu a významu pri vzdelávaní detí. V rámci tohto dňa  sme pre deti  z ŠKD  na Hviezdoslavke zorganizovali návštevu našej školskej knižnice. Vedúca školskej knižnice, pani učiteľka Hrbálová, nám spoločne so žiačkami z Divadelného krúžku pripravila zaujímavé popoludnie. Deti sa dozvedeli o využívaní školskej knižnice, pozorne sledovali prezentáciu o vzniku knihy. Knižnica sa spája s čítaním, a tak dievčatá prečítali deťom úryvky z detských kníh. So zatajeným dychom počúvali príbehy literárnych hrdinov a po prečítaní aktívne odpovedali na otázky. Z popoludnia v knižnici sme si odniesli nie len nové informácie, ale aj knižku, z ktorej si vypočuli úryvok. Veríme, že i táto akcia podporí u detí vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu nového.

                                  

                                                                         PaedDr. Erika Slabejová

232.jpg236.jpg238.jpg


 
 

Žiaci ZŠ J. A. Komenského v mincovni v KremniciVytlačiť
 

Dňa 26.10.2017 sa žiaci piateho až siedmeho ročníka ZŠ J. A. Komenského, víťazi školskej súťaže z finančnej gramotnosti,  zúčastnili exkurzie v Kremnici.

Najprv navštívili expozíciu múzea mincovne, starú mincovňu, ktorá je súčasťou múzea a novú mincovňu. Sprievodca im odhalil históriu vzniku mincovne a jej postavenie v regióne. V starej mincovni im predviedol redukčné zariadenie na výrobu plakiet a medailí, ktoré je doteraz funkčné, piktografické zariadenie, ktoré pracuje na podobnom princípe ako redukčné zariadenie, kotúčové nožnice na prestrihovanie kovových pásov, vtláčací lis na výrobu mincí, zariadenie na razenie mincí, ktoré vyrobí 70 kusov mincí za minútu, stroj na výrobu háčikov na odznaky, takzvaných koníkov. Najväčším exponátom bol oceľový trezor, ktorý mal hmotnosť 3,5 tony a zamykal sa na tri zámky. Kľúč od každého zámku mal iný zamestnanec mincovne. Takéto trezory sa používajú dodnes. V novej mincovni, ktorá je plnoautomatizovaná si žiaci prehliadli razenie mincí pomocou zariadení, ktoré vyrobia až 750 kusov mincí za minútu, uvideli balenie mincí a ich expedíciu.

Potom navštívili Banské múzeum, kde si prezreli štôlňu Andrej, ktorá je vystužená železobetónovými výstuhami. Počas prechodu štôlňou uvideli v kremeni  štyri zlaté žily, potrubie, ktorým sa vháňa do bane vzduch, okrový kal, ktorý sa v minulosti používal ako prírodné farbivo, exponáty sprístupňujúce ťažkú prácu baníkov v minulosti.

Žiaci mali počas exkurzie možnosť získať množstvo cenných informácií, ktoré im môžu pomôcť v škole i pri voľbe budúceho povolania.

kremnica1.jpgkremnica2.jpgkremnica3.jpgkremnica4.jpg


 
 

Imatrikulácia prvákov na HviezdoslavkeVytlačiť
 

     „Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“, zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej na slávnostnej imatrikulácii vo štvrtok, 26.októbra.

Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli žiaci  zo žiackeho parlamentu, ktorí pozvali prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do školskej jedálne. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program mladších žiakov. Aj tentoraz bol originálny, niesol sa v znamení známej rozprávky o nezbednej včielke Maji. Okrem rozprávkových postavičiek hlavnú úlohu zohrali práve tí najmenší, prváci. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech školákov“. Z rúk kráľovnej včielok si prevzali  imatrikulačný list, medailu a sladkú odmenu, ktorú pre nich prichystali pani kuchárky.

     Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre ich rodičov, ktorí si spolu so svojimi ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných dojmov.

                                                                                        Mgr. B. Kilíková

img b.jpgimg c.jpgimg d.jpgimg u.jpgimg.jpg


 
 

Medzinárodný deň školských knižníc u ZocháčovVytlačiť
 

Dňa 23.10.2017 sa v Základnej škole Ivana Branislava Zocha  v Revúcej uskutočnilo podujatie Deň v školskej knižnici s Milanom Rastislavom Štefánikom.

V tomto školskom roku  bola vyhlásená veľmi náročná téma, nakoľko meno Milana Rastislava Štefánika sa v osnovách ZŠ spomína veľmi skromne. Informácií o tejto významnej osobnosti našich dejín je aj v našej knižnici veľmi málo. Žiakov  spolu s učiteľmi to ale neodradilo, pozháňali si encyklopédie, staré učebnice a spoločne pracovali na projektoch. 23.10.2017 počas vyučovania v čase od 8,00 – 14,00  žiaci v školskej knižnici čerpali vedomosti, spracovávali ich.

Žiaci a učitelia 4.ročníka si ako námet pre Deň v školskej knižnici s Milanom Rastislavom Štefánikom vybrali tvorbu obalov na knihy o Štefánikovi. V ďalšej časti vyučovacích hodín v triedach spolu so svojimi triednymi učiteľmi vymýšľali a vyrábali obaly na knihy. Obaly boli rôzne podľa toho, čo žiakov na Štefánikovi zaujalo. Boli to rôzne oblasti – Štefánik ako hvezdár, Štefánik ako letec, Štefánik a jeho mohyla.

Žiaci a učitelia II. stupňa našej školy sa zoznamovali s M.R. Štefánikom v školskej knižnici  cez encyklopédie, pomáhali si informáciami z internetu. Rozobrali si po triedach Štefánika ako všestrannú osobnosť. Každý kolektív sa venoval len časti životnej etapy jeho života. Tak vytvorili žiaci druhého stupňa komplexný obraz o Štefánikovi cez dielčie projekty. Získali informácie a množstve životných príležitostí, ktoré tento významný človek využil.

Deti zo školského klubu si v rámci záujmovej činnosti pripomenuli M.R.Štefánika  hlavne ako vojaka a letca. Takto sa im páčil najviac. Najprv si vyrábali v školskej knižnici vojenské čiapky, potom lietadielka, s ktorými sa pretekali, kto je lepší a šikovnejší „Štefánik“.

Podujatie bolo zaujímavé a určite obohatilo vedomosti našich žiakov.

 

Mgr. J. Koňuchová

DSC_0280.JPGDSC_0287.JPGDSC_0289.JPGDSC_0305.JPGDSC_0311.JPG


 
 

Na návšteve v chorvátskom PakraciVytlačiť
 

Dňa 21. októbra 2017 sa v partnerskom meste Pakrac v Chorvátsku konal 9. ročník veľtrhu „SLAVONSKI BANOVAC“. 

Toto podujatie má obrovský význam pre rozvoj cestovného ruchu a domáceho i medzinárodného turizmu, o čom svedčí i účasť konzulky Lindy Karašovej z konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku.  Počas celého dňa varili  kotlíkové špeciality aj domáci v počte 53 družstiev napr. živnostníci v oblasti služieb, poľnohospodárstva, kaderníčky, autoopravári a pod. V 20 stánkoch sa predávali regionálne produkty - ovocie, zelenina, šťavy, džemy, údené šunky, koláče so sezónnym ovocím, kvety, záhradnícke potreby, výrobky z dreva, košíky. Prezentovali sa tiež napríklad kvetinárstva, k tomu vyhrávala regionálna kapela a vystupovali súbory rôzneho žánru. Celé námestie hýrilo farbami aj kvôli nádhernej jesennej výzdobe.    

Podujatia sa na pozvanie zúčastnilo takmer 30 novinárov a 3 celoštátne televízie, čím veľtrh dosiahol nadregionálny rozmer. 

Mesto Revúca spolu s obcou Jasenová a ďalšími obcami regiónu Dolná Orava prijali pozvanie primátorky mesta Pakrac Anamarije Blažević na tento veľtrh.

V spoločnom stánku sa prezentovali tieto historicky prepojené mestá a obce prostredníctvom gastro špecialít a širokého spektra propagačných materiálov. Nechýbali rôzne druhy syrov, mäsové výrobky, domáce škvarkové pagáče a štrúdle. Z propagačných materiálov to bol turistický sprievodca o Revúcej, pexesá, záložky, pohľadnice a tiež materiály o zaujímavostiach Oravy. Návštevníci tohto podujatia mohli ochutnať Gemer i Oravu nielen prostredníctvom chuťových pohárikov a obrazových materiálov v slovenskom a anglickom jazyku, ale i vďaka folklórnemu vystúpeniu - spevu a hre na heligónke v podaní starostov z Oravy. Záujem zo strany Pakračanov bol veľmi intenzívny, o čom svedčí i fakt, že dobroty a materiály zo stánku mizli ako huby po daždi.  

Toto pozvanie malo pre všetkých ešte jeden veľký význam, nakoľko v tomto roku uplynulo už 11 rokov od podpísania Zmluvy o spolupráci s mestami, kde sa narodil, žil, pracoval a tvoril slovenský spisovateľ Martin Kukučín. Sú to slovenské mestá Revúca, Jasenová, Kláštor pod Znievom a chorvátsky Lipik, Pakrac a Selca.     

Zúčastnené strany skonštatovali prínos historického prepojenia miest a vyjadrili presvedčenie o význame vzájomných vzťahov vo všetkých oblastiach aj v súčasnosti. Bolo nám cťou reprezentovať naše mesto i Slovensko u priateľov v Chorvátsku.

Text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Foto: ORR MsÚ Revúca, MsL Revúca

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG


 
 

Deň zdravej výživy v ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Jeden celý deň v októbri sme v Základnej škole J. A. Komenského venovali zdravej výžive. V októbri práve preto, lebo pekné jesenné dni pomaly končia a nahradia ich dni nepekné, daždivé a chladné, dni ktoré prinášajú aj choroby spojené so zmenou ročných období. Ako sa im aspoň čiastočne dá predísť je aktívny pohyb, o ktorý v našej škole nie je núdza ale aj zdravá strava plná vitamínov.

Začali sme ho prípravou skvelých a zdravých raňajok a školskej desiatej a pokračovali sme ich ukážkou a ochutnávkou v školskej jedálni. Nechýbala ani ukážka zdravých potravín, z ktorých naše panie kuchárky pripravujú u nás zdravé a chutné obedy. Pokračovali sme súťažou o najzdravšiu školskú desiatu v jednotlivých triedach.

V rámci tohto Dňa  zdravej výživy sme prvý krát vyhlásili súťaž O naj jabĺčko. A ako dopadla ?

Súťaže sa zúčastnilo 82 žiakov našej školy, ktorí zaplnili 3 stoly v našej školskej jedálni. A čo tam bolo možno vidieť :

-        najvyššie jablko meralo  12,5 cm

-        najnižšie jablko meralo 4,5 cm

-        najtučnejšie jablko malo obvod 37 cm

-        najchudšie jablko malo obvod 15 cm

-        najstaršie jablko a zároveň najsmradľavejšie jablko bolo od 7.A triedy

-        Najškaredšie jablko doniesol Miško Siman z 2.B triedy

-         To naj jablko sa hľadalo veľmi ťažko, no po usúdení viacerých obdivovateľov a braní do úvah viacero kritérií sa predsa jedno našlo. Stalo sa ním jablko, ktoré priniesol Tobias Petalik z 2.A triedy.

V jednotlivých triedach v tento deň žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi pracovali na spoločných projektoch – STROMOCH ZDRAVIA.  Záver , tohto zaujímavého dňa patril našim najmenším v školskom klube detí. Po rozhovore o zdravej výžive deti zjedli zdravý olovrant, ktorý si do ŠKD priniesli. Povystrihovaním obrázkov potravín z letákov si deti vyrobili tzv. potravinovú pyramídu, ktorá môže slúžiť ako pomôcka pri zdravom stravovaní. Keďže naše deti sú naozaj šikovné, vyrobili ešte aj jabĺčka, z ktorých vznikla zaujímavá jabloň. Po strihaní, lepení a kreslení nasledovala ochutnávka sušeného ovocia. 

Veríme, že sme spolu prežili zaujímavý a veľmi poučný deň a pokiaľ sa budeme hýbať a zdravo stravovať, tak ako sme to zažili počas tohto dňa, budeme zdravší a na jesenné pochmúrne dni viac pripravení.

desiata2017a.jpgdesiata2017c.jpg

desiata2017g.jpg

jablko3.jpg

stromzdravia2017d.jpg


 
 

Zocháči začali oslavu 30. výročia založenia školyVytlačiť
 

V rámci EUROPSKÉHO DŇA RODINY A ŠKOLY sme oslavovali vo veľkom. Tento rok je pre nás veľmi výnimočný, pretože oslavujeme 30. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLY. Tak ako na každej veľkej oslave nikdy nechýba torta, aj na tej našej bola torta – megatorta, ktorú slávnostne rozkrojil Ing. Július Buchta, viceprimátor mesta, spolu s riaditeľkou školy Mgr. Katarínou Krištofovou. Všetci sa tešili aj na sľúbené prekvapenie. Z imaginárneho balíčka bol rozbalený Superstarista Martin Krausz s manželkou. Postarali sa o výbornú náladu a zábavu pre malých aj veľkých.

Rodičia prvákov boli hrdí na svoje deti, ktoré boli pasované za žiakov školy – nových Zocháčov. Triedna učiteľka Mgr. Alica Kočišová sa postarala ešte o zvláštne prekvapenie pre prvákov. Všetci rodičia a priatelia školy sa mohli nechať skrášliť, naučiť sa v tvorivých dielňach nové techniky výroby dekoratívnych predmetov, ale aj s deťmi navštíviť Zochovňu, v ktorej dokázali svoje pohybové a silové zručnosti. V ďalšej ponuke mohli navštíviť ekostánok, maľovanie na tvár, alebo si upiecť vlastnoručne palacinky.

Nielen oči, ale aj chuťové bunky účastníkov oslavy si prišli na svoje, mohli si pochutnať na skvelom guláši, langošoch, či pečenej klobáse.

Zlatým klincom programu bola tombola, ktorá potešila všetkých tých, ktorí mali to šťastie, že boli vylosovaní.

Tešíme sa na ďalšie pokračovanie osláv 30. výročia založenia našej školy v tomto školskom roku.

ZŠ. I. B. Zocha

DSC_0160.JPG

DSC_0053.JPGDSC_0084.JPGDSC_0109.JPGDSC_0176.JPG


 
 

Za papier na Štrbské plesoVytlačiť
 

Vedeli ste, že recykláciou chránime lesy ?

Vedeli ste, že 110 ton starého papiera zachráni 1 ha storočného lesa?

Vedeli ste, že recykláciou sa šetrí elektrická energia aj spotreba vody?

My na Hviezdoslavke to vieme, a preto každoročne začiatkom októbra organizujeme jesenný zber papiera. Tento rok sme pre víťazov pripravili originálnu výhru - výlet na Štrbské pleso. A boj o víťazstvo sa začal. Každý chcel vyhrať. Triedy sa predbiehali v tom, kto nazbiera najviac kíl papiera. Ako to však býva, vyhrať môže len jeden. Tento rok sa víťazmi stali žiaci IV. A triedy, ktorým sa podarilo vyzbierať vyše 1400 kíl papiera. Na druhom stupni zvíťazili žiaci VIII.B triedy, ktorí priniesli vyše 1200 kíl zberového papiera.

            Odmena skutočne stála zato. Napriek tomu, že bol piatok trinásteho, Tatry sa nám ukázali v plnej svojej kráse. Počasie ako na objednávku a nám nič nebránilo v tom, vychutnať si výlet plnými dúškami. Štvrtáci obdivovali krásu našich veľhôr prechádzkou po Štrbskom plese a ôsmaci sa zapotili cestou na Popradské pleso. Túru sme všetci hrdinsky zvládli, ale predovšetkým sme si užili pekný slnečný deň vo Vysokých Tatrách.

Každoročným jesenným zberom papiera žiaci v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej svojou troškou prispievajú k záchrane našej Zeme. Nie je to síce záchrana sveta, no aj tento rok sa im v spolupráci s rodičmi podarilo vyzbierať vyše 10 tisíc kíl papiera, čím zachránili približne 170 dospelých stromov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, no predovšetkým rodičom našich žiakov.

Vďaka neodmysliteľne patrí aj pánovi Ivanovi Balážovi – ELEKTRO BALÁŽ za finančný príspevok na dopravu.

 

Mgr. Ondrej Bafia

22494887_1896899027304996_1565795767_o.jpg


 
 

Oslava športu - Športový maratón Základnej školy J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Skvelí ľudia, príjemná atmosféra,  bojovné výkony, radosť z pohybu, slniečko ako na objednávku...,  takto môžeme opísať  jesenný Športový maratón Základnej školy J. A. Komenského. Bol to deň, ktorým sme chceli spoločne osláviť a ukončiť super športový rok našej školy, rok v ktorom sme rozbehli atletiku v našom meste, rok v ktorom naši žiaci dosiahli fenomenálne športové úspechy, rok v ktorom sme rozhýbali našich žiakov i rodičov.

Celý športový areál školy sa zaplnil všetkými, ktorí chceli venovať jeden z posledných slnečných voľných dní pohybu, športu, oslave  a podpore Základnej školy J. A. Komenského.

Mladí aj starší športovci si mohli zmerať svoje sily v celom rade tradičných, aj nie celkom tradičných športov – turnaj vo volejbale a florbale, beh na 600 m, beh na 1000 m, chôdza na 1000 m, minigolf, stolný tenis, badminton, prekážková atletická dráha, kolobežková dráha, hod vortexom, hod oštepom, kop na bránu a mnoho iných.

Po úžasných športových výkonoch čakala na prítomných skvelá jesenná kotlíková kapustnica a pre najmenších sladké gofry.  Všetci športovci si odniesli prekrásne, veľké,  sladké perníkové medaily a a najlepší športovci i ceny, ktoré si vybojovali počas športového zápolenia. Záver úspešného športového dňa patril tradičnej tombole, ktorej sa mohli zúčastniť všetci aktívne zapojení mladí aj starší športovci. Odniesli si darčekové koše a poukážky na nákup výpočtovej techniky.

Veríme, že sa nám podarilo prebudiť športového ducha  v každom, kto prišiel a krásnu slnečnú sobotu venoval športu. O tom nám išlo. Veríme, že každým rokom bude počet športovcov a tiež priaznivcov športu a našej školy narastať.

Ďakujeme našim sponzorom p. Budziňákovej, p. Ferdinandymu a Rodičovskému združeniu pri našej ZŠ.

Poďakovanie patrí tiež všetkým , ktorí sa našej oslavy športu  zúčastnili a všetkým, ktorí tento krásny deň pripravili .

Ďakujeme prežili sme spolu úžasný slnečný deň.

maraton17b.jpgmaraton17j.jpgmaraton17k.jpgmaraton2017d.jpgmaraton2017f.jpg


 
 

Potulky po mestách Slovenska na Hviezdoslavke Vytlačiť
 

Slovensko. Malá a predsa veľká krajina, v ktorej nájdeme neskutočné množstvo miest, ktoré stoja zato ich navštíviť. Slovenské mestá v sebe skrývajú veľa pamiatok a zaujímavostí, no nie všetci sa k nim dostaneme. A práve preto pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl sa učitelia a priatelia ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej rozhodli usporiadať zaujímavé dopoludnie pre svojich žiakov.V sobotu 14.10.2017 vytvorili pestrý mix stanovíšť so zaujímavými mestami Slovenska, kdežiaci našli veľa podnetného, zaujímavého, ale aj náučného materiálu, s ktorým sa stretávajú na vyučovaní vlastivedy, slovenčiny, dejepisu, matematiky, či telesnej výchovy. Príjemná atmosféra podujatia navodená dobrou náladou detí, ktorí strhli svojich rodičov k úsmevu a pomoci pri zdolávaní prekážok, sa šírila počas celého dopoludnia. Veď pri zdolávaní vojenskej pevnosti v Komárne, spočítaní mincí z mincovne v Kremnici, odbehnutí maratónu v Košiciach, hádzaní predmetov na klietku hanby v Levoči, poskladaní puzzle 1. slovenského gymnázia v Revúcej, či vyriešení tajného písma z Trnavy, išlo hlavne o zábavu. Radosť v detských očiach pri vyhrávaní tomboly, jedení koláčikov či cukrovej vaty, hovorila za všetko. Nesmieme zabudnúť poďakovať rodičom, ktorí uvarili výborný guláš  a tak dúfame, že aj o rok budeme v tejto tradícii pokračovať.

Mgr. Anna Sabolová

img a.jpgimg c.jpgimg299NB0QI.jpgimg5WGQ0A23.jpg


 
 

Navštívil nás olympijský víťaz Matej TóthVytlačiť
 

16.október 2017 sa do kroniky našej základnej školy, „Hviezdoslavky“, určite zapíše veľkými písmenami. Práve v tento deň, po prvýkrát v histórii školy, ale aj v histórii nášho mesta, nás svojou návštevou poctil olympijský víťaz. Bolo pre nás veľkou cťou, že na pôde našej školy sme mohli privítať  Mateja Tótha, olympijského víťaza z Ria de Janeiro 2016 v chôdzi.

Hlavným dôvodom tejto vzácnej návštevy bolo odovzdanie certifikátu Športovej akadémie Mateja Tótha. Spolu s Matejom Tóthom sme privítali aj jeho trénera, Mateja Spišiaka, a tiež predstaviteľov sietí lekární Dr. Max. Práve Dr. Max poskytol grant na účasť  žiakov našej školy v projekte Športovej akadémie Mateja Tótha.

Po slávnostnom privítaní sa  prítomným prihovoril Matej Tóth. Žiakov veľmi zaujalo jeho rozprávanie o tom, čo všetko mu dal šport, v krátkosti vysvetlil ciele a podstatu projektu. Po slávnostnom odovzdaní certifikátu a grantu na Športovú akadémiu Mateja Tótha nasledoval krátky kultúrny program žiakov našej školy. Po jeho skončení prišla na rad autogramiáda a fotenie sa so šampiónom. Matej Tóth milo prekvapil všetkých prítomných svojou bezprostrednosťou, trpezlivosťou a skromnosťou.

Sme nesmierne hrdí na to, že práve naša škola dostala  šancu stať sa súčasťou Športovej akadémie Mateja Tótha. Veríme, že  účasťou v tomto projekte budeme motivovať našich žiakov k aktívnemu pohybu a k zdravému životnému štýlu.

img 10.jpgimg 7.jpgimg 8.jpgimg 9.jpg


 
 

CZECH OPEN 13-14.10.2017Vytlačiť
 

CZECH OPEN 13-14.10.2017 medzinárodná súťaž sa konala v Prahe v športovej hale Jeremi sport za účasti 12-tich krajín Austria, Belarus, Croatia, Czech Republic, Hungary, Italy, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Ukraine. Počet zápasníkov703, štartujúcich:885.

Alžbeta Teličáková 1. miesto Hard style dievčatá, 3. miesto -28 kg lightcontact.

Natálka Tószegiová na to že je začiatočníčka sa držala dobre potrebuje čas, vyradila ju Martina Wieteska z X Ffght PL ktorá zvíťazila. Ich prínosom boli ranné tréningy sú náročné ale pre šport nevyhnutné. Obe dievčatá dostali pozvánku na open Majstrovstvá Poľska v máji 2018.   

20171013_152753.jpg20171013_203428.jpg20171013_224420.jpg20171014_100838.jpg20171014_213036.jpg


 
 

Mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti zorganizovala pre seniorov dňa 22.10. 2017 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Revúčka oslavy Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome Revúčka. Slávnostným príhovorom predsedníčky organizácie boli oslavy zahájené a nasledoval bohatý kultúrny program. Na pódiu bola pripravená im do tanca, spevu hrať živá folklórna hudba a jesenné popoludnie spríjemnili dôchodcom aj vystúpenia deti z materskej školy. Zároveň sa nezabudlo ani na jubilantov, ktorí boli patrične odmení spolu s najstarším občanom mestskej časti Revúčka. Oslavy boli príjemným spestrením každodenného života, z ktorých seniori odchádzali plný radosti a životného optimizmu.

 

Toto podujatie sa zorganizovalo aj vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.

foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpg


 
 

Poďakovanie RevúčanomVytlačiť
 

My, pretekári Klubu biatlonu Magnezit Revúca sa chceme touto cestou poďakovať spoločnosti COOP Jednota Revúca za možnosť zúčastniť sa projektu podpory lokálnych komunít, v ktorom sme žiadali o finančný grant na pretekárske dresy, v ktorých budeme reprezentovať nielen náš klub, ale aj naše mesto.
Ďakujeme všetkým Revúčanom, ktorí náš projekt podporili vhodením žetónu v jednej z troch revúckych predajní COOP Jednota v mesiacoch august – september. Každý jeden hlas si veľmi vážime. Na pretekoch slovenského pohára v zimnom i letnom biatlone sa budeme snažiť nesklamať vašu podporu a budeme bojovať v nových dresoch o čo najlepšie umiestnenia.
Budeme radi, ak sa stanete fanúšikmi našej facebookovej stránky a budete sledovať, ako sa nám darí v súťažiach a v reprezentácii nášho mesta.

Ešte raz – ĎAKUJEME!

logo zima nove.jpg

strbske_kuzmina.jpg


 
 

Prezentácie projektu v Tescu Vytlačiť
 

MATERSKÁ ŠKOLA UL. VL. CLEMENTISA 12, REVÚCA
Názov projektu: Šport je náš kamarát

22711717_346806492395504_1141682947_o.jpg

22709924_346806379062182_1473492013_n.jpg

22709889_346807342395419_430586230_n.jpg

22709846_346806669062153_562005283_n.jpg

22709686_346806722395481_32259385_n.jpg

22686758_346807375728749_229181218_n.jpg

22657291_346807019062118_288489651_n.jpg

Snímka1.JPGSnímka2.JPG

Súbor na stiahnutie projekt.pdf projekt.pdf (1.6 MB)

 
 

Športová akadémia Mateja Tótha aj v RevúcejVytlačiť
 

V pondelok 16.októbra 2017 boli žiaci, pedagógovia a návštevníci Základnej školy Hviezdoslavova v Revúcej svedkami malej športovej slávnosti. Do nášho mesta zavítal olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth.  Spolu s osobným trénerom Matejom Spišiakom a zástupcami siete lekární Dr.Max  odovzdali riaditeľke školy Monike Galovičovej, grant na podporu projektu Športovej akadémie Mateja Tótha. Tento jedinečný projekt určený deťom predškolského a mladšieho školského veku, pre našu školu spolu s ďalšími deviatimi školami na Slovensku ,finančne podporila sieť lekární Dr.Max .

 „ Atletika mi nevzala nič, naopak, dala mi všetko, čím som“ , tento výrok Mateja Tótha vystihuje dôvod založenia  športovej akadémie. Podľa jeho vyjadrenia sa vďaka športu nielen fyzicky zdravšie vyvíjal, ale hlavne mal šport obrovský prínos pre jeho osobnostný rozvoj. A to je cieľ akadémie. Odovzdať skúsenosti ďalším generáciám  a tak ako sa on motivoval a mal vzory v minulosti, chce pozitívne vplývať na motiváciu detí a mladých športovcov. Skúsenosti a znalosti, meno a  garanciu olympijského víťaza preniesol spolu so špičkovými odborníkmi do pokrokovej metodiky, ktorou sú vyškolení všetci tréneri akadémie. Metodika a súbor cvičení podnecujú výkonnostný rast, dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový program sa opiera o inovatívne metódy , v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Program nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže a dáva tým šancu deťom každej materskej a základnej školy  stať sa špičkovým športovcom. Rešpektujúc vekové zákonitosti vývoja dieťaťa vo veku 5-10 rokov rozvíja koordinačné schopnosti- rytmickú, reakčnú, rovnováhovú, frekvenčnú rýchlosť, aeróbnu vytrvalosť a základný rozvoj silových schopností.

Základná škola Hviezdoslavova  grantom získala  metodiku s tréningovým programom, sadu  špeciálne navrhnutých pomôcok-detskú atletickú sadu,  školenie učiteľa telesnej výchovy a bezplatnú účasť detí v športovom krúžku počas jedného školského roka. V súčasnosti športový krúžok 2x týždenne navštevuje 20 detí II.a III.ročníka školy. Keďže projekt pomáha k motivovaniu detí k pohybovej aktivite, podľa riaditeľky školy chcú v projekte pokračovať a hľadať vhodné podmienky na jeho realizáciu aj v budúcnosti.

Podporu a podmienky pre rozvoj športových projektov vyjadril vo svojom príhovore aj zástupca primátorky mesta Július Buchta. Poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí pomohli realizovať projekt Športovej akadémie Mateja Tótha v Revúcej a tým, ktorí  sa podieľajú na implementácii cieľov akadémie v základnej škole. V súčasnej dobe, ako viedol je potrebné vzbudiť a podchytiť záujem o šport u najmladších detí aby neskôr voľnočasové aktivity nehľadali iba za počítačom, tabletom a mobilným telefónom.

V telocvični základnej školy sme prežili príjemné chvíle v spoločnosti majstra sveta v atletike , jeho priateľov, žiakov, pedagógov a pozvaných hostí. Hostitelia pripravili kultúrny program a nechýbala ani autogramiáda a fototermín s Matejom Tóthom. Želáme akadémii v našej škole všetko dobré a možno budúceho úspešného športovca.

Text a foto: Katarína Kvetková

1DSC_0738.jpg

DSC_0754.jpg

DSC_0761.jpg

DSC_0764.jpg

DSC_0769.jpg

DSC_0773.jpg

DSC_0775.jpg

DSC_0776.jpg

DSC_0779.jpg

DSC_0791.jpg

DSC_0792.jpg

IMG_3882.JPG

IMG_3884.JPG


 
 

Do Bratislavy za športom aj zábavou Vytlačiť
 

Počas poznávacej exkurzie do Bratislavy si  žiaci Základnej školy J. A. Komenského našli čas aj na šport a zábavu. Po poučných návštevách automobilového závodu a výstav nastal čas na zábavu a šport.

Relaxovali a oddychovali sme  v zoologickej záhrade. Bratislavská zoologická záhrada je domovom približne pre 170 druhov zvierat v celkovom počte viac ako 960 jedincov. Preto bolo čo pozerať a čo nového sa dozvedieť. Nezabudli sme ani na Dinopark, ktorý je súčasťou  ZOO Bratislava. Zúčastnili sme sa unikátnej výpravy do druhohôr… , kde Tyrannosaurus, Stegosaurus, Diplodocus a mnohé iné druhohorné plazy tvoria unikátnu expozíciu s rozlohou 3 ha. V lesnom prostredí je umiestnených množstvo modelov dinosaurov v životnej veľkosti, ktoré sú ozvučené a niektoré aj pohyblivé. Proste super zážitok v krásnom lesnom prostredí veľkomesta, v krásnom slnečnom jesennom počasí.

A večer už bol vyhradený športu. Navštívili sme hokejový zápas KHL. Ale ešte pred jeho začiatkom, vďaka dobrým ľuďom sme si mohli prezrieť zimný štadión Ondreja  Nepelu s kapacitou 10 000 miest a nevynechali sme ani   Sieň slávy slovenského hokeja. Aj keď zápas KHL skončil porážkou domácich HC SLOVAN BRATISLAVA, náladu a zábavu nám to nepokazilo. Zabával nás maskot bratislavských hokejistov HARVY.

Po hokejovom zápase sme odchádzali do hotela sklamaní z výkonu domácich hokejistov, ale zdravo unavení z prekrásneho dňa plného poznatkov, relaxu, nákupov a zábavy s Harvym.

Ešte dlho budeme spomínať na prekrásne chvíle strávené v našom hlavnom meste a za to, že sme to všetko mohli absolvovať chceme poďakovať hlavne Nadácii Volkswagen, Amavet-u a Ministerstvu spravodlivosti SR.

Vďační žiaci ZŠ J. A. Komenského

hcslovan1.jpg

hcslovan7.jpg

hcslovan9.jpg

zoo-1.jpg


 
 

GEMERSKÁ PODKOVIČKA 2017Vytlačiť
 

Tak ako každý rok, ani tento rok tomu nebolo inak a naše mesto 13.10.2017 ožilo folklórom. Vďačíme za to Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Fondu na podporu umenia, Gemersko-malohontskému osvetovému stredisku v Rimavskej Sobote a Mestskému kultúrnemu stredisku v Revúcej. Gemerská podkovička je každoročnou tradíciou, vďaka ktorej je divadelná sála plná folklórnych nadšencov. Pri tejto príležitosti sme si spomenuli aj na Evku Skalskú, ktorá bola zakladajúcou členkou a dlhoročnou vedúcou detského folklórneho súboru Lykovček. Na Gemerskej podkovičke 2017 sa streto viac ako 170 účinkujúcich z detských folklórnych súborov: Lieskovček, Podkovička, Hájik (Rimavská Sobota), Zornička (Klenovec), Zrkadielko (Hnúšťa), Čížiček (Tisovec), Lykovček (Revúca). 

Detičky spolu so svojimi vedúcimi zavítali do Revúcej v dopoludňajších hodinách, kde bol pre nich pripravení sprievodný program a o 14:00 hodine sa všetci spoločne vybrali na miestny cintorín, uctiť si paiatku E. Skalskej a k jej hrobu zložili veniec úctou spriadaný.  Po tomto krásnom akte ucenia si pamiatky nasledoval hlavný program so začiatkom o 17:00 hodine, na ktorom sa mohla zúčastniť aj široká verejnosť a všetci nadšenci folklóru. 

Cieľom festivalu, od jeho vzniku v roku 2009, je podporovať činnosť detských folklórnych súborov Gemera-Malohontu, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva tohto regiónu, ako aj bohatých folklórnych tradícií okresov Rimavská Sobota a Revúca.                              

Poďakovanie patrí okrem organizátorov aj všetkým kolektívom a jednotlivcom, ktorí na festivale účinkovali, tiež lektorom a vedúcim detských folklórnych súborov, ktorí pripravili nádherný kultúrny program, a v neposlednom rade aj všetkým divákom, ktorí v piatok popoludní zavítali do Mestského domu kultúry Revúcej.

podkovička 001.JPG

podkovička 004.JPG

podkovička 029.JPG

podkovička 049.JPG

podkovička 082.JPG


 
 

Príroda je krásna vec...Vytlačiť
 

aj o tom nás presvedčili teta Elenka, Renátka a Aďka zo Štátnej ochrany prírody SR Správa NP Muránska Planina.

Druhý októbrový týždeň nám spríjemnili chvíle strávené na školskom dvore, kde sme mali možnosť sa opäť niečo nové dozvedieť o prírode, jej krásach i zákonitostiach. Nabití krásou jesennej prírody a obohatení o nové poznatky zo živej a neživej prírody sme zvládli všetky zaujímavé aktivity vrátane sadenia stromčekov, čo bolo pre nás najväčším zážitkom. Učebnica príroda nám znova odkryla svoje tajomstvá a potešila nielen naše očká, ale aj srdiečka.

                                                                       Materská škola, Sládkovičova, Revúca

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...

Príroda je krásna vec...


 
 

Do Bratislavy za poznanímVytlačiť
 

Dlho očakávanú a logisticky náročnú exkurziu žiakov Základnej školy J. A. Komenského do Bratislavy sa podarilo po dlhých prípravách v októbri 2017 zrealizovať.

Bola zábavná, športová i poučná. Najviac času sme venovali získavaniu nových a veľmi zaujímavých poznatkov. Navštívili sme výrobný závod Volkswagen,  vedecký park Aurelium, úžasnú výstavu Human Body a výstavu Bioštýl.

Prvým miestom poznávania bol obrovský automobilový závod Volkswagen. Prehliadka začala v priestoroch Auto Fora. Tam sme si  mohli pozrieť a aj si posedieť v modeloch  vyrobených  v Bratislave a súčasne sa oboznámiť s úvodnými informáciami o závode. Pokračovali sme návštevou haly, kde sa vyrábajú a montujú agregáty na jednotlivé modely. Nasledovala prehliadka lisovne  a končili sme karosárňou radu modelov New Small Family. Možno práve tento závod bude v budúcnosti miestom, kde nájdu uplatnenie aj naši absolventi po skončení odborného vzdelania. Je to moderný závod, plný robotov, ktoré postupne preberajú ťažkú manuálnu prácu ľudí.

Druhým miestom bolo AURELIUM – zážitkové centrum vedy. Účel centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote. Pre našich žiakov to bol to super zážitok a bolo veľmi ťažké sa s  jednotlivými exponátmi rozlúčiť. Zažili fyziku, chémiu, biológiu hravou interaktívnou formou. Super zážitok.

Tretím miestom, kde  sme mali možnosť nasávať poznatky bola úžasná výstava Human Body. Na výstave sme spoznávali  kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Jednotlivé galérie boli doplnené veľkoplošnými obrazovkami s 3D animáciami a dokumentmi. Exponáty výstavy boli v rôznych pozíciách. K dispozícii sme mali  odborného sprievodcu – študenta medicíny, ktorý neustále odpovedal na neskutočné množstvo zvedavých otázok našich žiakov.

Poznávanie sme ukončili návštevou výstavy Bioštýl, ktorej nosnými témami bola zdravá strava, duchovný rozvoj, alternatívne spôsoby liečby a mnoho iného zaujímavého.

Každého z nás, ktorí sme sa zúčastnili tejto zaujímavej exkurzie  zaujalo niečo iné a dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavých informácií.

Exkurzia  bola realizovaná vďaka Nadácii Volkswagen, Amavet-u a Ministerstvu spravodlivosti SR.

Ďakujeme za podporu a poznanie.

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním

Do Bratislavy za poznaním


 
 

Jesenné slávnosti a Jazda sv.HubertaVytlačiť
 

V sobotu 7.októbra 2017 dopoludnia  na námestí pred Kohútom slávnostné fanfáry ohlásili otvorenie XVIII.ročníka  Jazdy sv. Huberta a V. ročníka Jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov. Toto privítanie nastupujúcej jesene organizuje Mesto Revúca v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, združením PRÍRODA-láska moja, Lesmi SR, Mestskými lesmi Revúca a mestským kultúrnym strediskom , s podporou a pomocou miestnych firiem a podnikateľov. Medzi  hosťami ani tohto roku nechýbali priatelia z partnerského mesta Litovel a zástupcovia spoločenských organizácií, ktorých privítala primátorka mesta Eva Cireňová. Po tradičnom dekorovaní  sa jazdci  vydali na  okružnú jazdu mestom. Na námestí pred Kohútom  to zatiaľ žilo a vrelo. Svojimi prezentáciami  a programom priťahovali pozornosť návštevníkov  stánky Mestských lesov Revúca, Lesov SR , NP Muránska planina, a Turistického informačného centra Revúca. Pozornosť, najmä detí pútali ukážky sokoliarov, poľovnícke psy a ich agilita ,jazda na koni, maľovanie na tvár a kreatívne variácie s pečiatkami. Zaujali aj výstavy poľovníckych anomálnych trofejí,  prác žiakov Základnej umeleckej školy Revúca a Súkromnej umeleckej školy i drobnochovateľov. Nechýbali  ani súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu a ikebanu, produkty ktorej mohli návštevníci obdivovať hneď od rána, súťaž o najlepší koláč, najposlušnejšieho psa, v jazde zručnosti, súťaž v pílení a rúbaní dreva. Veľký záujem priťahovali produkty kotlov spod gaštanov. Po poľovníckom guľáši, gemerských guľkách a pečených pstruhoch sa len tak zaprášilo. Na pódiu Slovenská poľovnícka komora pasovala a prijímala do svojich radov nových členov-poľovníkov a v kultúrnom programe sa točili vystúpenia detí materských škôl, detského folklórneho súborov Lykovček , Lykovec a  Úsvit. Záver na pódiu patril vyhodnoteniu jednotlivých súťaží, kde ceny odovzdala primátorka mesta a koncertu skupiny BB country.

Text a foto: Katarína Kvetková,  

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

Jesenné slávnosti a Jazda sv.Huberta

 

 


 
 

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. PeckaVytlačiť
 

Naše již desáté představení města Litovel bude mít tentokrát sportovní nádech. Chceme Vám přiblížit sportovního ducha našeho města – oddíly, které zde působí, cvičení, kterých se občan může účastnit nebo velké akce, které se u nás konají a které i Vy můžete navštívit! Nabídka sportovního vyžití je opravdu široká, takže si u nás vybere opravdu každý. Začněme tedy...

Otevřené mezinárodní mistrovství České republiky v extrémním závodě tříčlenných štafet – to je Bobr Cup, závod, který se nevzdává. Letos proběhl již 23. ročník této soutěže, který ročně láká stále více soutěžících i fanoušků. Akce se u nás koná vždy na začátku října. Závodí tříčlenné štafety v následujícím pořadí disciplín: běh kros cca 15 km – běží se po lesních cestách, po asfaltovém povrchu a 5x se brodí přes řeku. Druhou disciplínou je jízda na kole – 25 km. Trať vede přes lesní a polní cesty a 3x se brodí řekou. Poslední disciplínou je šestikilometrový sjezd na divoké vodě. Celkem se soutěží v sedmi kategoriích: celkové pořadí muži, celkové pořadí ženy, veteráni muži (nejmladší člen týmu musí být ročník narození 1976 a starší), veteráni muži 2 (nejmladší člen týmu musí být ročník narození 1966 a starší), veteránky ženy (nejmladší členka týmu musí být ročník narození 1976 a starší), akademici muži (všichni členové týmu musí být studenti vysoké školy), akademičky ženy (všechny členky týmu musí být studentkami vysoké školy). Speciální kategorií jsou tzv. crazy teamy, tedy soutěž o nejvtipnější team, který se sladí v jednom duchu pomocí převleků, pokřiků, speciálně upraveného sportovního nářadí na jakékoli téma Free Litovel Bobr Cup. První tři družstva ve všech kategoriích obdrží medaile, poháry a hodnotné ceny. Absolutní vítěz získá 90cm putovní pohár Bobr Cup. Letos byla poprvé vyhlášena kategorie Bobr Man – všechny tři disciplíny může oficiálně absolvovat jeden člověk.

Měsíc srpen ovládá již třetím rokem extrémní překážkový závod série Spartan Race. Na start se každoročně postaví kolem 5 tisíc závodníků. Trasa je dlouhá přibližně 7 kilometrů a čítá kolem 20 překážek. Za nepřekonání překážky na trati se dělají trestné angličáky. Bahno a voda – tato dvě slova dokonale vystihují závod Spartan Race v Litovli. Kromě kategorie dospělých se běží i tzv. dětský Spartan Kids. Poprvé se letos běžel ještě Spartan Charity, jehož výtěžek putoval Nadaci Nova.

Kromě těchto velkých sportovních akcí se koná i řada menších – například Plaveme s městem, badmintonový turnaj, rybářské závody a mnoho dalších.

V Litovli působí tělovýchovná jednota s formou zapsaného spolku (dříve sdružení) Tatran Litovel, čítající 12 sportovních oddílů. Patří k nim: házená, fotbal, volejbal, šachy, florbal, kuželky, lyžování, turistika, horolezectví, stolní tenis, tenis a malá kopaná. Již v roce 1874 vznikla v Litovli Sokolská jednota. V roce 1924 založili fotbalisté svůj klub pod názvem SK Litovel. Postupně se přidal lední a pozemní hokej a házená. Během druhé světové války, kdy byl Sokol zakázán, všechny oddíly přešly pod SK Litovel. Po osvobození byla činnost Sokola opět obnovena. Po všesokolském sletu v červnu 1948, který vyzněl protistranicky, se schylovalo k celostátní reorganizaci tělovýchovy. Rok 1953 definitivně přinesl zánik litovelského Sokola, když byly tělovýchovné jednoty přičleněny k výrobním závodům a vznikla tak TJ Tatran Litovel. V té době vznikly v Litovli i TJ Slovan a Rudá Hvězda. Název Sokol byl vyhrazen jen pro vesnické jednoty. V roce 1956 pak reorganizace pokračovala a Slovan byl začleněn do Tatranu.

Nejvýraznějším oddílem Tatranu Litovel je oddíl házené, který má bohatou a dlouholetou tradici. Pojďme si ji více přiblížit. Již v roce 1934 byl v Litovli založen sokolský házenkářský oddíl, po válce pak přešel pod TJ Tatran Litovel. V té době se ovšem hráči na rozdíl od dneška věnovali v Československu rozšířené národní házené. Národní (česká) házená má oproti mezinárodní (handball) poněkud odlišná pravidla a v dnešní době se jí již věnuje jen malé množství klubů. Česká házená se v Litovli hrávala vždy v neděli a oddíl měl jak své mužské družstvo, tak i ženské. Více informací z této doby však není – kronika oddílu házené se datuje až od poloviny padesátých let. Z ní se dozvídáme, že družstvo mužů hrávalo krajský přebor. První ročník dnes již tradičního Turnaje o pohár města Litovle se konal roku 1960, historicky prvním vítězem se stalo družstvo Sokola Rokytnice. Byl to první ze dvou ročníků hraných podle pravidel české házené. Národní házená byla velmi rozšířeným sportem, se kterým jste se mohli ještě začátkem 60. let setkat v každé větší vesnici. V té době se však již projevovala nevýhoda národní házené, tento sport nesahal za hranice tehdejšího Československa a nejlepší kluby tak neměly mezinárodní srovnání. Českou házenou začala postupně vytlačovat modernější házená mezinárodní. Dne 1. 8. 1961 byl v Litovli po dohodě hráčů založen oddíl házené mezinárodní. Zpočátku se však paralelně hrála i házená národní, a tak hráči odehráli většinou dvě utkání za neděli. Později však vlivem naděje na lepší umístění upřednostnili házenou mezinárodní.

Historicky první utkání mezinárodní házené proběhlo 19. 8. 1961, soupeřem byl odvěký rival Spartak Uničov. V utkání zvítězili překvapivě litovelští, a to 24:13. K družstvu mužů postupně přibyla družstva dorostenců, starších a mladších žáků, travnatý povrch byl nahrazen škvárovým. U počátků mezinárodní házené v Litovli stáli Jan Kočí, Jiří Letocha, Jaromír Válek, Jiří Dohnálek, Jaroslav Kejval, Miroslav Nič a mnoho dalších. Oddílu házené se daří obsadit soutěže ve všech věkových kategoriích. Starší i mladší dorostenci pravidelně hrají moravské 2. ligy. K tradičním turnajům v roce 2007 přibyl zimní turnaj mužů – Memoriál Františka Čikla a v roce 2013 také květnový třídenní turnaj miniházené Litovel Mini Cup. Po desetiletém působení v první lize se v jubilejním roce 2014 podařilo celku mužů vyhrát první ligu a postoupit do extraligy, čímž dosáhli největšího úspěchu v 80leté historii házené v Litovli.

V Litovli dále působí T. J. Sokol Litovel se svými oddíly jógy, tenisu, badmintonu a dalších. Občané mohou využít také bazénu při Základní škole Vítězná, který pořádá i různé kroužky již pro nejmenší děti. V současné době si občané Litovle mohou vybrat z více jak 20 různých nabídek kroužků od pilates, přes jógu, aerobic až po břišní tance.

Jelikož Litovel a voda k sobě neodmyslitelně patří, tak u nás existuje také TJ VS Litovel se svými třemi oddíly: oddíl sjezdu a slalomu, oddíl rychlostní kanoistiky a oddíl vodní turistiky. V současnosti se TJ VS Litovel věnuje převážně sjezdu na divoké vodě. Každý rok obhajují několik titulů mistrů republiky a závodníci reprezentují Českou republiku i v národním reprezentačním týmu. Oddíl vodní turistiky se vydává sjíždět řeky v České republice i ve světě – např. řeku Salca v Rakousku, řeky v Indii či v jižní Americe.

 

Mgr. Eva Kratochvílová

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka

Město Litovel se představuje po desáté: „Sport je poezie pohybu a činu.“ D. Pecka


 
 

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená školaVytlačiť
 

Základná škola J. A. Komenského dňa  5.10.2017 v aule Technickej univerzity vo Zvolene na slávnostnom akte za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku získala oficiálny  medzinárodný certifikát a vlajku programu  ZELENÁ ŠKOLA. Po niekoľko ročnom úsilí sa nám to podarilo. Certifikát a vlajku si prevzali zástupcovia školy počas slávnostného programu. Základnej škole sa dostalo toto medzinárodné ocenenie za jej prínos v environmentálnej výchove našich žiakov – obyvateľov nášho mesta, budovaní krásneho zeleného prostredia školy  a silného ekologického cítenia.

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, prevádzkovým zamestnancom a hlavne žiakom, ktorí sa o toto veľké medzinárodné ocenenie zaslúžili.

Ďakujeme

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola

Základná škola J. A. Komenského získala medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola


 
 

Kukučínova Revúca 2017Vytlačiť
 

Vo štvrtok 5.októbra 2017 sa v našom meste zišli milovníci poézie a prózy. V priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia sa konal 4.ročník celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov Kukučínova Revúca 2017, ktorú organizovali Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia JDS Banská Bystrica, Okresná organizácia JDS Revúca a Mesto Revúca. Seniori z celého Slovenska pricestovali už v stredu, deň pred prehliadkou. Navštívili Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Múzeum v Jelšave, kde ich privítal primátor Milan Kolesár, a v priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia posadili pamätnú lipu. Na ceste spoznávania Revúcej a okolia seniorov sprevádzali hostitelia, primátorka mesta Eva Cireňová a predsedníčka Okresnej organizácie JDS Revúca Zuzana Homoliaková s členmi predsedníctva okresnej organizácie. O deň neskôr, v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia už znelo umelecké slovo a jeho prednes, hlavný dôvod stretnutia. Úvod patril speváckemu zboru Quirin a moderátorovi podujatia Jurajovi Genčanskému, ktorí navodili tú správnu umeleckú atmosféru. Recitátorov zo všetkých krajov prišli podporiť poslanec NR SR Michal Bagačka, ktorý ako „slovenčinár“, má k tomuto žánru blízky vzťah, I.a II.podpredsedovia Ústredia JDS Igor Fabian a  Alois Luknár, poslanci BBSK Jaroslav Demian a Ján Šeševička, predsedovia krajských organizácií JDS a zástupcovia spoločenských organizácií mesta Revúca. Poslankyňa BBSK a primátorka mesta Eva Cireňová privítala všetkých účastníkov Kukučínovej Revúcej v priestoroch s jedinečným geniom loci. Duch a atmosféra vládnuci tomuto miestu snáď prispeli a umocnili umelecký prejav 24 recitátorov, ktorých výkon hodnotila odborná porota s predsedníčkou, šéfredaktorkou časopisu Tretí vek Dobroslavou Luknárovou. A ako zhodnotila prehliadku? Možno by sa celé hodnotenie 4. ročníka našej prehliadky dalo zhrnúť do vety, ktorá zaznela v jednom z prednesov: „ Iba čas vie, aká je v živote potrebná láska.“ Motívy času, života, lásky, ale aj domova, vlasti, človečenstva sa neustále objavovali v ukážkach z poézie i prózy.V tomto ročníku sme prvú časť prehliadky venovali vlastnej tvorbe seniorov a ako prvý sa predstavil  Juraj Kochjar a vďaka jeho básni aj okolitý kraj Revúcej a Muráňa. Tak ako on aj v ostatných poetických textoch boli do vzájomných vzťahov prepletané motívy prírody a človeka raz v intímnom  osobnom vnímaní, ale aj v široko spoločenskom kontexte. Ukážky z prózy mali tak povediac „seniorské ladenie“ s iskričkami príslovečného čierneho humoru. Veď je lepšie smiať sa ako žialiť. Podaním textu zvlášť zaujali z kategórie prózy  M. Póšová poviedkou Teta Anula od M. Zelinku a  L. Jurík kompozíciou príbehov Eugene Dabita Život a skúsenosť. Treťou kategóriou bola poézia a možno povedať, že bola doslova „zlatým klincom“ tohtoročnej Kukučínovej Revúcej. A to aj výberom recitovaných veršov, aj kvalitou prednesu. Žiadne mentorovanie zrelého veku – naopak – veľký cit pre dynamiku básne a jej obsahovú náplň. Stáli pred nami skúsení recitátori, ktorí dokázali nás, divákov, naplno zaujať a presvedčiť. Verš: „Mier je srdce matky“ alebo: „Každým vlasom šedivým si svoje srdce prichýlim“,  alebo: „Poézia chce nové výzvy, nové témy“ či: „A som tu – veľmi doma!“ a mnohé ďalšie zneli a rezonovali v publiku. Snáď najviac zarezonoval prednes  M.Gajdoša a  M. Stankovej. Na záver by som sa chcela z celého srdca poďakovať za všetkých recitátorov našim revúckym hostiteľom. Vybrali nádherný priestor pre našu prehliadku a vytvorili prajné prostredie a priateľské ovzdušie, kde sa umeleckému slovu výborne darilo a kde sme sa my, seniori z rôznych kútov Slovenska, cítili ako doma. Úprimne ďakujeme .Mgr.Dobroslava Luknárová.

Text: Katarína Kvetková, foto.K.Kvetková, J.Pullman. Záznam z prehliadky bude vysielať RTVS v programe Generácie. O dátume a čase relácie budeme informovať.

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017

Kukučínova Revúca 2017


 
 

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistikeVytlačiť
 

„Jeseň pani bohatá, farbí všetko do zlata...“

Dňa 9. októbra vylákala deti z prípravky MŠ Sládkovičovej na turistickú vychádzku na Revúčku. Cestou zdolávali náročnú trasu vedľa žblnkotajúceho potôčika s príjemným jesenným vetríkom, cestou pozorovali okolité sfarbenie prírody a voľne pasúce sa domáce zvieratká – kravy, kozy, kone, ovečky a barany. Účelom vychádzky bolo aj pozorovanie života ľudí na dedine pri ich jesenných prácach v záhradkách.

Okrem príjemného pobytu v prírode a na dedine nám výlet spríjemňovali batôžky s občerstvením, ktoré nás posilnili aj na ceste späť, po pestrofarebnom lesnom chodníku.

Vyčerpaní, ale plní zážitkov sa budeme tešiť na ďalšie jesenné výlety do prírody.

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

Prípravkári z MŠ Sládkovičovej na turistike

                                                                                                                             


 
 

Technika nás bavíVytlačiť
 

Dňa 4.10.2017 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka Základnej školy J. A. Komenského  a členovia klubu Amavet pri ZŠ zúčastnili exkurzie v Železiarňach Podbrezová.

Najprv navštívili Hutnícke múzeum, ktoré je súčasťou závodu. Žiaci mali možnosť získať cenné informácie a oboznámiť sa so spracovaním a prípravou vstupných surovín potrebných v procese výroby oceľových bezšvíkových rúr. Hutnícke múzeum im odhalilo históriu hutníctva v regióne, vznik Podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. Žiakom boli sprístupnené expozície múzea a zaujal ich i odborný výklad týkajúci sa histórie a aktivít závodu od jeho vzniku až po súčasnosť.

Potom navštívili starý závod - oceliarne, v ktorých sa oceľový šrot menil na oceľovú rúru. Videli oceliarenskú pec, kontinuálne odlievanie ocele, odpich ocele a trosky, čistenie kontajnerov od trosky, ktoré pripomínalo menší ohňostroj. 

Exkurzia v tento deň pokračovala v Banskej Bystrici, kde v Podlaviciach v časti Banskej Bystrice navštívili Základnú školu  J. G. Tajovského. Táto škola im sprístupnila unikátny komplex moderných technických učební - CeTech. V rámci vyučovacieho procesu sa žiaci vďaka nadštandardným technickým zariadeniam, strojom a stavebniciam naučia pracovať s drevom, kovmi, papierom, plastom, polystyrénom či informačnými a komunikačnými technológiami. Ďakujeme vedeniu školy aj pánom učiteľom, ktorí nám umožnili nielen nahliadnuť do priestorov ich Centra techniky, ale umožnili žiakom aj prakticky si vyskúšať učenie v takých úžasných podmienkach.

Návštevou technických múzeí, závodov a škôl v blízkom aj vzdialenejšom okolí sa snažíme žiakom našej základnej školy ukázať možnosti techniky, sprístupniť a spopularizovať im techniku, ako aj nasmerovať ich k štúdiu technických odborov na SŠ.

Technika nás baví

Technika nás baví

Technika nás baví


 
 

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ RevúcaVytlačiť
 

Ani tohtoročné septembrové počasie nesklamalo a slnečné lúče sa predreli cez ťažké mraky, aby si už po deviaty krát mohli naši žiaci zmerať sily v minifutbale o pohár riaditeľky ŠZŠ Revúca. Zasúťažiť si prišli žiaci zo ZŠ s MŠ Jelšava, ZŠ s MŠ Lubeník, ZŠ s MŠ Muráň, ŠZŠ Jelšava, ŠZŠ Klenovec, ŠZŠ Brezno, ŠZŠ Čierny Balog a ŠZŠ Polomka. Počas taktickej hry, oťukávania nového súpera a jeho športových zručností zároveň prebiehalo spoznávanie nových kamarátov, upevňovanie kolektívov a „starých priateľstiev“. Všetci sme sa už na to tešili. Futbalové družstvá hrali so športovým zápalom, zo všetkých síl sa snažili dosiahnuť čo najlepší výsledok a veru nemali núdzu ani o horlivé povzbudzovanie.

1. miesto si zaslúžene odnieslo družstvo starších žiakov zo ZŠ s MŠ Jelšava, 2. miesto ŠZŠ Brezno, 3. miesto ŠZŠ Čierny Balog. Najlepším strelcom zo starších žiakov sa stal Dominik Brindzák. Mladší žiaci sa samozrejme tiež nedali zahanbiť a 1. miesto si odniesla  ZŠ s MŠ v Muráni, 2. miesto ZŠ s MŠ Jelšava, 3. miesto ZŠ s MŠ Lubeník a najlepším strelcom sa stal Milan Chudík. Napriek tomu, že sa naši hráči neumiestnili v prvej trojke i naďalej trénujú a zároveň sa tešia na september 2018, aby ukázali čo nové sa počas roka naučili. Veľké poďakovanie patrí sponzorom za poskytnuté dary, ktorými podporili športové podujatie: Lekáreň Lianela, Slovmag, a.s. Lubeník, Pekáreň- Belák M., CRT Sevice s.r.o., Prvá stavebná sporiteľňa a súkromným spomzorom. Poďakovanie patrí aj mestu Revúca za možnosť odohrať turnaj na multifunkčných ihriskách.

 

Mgr. Čipková K.

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca


 
 

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

Prvý októbrový týždeň ovládli našu MŠ všakovaké príšery, rozprávkové bytosti, či iné vymyslené postavičky. Fantázia, akú predviedli naši rodičia spolu s deťmi sa len tak nevidí. Darmi jesennej prírody, hlavne tekvičkami, tak skrášlili interiér škôlky. A práve preto nás aj tento rok navštívila pani jeseň, aby obdarovala všetkých, ktorí sa tejto farebnej októbrovej akcie zúčastnili.

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ Sládkovičovej

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ Sládkovičovej

Pani „ Jeseň“ čarovala v MŠ Sládkovičovej


 
 

Šikovná jazdkyňa na koniVytlačiť
 

V dňoch 30.9.-1.10. sa mladá jazdkyňa Timea Jasenková zúčastnila westernových pretekov - Majstrovstvách Slovenska v Galante, kde sa stretli tí najlepší jazdci z celého Slovenska. Aj napriek silnej konkurencii, stresu a tomu, že Timea nemohla štartovať v mládeži tak ako to plánovala, aj tak dosiahla vynikajúce výsledky. V disciplíne Pole Bending skončila na 2. mieste v otvorenej kategórií, v ktorej spolu s Timeou pretekali dospelí jazdci, čiže sa tak stala Vicemajsterkou Slovenska. Tento úspech a ďalší v podobe titulu šampióna za sezónu 2017 v disciplíne Barrel Race, tak isto v otvorenej kategórií, dosiahla so svojou celoročnou parťáčkou Enigmou, s ktorou sa spoločne zlepšovali počas celej sezóny za rok 2017 a to pri každom jednom štarte. Dvojici želáme ďalšie úspechy aj do budúceho roka.

Timea sa pretekov zúčastnila aj vďaka finančnej podpore Mesta Revúca.

Text a foto: Ladislav J.

Šikovná jazdkyňa na koni

Šikovná jazdkyňa na koni

Šikovná jazdkyňa na koni


 
 

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mestaVytlačiť
 

Posledné preteky letnej sezóny absolvovali členovia  Atletického klubu ISKRA pri Základnej škole J. A. Komenského  v Banskej Bystrici. Bol to už 57. ročník Horehronských hier v atletike žiakov a žiačok základných škôl.Naši športovci  zabojovali a domov sme sa vracali so šiestimi medailami –

jednou zlatou, ktorú získala Lucka Ďurišková v skoku do diaľky, štyrmi striebornými - Ninka Vavreková v kriketke, Roman Krokavec v behu na 60m, Saška Štempelová v chôdzi na 1000 m a Lucka Ďurišková v behu na 60m a jednou bronzovou medailou, ktorú vybojovala štafeta mladších žiakov v behu na 60m v zložení Róbert Biž, Milan Smolko, Lukáš Kilík, a Tomáš Galovič.

Okrem týchto skvelých umiestnení musíme spomenúť aj trochu smoliarske 4. miesto Filipa Špaka v behu na 300m, 4.miesto Mateja Paluša aj Sáry Krštieňovej v diaľke, 5. miesto Filipa Śpaka v behu na 60m a 6.miesto Zuzky Kiselovej vo vrhu guľou a v hode kriketkou, ktorým chýbalo kúsok športového šťastia k zisku medailovej pozície.

Blahoželáme medailistom a všetkým pretekárom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, športového klubu a nášho mesta.

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta

Na Horehronských atletických hrách uspeli aj športovci z nášho mesta


 
 

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaustVytlačiť
 

Zaoberať sa témami vojen 20. storočia, terorizmom, rasizmom a podobne, je v súčasnosti takmer módnym tovarom v mnohých médiách. Mňa, učiteľku dejepisu, znepokojujú niektoré neobjektívne, stereotypné informácie, ktoré sú podsúvané verejnosti, teda aj mladým ľuďom. I to bol dôvod, prečo sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ I. B. Zocha  v Revúcej rozhodli navštíviť Múzeum holokaustu v poľskom Osvienčime. Účelom nášho putovania bolo prostredníctvom obrazov, fotografií, životných príbehov, cez ľudské utrpenie, bolesť a osudy ľudí, ktorí neprežili či prežili hrôzy koncentračného tábora priblížiť žiakom najväčšiu tragédiu ľudstva v 20. storočí – holokaust.  Muzeálne zbierky, obrazové, písomné pramene, hovorené slovo sprievodkyne, fakty o živote väzňov ukázali žiakom skutočnú podobu fašizmu, extrémizmu,  rasovej nenávisti.  

„Už rozumiem slovu holokaust. Práve som navštívila najväčší cintorín európskych národov, “ boli slová žiačky 9. ročníka po prehliadke expozície múzea. Mňa jej slová upokojili. Hodina dejepisu v múzeu splnila svoj cieľ.

 

A.B.

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust

Zocháči v Osvienčime - Už rozumiem slovu holokaust


 
 

Návšteva múzea holokaustu Vytlačiť
 

O koncentračných táboroch v Poľsku a v Nemecku sme počuli a dočítali sa už mnoho informácií.
Dlho sme však nevedeli o existencii pracovných táborov  v Novákoch, v Seredi a vo Vyhniach, odkiaľ boli posielaní slovenskí židia do tých najväčších koncentračných táborov.

Dňa 2. októbra 2017 žiaci 7. B triedy Základnej školy J. A. Komenského navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby sa na vlastné oči presvedčili, že téma holokaustu bola prítomná aj na území nášho štátu a jeho artefakty sme si mali možnosť prezrieť v expozíciách, ako aj na putovnej výstave o rómskom holokauste. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. “

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu

Návšteva múzea holokaustu


 
 

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnostiVytlačiť
 

V nedeľu 1.októbra 2017 sa v mestskom dome kultúry konali oslavy mesiaca úcty k starším. Podujatia Základnej organizácie JDS v Revúcej sa celý tento rok nesú v znamení 20.výročia  jej založenia. Na pódiu v divadelnej sále sa zišli tí, ktorí za 20 rokov pôsobnosti organizácie viedli a stále vedú, plánujú a koordinujú činnosť a aktivity našich seniorov. Predsedovia, bývalí a súčasní Ing.Ján Galovič, Mgr.Zuzana Homoliaková, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou Okresnej organizácie JDS a Mgr.Oľga Kuchtová, súčasná predsedníčka základnej organizácie. Členovia výboru, bývalí, ktorým boli udelené pamätné listy a súčasní, ktorí obdržali ďakovné listy. Nezabudlo sa ani na jubilantov 60,70,80 aj 90-ročných a na tichú spomienku  tých, ktorí sa na nás už pozerajú z nebeských výšin. Seniori sa poďakovali za finančnú podporu a spoluprácu Mestu Revúca, Mestskému kultúrnemu stredisku Revúca, Základnej škole J.A.Komenskému a mestským novinám Revúckym listom. My im ďakujeme tiež za organizovanie podujatí a príjemné chvíle strávené v ich spoločnosti. Na čas, v spoločnosti seniorov spomínala vo svojom príhovore aj primátorka mesta Eva Cireňová. Za 20 rokov pôsobnosti ZO JDS prežila so seniormi ako primátorka mesta 11 rokov veľa úsmevného a príjemného v širokej škále aktivít, ktoré zorganizovali. A že ich bolo dostatok, od kultúrnych po športové, sme sa dozvedeli od predsedníčky Oľgy Kuchtovej. Jej príhovor bol súčasne poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na činnosti organizácie a ktorí jej pomáhajú. Lebo financie sú potrebné ale za všetkým  vždy stoja ľudia. Záver slávnostného programu patril vystúpeniu spevokolu Úsvit a po krátkej prestávke hudobnému programu Jána Ambróza.  Prajeme všetkým členom organizácie veľa zdravia, chuti,  optimizmu a entuziazmu do  práce a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Text : Katarína Kvetková, foto:K.Kvetková,G.Fabian 

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti

Mesiac úcty k starším a 20 rokov činnosti


 
 

Zasadal parlamentVytlačiť
 

Zvolení zástupcovia tried Základnej školy J. A. Komenského do Školského parlamentu sa stretli 27. 9. 2017 na prvom slávnostnom  zasadnutí, na ktorom zložili sľub a zvolili si členov vedenia parlamentu .

Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s učiteľmi,  vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú zodpovednosť. Jadro žiackeho parlamentu tvoria pravidelné, spravidla mesačné zasadnutia parlamentu, na ktorých zvolení zástupcovia žiakov zo všetkých tried diskutujú o témach a prijímajú k nim uznesenia. Priebeh je založený na pevne stanovenej schéme, ktorá  sa riadi podľa obvyklej štruktúry programu zasadnutí podobných grémií. Jeden zo žiakov je predsedom, ktorý zasadnutie pripravuje a vedie. Pred zasadnutím mu môžu podať členovia parlamentu body na prerokovanie, ktoré si prinesú napríklad zo svojej triedy. Na zasadnutí postupne prediskutujú jednotlivé body programu a spoločne sa uznesú, čo treba urobiť. O výsledkoch zasadnutia sa spíše zápisnica a školská komunita je o nich informovaná rôznymi spôsobmi. Napríklad zástupcovia žiakov prinesú tieto výsledky do svojich tried. Je tu tiež možnosť preniesť na žiacky parlament  projektové formy práce. Takým spôsobom sa môžu etablovať napríklad pracovné skupiny so špecifickými úlohami,  môžu sa naštartovať časovo obmedzené žiacke iniciatívy alebo podporiť prebiehajúce aktivity týkajúce sa vzdelávania v pracovných skupinách, plánovania a realizácie rôznych zámerov.

Členovia vedenia parlamentu Základnej školy v školskom roku 2017/2018:

Predseda žiackeho parlamentu: Nina Natália Vavreková

Podpredseda žiackeho parlamentu: Róbert Biž

Zapisovateľ: Kristína Kiselová

Referent pre prospech a správanie: Veronika Tardová , Simona Vrbjarová

Vedúci športových podujatí: Dávid Kováč,Marek Gomori, Milan Bukóci

Vedúca kultúrnych podujatí: Nikola Uhľárová, Diana Huťanová 

Na prvom zasadnutí bol aj prerokovaný a schválený plán práce na nasledujúce obdobie. Poslanci sa dohodli, že parlament bude zasadať raz mesačne, podľa plánu práce. Poslanci vyhlásili súťaž o SUPERTRIEDU 2017/2018 – oboznámili sa s pravidlami súťaže. Rozdelili si úlohy a aktivity, ktorým sa chcú venovať v školskom roku 2017/2018.

Prajeme všetkým poslancom veľa síl a chuti pri plnení si svojich povinností.

ŠP

Zasadal parlament

 


 
 

Účelové cvičenie u ZocháčovVytlačiť
 

Dňa 29. septembra 2017 žiaci ZŠ I.B.Zocha prežili v škole netradičný deň. Po zaznení varovného signálu nasledovala pohotová evakuácia školy, ktorá prebehla úspešne. Samozrejme, nemuseli sme čeliť žiadnym živelným pohromám.  V rámci účelového cvičenia žiaci absolvovali pochod do terénu a  niekoľko stanovíšť, na ktorých si preverili vedomosti a praktické návyky získané pri výučbe učiva OČAP v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí- civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana.

Hádzali granátom do vymedzeného územia s pomocou pani učiteľky Pirochovej, zahrali sa na zdravotníkov a zopakovali si prvú pomoc s pani učiteľkou Špaldovou, absolvovali prechod zamoreným územím so správne nasadenou maskou pod vedením pani učiteľky Hrivnákovej,  topografiu si precvičili s pani učiteľkou Kunštárovou a presnú mušku si overili pri pánovi učiteľovi Bábeľovi.

Celkovým víťazom sa stali žiaci deviateho ročníka. Víťazom blahoželáme, ale pochvala patrí všetkým, ktorí sa cvičenia zúčastnili, pomohli a zaslúžili sa o príjemnú atmosféru.

Zocháči, okrem vydareného účelového cvičenia, podporili v tento deň aj myšlienku udržateľnej mestskej mobility. V rámci národnej kampane Európskeho týždňa mobility sme zorganizovali školskú súťaž v jazde na bicykli. Tohtoročná téma je zameraná na ,,Čistú, zdieľanú a inteligentnú mobilitu,,. Každoročne motivujeme žiakov, aktívne sa zapájame a vytvárame priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi našimi Zocháčmi. Ďalšia vydarená akcia  priniesla prvenstvo Samuelovi Michalovi Simanovi, žiakovi VII.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Matej Sedlák zo VI.A triedy. Tretie miesto si vybojovali dvaja žiaci, a to Lukáš Joniak z VII.A a Kristína Kederová z VI.A triedy. Aj keď sa všetci neumiestnili, dali zo seba maximum a nazbierali nové vzácne skúsenosti, ktoré určite využijú na budúci školský rok.

Mgr. M.Pirochová, Mgr. Z.Kunštárová, Mgr. I.Špaldová

Účelové cvičenie u Zocháčov

Účelové cvičenie u Zocháčov

Účelové cvičenie u Zocháčov

Účelové cvičenie u Zocháčov


 
 

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v SerediVytlačiť
 

     V nedeľu 24. 09. 2017 v deň narodenia nášho rodáka armádneho generála Rudolfa Viesta, sa 80 členov ZO SZPB gen. Viesta a sympatizanti, vybrali do Serede na návštevu Múzea holokaustu, aby sme bytostne poznali aké utrpenie a tragédiu spôsobili židovským občanom a rómom, prijaté zákony na Slovensku počas 2. svetovej vojny. V novozriadenom múzeu v budove bývalých vojenských kasární sme si prezreli expozíciu, ktorá dokumentuje ťažké tragické obdobie – temnú stránku našich dejín. V týchto budovách za 1. Slovenského štátu bolo zriadený pracovný a koncentračný tábor odkiaľ deportovali židovských občanov do nemeckých táborov smrti na Poľskom území.

    So záujmom sme si prezreli hodnotnú expozíciu, dobové dokumenty, fotografie ako aj predmety a vypočuli si kvalitný sprievodný výklad. Odchádzali sme s množstvom nových trpkých poznatkov a s predsavzatím, aby každý niečo urobil preto aby sa takáto doba nikdy neopakovala a aby mládež navštevovala toto miesto a poznala čo dokázala ideológia rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie ľudstvu spôsobiť.

Členovia ZO SZPB gen. Viesta ďakujú hlavnému sponzorovi Mestu Revúca za finančnú podporu, vďaka ktorej sa akcia mohla zrealizovať.

 

Text a foto: Štefan Haviar

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v Seredi

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v Seredi

Za poznaním smutnej histórie. Návšteva pracovného a koncentračného tábora v Seredi


 
 

#BeActive. Buď aktívny!Vytlačiť
 

Pohyb je dôležitou súčasťou života každého človeka. Deti v súčasnosti uprednostňujú sedenie pred telkou, počítačom či mobilom, necvičia, dokonca sa zámerne ulievajú z telesnej. Pritom mnohokrát je práve telesná výchova v škole jedinou pohybovou aktivitou, ktorú majú. Nedostatok pohybu oslabuje ich svalstvo, spôsobuje chybné držanie tela, nadváhu, dokonca stále viac detí už v školskom veku trpí obezitou.

Práve školy ponúkajú pred deti najlepšiu príležitosť hýbať sa, venovať sa športovým aktivitám. Ani my na Hviezdoslavke sme si nenechali ujsť možnosť zapojiť sa do 3. ročníka Európskeho týždňa športu. Pre dievčatá sme v dňoch 27. a 28. septembra 2017 pripravili hodinu zumby a pre chlapcov futbal. Šťastné tváre detí, radosť z pohybu, latinsko-americké rytmy a ladné tanečné pohyby, to všetko svedčí  o tom, že deti sa rady hýbu.

Ďakujeme Radke Ormisovej a Marianovi Gackovi, že si našli čas, prišli k nám a pripravili pre nás „super“ zumba cvičenie.

Pretože hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, nezabudnite! Buďte aktívni nie len počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok

#BeActive. Buď aktívny!

#BeActive. Buď aktívny!

#BeActive. Buď aktívny!.


 
 

Európsky deň jazykovVytlačiť
 

Poznáte príbeh o Babylone? Ľudia v ňom začali odrazu používať rôzne jazyky pri stavaní spoločnej veže, a tak mali veľký problém pri vzájomnej komunikácii. Veža tak ostala nedokončená...

26. septembra si pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici taký malý babylon vyskúšali na projektových aktivitách, ktoré pre nich pripravili vyučujúci cudzích jazykov. Tento rok však medzi žiakmi nezaznela len naša obligátna angličtina či nemčina, ale žiaci sa potrápili aj s francúzskymi, talianskymi, holandskými, poľskými a tiež rómskymi slovíčkami. A tak sa naši šikovní piataci, šiestaci a siedmaci mohli dozvedieť napríklad aj to, ako v Taliansku kotkodákajú sliepky, v Anglicku kvičia prasiatka alebo v Nemecku kŕkajú žaby. Rôznymi druhmi aktivít, ktoré rozvíjajú tvorivosť, pochopenie písaného aj počutého textu, ako aj praktické uplatnenie nadobudnutých vedomostí, sa učitelia snažili oživiť proces výuky cudzích jazykov a tiež zvyšovať záujem detí o jazykovú oblasť vzdelávania.

Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.

V modernej Európe však rôznorodosť nerozdeľuje, ale práve naopak – spája. A my, učitelia sa aspoň tak trochu snažíme každý rok 26. septembra skúšať stavať našu európsku babylonskú vežu v mysliach mladých ľudí.

                                                                                              Mgr. Lucia Barišová

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov


 
 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekomVytlačiť
 

Európsky deň jazykov sa v Základnej kole J. A. Komenského  niesol v znamení rôznorodých aktivít, ktorými sme si pripomenuli interkultúrnu a jazykovú rôznorodosť Európy, ale hlavne chceli motivovať žiakov k osvojovaniu si cudzích jazykov. Hneď ráno smerovali kroky prvostupniarov do knižnice, kde im malí herci z 3.B triedy pod vedením p. učiteľky Simanovej zahrali anglické divadielko Little Red Riding Hood. Spoločne si tiež zaspievali pesničku v piatich svetových jazykoch. Žiaci 2. stupňa si vylosovali jednu krajinu Európskej únie aby zistili zaujímavosti o jazyku , ktorým sa v danej krajine hovorí. A tak sme sa dozvedeli, že najdlhšie slovo v nemčine má až 67 písmen, že na českom „pošušňaníčku“ by ste si znamenite pochutili. Na hodine ruského jazyka bol tak veselo, že „Rascvetaľi jablaňi i grúši“ a tiež „V ľesú radílas jólačka“. Nemohol chýbať ani jazykový kvíz, ktorý preveril vedomosti, ale aj tipovacie schopnosti žiakov. Čerešničkou na torte bolo divadelné predstavenie Grandpa for sale, s ktorým získali naše herecké nádeje zo 7.B triedy pod vedením p. učiteľky Simanovej krásne 4. miesto na celoslovenskej súťaži v Jazykovom kvete a ktorý bol krásnou bodkou tohto zaujímavého a pestrého dňa. Ďakujeme.

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom


 
 

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ SládkovičovejVytlačiť
 

Aj v tomto školskom roku sme v našej materskej škole pripravili pre predškolákov tradičný jesenný atletický trojboj. 27.septembra 2017 na ihrisku vládla pravá športová atmosféra, umocnená príjemným slnečným počasím. Predškoláci z lienkovej a slniečkovej triedy si zmerali sily v 3 športových disciplínach: beh na 20 m., skok do diaľky z miesta, hod loptou.

Výsledky našich detí v jednotlivých disciplínach síce ešte nemôžu konkurovať tým olympijským, ale za pár rokov - ktovie? Výkony a úsilie našich predškolákov boli obdivuhodné. Všetkých prekvapili svojou vytrvalosťou a húževnatosťou. Ďakujeme aj naším mladším kamarátom s p. učiteľkami, ktorý nás povzbudzovali. Po ukončení všetkých disciplín nasledovalo slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov, ktorý obdržali diplomy.

Na rozlúčku s celou akciou každého čakala sladká odmena.

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej

Jesenný trojboj predškolákov z MŠ Sládkovičovej


 
 

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKUVytlačiť
 

Počas poslednej septembrovej, poriadne chladnej nedele sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v päťboji mladšieho žiactva.

Náš atletický oddiel ISKRA pri Základnej škole J. A. Komenského  reprezentovali štyria pretekári - Lucka Ďurišková, Ninka Vavreková, Nelka Chlebušová a Milan Smolko. Päťboj je náročný tým, že každý musí absolvovať všetkých päť disciplín - 60m prekážky, 600 m, skok do diaľky, hod kriketkou a 60m .

Šli sme viac menej zbierať nové skúsenosti, ale vracali sme sa nadmieru spokojní, keďže Lucke Ďuriškovej sa podarilo preraziť a po súčte bodov v jednotlivých disciplínach skončila z 35 pretekárok celkovo na šiestom mieste, keď pred ňou skončili iba bratislavské skúsené pretekárky.

Tým sme znovu dokázali, že revúcki atléti z nášho školského atletického klubu už dokážu konkurovať na pretekoch skúseným atletickým klubom z dlhoročnou tradíciou. Uznanie patrí aj ostatným našim pretekárom, ktorí si spravili v jednotlivých disciplínach osobné rekordy .
Najbližšie nám držte palce budúcu nedeľu na Majstrovstvách kraja mladších žiakov a prípraviek v Dubnici nad Váhom.

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU

MÁME ŠIESTU NAJLEPŠIU PÄŤBOJÁRKU NA SLOVENSKU


 
 

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v RevúcejVytlačiť
 

Vyvrcholením letnej biatlonovej sezóny boli Majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnili počas víkendu 23.-24.9.2017 v Revúcej.

V sobotňajších pretekoch sa na štart postavilo 181 pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Zo štyroch „dospeláckych“ kategórií mal domáci klub Magnezit Revúca zastúpenie v podobe štyroch pretekárov. Tieto kategórie prebiehali v sobotu dopoludní za výdatného dažďa. Najúspešnejšie z našich si počínala Anna Košinárová ziskom zlata v kategórii žien 22-39 ročných a Radovan Humeník, ktorý získal striebro a teda titul vicemajstra SR v kategórii 18-19 ročných dorastencov. Nemôžeme nespomenúť zlato a majstrovský titul nášho odchovanca Tomáša Sklenárika a štvrtú priečku Lukáša Ottingera, ktorý sa v súčasnosti ešte zotavuje zo zranenia. Obaja ako študenti športového gymnázia v súčasnosti reprezentujú ŠK Železiarne Podbrezová.

Popoludní dážď ustal, žiaci však napriek tomu pretekali tiež v náročných podmienkach. Veľká vďaka patrí domácim organizátorom, ktorí sa počas celých pretekov snažili udržiavať trate na čo najlepšej úrovni, sypali na ne piliny, aby sa pretekári nezabárali do hlbokého blata. Na štart sa postavilo 109 žiakov a žiačok v troch vekových kategóriách.

V kategórii 10-11 ročných chlapcov sa na štart postavili dvaja naši pretekári a obaja sa mohli tešiť z medailí. Markus Sklenárik získal striebro a Adrián Ottinger bronz. V tej istej vekovej dievčenskej kategórii získala bronz Alexandra Štempelová, hneď za ňou sa umiestnila Veronika Šteczová. Lenka Repáková, druhá najmladšia z vôbec všetkých štartujúcich si vybojovala deviate miesto.

V strednej vekovej kategórii (12-13 roční) sa našim strelecky príliš nedarilo. V najpočetnejšej kategórii chlapcov štartovalo až 30 pretekárov. Do prvej polovice sa podarilo prebojovať Samuelovi Michalovi Simanovi (14. miesto) a Róbertovi Bižovi (15. miesto). Tomáš Kuchta obsadil 24. priečku. O silnej konkurencii v tejto vekovej kategórii hovorí aj fakt, že napriek nižším umiestneniam prví dvaja naši chlapci získali výkonnostné triedy (tie sa udeľujú do určitého časového odstupu od času víťaza).

V strednej vekovej kategórii dievčat štartovala Tamara Molentová, u ktorej to po prvej streľbe vyzeralo veľmi nádejne, avšak pokazená druhá streľba pre problémy so zbraňou ju odsunula na konečnú 8. priečku z celkovo 16 štartujúcich. Napriek tomu získala v boji s o rok staršími „kolegyňami“ druhú výkonnostnú triedu.

V kategórii 14-15 ročných má náš klub zastúpenie len v dievčenskej kategórii, a to vďaka nášmu najväčšiemu želiezku v ohni – Eme Kapustovej. Emke sa v predchádzajúcich sezónach vždy najmenej darilo práve v domácom prostredí, no tentokrát sa to našťastie nepotvrdilo. So 100%-ným streleckým výkonom v ležke aj stojke si do cieľa dobehla pre v poradí už druhý titul majsterky SR v tejto sezóne.

Po oficiálnych pretekoch sa bežali už tradičné preteky prípravky (detí do 9 rokov), ktoré majú  veľkú popularitu. Je to tiež jedna z foriem ako prilákať deti k tomuto peknému športu. Pretekov sa zúčastnila takmer tridsiatka detí, Revúčanom sa tohto roku nepodarilo prebojovať na medailové pozície.

Nedeľné preteky prebiehali počas zamračeného počasia, dážď sa zmenil na občasné mrholenie a tak by sa dalo povedať, že sa súťažilo za lepšieho počasia, trate však ostali po sobotňajších pretekoch naďalej náročné. Vytrvalostné preteky, ktoré sa bežali počas nedele znamenali pre pretekárov dlhšiu trať a pri nezostrelených terčoch časovú penalizáciu (trestné kolá sa pri vytrvalostných pretekoch nebežia).

Dopoludnia sa v kategóriách dospelých opäť darilo Anne Košinárovej, ktorá si dobehla pre zlato. V nami najsledovanejšej kategórii 18-19 ročných dorastencov Radovan Humeník po nie príliš vydarenej streľbe vybojoval 6. miesto. Na stupienky víťazov sa opäť postavil odchovanec Tomáš Sklenárik, tentokrát so striebornou pozíciou.

Popoludní sa na štart postavilo 108 žiakov. A opäť to nebolo bez medailových pozícií.

V kategórii 10-11 ročných chlapcov získal Markus Sklenárik titul vicemajstra SR, spomedzi 14 štartujúcich sa pekne umiestnili aj Adrián Ottinger (6.) a Ján Levčák (7.) Dievčatá v tejto vekovej kategórii tiež bodovali, keď si bronz vybojovala Veronika Šteczová , Lenka Repáková dosiahla svoj zatiaľ najlepší výsledok (6. miesto). Svoj deň nemala Alexandra Štempelová, ktorej nevyšla streľba a napriek veľmi dobrému bežeckému času sa nedokázala prebojovať na predné priečky.

V kategóriách 12-13 ročných chlapcov a ani dievčat sa našim s nevydarenými streľbami nepodarilo presadiť.

Majstrovský medailový maratón zavŕšila Ema Kapustová v kategórii 14-15 ročných žiačok, keď získala titul Majstersky SR aj napriek jednej „minele“ v ležke. Ema má tak na konte všetky tri majstrovské tituly z leta 2017 (v pretekoch s hromadným štartom, v rýchlostných aj vytrvalostných pretekoch). Trojnásobný zisk majstrovského titulu pre Emku navráva, že o jej pôsobení v tomto krásnom športe budeme ešte určite počuť, veríme, že aj na medzinárodnej úrovni.

Aj keď počasie týmto pretekom neprialo, perfektná pripravenosť organizátorov ukázala, že preteky národného významu sa aj za ťažkých podmienok dajú zvládnuť na vysokej úrovni. Ďakujeme všetkým sponzorom, bez ktorých by sa nám nepodarilo zorganizovať akciu takýchto rozmerov. Ďakujeme: SMZ, a.s. Jelšava, Mesto Revúca, Andrej Danko, Majster Papier Revúca s.r.o., Herman Slovakia, Kingray, Mestské Lesy Revúca, Revúcke koberce syntetické, Coop Jednota Revúca, Lesy SR – závod Revúca, Apartmány Planina.sk, Rekreačný areál Predná Hora, Piváreň Mamut, Argus s.r.o., Wimex s.r.o., Anton Gabaj.

 

Klub biatlonu Magnezit Revúca

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej

Majstrovstvá SR v letnom biatlone v Revúcej


 
 

Hviezdoslavka v Múzeu SNPVytlačiť
 

Vždy , keď cestujeme do Múzea SNP v Banskej Bystrici so žiakmi 8.a9.ročníka, kladiem si otázku: „ Čo v dnešných deťoch zanechá to , čo uvidia ? Pochopia aspoň časť hrôzy a zla, ktoré vojna priniesla ? “

Stačil krátky nemý film a citlivý príhovor lektora, aby naši žiaci onemeli. Bolo jasné, že aj keď to nikdy nepochopia, nikdy tomu  úplne neporozumejú, dnes sa  na tomto mieste na chvíľu zastavia a zamyslia sa  nad významom slova vojna.

Po príchode do múzea nás rozdelili do dvoch  skupín. Kým jedna  sa oboznamovala s udalosťami a priebehom SNP, holokaustu, tá druhá spoznávala dejiny trocha inak. Pre žiakov bolo veľkým lákadlom , že si mohli vyskúšať poľný telefón, či poťažkať prilbu vojaka . Videli uniformy vojakov, zbrane, fotografie, ale aj lekárske nástroje, ktoré boli súčasťou života ľudí počas vojny. Prezreli sme si  skanzen  ťažkej bojovej techniky a na záver sme navštívili lietadlo Li – 2, ktoré nás veľmi neoslovilo, zato bunker v parku múzea určite áno.

„A odpoveď na moju otázku ? “ Naše dnešné deti žijú svoj život v mieri a pokoji. Hrôzy vojny im našťastie veľa nehovoria, no verím, že na tomto mieste nad nimi na chvíľu pouvažovali. Predovšetkým sa dnes mohli dotknúť dejín aj trocha inak  ako len prostredníctvom učebníc. 

                                                                                     Mgr. Ondrej Bafia

                                                                             ZŠ, Hviezdoslavova1, Revúca

Hviezdoslavka v Múzeu SNP


 
 

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE daríVytlačiť
 

Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA realizuje projekt "Hudobná škola SENIOR". Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Hudobná škola SENIOR prebieha podľa stanoveného rozvrhu. Pravidelne sa aktivít zúčastňuje viac ako 20 klientov ZOS CILKA. V štyroch "výučbových blokoch" s lektorkami Renátou Brezovskou, Natáliou Poprockou, zamestnancami CILKY, dobrovoľníkmi znie spev, hudba niekoľkokrát v týždni.

Počas predchádzajúcich týždňov sme vyrobili jednoduché hudobné nástroje, drvili sme orechy na koláčiky, fúkali balóny, či zdobili srdiečka modrotlačou.

Zaspomínali sme si na piesne detsva, mladosti. Príbehy zo života sa objavili na tónoch piesní. Pri rezkejšej muzike bolo niektorým aj do tanca.

Lykovček potešil klientov CILKY programom piesní z Gemera.

Záver programu bol spoločný: Lykovček a klienti spoločne spievali pieseň Od Muráňa po Revúcu...

V ďalších týždňoch budeme pokračovať v ralizovaných aktivitách a nácviku slávnostného programu, ktorý bude určený klientom, príbuzným, zamestnancom a všetkým tým, ktorí majú radi piesne.

Termín slávnostného programu ukončenia Hudobnej školy SENIOR oznámime.

 

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

Hudobnej škole SENIOR sa v CILKE darí

logo


 
 

Spomienka na armádneho generála Rudolfa ViestaVytlačiť
 

V pondelok 25.septembra 2017 sa pri buste armádneho generála Rudolfa Viesta konala pietna spomienka pri príležitosti jeho narodenia. Rudolf Viest sa narodil v Revúcej 24.septembra 1890 v dome na Muránskej ulici, kde je dnes umiestnená  pamätná tabuľa. Úctu pamiatke generálovi, ktorý zahynul na sklonku 2.svetovej vojny v Nemecku, vzdali brigádny generál Martin Stoklasa a generálmajor vo výslužbe Marián Horský s posádkou 2.mechanizovanej brigády Pozemných síl Ozbrojených síl SR z Prešova. Brigáda  je od roku 2007 nositeľom čestného názvu mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta, a bola iniciátorom stretnutia v našom meste. Pietneho aktu sa zúčastnili primátorka mesta Eva Cireňová a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Kochan. Hostí neskôr sprevádzali k rodnému domu generála Viesta, na mestský cintorín a do Múzea Prvého slovenského gymnázia. Text a foto: Katarína Kvetková, MsÚ 

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

Spomienka na armádneho generála Rudolfa Viesta

 


 
 

Školskej revúckej atletike sa darí aj v úvode nového školského roku 2017-2018Vytlačiť
 

Tretí septembrový víkend sa v Nových Zámkoch uskutočnili Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v atletike.

Náš atlét – žiak Základnej školy J. A. Komenského -  člen Atletického klubu ISKRA - Roman Krokavec súťažil v behu na 60 m. V konkurencii 41 pretekárov získal skvelú bronzovú medailu a potvrdil tým, že patrí medzi najrýchlejších starších žiakov na Slovensku.

Darilo sa  aj druhému nášmu žiakovi -  Filipovi Špakovi, ktorý v rovnakej disciplíne obsadil  pekné  5. miesto.  Výborný výsledok chlapci , držíme palce aj v ďalších atletických súťažiach v školskom roku 2017-2018.

Školskej revúckej atletike sa darí aj v úvode nového školského roku 2017-2018

Školskej revúckej atletike sa darí aj v úvode nového školského roku 2017-2018


 
 

Didaktické hry ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Pekné  slnečné počasie v úvodných septembrových dňoch sme v Základnej škole J. A. Komenského využili na realizáciu Didaktických hier.  Hry sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa ZŠ raz ročne,  v trvaní 4 hodín a slúžia na praktické osvojenie si učiva.  My  sme ich tohto roku prežili  v peknom prostredí mestského dopravného ihriska.

Cieľom hier je, aby žiaci rozpoznali nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, pochopili dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života a rozvíjali svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 

Cvičili sme, súťažili a zabávali sme sa. Prežili sme veľmi pekný a príjemný septembrový deň a spoločne sme pohybom naštartovali nový školský rok 2017-2018.

 

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského

Didaktické hry ZŠ J. A. Komenského


 
 

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOVVytlačiť
 

Červený kríž na celom svete si druhú septembrovú sobotu pripomína ako Svetový deň prvej pomoci. Tohto roku sme si ho pripomenuli 14.9.2017 v Základnej škole Ivana Branislava Zocha rôznymi aktivitami. Aktuálnou tohtoročnou témou sú nehody a úrazy v domácnosti. Aj keď je domáce prostredie považované za bezpečné, stane sa v ňom až 80 % nehôd a úrazov. Naším cieľom je dostať do povedomia našich žiakov, ako sa dá predchádzať úrazom, a že je potrebné ovládať poskytovanie prvej pomoci. To aj naši žiaci dokázali a vyskúšali si ošetrovanie  na prvých dvoch vyučovacích hodinách praktickými ukážkami na svojich spolužiakoch. Zároveň prebiehalo rovesnícke vzdelávanie, pri ktorom žiaci deviateho ročníka predvádzali názorné ukážky pre žiakov prvého, ale aj druhého stupňa. Okrem iného im trpezlivo vysvetľovali, prečo je potrebné zvýšiť povedomie o rizikách úrazov v domácnosti, ako motivovať ľudí v každom veku poskytovať prvú pomoc a upevniť v každom človeku zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich najbližších. Na tento deň sa tešia aj naši Zocháči, pretože  hlavné dôvody - niečo nové sa naučím, niečo nové uvidím a niečo dobré mám v ruksaku - sú u každého splnené. Tento deň sme prežili aktívne a zakončili sme ho  v prírode vydarenou vychádzkou do nášho okolia, kde sme si precvičili environmentálne vedomosti vypracovaním pracovných listov. Ak sa spojí príjemné s užitočným a učenie formou zábavy sa odohráva aj na čerstvom vzduchu, vznikne jeden pohodový deň bez stresu a ponáhľania sa niekam.  Tešíme sa na takúto pohodu aj na budúci rok.

Mgr. Iveta Špaldová

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV

SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI U ZOCHÁČOV


 
 

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z KazinbarcikyVytlačiť
 

V rámci družobných stykov dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky. Privítali sme ich pred Ochtinskou aragonitovou jaskyňou. Pred vstupom do jaskyne naši priatelia mali možnosť sa pokochať krásnou prírodou napriek nepriazni  počasia. Po návšteve Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa presunuli naši priatelia do Hotela Hrádok, kde sme pre nich pripravili občerstvenie. Po občerstvení v rámci relaxu naši hostia mali možnosť si prezrieť krásne okolie. Obed pre našich hostí sme pripravili v reštaurácii "Fliper", kde sa k nám pripojila aj pani primátorka MVDr Eva Cireňová. Za obedom si naši hostia prezreli okolie vodnej nádrže. Po obede sa naši hostia presunuli na Prednú Horu, kde si prezreli Coburgovský kaštieľ, múzeum a poľovnícky zámoček. Obhliadku Prednej hory narušil dážď. Z Prednej Hory sa naši hostia presunuli do Revúcej, kde v reštaurácii "Balaton" sme pre nich pripravili večeru a posedenie pri harmonike.

Autor : Ing Fabian

Foto : facebook – idovár nyugdíjas és kulturális klub

Ďakovný email vedúcej klubu : Anna Pelle

Unavený, ale s úžasnými zážitkami sme sa vrátili domov v ten utorkový deň. V mene všetkých cestujúcich členov klubu a s nami cestujúcich  priateľov  touto cestou ďakujem za láskavosť, pekný program a pohostenie.Ďakujeme za láskavosť pani primátorke. Viac ako 300 fotiek sme dali na facebookovú stránku "Idovár". Keď viete pozrite si ich. Dúfam, že v budúcom roku znova sa stretneme v obidvoch mestách resp. na okolí. Do budúceho obdobia želám príjemné prežitie voľných chvíľ, dobré zdravie v mene nás všetkých. Oľga uzdrav sa čo najskôr !!!

Srdečne všetkých Vás pozdravujem. Pelle Anna.

Ohlasy na facebooku:

Boli sme na návšteve u našich Slovenských priateľov - na jednom fantastickom výlete

Ráno 12.9.2017 o 7 hodine sme všetci boli prítomní na mieste odchodu, netušiac ani koľko zážitkov nás čaká v tento smutný zamračený deň. Návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyni, v Jelšave Hotel hrádok s okolím, Coburgovský  kaštiel na Prednej Hore a potom večera v Revúcej a samozrejme naši priatelia a hostitelia a už nepostrádateľná harmonika. Nezabudnuteľné.

Ďakujem pekne za možnosť, že sme mohli byť s Vami. Na prekrásnych miestach sme boli, s milými ľuďmi  sme sa stretli, dobrá nálada bola až do konca. Organizácia bola skvelá, ďakujeme pani primátorke za milé slová a za prekrásnu knihu, ktorú nám darovala.

Fantasticky dobré fotografie, prekrásne okolie, veselá spoločnosť, veľmi dobre som sa cítila, ďakujem za organizáciu

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky

Dňa 12.9.2017 nás navštívili naši priatelia z Kazinbarciky


 
 

Stretnutia po rokochVytlačiť
 

Dôstojným ukončením osláv 155.výročia založenia Prvého slovenského gymnázia bolo stretnutie absolventov Gymnázia Martina Kukučína v sobotu 16.septembra 2017. Súčasná budova GMK praskala vo švíkoch. Na mladé, bezstarostné letá, kedy stres predstavovali iba písomky a skúšanie,  prvé lásky si tu zaspomínalo vyše 800 absolventov školy a okolo 100 pozvaných hostí. Najstarší absolventi, ktorí sa v čase vrátili do školských liet, boli absolventi z roku 1952.

Neformálnej zábave predchádzal sprievod mestom a slávnostná akadémia v mestskom dome kultúry, kde sa jej priebeh a program prenášali  na veľkoplošnú obrazovku  umiestnenú pred vchodom.  Absolventov, bývalých a súčasných pedagógov školy, hostí a priateľov školy privítal riaditeľ školy Igor Baran. Vyjadril potešenie nad prítomnosťou všetkých, ktorí si prišli zaspomínať a odovzdal  pozdravy tých, ktorým už zdravotné problémy neumožnili zúčastniť sa podujatia, ale v duchu boli tu a s nami. Upozornil na výstavu Cesty z mladých liet, galériu osobností, kde sa ocitli významní absolventi školy, ktorých navrhli bývalí spolužiaci na základe úspechov dosiahnutých v oblasti svojho pôsobenia. Uvedenú galériu osobností a výstavu Vivat mladé letá si môžete prezrieť v priestoroch školy Gymnázia Martina Kukučína do konca októbra 2017.Hrdosť na absolventov, ktorí šíria dobré meno školy a Revúcej, vyjadrila v príhovore aj primátorka mesta Eva Cireňová.

Kultúrny program slávnostnej akadémie bol príjemným úvodom do posedenia a zábavy v škole, ktorá skončila v ranných hodinách. Takže ďakujeme a snáď dovidenia o päť rokov priatelia, kedy neopakovateľnú atmosféru tohto výnimočného podujatia zažijeme opäť.

Text a foto: Katarína Kvetková  

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch

Stretnutia po rokoch


 
 

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu Vytlačiť
 

V stredu 13.septembra 2017 sa v našom meste konali celonárodné oslavy 155.výročia založenia Slovenského evanjelického a.v. gymnázia - Prvého slovenského gymnázia. Začali sa presne tam, kde 16.septembra pred 155 rokmi zaznela inauguračná reč Augusta Horislava Škultétyho pri príležitosti otvorenia prvej úplnej strednej školy, v ktorej sa vyučovalo aj maturovalo v slovenskom jazyku, v evanjelickom a.v. chráme v Revúcej.

 Slávnostné Služby Božie, ktorých slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol, sa konali za prítomnosti ministerky Gabriely Matečnej, poverenej vedením rezortu školstva, primátorky mesta Evy Cireňovej, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, predstaviteľov cirkvi , poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja ,predstaviteľov spoločenských organizácií, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a širokej verejnosti. Prítomných hostí  na domácej cirkevnej pôde privítala zborová farárka Danica Hudecová. Význam a pôsobnosť slovenského gymnázia v časoch národnostného útlaku sú nespochybniteľné a pri hľadaní národnej identity Slovákov neoceniteľné. Tematiku národnej identity , hrdosť na vlastnú minulosť s perspektívou budúcnosti vyzdvihol v slávnostnej kázni biskup Slavomír Sabol. Ako uviedol:“ Človek, ktorý nemá minulosť, nemá ani budúcnosť“. Aj primátorka mesta sa vo svojom príhovore vrátila do čias minulých, kedy si evanjelickí kňazi, vzdelanci a zakladatelia školy v oveľa ťažších podmienkach splnili sen o strednej škole, v ktorej z detí pospolitého ľudu vychovávali slušných a vzdelaných ľudí v slovenskom jazyku. Gymnázium sa zásluhou jeho profesorov stalo strediskom pre tvorbu slovenských učebníc ,v ktorých sa rodila slovenská terminológia, strediskom rozvoja slovenského spisovného jazyka a predstavovalo a predstavuje výrazný vklad do zlatého fondu slovenskej pedagogiky. Ako povedala : Snahou revúckej samosprávy bolo a je udržať pôvodnú budovu Prvého slovenského gymnázia v stave hodnom jej národného významu. Teší ma, že zriadením Múzea Prvého slovenského gymnázia sme urobili ďalší krok v snahe o záchranu pôvodnej budovy gymnázia a  pritiahli pozornosť verejnosti. Gabriela Matečná poďakovala za pozvanie a odovzdala pozdravy rodákom od predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, pod záštitou ktorého sa oslavy konali.

Po ukončení  Služieb Božích sa hostia presunuli do  Múzea Prvého slovenského gymnázia, kde si prezreli priestory pôvodnej budovy PSG a kde ministerka a predseda Matice slovenskej zasadili pamätnú lipu v Parku slovenských národovcov. Ako s humorom poznamenala Gabriela Matečná sadenie lipy a práca s pôdou je pre ministerku pôdohospodárstva príznačná, navyše sadenie lipy na akademickej pôde považovala  za symbolické prepojenie dvoch rezortov, ktoré dočasne viedla.

V podvečer sa v divadelnej sále mestského domu kultúry konalo otvorenie divadelného festivalu Slovenské kortyny 2017 a divadelným predstavením Národný cintorín sa oslavy v tento deň skončili.

Viac informácií o založení, pedagogických prístupoch vo vyučovaní slovenskej reči a živote študentov Prvého slovenského gymnázia v Revúcej sme sa dozvedeli v pondelok 11.septembra 2017 na vedeckej konferencii v Múzeu PSG. Konferencia Pedagogické pokusy v 2.polovici 19.storočia na území Slovenska je súčasťou celonárodných osláv. V podkroví múzea sa nachádza aj výstava Martin Kukučín, zapožičaná zo Slovenskej národnej knižnice. Konferencia bola aj príležitosťou predstaviť knižnú publikáciu Maroša Detka Revúca a okolie. Knihu za podpory grantu BBSK vydalo Mesto Revúca a lipovými listami ju do života uviedla primátorka mesta Eva Cireňová. Vedecké témy a dišputy v závere konferencie ukončilo  predstavenie  Divadla Z.N.A.K pri PSLG Štefan Marko Daxner.

Vo štvrtok 14.septembra si v podkroví múzea nenechajte ujsť prednášku Oprašovanie pokladov(Codexy revúcke), pripravenú v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a scénické čítanie Smrť ministra, Vladimír Clementis -dialóg o vine a treste z cely smrti.

Text Katarína Kvetková, foto: Martin Rolinec, Maroš Detko, Katarína Kvetková

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu

Pred 155.rokmi bola Revúca dejiskom udalostí celonárodného významu


 
 

Na návšteve u českých priateľov Vytlačiť
 

Spolupráca, vzájomná pomoc i priateľstvo sú dôležitou súčasťou života spoločnosti, ako aj základom pre udržanie kontaktov medzi partnerskými mestami Slovákov a Čechov. Opätovne sme si to uvedomili počas našej návštevy na pôde partnerského mesta Litovel (08. – 10.09.2017), s ktorým Revúca už 50 rokov udržiava intenzívne kontakty.

Starosta mesta Litovel Zdeněk Potužák, zástupca starostu Viktor Kohout a tajomník Mestského úradu Litovel Ing. Radovan Vašíček našu delegáciu na čele s pani primátorkou mesta Revúca Evou Cireňovou po príchode srdečne privítali a počas nasledujúcich dní nám pripravili plnohodnotný a zaujímavý program. V piatok večer sa konal spoločenský večierok v Koncertnej sále Mestského klubu na námestí Přemysla Otakara v Litovli, ktorý odštartoval koncert bubeníkov zo Základnej umeleckej školy Litovel – CRAZY STICKS pod vedením Viktora Korduljaka. Po nezabudnuteľnom hudobnom zážitku nasledovalo slávnostné privítanie primátorky mesta Revúca a udelenie pamätných plakiet za dlhodobé udržiavanie medzinárodného partnerstva a utužovania partnerských vzťahov oboch miest do rúk pani primátorke i pani prednostke Mestského úradu Revúca Eve Kučerákovej.

„Žena, která ví, co chce, nosí klobouk!“ v duchu tohto hesla sa nieslo naše sobotné dopoludnie, počas ktorého sme navštívili výstavné priestory Turistického informačného centra, v ktorom sa nás ujala pani Marie Mazánková, autorka výstavy vlastnoručne vyrábaných klobúkov s názvom Klobouky od Marie. Popoludnie patrilo kultúrno-spoločenskému podujatiu Litovelské slavnosti 2017, na ktorom sme dostali priestor odprezentovať naše mesto. Folklórne skupiny Lykovec a Lykovček navodili atmosféru slovenskej kultúry a tradícií, zamestnanci mesta Revúca pripravili stánok s propagačnými materiálmi, slovenským vínom a slovenskou slivovicou, pani primátorka na pódiu pozdravila obyvateľov mesta a zaželala im úspechy pri rozvoji mesta.

Neskôr popoludní prišiel čas na spoznávanie krás a turistických zaujímavostí „Hanáckych Benátok“.

Už pri vstupe do budovy Mestského múzea Litovel nás opantal duch histórie mesta. Prostredníctvom expozície Litovelské remeslá prvej pol. 20. stor.  sme získali prehľad o remeselnej zručnosti českých predkov, spôsob ich bývania i žitia v období prvej a druhej svetovej vojny. Vďaka expozícii s názvom Gustav Frištenský sme sa oboznámili so životom športovca svetového mena, ktorý preslávil mesto Litovel a celú českú republiku začiatkom 20. storočia. Expozícia Gramofony uspokojila nielen milovníkov hudby, ale aj techniky. Prešli sme históriou od mechanického hracieho stroja k modernému gramofónu a využili možnosť jedného z interaktívnych prvkov expozície – dotykovú obrazovku s videozáznamami, ktoré nám umožnili vypočuť si obľúbené melódie našich predkov.

Po spoznávaní histórie nasledovali prírodné krásy. Východne od námestia sme absolvovali prechádzku pozdĺž Olomouckého a Uničovského rybníka, ktoré boli súčasťou obranného systému mesta, ale zároveň slúžili k chovu rýb, rekreácii i korčuľovaniu v zimnom období.

Záverom tejto malej expedície bol výstup na Radničnú vežu s výškou 65,4 metra. Po zdolaní 174 schodov nás čakala tá najkrajšia odmena – nezabudnuteľný výhľad. Zaujímavosťou výstupu bola aj prehliadka izby hlásneho, ktorého úlohou bolo kedysi strážiť mesto pred nebezpečenstvom, hlavne požiarom. Cestou dole sme cinkli na zvone z roku 1724, ktorý má vraj zvláštnu moc plniť priania. Tak sme si len zapriali bezpečný návrat domov do Revúcej a vydali sa zavŕšiť návštevu Litovla pri pesničkách humoristu Ivana Mládka, ktorý už 50 rokov baví niekoľko generácií so svojím Banjo Band.

Aj touto cestou ďakujeme našim priateľom z partnerského mesta za nezabudnuteľné zážitky, pohostinnosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Text a foto: Mgr. Patricia Šefranová

Delegácia

ZUŠ Litovel

Udelenie pamätej plakety

Pamätná plaketa

Lykovec a lykovček

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Na návšteve u českých priateľov

Stánok mesta Revúca

Lykovec

Na návšteve u českých priateľov

Mestské múzeum Litovel

Mestské múzeum Litovel


 
 

Spevácke úspechy ZO JDS RevúčkaVytlačiť
 

Dňa 6. septembra 2017 sa členovia speváckej skupiny LUNA zo ZO JDS Revúčka zúčastnili súťaže „Regionálna prehliadka speváckych súborov v Banskej Bystrici“. Na súťaži sa prezentovalo 12 speváckych skupín, ktoré zaspievali  pesničky rôznych žánrov. Bolo to prekrásne podujatie plné spevu, dobrej nálady a úspechov pre členov základnej organizácie.

ZO JDS Revúčka ďakuje Mestu Revúca za finančnú podporu (na dopravu), vďaka ktorej sa súťaže mohli zúčastniť.

Spevácke úspechy ZO JDS Revúčka

Spevácke úspechy ZO JDS Revúčka

Spevácke úspechy ZO JDS Revúčka


 
 

Dopravná výchova na HviezdoslavkeVytlačiť
 

     V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom školskom veku.

     Preto sme sa rozhodli venovať začiatok školského roka dopravnej výchove. V stredu, 6.9. 2017, počas celého dopoludnia žiaci 1. stupňa zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici  strávili deň dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku. Na jednotlivých stanovištiach im pani učiteľky vštepovali základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné sa správanie v rôznych dopravných situáciách. Žiaci si osvojovali dopravné značky, dopravné situácie v testových úlohách, teóriu i prax prechádzania cez cestu i keď dopravu riadi ujo policajt, zopakovali si povinnú výbavu bicykla a poskytovanie prvej pomoci. Po aktivitách im zostal čas aj na odpočinok, občerstvenie a hru s kamarátmi.

     Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Veríme, že zaujímavo strávený deň splnil svoj cieľ a deti sa budú cítiť na cestách bezpečnejšie.

Mgr. I. Beľáková

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

Dopravná výchova na Hviezdoslavke


 
 

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem násVytlačiť
 

          Voda a město Litovel jsou spolu úzce spojeny a tvoří nerozlučnou dvojici. Podíváme-li se do historie města, zjistíme, že město Litovel bylo založeno v krajině protkané rameny řeky Moravy a že měšťané žijící ve 13. století se značně věnovali rybolovu. Již v tomto období k městu patřily také dva rybníky, které měly obrannou funkci a které se zachovaly do současnosti. Rybářská tradice se promítla i do městského znaku – najdeme v něm dvě stříbrné ryby – kapra a štiku v modrém poli, které symbolizuje četná ramena řeky Moravy.

          K významným litovelským vodním památkám například patří: vodní dílo Nečíz, Svatojánský most, Uničovský a Olomoucký rybník a další. Pojďme si je tedy blíže představit.

          Nečíz je název zaklenutého ramena řeky Moravy (celkem je ramen šest), na kterém leží centrum města a i samotné náměstí Přemysla Otakara II. Samotné slovo Nečíz vzniklo pravděpodobně podle středověkého slova Nečeti – téci. Představuje unikátně dochovanou soustavu vodních děl a nejvýznamnější urbanistickou strukturu města Litovle, která byla již od svého počátku přetvářena lidskýma rukama. V místech, kde Nečíz vstupoval a opouštěl město, byly dle dochovaných pramenů vybudovány dvě věže – Mühlturm a Kuttelturm. Kolem Nečízu se postupně začaly stavět další budovy a ve 30. letech 17. století byla již značná část Nečízu na náměstí zaklenuta a uzavřena. Významným mezníkem pro Nečíz byl rok 1856, kdy bylo rameno v délce 140 m zaklenuto. Byl k němu vybudován přístup dvěma schodišti, která jsou obehnána zábradlím zasazeným do kamenných sloupků. Při slavnostních příležitostech se zde koná plavba na loďkách.

          Další významnou památkou je Svatojánský most z konce 16. století, který je nejstarším používaným mostem na Moravě a třetím nejstarším kamenným mostem u nás (po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku). Most má šest půlkruhových oblouků, které spočívají na hranolových pilířích. Uprostřed mostu nalezneme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, která je dílem olomouckého sochaře Jana Sturmera. Sv. Jan Nepomucký je patronem zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochráncem proti povodním.

         Svatojánský most není jediným, který v Litovli najdeme. Jelikož je voda ve městě opravdu všudypřítomná, mostů je ve městě mnoho – jmenujme například železniční most, který využívá místní vlaková doprava, dále most na Pavlínce, most na Dukelské ulici nebo most v ulici Vítězná.

          Jak už jsme zmínili výše, další památkou, která se v Litovli nachází již od středověku, jsou dva rybníky. Tyto rybníky byly součástí obranného systému města, v současné době slouží k chovu ryb, rekreaci, procházkám a v zimním období k bruslení. Rybníky nesou název Olomoucký a Uničovský, někdy se můžeme setkat s označením Český a Německý – to proto, že se staly součástí národnostního soupeření Čechů a Němců. Na Olomouckém rybníku bruslili v zimě Němci, na Uničovském Češi. 

          Při výčtu památek, které jsou v Litovli spjaty s vodou, nesmíme zapomenout na městskou hydrocentrálu. Tato vodní elektrárna funkcionalistického stylu byla vybudována v letech 1937 – 1939 na řece Moravě v rámci její regulace.

          Významným poutním místem v Litovli je pramen potůčku Čerlinka, známý také jako Studánka nebo Svatá voda, jak se tomu prameništi často říká. Poutě se zde konaly v den narození Panny Marie, obvykle 8. září. Současná podoba pramene pochází z období 1. světové války – na odstupňovaném podstavci s pamětní deskou a nápisem stojí polychromovaná litinová socha Panny Marie Immaculaty. Světice stojí na zemském glóbu a srpku měsíce, pod nohou má hada a nad hlavou svatozář. Nad sochou je litinová stříška. Podle dávné pověsti zde pozoroval renesanční velmož Jan Šembera Černohorský z Boskovic zahalen v jelení kůži koupající se dívky. Ty se modlily, aby ho Bůh potrestal, a tak se taky stalo – vlastní psi jej štvali po lese až k chrámu sv. Marka, kde z něj jelení kůže spadla.

          Naše „vodní putování“ ukončíme u městského koupaliště – přírodního koupacího biotopu. Voda se do bazénu napouští jednorázově ze studny a dle potřeby je pouze dopouštěna. O čistotu vody se starají speciální rostliny, které se nachází v oddělených jezírkách, kam „špinavá“ voda putuje pomocí čerpadel. Kořeny rostlin se postarají o čistící proces a zpátky do bazénu odtéká již čistá voda. Do vody nejsou přidávány žádné chemické a desinfekční přípravky, proto je vhodná i pro alergiky.  

          Jelikož letos uplynulo dvacetileté výročí od ničivých povodní v roce 1997, musíme zmínit i tuto událost, která město Litovel a obce, které pod něj spadají, taktéž významně zasáhla. Město Litovel bylo zatopeno celé s výjimkou náměstí Přemysla Otakara II. Zcela zatopeny byly místní části Březové, Tři Dvory, Víska a částečně Rozvadovice a Unčovice. Naštěstí byly na Litovelsku škody jen na majetku, voda totiž pokračovala dále po celé Moravě a vyžádala si 49 životů.

Mgr. Eva Kratochvílová

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás

Město Litovel se představuje – Voda všude kolem nás


 
 

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Revúca a okolie“ Vytlačiť
 

Mesto Revúca získalo dotáciu vo výške 4 000 eur na realizáciu projektu „Revúca a okolie“.

Uvedený projekt a jeho aktivity finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto Revúca prispelo zo svojho rozpočtu sumou 645 eur.

Zámerom projektu bolo vydanie plnofarebnej knižnej publikácie revúckeho fotografa Maroša Detka s názvom Revúca a okolie. Maroš Detko sa fotografovaniu venuje od roku 1967 a za svoju tvorbu pomocou fotoaparátu získal viacero významných ocení. Kniha Revúca a okolie je ilustrovaná pútavými farebnými fotografiami, ktoré  zachytávajú prírodné krásy a zaujímavosti územia mesta Revúca a jeho blízkeho okolia. Prostredníctvom viac ako tristo fotografií sa autor snažil zachytiť neopakovateľné okamihy v prírode, hodnoty kultúrnych a technických pamiatok a ukázať krehkú krásu dedičstva nášho regiónu.

V rámci projektu bolo vydaných 1 500 kusov 136-stranovej publikácie s názvom  Revúca a okolie, kniha je dvojjazyčná (slovensko-anglická).

Účelom projektu je prostredníctvom vydania publikácie propagácia regiónu doma i v zahraničí, a tým aj podpora rozvoja turizmu.

 

Text a foto: MsÚ

Mesto Revúca získalo grant na projekt „Revúca a okolie“

logo


 
 

RC expedícia Revúca 2017Vytlačiť
 

Modelársky klub RC Auto Model Team Revúca s podporou mesta Revúca zorganizoval aj tohto roku celoslovenskú modelársku akciu pre terénne modely áut. Akcia sa konala v termíne piatok 1.9. až nedeľa 3.9.2017, tento krát v okolí rekreačného areálu Predná Hora.

Tohto roku bola organizovaná ako trojdňová, s príjazdom prvých účastníkov už vo štvrtok. Využili sme situáciu, že v piatok bol sviatok a na tento deň sme pre účastníkov pripravili celodennú pešiu túru po trase Predná Hora – chata pod Hradom – Muránsky Hrad – Veľká Lúka (chov koní) – Predná Hora. Túra sa aj napriek svoje dĺžke účastníkom páčila, pochvaľovali si peknú prírodu a scenériu lokality, ktorou sme prechádzali. Pri výstupe na hrad sme vyniesli všetky vrecia s pieskom, ktoré tam boli nachystané a tak sme aj my malou mierou prispeli k obnove tejto našej pamiatky. Pri návrate z hradu bolo na chate pod Hradom pre účastníkov pripravené občerstvenie.

V sobotu sa už klasicky konala RC expedícia, určená pre terénne modely áut v mierke 1:10. Akcie sa zúčastnilo 34 modelárov so svojimi modelmi, vrátane rodinných príslušníkov nás bolo spolu 63. V doobedňajšej časti boli trasy pripravené v okolí Prednej Hory, aj s krátkym prechodom cez Muránsku Hutu. Účastníci sa museli popasovať s jazdou v náročnom horskom prostredí, prudkými zjazdmi, stúpaniami, viacnásobnou jazdou v potokoch a blate. Pri spiatočnej ceste sme účastníkom pripravili kultúrnu vložku – návštevu expozície Ferdinanda Coburga v jeho poľovníckom zámočku. Prejazd trasy v dĺžke necelé 4 km nám trval 4 hodiny. Súčasťou tejto etapy bola špeciálka – výjazd modelom do strmého kopca. Túto disciplínu vyhral Marko Dorčák z Revúcej. Po tejto časti bol pre všetkých účastníkov pripravený obed v podobe guľáša z diviny.

Počas obedňajšej prestávky účastníci hlasovali o najkrajší / najzaujímavejší model akcie. Víťazom sa stal Tomáš Hollý s modelom Tatry 6x6.

Poobedňajšia časť RC expedície bola kratšia, aby mali účastníci dosť času pripraviť sa na nočnú súťažnú časť. Situovaná bola v lesoch okolo chát na Prednej Hore. Na večeru bolo pripravené grilovanie mäsa a klobások.

Nočná špeciálna etapa bola pripravená ako orientačná súťaž dvojčlenných družstiev. Štart bol o 21. hodine a tak RC modely museli byť vybavené kvalitným osvetlením, aby účastníci v noci nezablúdili. Súťažiaci mali vo výkazoch zadané azimuty a vzdialenosti a s použitím buzol museli v čo najkratšom čase nájsť kontrolné body v správnom poradí a opečiatkovať si výkazy. Víťazom sa stala dvojica Tomáš Hollý, Kamil Blačšák.

V piatok aj sobotu nám počasie prialo, slabý dážď v sobotu večer len zatraktívnil nočnú etapu. V noci zo soboty na nedeľu sa však silne rozfúkalo, rozpršalo a výrazne ochladilo. Na ceste medzi rekreačným areálom a liečebným ústavom silný vietor vyvrátil aj niekoľko stromov.

Keďže silne fúkalo a pršalo aj v nedeľu ráno, dohodou účastníkov bol nedeľňajší program zrušený. Plánované 4.kolo Majstrovstiev Slovenska v RC triale sa uskutoční v náhradnom termíne. V celkovom poradí sa tak nič nezmenilo a v jednotlivých kategóriách sú priebežne na prvých miestach Anton Rusňák ml. (Revúca), Peter Blaškovič (Nové Zámky) a Dávid Bráz (Revúca).

RC expedícia Revúca 2017 bola ukončená záverečným vyhodnotením, odovzdaním cien a s prianím šťastnej cesty domov sme sa rozlúčili.

Na záver sa chcem poďakovať za finančnú aj materiálnu pomoc Mestu Revúca a všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli usporiadať túto celoslovenskú akciu a pomohli tak spropagovať tento náš pekný kút Slovenska.

 

Text: AR

Foto: VV, MD, JS, MS-D, PH

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017

RC expedícia Revúca 2017


 
 

„Mama piknik“Vytlačiť
 

Podujatie Mama piknik zorganizovalo OZ Materské centrum Gombíkovo v spolupráci a za finančnej podpory mesta Revúca,  odmeny pre  deti darovala aj spol. Tesco Revúca. Piknikovalo sa poobede 22. augusta 2017 na školskom dvore MC Gombíkovo. Piknik pre detičky s mamičkami bol spojený s mini- burzou detských vecí a potrieb, mamičky mali možnosť predať veci po svojom dieťati, ktoré ešte poslúžia iným, alebo naopak zadovážiť za lepšie ceny oblečenie a potreby pre svoje ratolesti. Detičky mali možnosť absolvovať rôzne súťaže a aktivity ako napr. lov magnetických rybičiek, slalom na odrážadle, zrážanie pohárikov vodnou pištoľou, zoraďovanie kociek, hod loptičkou do papule leva a iné. Taktiež pre tvorenia chtivé deti boli nachystané mini tvorivé dielničky s hlavnou aktivitou maľovanie kameňov temperkami.  Pri vytváraní veselej atmosféry boli nápomocní aj naši „maskoti“, škriatok Gombička a šašo. Pre rodičov bolo hlavným lákadlom beseda so záchranárom o účinnom poskytnutí prvej pomoci s množstvom cenných rád a skúseností. Veríme, že všetci zúčastnení, rodičia aj tí najmenší, sa na akcii zabavili a radi si nejakú podobnú s materským centrom v budúcnosti zopakujú.

 

 PhDr. Romana Oravcová

„Mama piknik“

„Mama piknik“

„Mama piknik“


 
 

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. KomenskéhoVytlačiť
 

Atletika - kráľovná športu, patrí medzi najstaršie  športové odvetvia. Veď už v starovekom Grécku bol okrem behu súčasťou antických olympijských hier aj pentatlon - päťboj, ktorý zahŕňal dnešné atletické disciplíny - hod diskom, hod oštepom, beh a skok do diaľky.

Revúcka atletika obnovila svoju činnosť  po tridsiatich rokoch a to presne pred rokom, v septembri 2016. V ZŠ J. A. Komenského sme založili Atletický klub ISKRA ako symbolickú spomienku na bývalú Telovýchovnú jednotu ISKRA Revúca,  ktorá odchovala množstvo výborných revúckych  športovcov.

Atletický oddiel ISKRA Revúca má registrovaných vyše 180 členov vo veku 6 – 17 rokov, čo ho radí k najmasovejším športovým klubom v Revúcej. V staršej vekovej kategórii  trénujeme trikrát týždenne a  s deťmi do 10 rokov  raz týždenne pod vedením certifikovaných trénerov Detskej atletiky.

 Už počas prvého roku pôsobenia  sme dosiahli vynikajúce výsledky.

Začali sme s projektom Detská atletika, v rámci ktorého sme dostali tréningové vybavenie zo Slovenského atletického zväzu  pre najmladšie deti  od 5 do 12 rokov. Raz mesačne sme sa zúčastňovali  pretekov v Banskej Bystrici pod názvom „ Bavme deti športom“ a pravidelný tréning priniesol svoje ovocie. Z postupových kôl sme sa dostali do krajského finále, kde sme skončili na druhom mieste.

Mladšie deti , ročník narodenia 2005- 2008 sa tiež zúčastnili postupových kôl súťaže Detská PTS –ka a Detská štafetová liga. Tu sme tiež žali úspechy.  Družstvo dievčat a chlapcov v celoslovenskom finále Detskej PTS – ky obsadilo skvelé tretie miesto z 21 zúčastnených  atletických škôlok a dokázalo tým svoju bojovnosť a športové nadšenie. 

Detská štafetová liga – beh na 4x 60m  nám v celoslovenskom finále priniesla ôsme miesto z 20 tímov, čo považujeme tiež za výborný výsledok.

Okrem týchto súťaží sme sa zapojili do celoslovenskej korešpondenčnej súťaže Slovenského  atletického zväzu, ktorá prebiehala raz mesačne  stále v inej disciplíne. Dosiahnuté výsledky všetkých detí registrovaných v projekte Detská atletika  sme zasielali na kontrolu do Slovenského atletického zväzu  a v každej disciplíne sme mali medailové umiestnenie v rámci Slovenska.

V našom atletickom klube dostávajú priestor aj starší atléti. Družstvo mladších žiačok, roč. narodenia 2004 -2005 bolo prihlásené do krajskej súťaže družstiev, ktorá prebiehala v štyroch kolách a v každej disciplíne bolo bodovaných prvých desať miest. Naše dievčatá sa každým kolom zlepšovali,  jednoznačne sme ovládli  vrhy a hody, skúsili sme tiež  športovú chôdzu, skok do výšky, aj štafetu. Celkovo sme skončili na šiestom mieste z 15 prihlásených a dokázali sme predbehnúť atletické kluby s bohatými skúsenosťami.

Máme aj vynikajúcich jednotlivcov. Už prvý štart na Majstrovstvách Slovenska nám priniesol  u starších žiakov zlato v skoku do diaľky a striebro v behu na 60m. U mladších žiačok sme získali na Majstrovstvách Slovenska  bronz vo vrhu guľou.

Krajské majstrovstvá nám tiež priniesli medailovú žatvu a to tiež v skoku do diaľky, behu na  60m,  hode diskom a vo vrhu guľou.

Naši atléti reprezentovali mesto aj v medzinárodných súťažiach. Vďaka svojim výkonom boli Slovenským atletickým zväzom nominovaní na medzinárodné podujatia  v Rakúsku a Poľsku. Z Poľska sa naša mladšia žiačka vrátila so striebornou medailou  v hode kriketovou loptičkou.

Je dôležité uvedomiť si, že v atletických pretekoch v žiackych kategóriách súťaží neraz aj viac ako 40 pretekárov v jednej disciplíne. Dosiahnuté výsledky nás tešia o to viac.

Snažíme sa zapojiť do pretekania čo najviac detí. Šancu skúsiť a nájsť si najvhodnejšiu disciplínu dávame všetkým bez rozdielu.

Na záver môžeme konštatovať, že nás veľmi teší záujem detí o šport. Veď dnes, kedy nám vyrastá generácia Z, ktorá je síce technicky najbystrejšia, ale takmer chirurgicky pripútaná k digitálnym technológiám je nevyhnutné ponúknuť deťom aj inú, zdravšiu alternatívu trávenia voľného času.

Mgr. Jana Vavreková, vedúca Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej.

Tu sú naše výsledky :

Jednotlivci:

2016

Vianočná hala -Banská Bystrica  1.12.2016                                                                                                                     

150m prípravka chlapci  - 6. miesto   Martin Siman  23,3                                                                              

600m prípravka chlapci -  4.miesto    Martin Siman   02:05,3

300m prípravka dievčatá - 2.miesto  Lucka Ďurišková  52,8

600m prípravka dievčatá - 6.miesto  Tamarka Molentová 02:17,3

skok do diaľky prípravka dievčatá - 5.miesto Lucia Ďurišková  380 cm

guľa ( 3 kg)  mladšie žiačy 4. miesto Nina Vavreková  7,09 m

150 m starší žiaci 3.miesto Roman Krokavec 19,3

skok do diaľky starší žiaci Roman Krokavec 1.miesto 550 cm

300m staršie žiačky 6.miesto Adriana Tóthová  50,0 

 

2017

halová sezóna

Majstrovstvá kraja - prípravka chlapci  (hala)

beh na 600 m 4.miesto  Tomáš Galovič 2:19,36

Majstrovstvá kraja - mladší žiaci (hala)

6.miesto skok do výšky  Robert Biž 120 cm

6.miesto beh na 600 m Robert Biž  2:09,91

Majstrovstvá kraja - mladšie žiačky ( hala)

6.miesto beh na 600m  Lucka Ďurišková  2:12

8.miesto beh na 600 m Tamarka Molentová  2:14

5.miesto vrh guľou Nina Vavreková 712 cm

Majstrovstvá kraja - starší žiaci (hala)

1.miesto Roman Krokavec 60m  7,53

1.miesto Roman Krokavec skok do diaľky  567 cm

Majstrovstvá Slovenska - starší žiaci (hala)

1.miesto Roman Krokavec skok do diaľky  570 cm

2.miesto Roman Krokavec 60m  7,27

 

----------------------------------------------------------------------------

dráha

Majstrovstvá kraja - starší žiaci ( dráha )

1.miesto Roman Krokavec skok do diaľky  623 cm

2.miesto Roman Krokavec 60m  7,37

2.miesto Nina Natália Vavreková  guľa 9,08 m

3.miesto Nina Natália Vavreková disk 18,28 m

Hľadáme nových olympionikov 

1.miesto  Lucka Ďurišková  60 m -  8,7 s

4.miesto Kornélia Chlebušová 60 m - 9,5 s

Detská P - T  - S   celoslovenské finále v Šamoríne

3.miesto - NIna  Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Tamara Molentová, Alexandra Štempelová, Martin Siman, Jakub Šturmankin, Miroslav Ferenc, Milan Smolko

Detská štafetová liga 4 x 60 m  - postup do celoslovenkého finále

1.miesto dievčatá  NIna  Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Tamara Molentová, Kornélia Chlebušová

1.miesto chlapci  Martin Siman, Jakub Šturmankin, Miroslav Ferenc, Milan Smolko

Majstrovstvá Slovenska - mladšie žiačky Trenčín

3.miesto Nina Vavreková vrh guľou 9,21m

Medzinárodné detské atletické hry Lowicz - Poľsko

2.miesto Nina Vavreková - kriketka 49m

Detská štafetová liga 4 x 60 m dievčatá   -  celoslovenské finále

8.miesto dievčatá  NIna  Natália Vavreková, Lucia Ďurišková, Tamara Molentová, Kornélia Chlebušová

 

Družstvo mladšie žiačky:

 Družstvo mladšie žiačky

                Mgr. Jana Vavreková, vedúca Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej.

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského

Skvelý prvý rok revúckeho Atletického klubu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského


 
 

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.ZochaVytlačiť
 

Súčasný trh je plný rôznorodých ponúk, akcií, zliav. Rozmach finančných služieb so sebou prináša i riziko straty financií, pokiaľ človek službám nerozumie, či ich nevie reálne zhodnotiť.

            Tieto skutočnosti viedli pedagógov ZŠ I. B. Zocha k rozhodnutiu venovať finančnej gramotnosti v škole  zvýšenú pozornosť. Škola bola z jednou prvých základných škôl na Slovensku, kde sa predmet Finančná gramotnosť začal vyučovať ako samostatný predmet. Žiaci školy majú možnosť získať certifikát finančnej gramotnosti v celoslovenskom  programe Viac ako peniaze.

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý si na Slovensku pripomíname 8. septembra, žiaci druhého stupňa plnili najmä  praktické aktivity. Mali rozhodnúť o výhodnosti ponúkaných taríf plynu v konkrétnych prípadoch, akciových ponúk v obchodoch, rozhodnúť o výhodnej kúpe športovej výbavy. To všetko však až po absolvovaní testu, v ktorom sa stretli s otázkami z oblasti finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti.

V aktivitách sa darilo najmä žiakom deviateho ročníka, ktorí ukázali, že vedia správne použiť už nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predmetu Praktické financie v situáciách bežného života. Medzi najstaršími úspešnými družstvami sa ako vzácny kameň zaligotala skupina šiestakov, ktorí svojimi vedomosťami a zručnosťami príjemne prekvapili.

Víťazné skupiny boli ocenené cenami, ktoré venovala riaditeľka pobočky VÚB v Rimavskej Sobote, Ing. Eva Hicárová, „dvorná konzultantka“ školy v programe Viac ako peniaze.

Aktivity žiakov zaujali, ukázali im situácie, ktoré budú sami o pár rokov riešiť ako spotrebitelia a ľudia spravujúci vlastné financie. Výsledky testov a aktivít jednoznačne potvrdili význam výučby finančnej gramotnosti ako samostatného predmetu.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ I.B.Zocha


 
 

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakovVytlačiť
 

V pondelok 4.septembra 2017 sa nový školský rok začal aj pre žiakov a pedagógov našich škôl. Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo do školského roka 2017/2018 celkovo 1134 žiakov z toho 129 prváčikov. Najviac prvákov  bude študovať v Základnej škole J.A.Komenského. Do školských lavíc po prvýkrát zasadne 54 detí v troch triedach, z celkového počtu 436 žiakov školy. V Základnej škole na Hviezdoslavovej školy otvorili dva prvé ročníky s počtom 48 detí z celkového počtu 390 žiakov školy. Do lavíc jednej triedy zasadne 27 prvákov v Základnej škole I.B.Zocha z celkového počtu 308 žiakov školy. Žiakom, pedagógom, rodičom a zamestnancom škôl sa pri slávnostnom otvorení školského roka prihovorili primátorka mesta Eva Cireňová, zástupca primátorky mesta Július Buchta a riaditelia jednotlivých škôl. Všetkým zaželali mnoho tvorivých  síl  a elánu pri prekonávaní nových výziev nového školského roka. Osobitnú pozornosť venovali tým, ktorí vzdelávanie v školách začínajú a tým, ktorí ho na základnom stupni končia.

Text a foto: Katarína Kvetková

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov

V základných školách v meste bude v školskom roku 2017/2018 študovať 1134 žiakov


 
 

Revúcki biatlonisti bodovaliVytlačiť
 

Počas víkendu 2.-3.9.2017 sa v Predajnej konalo III. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone a tiež aj prvý zo série pretekov Majstrovstiev SR v letnom biatlone.

Náš klub mal zastúpenie v žiackych, mládežníckych aj seniorských kategóriách.

V sobotňajšom rýchlostnom preteku, ktorý sa konal v rámci III. kola Viessmann pohára sa našim darilo, získali dve zlaté medaily a dve strieborné medaily. Naše najlepšie umiestnenia:

2x prvé miesto (Ema Kapustová, Anna Košinárová)
2x druhé miesto (Markus Sklenárik, Radovan Humeník)
1x piate miesto (Alexandra Štempelová)
1x šieste miesto (Ján Levčák)

 

Nedeľňajšie preteky s hromadným štartom boli súčasťou série Majstrovstiev Slovenskej Republiky v letnom biatlone. Priniesli nám aj titul Majstra SR, ktorý získala v kategórii 14-15-ročných žiačok naša v súčasnosti najúspešnejšia pretekárka Ema Kapustová. Tá zároveň vyhrala aj 34. ročník Memoriálu hrdinov SNP, ktorý bol súčasťou pretekov.

Ďalšie umiestnenia našich pretekárov sú tiež priaznivé, z Predajnej sme do Revúcej priniesli ešte aj ďalšie medailové pozície.

 1. miesto a titul Majster SR – Ema Kapustová

2. miesto – Radovan Humeník
3. miesto – Veronika Šteczová
4. miesto – Markus Sklenárik
5. miesto – Tamara Molentová a Alexandra Štempelová
6. miesto – Ján Levčák

 

Počas víkendu sa darilo aj našim odchovancom, keď prvé miesto v rýchlostnom preteku získal Tomáš Sklenárik a titul Majster SR si v nedeľu vybojoval Lukáš Ottinger. Ako študenti športového gymnázia v súčasnosti štartujú za biatlonový klub ŽP Podbrezová.

 

Rozsiahlu fotogalériu z oboch dní pretekov nájdete na Facebookovom profile Klub biatlonu Magnezit Revúca, na ktorého sledovanie vás touto cestou srdečne pozývame.

Klub biatlonu Magnezit Revúca organizuje už o dva týždne Majstrovstvá SR v letnom biatlone. Rezervujte si víkend 23.-24.9. na sledovanie zaujímavého zápolenia slovenskej biatlonovej špičky. Viac informácií poskytneme čoskoro.

 

Mgr. Andrea Tokárová

https://www.facebook.com/biatlonRA/

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali

Revúcki biatlonisti bodovali


 
 

Služby infocentra v Revúcej využilo v tomto roku už viac ako 2 500 návštevníkov Vytlačiť
 

Služby Turistického informačného centra v Revúcej využilo od začiatku roka 2017 už viac ako 2 500 návštevníkov. Išlo prevažne o klientov zo Slovenska, ale navštívili nás aj návštevníci z Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka, ale i z Francúzska a Veľkej Británie.

Turisti prejavovali najväčší záujem o lektorovaný vstup do Múzea Prvého slovenského gymnázia a prehliadku mesta. Z blízkeho okolia ich najviac zaujímal Národný park Muránska planina, Slavošovský tunel, Ochtinská aragonitová jaskyňa ako i informácie o zaujímavostiach na Prednej Hore a Muránskej Zdychave.

V posledných dvoch rokoch sme skvalitnili materiálno – technické vybavenie nášho infocentra. Bol osadený nový informačný pult ako jeden z najdôležitejších súčastí prvého kontaktu so zákazníkom, pribudli dva informačné panely, prvý Pozvánka do okolia, druhý informačný panel sme venovali jednej z turisticky najatraktívnejších oblastí Slovenska a centru ochrany prírody Muránskej planine, texty na paneloch podávajú informácie v dvoch jazykových mutáciách – v slovenčine a angličtine, tiež pribudli zásobníky na letáky.

Rozšírili sme rozsah bezplatne poskytovaných informačných služieb v podobe TV prezentácií, kde sa klienti formou krátkych videí môžu zoznámiť s prírodnými a kultúrnymi atraktivitami mesta i regiónu Gemer. V rámci 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia sme pre záujemcov pripravili príležitostnú pečiatku, ktorou si môžu opečiatkovať zakúpenú pohľadnicu a úplnou tohtoročnou novinkou je možnosť ručného vyrazenia si pamätnej mince.

Turistické informačné centrum bezplatne poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, aktualizuje prehľady o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, propaguje mesto i región na rôznych podujatiach a výstavách, realizuje rezerváciu a predaj vstupeniek v rámci siete Ticketportal a predaj cestovných lístkov v rámci siete AMS BUS aj na medzinárodné autobusové spojenia. V ponuke infocentra sa nachádzajú okrem propagačných materiálov aj turistické mapy, atlasy, publikácie, pohľadnice, tiež široký sortiment suvenírov a darčekových predmetov i z tvorby regionálnych remeselníkov a ľudových tvorcov.

K službám infocentra neodmysliteľne patrí i sezónne prevádzkovanie Kaviarne národovcov, v rámci týchto priestorov sa môžu klienti bezplatne pripojiť k internetu či využiť detský kútik. Ponuku kaviarne v tomto roku obohatil milkshake v piatich rôznych príchutiach.

Od roku 2016 je prevádzka Turistického informačného centra a Kaviarne národovcov v júli a auguste nepretržitá počas pracovných dní, víkendov a sviatkov každý deň vždy v čase od 08:00 do 18:00 hod. (s výnimkou prestávky na obed od 12:00 do 13:00 hod.) Mimo letnej sezóny sú otváracie hodiny počas pracovných dní v čase od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 hod. Aktuálne informácie môžu návštevníci nájsť na stránke www.tic.revuca.sk alebo na facebookovej stránke, ktorú sme pre klientov zriadili v minulom roku.

Text a foto: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca

Foto: Maroš Detko

Informačný pult

Informačný pult

Informačné panely a TV prezentácie

Informačné panely a TV prezentácie

Zásobníky na letáky

Zásobníky na letáky

 Kaviareň národovcov

Kaviareň národovcov

príležitostná pečiatka

Príležitostná pečiatka

razenie pamätnej mince

Razenie pamätnej mince

 

 


 
 

Nábor nových členov - KARATE KLUB REVÚCAVytlačiť
 

Nábor nových členov - KARATE KLUB REVÚCA


 
 

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín Vytlačiť
 

V piatok 25.augusta 2017 zorganizovali Mesto Revúca  v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta a MsKS Revúca spomienkovú slávnosť venovanú výročiu osláv Slovenského národného povstania. Udalosti našich dejín spred 73 rokov si na Námestí slobody  pripomenuli a  pamiatku padlých uctili primátorka mesta Eva Cireňová, predseda ZO SZPB gen.Viesta Ján Kochan, zástupca primátorky mesta Július Buchta, vedúci predstavitelia spoločenských organizácií mesta, členovia základnej organizácie SZPB a občania mesta. Na spomienkových oslavách boli zároveň odovzdané preukazy novým členom ZO SZPB gen.Viesta v Revúcej.

Text a foto: Katarína Kvetková  

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín

Pripomenuli sme si dramatické udalosti našich dejín


 
 

Nebuď lekvárVytlačiť
 

V tomto humornom duchu a názve sa niesla športovo relaxačná akcia , ktorú zorganizovala Základná organizácia Jednoty Slovenska v Revúcej v piatok 11.augusta 2017 v areáli Základnej školy Komenského. Keďže pohyb by nemal byť len výsadou mladých a pravidelná fyzická aktivita prospieva nielen kostiam a svalom ale všetkým sústavám ľudského tela, rozhodli sa naši seniori zašportovať si a hlavne  stretnúť a pobaviť sa. Podujatie sa konalo pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Základnej organizácie v Revúcej dňa 13.augusta 1997. Nechýbal ani zakladateľ a prvý predseda okresnej a základnej organizácie Ján Galovič, ktorému primátorka mesta Eva Cireňová odovzdala malý darček v duchu prebiehajúcej aktivity-balenie lekvárov. Súčasná predsedníčka Olinka Kuchtová obdržala kyticu kvetov od zástupcu primátorky Júliusa Buchtu. Po krátkych oficialitách sa šlo športovať. Súťažilo sa v kategóriách ženy, muži v disciplínach hod šípom, hod loptičkou do koša, hod budzogáňom, hod loptičkou do plechoviek, kop na malú bránku a mini golf. Aj v horúcom dni preukázali naši seniori snahu a športové zanietenie a svojimi výkonmi dosiahli nasledovné výsledky: celkové hodnotenie ženy-1.miesto Elena Lúčová, 2.miesto Anna Jurštáková,3.miesto Emília Švecová, muži-1.miesto Vojtech Szoke,2.miesto Ján Šturmankin, 3.miesto Vladimír Hlačina. Kompletné výsledky vo všetkých kategóriách na webovej stránke ZO JDS.

Základná organizácia JDS Revúca ďakuje: Mesto Revúca, MVDr.Eva Cireňová, Ing.Július Buchta ,MVDr.Ján Šeševička, Ing.Július Laššan, ZŠ Komenského, lekárne Cannabis,Lianela Dr.Max, Lekáreň pri nemocnici,predajne Zdravá výživa, Revital. Text Katarína Kvetková, foto: Ján Pullman, Katarína Kvetková

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár

Nebuď lekvár


 
 

Úrodnost Hané se odráží i v litovelském pivuVytlačiť
 

Tradice trvající již přes 120 let, úcta k poctivému řemeslu, ruční práci a kvalitním surovinám. To jsou hlavní zásady, kterých se dodnes drží v Pivovaru Litovel, jenž vznikl v roce 1893 jako ryze český vlastenecký Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli.

Samotný pivovar leží v chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví na Hané. V tomto úrodném kraji je velmi kvalitní voda a pěstují se zde nejkvalitnější ječmeny. V takzvané tršické pánvi se pěstuje také jedinečný chmel. „V Litovli dlouhodobě vaříme 200 tisíc hektolitrů za rok. Taková velikost pivovaru je ideální k tomu, abychom uplatnili klasické technologie, jež dělají české pivo českým pivem, tedy vaření na danou stupňovitost, kvašení v otevřených spilkách a zrání v ležáckých tancích,“ vysvětluje sládek Pivovaru Litovel Petr Kostelecký.

Na současných postupech nehodlají litovelští pivovarníci nic měnit. „Když vaříte klasickou technologií a se vším, co k tomu patří, pak má takové pivo svůj charakter a typickou osobitost. Europivo se vyrábí na kvantitu, mnohdy se liší jen etiketou. Lidé ani nepoznají, odkud to pivo vlastně pochází. A to my rozhodně nechceme, my jsme na tu naši hanáckou kvalitu hrdí,“ říká sládek Kostelecký.

Portfolio Pivovaru Litovel tvoří piva vařená tradičními postupy na předem danou stupňovitost a také pivní speciály či pivní mixy. Spolu s pivovary Zubr a Holba patří do skupiny PMS (dříve Moravskoslezské pivovary).

Historie i současnost pivovaru jsou lemovány četnými úspěchy a oceněními z mnoha anonymních degustačních soutěží. Letos se mu dařilo na příklad na Zlatém poháru PIVEX, kde získala zlato piva Lirovel Dark a Litovel Pomelo, stříbro pak Litovel Moravan a bronz Litovel Premium Dark, Litovel Premium nebo Litovel Červený pomeranč. Samotný Pivovar Litovel se pak ze stejné soutěže pyšní druhým místem v kategorii Pivovar čtvrtstoletí. Pivo Litovel Moravan zvítězilo také ve Zlaté PIVNÍ PEČETI a společně s Litovlí Dark uspělo i na loňském Českém pivu. Pivovar Litovel udržuje nejčistší linii českého pivovarnictví, což oceňují odborníci i milovníci dobrého pěnivého moku.

Pivovar Litovel - varna - pohled od oken

Pivovar Litovel -  varna - pohled od oken

 Makety Dark_Moravan_Premium

 Makety Dark, Moravan, Premium

 Petr Kostelecký

 Petr Kostelecký

 Petr Kostelecký

 Petr Kostelecký

Pivex 2017 - Oceněná piva Litovel

Pivex 2017 - Oceněná piva Litovel

Pivovar - čelní pohled - detail

Pivovar - čelní pohled - detail

Pivovar - čelní pohled - detail

Pivovar - čelní pohled - detail


 
 

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOMVytlačiť
 

Hovorí sa „ lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť“. Týmto heslom sa niesol aj 6. júl 2017 pre pedagogických zamestnancov ŠZŠ v Revúcej.

V rámci spoznávania revúckeho regiónu, sme sa vybrali na výlet do Slavošovského tunela. Všetci sme boli plní očakávaní, kde sa ten tunel nachádza a čím nás prekvapí.

Po príchode na miesto sme si posadali do prírodného altánku, kde Mgr.              I. Urbanová všetkých privítala a o histórii tunela zopár zaujímavosti povedala. Neskôr k nám prišiel aj starosta obce Magnezitovce, Ing. M. Pršebica, ktorý porozprával o obci a prispel ďalšími cennými informáciami o tuneli. Obohatení o nové vedomosti sme sa plní elánu vybrali do tunela. Niektorí s „čelovkami“ na hlave, iní s baterkami v ruke. Po zdolaní drevených schodov nás čakal pomerne náročný, rozbahnený vstup do tunela a potom nás pohltila čierna tma. Betónové podvaly po ktorých sme kráčali boli pohodlnejšie. Cesta tunelom bola čarovná. Bolo to ako putovanie za dobrodružstvom. Každý mal na chrbte svoj uzlík- ruksak a kráčal. Tunel sme zdolali za 40 minút. Na slavošovskej strane sme si trochu oddýchli, posilnili opečenými klobáskami a obohatení o novú energiu, ktorú nám poskytla naša krásna príroda, sme sa pustili na spiatočnú cestu tunelom.

Aj keď sme boli všetci dosť unavení, spomienky na príjemne prežitý deň nám dlho zostanú.

                                                             

 

          Mgr. I. Urbanová

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

CESTA ZA SLAVOŠOVSKÝM TUNELOM

 


 
 

Otvorenie Hudobnej školy SENIORVytlačiť
 

Mesto Revúca v spolupráci so Zariadením opatrovateľskej služby CILKA realizuje projekt „Hudobná škola SENIOR“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Hudobná škola SENIOR je ďalšou etapou predchádzajúceho projektu "Škola SENIOR" realizovanej v roku 2014.

Projekt počas júla až októbra pre klientov ZOS CILKA predstaví a priblíži hudobnú výchovu v štyroch „výučbových blokoch“ s lektorkami Renátou Brezovskou a Natáliou Poprockou.

Hudba, spev a hra na hudobných nástrojoch je náplňou prvého bloku. Druhým blokom je Tvorba a výroba jednoduchých hudobných nástrojov. Tretím blokom sú reminiscencie so spomienkami na hudbu regiónu a života. K hudbe patrí Pohyb a ten je náplňou posledného bloku.

Počas realizácie projektu klienti pripravia vlastný program pre obyvateľov ZOS CILKA, príbuzných a verejnosť, na ktorý Vás pozveme v októbri.

Dňa 17. júla za účasti Gabriely Borosovej, Bibiany Jankóšikovej, Renáty Brezovskej a Natálie Poprockej sme otvorili Hudobnú školu SENIOR. 22 klientov ZOS CILKA s piesňou na perách vstúpilo do hudobného leta.

O realizovaných aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

 

Mgr. Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

 

Otvorenie Hudobnej školy SENIOR

Otvorenie Hudobnej školy SENIOR

Otvorenie Hudobnej školy SENIORlogo


 
 

Debarierizácia sociálnych zariadení v CilkeVytlačiť
 

Zabezpečovanie hygieny klientov v zariadení opatrovateľskej služby je pre opatrovateľov jeden z najťažších úkonov, ktorý vykonávajú, preto je dôležité hľadať možnosti ako túto prácu uľahčiť. Doteraz boli sprchovacie priestory vybavené vaničkami, do ktorých klienti počas sprchovania vstupovali, čo je v mokrom prostredí v prípade väčšiny klientov pomerne náročné, nehovoriac o klientoch, ktorí sú imobilní.

 Po rekonštrukcií sociálnych zariadení, ktorá bola realizovaná v priebehu  mesiaca jún 2017 stavebnou firmou Daniela Simana,  v  celkovej hodnote stavebných prác vrátane materiálu vo výške 16 512,- Eur, sa vo všetkých  šiestich spoločných  kúpeľniach sprchovacie vaničky odstránili, zabudovali sa odvodňovacie mriežky, čím sa vytvoril bezbarierový  prístup k sprchám. 

V súčasnosti je možné sprchovať imobilných klientov v sprchovacích kútoch priamo na vozíku. Po tejto úprave bude manipulácia s klientmi počas sprchovania podstatne jednoduchšia a pre opatrovateľov menej náročná.

Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v ZOS „CILKA“ debarierizáciou sociálnych zariadení  bolo jedným z cieľov kvality MsÚ v Revúcej pre rok 2017 prijatých v súlade s Politikou kvality  a sme radi, že sa nám ho podarilo splniť.

Ing. Gabriela Borosová

Debarierizácia sociálnych zariadení v Cilke

po debarierizácií  sociálnych zariadení v Cilke

Debarierizácia sociálnych zariadení v Cilke

pred debarierizáciou   sociálnych zariadení v Cilke


 
 

Život na ulici...Vytlačiť
 

V  poslednom období sa dostali v našom meste do popredia sťažnosti a podnety od občanov na  správanie sa bezdomovca J. P. v parku pred Mestským domom kultúrny. Bezdomovec tu prespáva často na zemi, alebo na lavičkách, znečisťuje okolie a medzi kríkmi vykonáva aj telesné potreby. Možno si väčšina našich obyvateľov myslí, že pracovníci mesta v prípade riešenia tohto problému nekonajú, no opak je pravdou. Touto cestou by sme Vás chceli informovať o tom, čo všetko Mesto Revúca v súčinnosti s NsP, n.o. Revúca a ÚPSVR Revúca v prípade dotyčného pána vykonalo.

Danú situáciu si pán J.P. privodil sám, nakoľko viackrát mu  bola poskytnutá možnosť byť umiestnený v niektorom zo sociálnych zariadení. V minulosti bol klientom Domova sociálnych služieb v Tornali, odkiaľ na vlastnú žiadosť odišiel, začal sa túlať, no nezdržiaval sa v centre nášho mesta, prebýval aj v iných obciach.  Koncom roka 2016 bol hospitalizovaný v NsP, n.o. Revúca, nakoľko mu omrzli prsty na nohách, ktoré museli byť neskôr amputované. Pracovníci chirurgického oddelenia sa o neho príkladne starali a rany sa mu pekne hojili. Počas pobytu pána J.P. v nemocnici sa učinili kroky k jeho umiestneniu do útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Nakoľko pán J. P. nemal doklady, bolo potrebné ich nanovo vybaviť. V prvom rade bolo treba vyplatiť pokutu, aby sa mohol občiansky preukaz vybaviť, následne s nim ísť na OO PZ Revúca, vybaviť kartičku poistenca a samozrejme aj dávku v hmotnej núdzi, čo si vyžiadalo nemalé úsilie, nakoľko všade bol evidovaný ako dlžník. Okrem toho potreboval základné zdravotné vyšetrenia a taktiež pred umiestnením musel byť detoxikovaný. Dňa 02.03.2017 bol umiestnený v útulku Dobrý pastier v  Kláštore pod Znievom. Náklady na prvé dva mesiace pobytu sa vyplatili vopred a súčasne sa mu vybavilo na ÚPSVR poberanie príspevku na bývanie. Zo začiatku bol  spokojný, no dňa 27.04.2017 z útulku odišiel na vlastnú žiadosť „domov“ aj keď vedel, že bude spávať na ulici. Všetko úsilie o jeho navrátenie do normálneho života vyšlo nazmar... Po návrate do nášho mesta sa spočiatku zdržiaval mimo centra. Jeho pobyt sme monitorovali. Napriek tomu sme sa snažili ho znova niekde umiestniť. Komunikovali sme s VÚC Banská Bystrica, nakoľko v minulosti sme mu dali aj žiadosť o sociálnu službu. Dňa 22.05.2017 mu prišla výzva na prijatie do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Tornali s nástupom dňa 25.05.2017. O tejto možnosti sme ho informovali. Chceli sme mu zabezpečiť doprovod do zariadenia, resp. zaplatiť mu cestu do Tornale.  Nič z toho sa neuskutočnilo, preto že aj túto možnosť odmietol s tvrdením, že on už v takomto zariadení bol, nemal tam súkromie a musel sa riadiť domovým poriadkom. Myslíme si, že práve domový poriadok je to čo pánovi J. P. nevyhovuje. Do zariadenia si totiž nemôže nosiť alkohol od ktorého je závislý. Blízku rodinu má  vo Zvolene, no dlhodobo sa s ňou nekontaktuje. Dňa 11.07.2017 sa rozhodol, že pôjde bývať ku kamarátovi do Jelšavy k pánovi  J. G.. Mesto Revúca mu zabezpečilo invalidný vozík a dopravu autobusom. V doprovode s kamarátom do mesta Jelšava aj odišiel, no nasledujúci deň už bol späť v Revúcej bez peňazí a pod vplyvom alkoholu. Od tej doby pomoc výraznejšie odmieta.

Hovorí sa: „ Kde je vôľa, tam je cesta“.  V tomto prípade je vôľa len na strane zainteresovaných inštitúcií. Cesta pána J. P. vedie na ulicu a nám ostáva len bezmocnosť pri riešení tohto prípadu...

Oddelenie služieb obyvateľstvu pri MsÚ Revúca


 
 

Prázdninový výlet gemerskou dolinouVytlačiť
 

Zážitky nosíme v srdci, v mysli, ale zachytí ich aj fotografia. Fotografia to je kreslenie svetlom a záber našťastie nepokazí ani dážď. A tak v  piatok 7. júla 2017, napriek nie veľmi dobrému počasiu, sme sa ako Turistické informačné centrum vybrali s pedagógmi Strednej odbornej školy z Košíc spoločne spoznávať krásy nášho mesta Revúca a jeho okolia.

V rámci našej novovzniknutej informačnej služby sme zabezpečili pre našich návštevníkov a ich rodinných príslušníkov kultúrno-poznávací  program na celý deň. Naše pozvanie sprevádzať výletníkov prijala aj Ing. Elena Kochjarová, pracovníčka Správy NP Muránska planina, ktorá sa venuje environmentálnej výchove. Počas výletu oboznámila návštevníkov s históriu jaskýň na Slovensku i s najznámejšími lokalitami Muránskej planiny, s jej ochranou a pestrou a druhovo bohatou flórou a faunou.

Náš výlet začal na Hrádku, kde sme sa rozhodli odhaľovať tajomstvá Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá je vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Hoci jaskyňa nie je veľká, jej krása nás všetkých očarila.

Pokračovali sme do Revúcej, kde sme navštívili evanjelický a. v. kostol, ktorý predstavuje druhú najstaršiu stavbu v meste. V kostole sme si vypočuli krátky výklad o kostole a následne sme zdolali vyhliadkovú vežu kostola, z ktorej sa nám naskytol jedinečný výhľad na celé mesto. Absolvovali sme i prehliadku stálej expozície Múzea Prvého slovenského gymnázia, ktoré sa špecializuje na históriu a činnosť Slovenského evanjelického  a. v. gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, jeho historický  prínos v rokoch 1862 – 1874 a na históriu samotného mesta Revúca.

Po výdatnom obede nás čakal ďalší intenzívny zážitok. Presunuli sme sa na Veľkú lúku, kde bol v roku 1950 založený žrebčín s chovom koní horského typu pre potreby lesného hospodárstva a armády. Veľká lúka je lokalita rozsiahlej horskej lúky v Muránskej planine, severne od obce Muráň. Je strediskom voľného, polodivokého chovu koní. Kone, pasúce sa na lúkach, patria medzi atraktivity lákajúce turistov. Zároveň kôň predstavuje dnes už zriedkavý dopravný prostriedok. Pritom jazda na koni alebo vozenie sa na voze, ktoré sme absolvovali, je vynikajúcou a veľmi atraktívnou formou relaxu a športového vyžitia i v rámci hipoturistiky. Vraví sa, že z konského chrbta je Muránska planina najkrajšia. 

Poslednou našou zástavkou  bola na Muránskej planine lokalita Biele vody, kde sa nachádza najviac sysľov na Slovensku, ktoré turisti môžu pozorovať a kŕmiť - jabĺčkami, piškótami, alebo suchým chlebom. Prikrmovanie sysľov je potrebné preto, že pol roka spia a potom sa musia dostať do dobrej kondície, aby mohli vychovať mláďatá. Tiež pomáhajú pri manipulácii vody v pôde a pasienky sú potom dlhodobo zelené. A tak si sysle pochutili, my sme sa na záver prechádzky po Gemeri spoločne odfotili  a družne rozlúčili.

Ďakujeme všetkým, ktorí počas tohto dňa spolu s nami ochotne prispeli ku krásnym zážitkom našich výletníkov z Košíc a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutia.

Text: MsÚ – TIC

Foto: V. Kasperová, E. Kochjarová

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou

Prázdninový výlet gemerskou dolinou


 
 

Učitelia v športovomVytlačiť
 

Ako sa už stalo v Revúcej peknou tradíciou, jeden z prvých júlových dní patrí stretnutiu učiteľov zo všetkých škôl, ktoré v meste  pôsobia. Ináč tomu nebolo ani teraz. Tento rok sa zábavno-súťažný deň odohrával 3. júla na pôde Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej. Učitelia z Hviezdoslavky pripravili pre svojich kolegov zábavné dopoludnie plné súťažných hier na 9 stanovištiach. Jednotlivé družstvá si mohli vyskúšať, ako sa hádže lopta do basketbalového koša so zaviazanými očami, ako sa strieľa na florbalovú bránku, ako sa hrá kolotoč na ping-pongovom stole alebo si zasúťažili na stanovišti nazvanom „Štafeta“ či zahádzali šípky do terča. Tí, ktorí nemali strach, si mali možnosť vyskúšať, ako sa chodí na chodúľoch po tráve alebo ako sa zosynchronizovať s kolegom, keď chcú prejsť  určitú vzdialenosť na spoločných lyžiach. Dotyk s módou a kopou zábavy si učitelia užili na stanovišti „Obleč sa“, kde nám vznikali skutočne extravagantné módne kreácie. Na záver si jednotlivé školy zmerali aj svoje vedomosti (alebo skôr šťastné tipy?J) v súťaži „Čo ja viem?“. A na koho sa dnes usmialo najviac šťastia? Prvenstvo si tento rok vybojovali pedagógovia zo Základnej školy I.B.Zocha, druhé miesto patrí Gymnáziu Martina Kukučína a tretie miesto obsadila ZŠ na Komenského ulici. Po skončení súťažných hier boli všetci zúčastnení pozvaní na dobrý obed do školskej jedálne.

Veríme, že utorkové dopoludnie nám všetkým prinieslo relax, dobrú zábavu a tiež príjemné stretnutia kolegov z revúckych škôl. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ale ešte predtým nás všetkých čaká krásne leto a potom opäť celý dlhý školský rok.

Učitelia v športovom

Učitelia v športovom

Učitelia v športovom

Učitelia v športovom


 
 

Revúcki atléti úspešne reprezentujú SlovenskoVytlačiť
 

V uplynulom mesiaci organizoval Slovenský atletický zväz výjazdy na medzinárodné atletické mládežnícke podujatia.

S radosťou môžeme skonštatovať, že do nominácie sa dostali vďaka svojim výkonom aj dvaja členovia Atletického oddielu ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej – Nina Natália Vavreková a Roman Krokavec, ktorí sa v konkurencii zahraničných pretekárov nestratili a skvelo reprezentovali našu atletiku.

Medzinárodných atletických pretekov v Lowiczi v Poľsku  sa zúčastnila Nina Natália Vavreková (roč. narodenia 2005)  v hode kriketovou loptičkou. V konkurencii  pretekárok zo 6 krajín -  Poľska, Maďarska, Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovenska zabojovala a získala striebornú medailu v osobnom rekorde 49 m.

Okrem tohto úspechu sa koncom júna  Nine vydarila  aj premiéra na Majstrovstvách Slovenskej republiky mladších žiačok v Trenčíne , kde získala bronzovú medailu vo vrhu guľou  s výkonom 9,21m.

V júni sa v rakúskom Schwechate  uskutočnil mládežnícky atletický míting Franz Schuster  Memorial, v ktorom súťažil náš  diaľkar Roman Krokavec (halový majster Slovenska v skoku do diaľky  - st. žiaci, 2.m v behu na 60m ) v skoku do diaľky. Vo veľkej konkurencii obsadil konečné 6. miesto s výkonom 560 cm.

Teší nás, že po 30 rokoch v našom meste znovu ožila atletika a deti môžu zmysluplne  tráviť svoj voľný čas.  Veď telesná výchova by  mala miesto v živote každého človeka.

J.V.

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko

Revúcki atléti úspešne reprezentujú Slovensko


 
 

Klenovská Rontouka 2017Vytlačiť
 

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti – KLENOVSKÁ RONTOUKA, sú jediné folklórne slávnosti na území nášho krásneho regiónu, kde sa prezentujú všetky naše, ba aj zahraničné, folklórne kolektívy a remeselníci.

Turistické informačné centrum neváhalo a v sobotu 24. júna sa po druhýkrát zúčastnilo a opäť veľmi úspešne propagovalo naše mesto Revúca.

A tak aj vďaka úžasnému folklórnemu podujatiu sa darí naďalej oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru našich predkov a potešiť tým nielen odborníkov, ale       i širokú verejnosť.

Súčasťou podujatia boli tradičné dvory s tvorivými dielňami remesiel, hudby, spevu a tanca ako i tradičný jarmok remesiel, trhy a hody.

Program bol venovaný aj regrútskym zvykom a vojnovým udalostiam, ktoré prebiehali priamo na ulici a zaujali návštevníkov.

Výstava Šúpolienok Evy Dolinajovej z Tisovca a autorská výstava obrazov a drevených plastík Evy Wilson z Revúckej Lehoty tiež obohatila slnečné dni v Klenovci.

Už teraz sa tešíme na jubilejný 40. ročník Klenovskej Rontouky 2018.

Text a foto: MsÚ - TIC

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017

Klenovská Rontouka 2017


 
 

ZO JDS Revúčka na turistickom zraze seniorovVytlačiť
 

Dňa 27. júna 2017 sme sa zúčastnili 17. Okresného turistického zrazu seniorov v Revúckej Lehote, pričom z našej organizácie sa tejto akcie zúčastnilo 18 členov. Všetko bolo pripravené na vysokej úrovni. Privítanie hostí, prechádzky po jednotlivých trasách, výborný obed a množstvo koláčov. To všetko bolo výsledkom mimoriadne svedomitej prípravy našich hostiteľov, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Zároveň sa chceme poďakovať Mestu Revúca za finančný príspevok na účastnícky poplatok, vďaka ktorému sme sa akcie mohli zúčastniť. Dňa 27.6.2017 sme sa zúčastnili OTZ v Revúckej Lehote  z našej organizácie ZO JDS v Revúčke sa zúčastnilo  tejto akcie sa zúčastnilo 18 členov. Všetko bolo pripravené na vysokej úrovni. Privítanie hostí,prechádzky po jednotlivých trasách,výborný obed a množstvo koláčov bolo výsledkom mimoriadne svedomitej prípravy na toto podujatie ,za ktoré im patrí srdečné podakovanie.                          

ZO JDS Revúčka na turistickom zraze seniorov

ZO JDS Revúčka na turistickom zraze seniorov


 
 

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v DobšinejVytlačiť
 

21.júna 2017 úspešné dievčatá bývalá kapitánka Janka Guláková, Stela Laurenčíková a Miriam Sokolová po úspešnom  športovom roku 2016 dostali tú česť aj pred Olympijským klubom regiónu Gemer.  V našom kraji už získali všetky ocenenia športovcov,  zúčastnili sa na vyhlásení v Meste Revúca aj na 51 vyhlásení naj. športovec Rimavská Sobota a Revúca  pri mimoriadne dobrých výsledkoch účasti  na MS v Írskom Dubline, European Cup  Poland,   Hungarian  worldcup,  AUSTRIAN CLASSICS v Innsbrucku získali tituly majsteriek Slovenskej a Českej republiky.
V kultúrnom dome v Dobšinej odovzdávali ceny pre športovcov hlavný organizátori predseda OKG PhDr. Juraj Králik a primátor Dobšinej Ján Slovák ocenili naše dievčatá zo šk Kickbox Leon Revúca v kategórii žiaci – žiačky do 15 rokov 1. miesto Janka Guláková., dorast do 21.rokov 2.miesto  Miriam Sokolová, 3. miesto Stela Laurenčíková.
Ďakujem sponzorom 

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

Olympijský klub GEMER vyhlásil najlepších športovcov za rok 2016 v Kultúrnom dome v Dobšinej

 


 
 

Dni mesta 2017Vytlačiť
 

Dni mesta. Príležitosť stretnúť známych, ktorých sme dlhšie nevideli, posedieť s priateľmi, zabaviť sa, čo to nakúpiť. Tie tohtoročné sa konali v dňoch 16. – 18. júna 2017 už tradične na námestí pred Kohútom a v priľahlých uliciach. Najviac návštevníkov pritiahol do ulíc koncert speváčky Kristíny ale ľudia si pochvaľovali aj vystúpenia folklórnych skupín Lykovček, Lykovec, Spod Kohúta ,Revúška a hostí z Litovla Hanackej môzeky a súboru Hanačka Litovel. Celý rok 2017 sa nesie v znamení 50. výročia družobnej spolupráce s Litovlom, preto na Dňoch mesta nechýbali ani predstavitelia družobného mesta. V úvode vystúpenia Litovelčanov ,návštevníkov privítali primátorka mesta Eva Cireňová a starosta mesta Litovel Zdeňek Potužák, pripili si povestným litovelským pivom a všetkých pozvali na ochutnávku piva a syrov. Kto ochutnal určite neoľutoval. Program sa točil nielen na tribúne ale aj v mestskom dome kultúry, kde sa vo výstavnej sieni konal Revúcky salón, v Múzeu PSG, kde si môžete pozrieť výstavu Litovel pre Revúcu Revúca pre Litovel, v kníhkupectve KnihArt, kde sa konala autogramiáda knihy Pri káve o káve a kávovinách oceneného autora Jozefa Augustína a na športových ihriskách , kde zápasili žiaci základných škôl v Kalokagatii a v tenisovom turnaji. Deti sa vyšantili na kolotočoch a nafukovacích atrakciách, dospelí si pochutili na jarmočných špecialitách a medovine. Spomedzi stánkov s občerstvením vynikal jeden umiestnený oproti mestského úradu. Určite ste si všimli a vychutnali kulinársku šou, ktorú predvádzal  kuchár so svojimi produktmi. Počasie v piatok s nami trochu pocvičilo ale v sobotu už bolo všetko ako má byť a veríme, že v návštevníkoch na tohtoročné Dni mesta  zostávajú len príjemné spomienky . Text a foto: Katarína Kvetková       

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017

Dni mesta 2017


 
 

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta Vytlačiť
 

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

V piatok 16.júna 2017 sa v mestskom dome kultúry konalo slávnostné oceňovanie osobností mesta Revúca. Slávnostný akt oceňovania je súčasťou  Dní mesta Revúca a tohto roku sa nieslo v znamení 50.výročia družby s mestom Litovel. Pozvanie prijali nielen hostia z Česka ale aj z družobných miest z Maďarska, Poľska a Chorvátska, v sále nechýbali poslanci mestského zastupiteľstva, starostovia a primátori obcí a miest okresu Revúca, zástupcovia spoločenských organizácií v Revúcej, ocenení občania, ich príbuzní a široká verejnosť. Prítomných v sále privítala primátorka mesta Eva Cireňová, ktorá  zároveň odovzdala  ocenenia mesta.

Najvyššie ocenenie Zlatý Quirín mesta Revúca Mesta Revúca si za dlhoročnú aktívnu činnosť v ZO JDS a propagáciu mesta a okresu Revúca  prevzala Mgr. Zuzana Homoliaková. Zuzana Homoliaková  je dlhoročnou aktívnou členkou JDS od jej založenia v roku 1997. Od roku 2006 zastávala funkciu predsedníčky okresnej organizácie JDS a tiež aktívne pracovala v krajských štruktúrach JDS. Zaslúžila sa o propagáciu mesta Revúca a okresu Revúca prostredníctvom Regionálnych prehliadok Speváckeho súboru SENIOR , Okresných športových hier seniorov, Stretnutiach pri pesničkách troch generácií, organizácii športových hier a turistických zrazov seniorov, reprezentáciou na celoslovenských športových hrách seniorov.Za jej záslužnú prácu so seniormi jej bolo udelené najvyššie vyznamenanie JDS I. stupňa.

Mgr. Zuzana Homoliaková

Pečať Prvého slovenského gymnázia za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v rôznych vedomostných olympiádach mesto Revúca udelilo Andrejovi Borošovi, žiakovi IX.B triedy ZŠ Hviezdoslavova, ktorý  svojimi výsledkami v predmetových olympiádach a súťažiach zviditeľňuje školu a mesto Revúca. K jeho najväčším úspechom patrí prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády. V tejto súťaži  Andrej prezentoval svoju odbornú prácu Monitorovanie netopierov v Revúckej vrchovine. Zhrnul do nej výsledky svojho 6-ročného pozorovania a aktivít zameraných na pomoc a ochranu netopierov. K týmto lietajúcim cicavcom ho priviedol jeho otec, neskôr sa Andrej stal súčasťou monitorovacieho tímu skupiny nadšencov a spolupracoval aj s chiropterológmi /odborníkmi na netopiere/ a pracovníkmi Národného parku Muránska planina. V tomto školskom roku sa s uvedenou témou pod vedením Mgr. Gabriely Petrovičovej, učiteľky biológie, pustil do náročnej prípravy na   biologickú olympiádu. Po školskom kole zvíťazil v obvodnom kole v  Tornali a úspešne nás reprezentoval na krajskom kole v Banskej Bystrici. Keďže aj tu obsadil prvé miesto, postúpil do celoslovenského kola, kde obhájil svoje prvenstvo. Andrej Boroš  je však víťazom aj iných súťaží a predmetových olympiád, je vzorným žiakom s výborným prospechom zo všetkých predmetov a s príkladným správaním.

Andrej Boroš

Mesto Revúca udelilo Pečať PSG  aj Nine Natálii Vavrekovej za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na celoslovenských súťažiach v oblasti vedy a techniky. Nina Natália Vavreková je žiačkou ZŠ J.A.Komenského a svoju školu a mesto úspešne reprezentuje na celoslovenských súťažiach v oblasti vedy a techniky. V roku 2016 sa zúčastnila celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet, ktorú organizuje Amavet- asociácia pre mládež, vedu  a techniku, kde získala v kategórii Junior Desing tretie miesto.  Ďalej sa zúčastnila celoslovenskej prehliadky súťaže Festival vedy a techniky, kde získala svojím výskumným projektom- Moje experimenty s pamäťou Cenu poroty.  Nina bola ako jediná poctená rozhovorom s ministrom školstva Petrom Plavčanom, ktorého zaujal jej výskumný projekt. Nina Natália Vavreková sa  v roku 2016 aktívne zapájala aj do výtvarných súťaží. V celoslovenskej výtvarnej súťaži  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva získala Čestné uznanie poroty  a v súťaži Vesmír očami detí jej práca postúpila do celoslovenského kola.Okrem týchto úspechov sa v roku 2017 začala venovať aj športovej činnosti v Atletickom oddieli  Iskra Revúca, ktorý prvý rok pôsobí pri ZŠ J. A. Komenského. Ako mladšia žiačka získala na krajských majstrovstvách  stredoslovenského atletického zväzu striebornú medailu vo vrhu guľou a tretie miesto v hode diskom. Ako členka atletického družstva mladších žiačok pravidelne  dosahuje  medailové umiestnenia aj v hode kriketovou loptičkou.

Nina Natália Vavreková

Ceny primátorky mesta si prevzali: RSDr. Ondrej Doboš. Aj keď  Dr. Doboš  žije v Bratislave, patrí medzi rodu verných Gemerčanov, ktorí aj keď nežijú v tomto krásnom regióne, stále sú s nim v blízkom kontakte. Zhruba pred 15 rokmi založil vlastnú webovú stránku Maj Gemer. Stránka sa ujala a postupne si našli cestu k nej nielen našinci, ale ozývali sa aj ľudia zďaleka spoza hraníc – od USA, Chile až po Japonsko. Všade tam žijú Slováci a mnohí i s kontaktmi na Gemer. Dnes je stránka na vysokej úrovni, má množstvo prispievateľov a prostredníctvom nej Dr. Doboš spája ľudí, je sprostredkovateľom na ich ceste k rodnému kraju, propaguje mesto Revúca a región Gemeru, ponúka aktuálne spravodajstvo z horného a stredného Gemera a približuje ho tak celému Slovensku.

RSDr. Ondrej Doboš

Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD. Jozef Augustín, rodák z Revúcej, je dnes uznávaným odborníkom na kávu a baristickým nadšencom. Pracoval v lekárenských zariadeniach, ČSAV, SAV, STU v Bratislave . Je autorom 4 monografií, autorom odborných kníh, získal viac ako 30 autorských osvedčení. Svoje poznatky z vedeckého výskumu publikuje u nás i v zahraničí v časopisoch, na konferenciách, seminároch. Je členom viacerých vedeckých spoločností, boli mu udelené viaceré významné ocenenia. Okrem iného je čestným členom Czech Bartenders Association, zakladajúcim členom Emeritného klubu CBA, členom Rádu rytierov destilátov na Slovensku.......“ a keď sa Dr. Augustína spýtate, ktorá káva je najlepšia, odpovie, že tá, ktorá  vám chutí.....“

Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD.

Ján Málik ,ktorý   dlhoročne aktívne pracuje s občanmi so zdravotným postihnutím. Od založenia základnej organizácie SZZP v r. 2002 pracoval vo výbore a od r. 2006 ako jej predseda. Od r. 2013 ZO ukončila činnosť  a nahradilo  ju Občianske združenie zdravotne postihnutých , kde je naďalej predsedom. Klubová činnosť je pestrá- od slávnostných zasadnutí členov, kultúrnospoločenskými posedeniami pri príležitosti sviatkov, Pochodu vďaky na Veľkej lúke, osláv medzinárodného dňa zdravotne postihnutých, usporadúvanie rôznych besied. Spolupracujú s MsÚ, ZO JDS, ZO SZPB v Revúcej a Muráni, s OZZP v Brezne, Tisovci. Ján Málik v rámci svojej činnosti pomáha občanom s ťažkým zdravotným postihnutím pri vybavovaní ich požiadaviek a riešení problémov.

Ján Málik

Anna Molnárová  je absolventkou Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej .Vzťah k spevu prejavovala už ako žiačka účinkovaním vo folklórnom súbore. Ako stredoškoláčka účinkovala v školskej kapele a zúčastňovala sa rôznych súťaží. Neskôr účinkovala s ľudovou hudbou revúckeho súboru Lykovec, v revúckej kapele Akcent, ako aj v prešovskom súbore Torysa a v zbore Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1983 bola prijatá do Vojenského umeleckého súboru . Spolupracuje s rôznymi hudobnými telesami- Orchester ľudových nástrojov Bratislava, Posádková hudba Bratislava, SĽUK, s ľudovou hudbou Štefana Molotu. Spievala aj na mnohých miestach v zahraničí-Poľsku, Maďarsku, Nemecku,bývalom Sovietskom zväze, Rakúsku, Portugalsku, Belgicku a inde.

Anna Molnárová

Maroš Sopko Zima. Lásku k hudbe prejavoval už v mladom veku. Je absolventom Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Od r. 2007 aktívne pôsobil v Lykovčeku. Od r. 2010 vo FS Karpaty, hral pre FS Haviar, DFS Lúčka, FS Ruthenia . Hral aj na mnohých miestach v zahraničí: Čína ,Česká republika, Grécko, Chile, Taliansko, Južná Kórea, Nemecko, Dánsko, Azorské ostrovy Francúzsko, Poľsko, Fínsko, Chorvátsko. Svojou hrou sa zaslúžil o uchovávanie a šírenie tradícií gemerského folklóru.

Maroš Sopko Zima

MUDr. Karol Urbanec. Prvýkrát stál na pódiu nášho domu kultúry pred 55. rokmi ako  14-ročný basgitarista big beatovej skupiny. Odvtedy s krátkymi prestávkami účinkuje v našom meste v rôznych kultúrnych telesách doteraz.  Počas vysokoškolského štúdia  bol v roku 1969 na krajských prehrávkach v Košiciach v súťaži jednotlivcov vyhlásený za najlepšieho gitaristu Východoslovenského kraja. Po návrate z vysokoškolského štúdia  sa pevne začlenil ako sólový gitarista do hudobnej skupiny RYTMUS 60,  Zároveň hral na klávesoch a viedol dievčenskú spevácku skupinu pri Zbore pre občianske záležitosti v našom meste a aktívne sa podieľal ako hudobník a herec aj na práci  divadelného súboru Matičiar pri Mestskom kultúrnom stredisku. Venoval sa aj hre na cimbal a neskôr aj na kontrabas. V roku 1992 sa ako cimbalista zúčastnil aj s ostatnými hudobníkmi nášho regiónu na nahrávke CD ktoré vyšlo v edícii pod názvom Gemer Malohont. V roku  1994  reprezentoval Slovensko  spolu s terajšími členmi ľudovej hudby Lykovec na Celosvetovom folklórnom festivale vo Francúzskom Isoire, kde sa stali víťazmi tohto festivalu a po 2 rokoch v roku 1996 svoj úspech opäť obhájili.  V roku 1995 sa podieľal na nahrávke CD pod   záštitou Petra Dvorského s názvom Spievajúce Slovensko. Aj v súčasnej dobe popri náročnom povolaní lekára - kardiológa účinkuje v ľudovej hudbe Lykovec a tak pomáha udržiavať a rozširovať krásnu harmóniu  piesni z nášho regiónu a dostávať ich do povedomia širokej verejnosti.

MUDr. Karol Urbanec

Príjemným prekvapením  večera bolo spoločné hudobné vystúpenie doktora Urbanca, Maroša Sopku Zima a Anny Molnárovej. Po slávnostnom  akte udeľovania ocenení odovzdala primátorka mesta Ďakovné listy zástupcom z družobných miest a bývalým primátorom Revúcej Štefanovi Dušanovi Ivanovi a Jaroslavovi Gočaltovskému , ktorí stáli pri zrode vzájomnej spolupráce miest. Päťdesiat rokov  histórie vzťahov Revúcej s Litovlom a budúcnosť ďalšej spolupráce potvrdili  súčasní predstavitelia miest Eva Cireňová a Zdeňek Potužák  podpisom zmluvy. Večer v sále ukončil koncert husľového tria Xplosion. Katarína Kvetková, spracované podľa návrhov na ocenenia, foto: R.Haľák  

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta

Mesto Revúca udelilo najvyššie ocenenia mesta


 
 

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-SVytlačiť
 

V sobotu 17. júna sa športovci AK Iskra pri ZŠ J.A.Komenského stali súčasťou 52. ročníka mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft v špičkovom športovom areáli x-bionic® sphere v Šamoríne. Celoslovenského finále sa zúčastnilo spolu 192 detí z 24 atletických škôlok z celého Slovenska, ktoré si účasť vybojovali v krajských postupových kolách. S nesmiernou radosťou Vám všetkým oznamujeme, že náš atletický klub sa umiestnil na skvelom treťom mieste s minimálnou stratou bodov na celkových víťazov súťaže. Družstvo v zložení Lucka Ďurišková, Nelka Chlebušová, Tamarka Molentová, Ninka Vavreková, Miroslav Ferenc, Martin Siman, Milan Smolko a Jakub Šturmankin podalo úžasný výkon a dokázalo, že v Revúcej máme atletické talenty. Súťažilo sa v šiestich disciplínach a našim športovcom sa podarilo dve disciplíny - hod vortexom na vzdialenosť( malý oštep) a hod medicinbalom vzad cez hlavu vyhrať. Presadili sme sa aj v ďalších disciplínach - beh cez prekážky, prekážková dráha, trojskok z miesta znožmo a štafetový beh. Úžasné nasadenie našich športovcov a skvelá atmosféra nám priniesli po sčítaní bodov celkové tretie miesto. Počas podujatia mali deti možnosť stretnúť aj mnoho úspešných športovcov. Povzbudiť ich prišli napríklad Ján Volko a Jana Velďáková, z iných športov rýchlostná kanoistka Martina Kohlová, športová strelkyňa Danka Barteková, tenistka Kristína Kučová, plážová volejbalistka Dominika Nestarcová, hokejista Marek Viedenský či niekdajšia vynikajúca plavkyňa Martina Moravcová. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na projekte Detská atletika, trénerom a pedagógom za prípravu detí, vedeniu školy za vytvorené podmienky. Ďakujeme za krásne zážitky počas pretekov. Bola to pre všetkých obrovská skúsenosť. Ď A K U J E M E

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S

Náš sen sa stal skutočnosťou - Revúca v TOP 3 na Detskej P-T-S


 
 

Happy Dance a Dni mesta RevúcaVytlačiť
 

Už každoročne sme neoddeliteľnou súčasťou vystúpení na Dňoch mesta Revúca. Aj tento rok 16.06.2017 sme sa postarali o zážitok z tanečného vystúpenia. Napriek upršanému dňu neodradilo deti vystupovať. S plným elánom a nasadením sa tešili na ich veľké vystúpenie. Pod vedením trénerov Júliusa Schvarcza a Dalmy Bekeovej sa menšie deti  predstavili v štýle disko, ale aj v latinsko-ameriských tancoch Cha-cha, Jive. Staršie páry predvádzali  ladné a dynamické pohyby v štýle latino, čo publikum ocenilo veľkým potleskom. Na záver vystúpili dievčatá so svojím disko tancom a úžasnou choreografiou. Cieľom tanečného štúdia je rozvíjať činnosť v oblasti disko tancov, štandardných a latinskoamerických tancov formou tréningov, zimných a letných sústredení, vystúpení, ale aj súťaží.

Veľké ďakujem patrí mestu Revúca, ktoré nám poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie krásneho oblečenia pre menšie dievčatá i chlapcov.

Bc. I. Sviežená

Happy Dance a Dni mesta Revúca

Happy Dance a Dni mesta Revúca

Happy Dance a Dni mesta Revúca

Happy Dance a Dni mesta Revúca


 
 

Obnova miestnej komunikácie na Ul.SNPVytlačiť
 

Mesto Revúca ukončilo v apríl 2017  realizáciu  stavby   „Obnova povrchu miestnej   komunikácie   na   Ul. SNP v  Revúcej“, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice. Stavba bola zrealizovaná v rámci protipovodňových opatrení a to z dôvodu nefunkčnosti kanalizačných vpustí  na  miestnej komunikácii, čím dochádzalo k značnému zaplavovaniu priľahlého  územia.  Povrch   komunikácie   bol  v nevyhovujúcom   technickom   stave,  čo spôsobovalo zlú prejazdnosť daného úseku.  Predmetom   danej stavby v celkovej hodnote 27 tis. eur  bolo odstránenie pôvodného podkladu,realizácia   spojovacieho   asfaltového  postreku,  uloženie asfaltového  betónu a  zriadenie  nových kanalizačných  dažďových  vpustí   Obnovou miestnej komunikácie  sa výrazne  zlepší  celková    dopravná  situácia    vo vnútrobloku  Ul. SNP    a  pohyb motorových vozidiel  po  zmodernizovanej  komunikácii.   

Obnova miestnej komunikácie na Ul.SNP


 
 

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....Vytlačiť
 

Dňa 10.6.2017 sa mesto Revúca zapojilo do tradičnej súťaže vo varení guliek počas Dní mesta Jelšava. Družstvo súťažilo v zložení  predsedníčka ZO JDS v Revúcej pani Oľga Kuchtová st., členovia ZO JDS pani  Oľga Kuchtová ml. a pán Stanislav Sutoris s pomocnou kuchárskou  silou primátorkou Evou Cireňovou. Varili sa revúcke guľky podľa starého receptu pani Magdalény Hruškovej A že boli dobré zistila aj odborná porota. V súťaži 10 družstiev sme získali  pekné 3. miesto od odbornej poroty a 3.miesto vo verejnom hlasovaní. Ďakujeme členom ZO JDS v Revúcej že súťažili za naše  mesto, neľutovali svoj voľný čas a boľavé nôžky. Ale vyplatilo sa. 

Foto: MsÚ Jelšava (foto č. 1, 2, 3, 5, 6)

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....

Revúcke guľky ochutnali v Jelšave...a chutili....


 
 

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre RevúčanovVytlačiť
 

V dňoch 10.-11.6.2017 za krásneho slnečného počasia sa v Prešove - Sigorde uskutočnilo II. kolo Slovenského pohára žiakov v letnom biatlone. Klub biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca reprezentovalo 10 pretekárov. V sobotu sa bežali rýchlostné preteky, v ktorých sa najviac darilo Alexandre Štempelovej. S čistou streľbou obsadila 1. miesto. Medailové priečky obsadili aj Adrián Ottinger (2.), Markus Sklenárik (3.), tesne pod nimi sa umiestnili Ema Kapustová (4.), Samuel Michal Siman (4.), Tamara Molentová (5.), Veronika Šteczová (5.). Lenka Repáková skončila na 7. mieste a v najpočetnejšej kategórii 12-13-ročných žiakov obsadili Róbert Biž 10. a Tomáš Kuchta 20. miesto. V nedeľu sa bežali preteky s hromadným štartom, v ktorých klub získal opäť tri medailové pozície. Ema Kapustová vyhrala kategóriu 14-15-ročných žiačok, Markus Sklenárik obsadil 2. miesto, Alexandra Štempelová 3. miesto. Ďalšie umiestnenia: Tamara Molentová (4.), Adrián Ottinger (4.), Veronika Šteczová (5.), Samuel Michal Siman (7.), Róbert Biž (8.), Tomáš Kuchta (12.) Kompletné výsledky si môžete pozrieť na stránke Slovenského zväzu biatlonu v sekcii Výsledky.

Pretekárov čaká 12-týždňová pauza v pretekaní, najbližšie preteky sa budú konať v prvý septembrový víkend v Predajnej. Počas tejto pretekárskej pauzy sa pretekári budú v pravidelnom tréningovom procese pripravovať na jesenné preteky. Ich súčasťou budú aj Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone, ktoré sa tohto roku budú konať na domácej pôde, a to počas víkendu 23.9. - 24.9.2017. Už teraz vás na ne srdečne pozývame.

 

Mgr. Andrea Tokárová

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov

II. kolo Viessman pohára v letnom biatlone – 6 medailí pre Revúčanov


 
 

Dúhový kolotoč oceňoval ...Vytlačiť
 

Dúhový kolotoč je celoslovenská súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského

veku, ktorá vyzdvihuje umelecké cítenie a nadanie detí v MŠ, podporuje výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu deťaťa.

Každoročne ju vyhlasuje Metodicko – pedagogické centrum pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica. Všetky ročníky súťaže sú tematické. Témou tohto, 11.ročníka bol – SVET  OKOLO  NÁS. Do súťaže sa zapojili i deti z našej MŠ Sládkovičovej.

Umelecké diela malých výtvarníkov hodnotila odborná komisia. Spomedzi tisícky prihlásených prác sa šťastie usmialo i na nás a v kategórii : 1. Deti materských škôl bola ocenená práca našej prípravkárky zo slniečkovej triedy Sofie Kúdelovej pod názvom „Vtáčiky“. Samostatnou kategóriou sú už tradične špeciálne ceny. Tentokrát v kategórii : Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica bola ocenená práca ďalšej našej prípravkárky zo slniečkovej triedy Emmy Ďurčovej - „Koník“.

 

                       Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov.

Dúhový kolotoč oceňoval ...

Dúhový kolotoč oceňoval ...

Dúhový kolotoč oceňoval ...


 
 

Ródeo v Galante Vytlačiť
 

Dňa 10. a 11.6. sa mladá jazdkyňa Timea Jasenková so svojim koňom Power Of Dream zúčastnila westernových pretekov pod asociáciou SAWRR (Slovenská asociácia western ródea a ridingu). Preteky sa konali na Ranči na striebornom jazere v Galante. Súťažilo sa v rýchlostných a dobytkárskych disciplínach. Timea súťažila opäť v rýchlostných disciplínach kde sa umiestnila na 1. mieste v rýchlostnej disciplíne Pole Bending. Pole Bending alebo tzv. „slalom je disciplína, v ktorej jazdec so svojim koňom musí prejsť pomedzi šesť tyčiek v čo najrýchlejšom čase. Timea spolu so svojim koňom majú pred sebou ešte celú sezónu a dúfame, že sa jej bude dariť minimálne tak ako doteraz.

Timea sa zúčastnila pretekov aj vďaka finančnému príspevku od Mesta Revúca.

Text a foto: Ladislav Jasenka

Ródeo v Galante

Ródeo v Galante


 
 

Aj trinástka môže priniesť šťastie...Vytlačiť
 

V dňoch 6.- 7. 6.  sa vo Zvolene uskutočnil  31. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike - Štúrov Zvolen. Súťažilo sa v troch kategóriách  a naše mesto a Základná škola J. A. Komenského mala zastúpenie v prvej kategórii, prostredníctvom Helenky Slivenskej.

Prvý deň pobytu vo Zvolene sme sa zúčastnili tvorivej dielne, na ktorej sme sa od skúsenej lektorky dozvedeli veľmi cenné informácie o reprodukcii textu, výbere jazykových prostriedkov, mimojazykových prejavoch... Večer nám spríjemnilo divadelné predstavenie. Súťažili sme za slnečného počasia s vôňou  rozkvitnutých líp. Keď si Helenka vylosovala číslo 13, len sme si povedali, že aj trinástka môže byť šťastné číslo. A veru aj bola. Každému účastníkovi odborná porota povedala klady a zápory jeho rečníckeho prejavu. Veľmi nás potešilo, že sme na adresu Helenkinho vystúpenia počuli slová chvály. Pri vyhlasovaní výsledkov bola naša radosť obrovská, veď umiestniť sa na 3. mieste zo 16 účastníkov z celého Slovenska  je fantastický úspech. Odchádzali sme domov s tvárami žiariacimi šťastím, pretože rečnícke umenie je obrovský dar, ktorý nám umožňuje správne komunikovať.

                                                                                                 Mgr. Viera Suchá, Helena Slivenská

Aj trinástka môže priniesť šťastie...

Aj trinástka môže priniesť šťastie...


 
 

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMIVytlačiť
 

Veľkým potešením Tikáčika bolo prísť a zoznámiť sa s deťmi z 1. A. triedy v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej vo štvrtok 8. júna 2017.

Vyučovacia hodina s deťmi bola krátka, zato plná smiechu, rozprávok a príbehov Tikáčika. Porozprával im o našom meste, o vrchu Kohút a o rozprávkaroch zabudnutých rozprávok z revúckej doliny.

Tikáčik deti pozval na spoločnú vandrovku a hľadanie pokladov v našom mestečku po veľkých prázdninách.

A tak zabudnuté rozprávky opäť ožijú...

Text a foto: MsÚ - TIC

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI

TIKÁČIK MEDZI PRVÁČIKMI


 
 

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencieVytlačiť
 

 V sobotu 3.júna 2017 sa v Revúčke konalo podujatie pri príležitosti  590.vyročia od prvej písomnej zmienky o Revúčke. Revúčka svojou históriou siaha až do roku 1427, keď sa prvý krát spomína pod názvom Kysrewce. 1551 Mala Rebutza, 1558 Revcze, 1973 Malá Revuczka, 1786 Malá Revúcza, 1808 Rewuczka, 1920 Revúčka. Názov Revúčka bol pravdepodobne  odvodený od potoka Zdychava, ktorý preteká cez Revúčku a jeho zvuk toku pripomínal rev, revúci preto pravdepodobne  vznikol názov Revúčka. Z archívnych prameňov je ale známy fakt, že obec vznikla na tomto území v druhej polovici 14. storočia. Vlastníkom boli veľmoži Ratoldovci. Neskôr toto územie patrilo pod jelšavské a muránske panstvo. V 15 a 16 storočí tu boli prevádzkované železorudné bane a hámor, ťažila sa tu železná ruda. Chotár  Revúčky má rozlohu 1382 ha a výškovú členitosť od 370 do 1409 m.n.m.. Tú najvyššiu časť dosahuje  vrch Kohút, ktorý sa vyníma nad Revúčkou. Revúčka má kostol zasvätený nanebovzatiu Panny Márie,  ktorý bol postavený v roku 1936. K dnešnému dňu má Revúčka 548 obyvateľov.Za 590-ročnej existencie prešla Revúčka rôznymi zmenami,  1.1. 1976  prestala fungovať ako samostatná obec a sa stala miestnou časťou Revúcej. Dnes  sa pomaly rozvíja a za tým všetkým stojí obetavosť ľudí ktorí ju chcú zveľaďovať, venujú sa rôznym aktivitám , ktorými vytvárajú podmienky pri ktorých  sa prelínajú tradície, folklór, ľudové umenie a šport.  Revúčka sa zviditeľnila aj vďaka nášmu DHZ,ktorý sa aktívne zúčastňuje rôznych súťaží po celom Slovensku, ďalej nás reprezentuje  futbalové mužstvo Bastav Revúčka.  Skvelí ľudia z Revúčky založili FS Revúška ktorá svojimi vystúpeniami sprevádza každú kultúrnu akciu v Revúčke. Najmladší klub  patrí najstarším občanom, ktorí sa spojili a založili si materskú bunku  JDS v Revúčke. OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality prispieva svojou činnosťou ku kultúrnemu životu v Revúčke.Slávnostný deň, venovaný tomuto výročiu sa začal ráno slávnostnou omšou, neskôr pokračoval oslavami Dňa detí a v popoludňajších hodinách privítala poslankyňa za miestnu časť Revúčka Jannette Hrbálová návštevníkov pred kultúrnym domom v Revúčke. Prítomní  vzdali úctu najstarším občanom miestnej časti Revúčka , pani Márii Kilíkovej a pánovi Štefanovi Hanzelovi, ktorým k 93.výročiu narodenia zablahoželala a pevné zdravie popriala aj primátorka mesta Eva Cireňová.No a aká by to bola slávnosť v Revúčke bez folklóru. Na pódiu sa vystriedali folklórne súbory Dubina, Haviar , Revúška, Muránska Lehota, ľudová hudba Ondreja Hlaváča, Tomáš Vaculčiak a Dušan Céber. Okrem hudobnej, speváckej a tanečnej produkcie sa folkloristi  v duchu tradícií postarali aj o stavanie mája. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Podpoľanec s pásmom Krása pod Poľanou zrodená. Pekné počasie, spomínaný bohatý program, sprievodné akcie a v neposlednej miere aj pečené buchty, guľáš a zabíjačkové špeciality prispeli k spokojnosti všetkých, ktorí oslavy v Revúčke navštívili.Katarína Kvetková, zdroj:J.Hrbálová, foto:J.Pullman

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania akcie, primátorke mesta Eve Cireňovej za záujem  pomoc a podporu, za finančnú podporu Mestu Revúca, MsKS Revúca, SMZ Jelšava, Tescu Revúca, Poľovníckemu združeniu  Kohút, ML Revúca, Ing. Laššanovi poslancovi BBSK, Pekáreň Revúca, Jane Hanuštiakovej Balatón, Milanovi Bobkovi, Viliamovi Derďákovi, za sprievodné slovo Aničke Bombovej.

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie

Revúčka si pripomenula 590 rokov od prvej písomnej zmienky svojej existencie


 
 

Tešíme sa na finále Detskej P-T-SVytlačiť
 

V sobotu 17.6.2017 to vypukne. Konkrétne v X-Bionic Sphere v Šamoríne, kde sa  uskutoční finále pretekov Detská PTS/Children love athletics. Podujatie realizuje Slovenský atletický zväz v spolupráci s charitatívnou líniou Children love sports, ktorá sa zameriava na podporu športu u detí. Stretne sa tu 24 atletických škôlok, ktoré sú zapojené do projektu Slovenského atletického zväzu Detská atletika a ktorí si vybojovali postup z jednotlivých krajských kôl, ktoré sa konali v mesiacoch apríl až jún. A družstvo ZŠ J. A. Komenského bude pri tom.

V každom kraji boli realizované tri postupové kolá, z ktorých víťaz postúpil do finále, t.j. 3 atletické škôlky z každého kraja.
Každé družstvo sa skladá z 8-mich členov, 4 dievčatá, 4 chlapci, ročník narodenia 2005-2008.

Deti súťažia v šiestich disciplínach, konkrétne 3-skok znožmo, beh cez prekážky, štafetový beh, hod medicinbalom vzad cez hlavu, hod vortexom na vzdialenosť a prekážková dráha Opica.


Deti prichádzajú do miesta konania pretekov už v piatok, 16.6.2017, kedy je pre nich pripravený i bohatý program, na druhý deň, 17.6., už súťažia o víťazstvo v Detskej PTS/Children love athletics v doobednom programe. Poobede budú už silno držať palce svojím favoritom, po hlavnom programe ich bude po náročnom dni čakať cesta späť domov.

 

Banskobystrický kraj zastupujú :

MAC REDOX Lučenec
AK Iskra pri ZŠ J.A.Komenského Revúca
Atletika pre deti UMB Banská Bystrica

Držme palce našim mladým športovcom zo Základnej školy J. A. Komenského !!!

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

Tešíme sa na finále Detskej P-T-S

 


 
 

Športové hry ZO JDS RevúčkaVytlačiť
 

Dňa 7. júna 2017 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej usporiadala Okresné športové hry seniorov, na ktorých sa zúčastnili aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Revúčka, ktorí získali cenné medaily.

Pani Anna Hrbálová získala 1 zlatú a 2 strieborné medaily. Pán Stanislav Poliak získal 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Pán Pavol Uhliar získal 2 bronzové medaily a za najlepšiu športovkyňu okresný športových hier bola vyhlásená pani Anna Hrbálová.

ZO JDS Revúčka ďakuje svojim športovcom za úspešnú reprezentáciu a Mestu Revúca za finančný príspevok na účastnícky poplatok, vďaka ktorému sa akcie mohli zúčastniť.

 

Hanuštiaková Mária - predsedníčka ZO JDS Revúčka

Športové hry ZO JDS Revúčka

Športové hry ZO JDS Revúčka


 
 

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČVytlačiť
 

MAJSTROVSTVÁ SR 2017 KICKBOX Banská Bystrica. Jediný titul pre Revúcu získala Alžbetka Teličáková.

3.júna 2017 v  športovej  hale Dukly  na Štiavničkách, v Banskej Bystrici sa konali majstrovstvá SR v kickboxe.Za účasti 308 štartujúcich z 26 klubov Slovenska, sa v sobotu Slovenskou hymnou odštartovali boje o tituly majstrov SR v disciplínach  pointfighting,(PF), lightcontact (LC), kicklight (KL) v ringu fullcontact , lowkick a K 1 Rules kadetov, juniorov a seniorov.
Jediný titul pre Revúcu získala len 9 ročná Alžbetka Teličáková ktorá trénuje 5 rokov bojovala už vo viacerých krajinách EU ale titul  Majsterky je prvý. V ringu sa predstavila Darina Antalová v jednom z najtvrdších štýlov kickboxu v disciplíne K1. Revúca skončila celkom na 12 mieste škoda že sa 6 pretekárov ospravedlnilo z rôznych dôvodov.

Majsterka SR 2017 kickbox Alžbeta TELIČÁKOVÁ PF -28 kg ml.kadet, LC -28 kg vicemajster SR, KL 3.miesto 

Vicemajsterka SR 2017 kickbox   Natália Tószegiová, PF -28 kg ml.kadet , KL 3.miesto, LC 3.miesto

Daniel BARNA 3. miesto +63 kg st. kadet KL, PF – 3.miesto

Ľuboslav BODOR ml. PF-Open muži 3.-miesto

Darina ANTALOVÁ, K1 JUNIOR Ženy – 48 kg 3. miesto, KL senior ženy -50 kg 3. miesto

celkom: 11, 26b.  (1-zlato,2-striebro,8-bronz, ) 

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ

KICKBOX LEON REVÚCA a CVČ


 
 

Okolí Litovle stojí za návštěvuVytlačiť
 

Litovel a okolí je ideálním místem na několikadenní výlet. Na jednom místě můžete navštívit romantický hrad známý z mnoha pohádek, zachovaný lužní les, jeskyně s nádhernou výzdobou i památník věnovaný událostem v minulém století.

Litovelsko je spjato s lužním lesem, který je přítomností původních rostlinných a živočišných druhů evropským unikátem. Nejvzácnější části patří do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Ta byla vyhlášena v 90. letech minulého století zásluhou biologa, ekologa a světoznámého dobrodruha Otakara Štěrby. Jejím cílem je ochránit jedinečné území utvářené řekou Moravou s jejími slepými a mrtvými rameny i periodickými tůněmi. Litovelské Pomoraví se rozkládá ležícím kolem vodního toku mezi Litovlí a Olomoucí a vedou jím pěší a cyklistické trasy včetně naučných stezek.

O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela se vrací, Princezna Fantaghiro. Všechny tyto pohádky se natáčely na hradě Bouzově. První zmínky o něm pocházejí ze 14. století, slavná historie se ale začala psát až s jeho koupí Řádem německých rytířů. Jeden z jeho velmistrů, Evžen Habsburský, jej nechal na přelomu 19. a 20. století přebudovat do současné podoby. Hrad sloužil jako muzeum řádu, s čímž souviselo soustředění velkého množství cenných exponátů. V současné době patří státu a je jednou z nejnavštěvovanějších českých památek. V podhradí v poslední době vyrostl zábavní park a zlepšuje se také nabídka služeb pro turisty.

Na Litovelsku jsou zpřístupněny dva rozsáhlé jeskynní systémy.

Javoříčské jeskyně tvoří komplikovaný komplex chodeb v ostrůvku devonských vápenců kopce Špraněk. Mají tři patra, přičemž k nejvyššímu patří nádherná krápníková výzdoba. Tou vynikají především prostory pojmenované Suťový dóm a Dóm Gigantů. Nedaleko od Javoříčských jeskyní leží Mladečské jeskyně ve vápencovém vrchu Třesín, které jsou rovněž částečně zdobeny krápníky. Zatímco Javoříčské jeskyně byly objeveny až v minulém století, Mladečské jeskyně sloužily lidem odpradávna.

Průzkumníci v nich našli velké množství kostí lidí starší doby kamenné, jejich ohniště a dobové nástroje. Někdejší obyvatele jeskyní považujeme za nejstarší známé lidi moderního typu v Evropě, nutno však dodat, že podle nálezů se dopouštěli kanibalismu. Část nalezených kostí patřila také mamutovi, jeskynnímu lvovi, jeskynnímu medvědovi a dalším vyhynulým zvířatům.

K historii Litovelska patří také události z 20. století. Do života obce Javoříčko tehdy tragicky zasáhla tragédie z konce 2. světové války. Skupina esesmanů jako odvetu za řádění partyzánů v regionu obec obklíčila, vypálila a mužské obyvatele povraždila. Celkem zahynulo 38 obyvatel. Nejmladšímu bylo 15 let, nejstarší měl 76 let. Tehdejší tragédii připomíná moderní expozice v budově někdejší školy, která jako jedna z mála řádění nacistů přečkala. Zdejší památník, který vyrostl na místě hromadného hrobu obětí, je dnes národní kulturní památkou. V minulých letech se podařilo obnovit také část základů původních stavení. Tyto takzvané "hrobodomy" ukazují, kde původní obec stála.

Ivo Heger

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

 Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně

 Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně

 Škola v Javoříčku, která niní slouží jako expozice

Škola v Javoříčku, která niní slouží jako expozice

Interiér bývalé školy v Javoříčku s expozicí

Interiér bývalé školy v Javoříčku s expozicí


 
 

Medzinárodný deň detíVytlačiť
 

Tak  ako všetky deti sveta, aj  škôlkari z Materskej školy na Clementisovej ulici oslávili 1. júna Medzinárodný deň detí. Pani učiteľky pripravili oslavu tak ako sa patrí. Deti prežili dopoludnie plné súťaží, hier a zábavy. Ukázali svoju rýchlosť, obratnosť, šikovnosť, rovnováhu aj sústredenie.  Každý , kto splnil všetky úlohy dostal na konci sladkú odmenu. Aj slniečko sa nedalo zahanbiť a po celý deň sa usmievalo na spokojné a šťastné deti....

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí


 
 

Svet okolo nás...Vytlačiť
 

je názov medzinárodnej výtvarnej súťaže detí materských škôl. Tento rok oslávila jubilejný 20.ročník. Do tohto ročníka bolo zaslaných 1671 prác, zapojilo sa 255 MŠ. Deti z našej MŠ Sládkovičovej boli tiež aktívne a do tejto súťaže prispeli svojimi výtvarnými prácami pod vedením p. učiteľky Gabriely Kubaskovej. Porotcovia rozhodovali a dňa 16.mája 2017 sa šťastie usmialo na našu šikovnú a talentovanú prípravkárku zo slniečkovej triedy - Vikinku Štepánekovú, ktorá sa so svojou prácou „Kamarátky mačičky“ umiestnila na 27.mieste spomedzi 50 ocenených prác.

Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov.

Svet okolo nás...

Svet okolo nás...


 
 

Nezabudli sme na detiVytlačiť
 

Minulý týždeň sa v materských školách, základných školách a v domácnostiach niesol v znamení Dňa detí. Aj keď s prítomnosťou detí, či doma , či v školských a záujmových zariadeniach sme konfrontovaní dennodenne , predsa sa v tento deň snažíme pre nich pripraviť prekvapenie a potešiť darčekom. Na deti ani tento rok nezabudli Smer-sociálna demokracia a Mesto Revúca, ktorí už roky organizujú podujatie pre deti a rodičov na ihrisku Základnej školy Hviezdoslavova. V nedeľu 4.júna predpoludní zaplnili areál ihriska detskými atrakciami, stánkami s občerstvením a drobnými suvenírmi. Malých a veľkých návštevníkov na podujatí privítali zástupcovia organizátorov, primátorka mesta Eva Cireňová a starosta Mokrej Lúky Július Laššan. Všetkým popriali príjemne strávený deň so svojimi detičkami medzi kolotočmi, ďalšími detskými lákadlami, cukrovou vatou, kofolou a zmrzlinou. Text a foto: Katarína Kvetková     

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti

Nezabudli sme na deti


 
 

Zapojili sme sa do Challenge day 2017Vytlačiť
 

Asociácia športu pre všetkých SR každoročne vyhlasuje súťaž v ľubovoľných pohybových aktivitách v rámci programu TAFISA TRIPLE AC - aktívne mestá, aktívne komunity, aktívni občania.

Mesto Revúca sa ako po minulé roky znovu zapojilo do národnej súťaže Challenge day 2017, ktorá sa uskutočnila v stredu 31.5.2017. Podujatie bolo spropagované formou mestských novín Revúcke listy, mestského rozhlasu, internetovej stránky mesta ako aj e-mailami. Do akejkoľvek fyzickej aktivity bez prerušenia po dobu 15 minút sa aktívne zapojilo 1824 ľudí, z toho 1459 detí a 365 dospelých.

„15 minút pre seba a svoje mesto“ za naše mesto Revúca súťažili materské a základné školy, gymnázium, stredná odborná škola, centrum voľného času detí, mestský úrad, dôchodcovia z CILKY, športové kluby v meste ako aj jednotlivci z mesta. 

Deti, žiaci a študenti sa pod vedením svojich pedagógov zapojili do najrôznejších pohybových aktivít v triedach a na školských dvoroch ako je fartlekový vytrvalostný beh v teréne, cvičenia v posilňovni, medzitriedny turnaj vo florbale a stolnom tenise, hod loptou do diaľky, skok do diaľky, hod na terč, beh - slalom, chôdza po lane, člnkový beh, beh cez prekážky, preteky s fúrikmi, penovými tehličkami, kolobežkovanie, posilňovacie cvičenia na fit loptách, beh a zdolávanie prekážkovej dráhy, lezenie a chodenie po chodúľoch, spoločný beh (rýchla chôdza) 300 m, futbal, volejbal, pohybové hry, tenis, vybíjaná, aerobik, atletika, hod vortexom, strečingové cvičenia, chôdza v teréne, tancovanie na školskom dvore, súťaže na detských odrážadlách,...

Zamestnanci mestského úradu podporili svoje mesto a aktívne sa zapojili cvičením aerobiku. Svoju podporu aktívnemu životnému štýlu vyjadrili aj klienti a zamestnanci zariadenia ZOS CILKA, ktorí sa zapojili cvičeniami a pohybovými aktivitami a v priestore záhrady hrali ruské kolky.

Aktivitou sa zapojili aj športové kluby, ktoré trénovali v kulturistike, armwrestlingu, nohejbale, kickboxe, karate, v športovom klube aerobiku Diana, ale aj v biatlone, kde tréneri spestrili tréning malou súťažou o propagačné tričko Challenge Day 2017 a dostal ho najlepší strelec tréningu. Jednotlivci z mesta sa tiež zúčastnili najrôznejších aktivít na bicykli, chôdzou, behom, plávaním, aerobikom,... a tak sme všetci spoločne minimálne 15 minút urobili niečo pre seba a svoje mesto.  Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu, MsÚ

Viacej foto vo fotogalérií

 

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017

Zapojili sme sa do Challenge day 2017


 
 

Úspešný štart letnej biatlonovej sezónyVytlačiť
 

Žiaci Klubu biatlonu Magnezit ŠŠSM Revúca sa počas posledného májového víkendu zúčastnili I. kola Viessmann pohára v letnom biatlone, ktoré sa prvýkrát konalo v peknom prostredí parku Hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach. Aj napriek nie 100%-nej účasti pretekárov (doliečovanie) zaznamenali úspešný víkend, keď spolu zo 16 víkendových štartov  priniesli 2 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily.

Najviac sa darilo Eme Kapustovej, ktorá v rýchlostnom aj vytrvalostnom preteku zvíťazila, striebro a bronz si počas víkendu medzi sebou „vymenili“ najmladší žiaci Markus Sklenárik a Adrián Ottinger a k týmto šiestim medailám pridala bronz z rýchlostného preteku aj Veronika Šteczová.

Tamarka Molentová, ktorej sa strelecky príliš nedarilo, ukázala, že konkurentky s ňou musia počítať, pretože jej bežecký čas vo vytrvalostnom preteku nenašiel konkurenciu a v oboch pretekoch obsadila veľmi pekné 6. miesta. Tomášovi Kuchtovi sa podarilo prvýkrát v letnom preteku streliť nulu, umiestnenie na 12., resp. 13. mieste v silnej konkurenčnej skupine ho určite bude motivovať k zlepšeniu v ďalších kolách. Lenka Repáková zaznamenala prvý letný ostrý štart v konečným 7. miestom v rýchlostnom preteku, vo vytrvalostnom sa jej až tak nedarilo, keď skončila 10. Veronika Šteczová sa v nedeľu umiestnila tiež na peknom 5. mieste. Alexandra Štempelová si v sobotu odniesla vynikajúce 4. miesto, v nedeľu ju problémy na strelnici odsunuli na 9. priečku.

Ďalšie kolo čaká Revúčanov o dva týždne v Prešove, kde budú súťažiť v rýchlostnom preteku a v preteku s hromadným štartom.

 

Mgr. Andrea Tokárová

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny

Úspešný štart letnej biatlonovej sezóny


 
 

Tále Bystrá - týždeň v prírodeVytlačiť
 

obklopený okúzľujúcimi vrchmi Nízkych Tatier. Slnečné počasie, veselí animátori s p.učiteľkami a tetou Luckou, ale hlavne kopec zábavy sa postarali o to , aby škôlkari

z MŠ Sládkovičova dokázali sebe i ostatným, že zvládnu týždeň bez svojich najbližších.

Od 15. – 19. Mája spoznali tajomstvá Bystrianskej jaskyne, krásy Vydrovskej doliny,

či oddych v podobe hotelového bazéna. Budúci školáci tak ukázali v hrách, sebaobslužných činnostiach, ale aj v rozličných aktivitách samostatnosť, vzájomnú

súdržnosť i toleranciu.

Domov sme sa vrátili zdraví, šťastní a obohatení o množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Tále Bystrá - týždeň v prírode


 
 

Vyhrali sme a postupujemeVytlačiť
 

V krásnych májových dňoch sa uskutočnilo niekoľko významných atletických pretekov v ktorých športovci ZŠ J. A. Komenského uspeli a postupujú ďalej.

Našim mladým atlétom sa super darilo  v krajskom finále Detskej P-T-S a postupujú na  celoslovenské finále Detská P-T-S, ktoré sa uskutoční dňa 16. -17.6.2017 v športovom komplexe X-Bionic Sphere Šamorín, ako predprogram atletického mítingu P-T-S, pod záštitou Konzulátu Monackého kniežatstva v SR v rámci projektu Children love athletics. Postavia sa na štart k najlepším z celého Slovenska a to tesne pred 52. ročníkom legendárneho slovenského mítingu PRAVDA-TELEVÍZIA-SLOVNAFT. Míting 17.6.2017 privíta na osemdráhovom ovále športového centra  atletickú špičku. A naši talentovaní atléti budú pri tom.

V piatok 19.5.2017 sa na športoviskách našej základnej školy uskutočnilo obvodné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ. Úlohu favorita sme jednoznačne potvrdili. S prehľadom sme zvíťazili. Získali sme celkovo 194 bodov a s prehľadom postupujeme do krajského kola.

Ďakujeme naším úspešným športovcom a držme im palce, aby sa im na tak významných pretekoch darilo a aby úspešne reprezentovali našu školu a naše mesto.

ĎAKUJEME !!!

Vyhrali sme a postupujeme

Vyhrali sme a postupujeme

Vyhrali sme a postupujeme

Vyhrali sme a postupujeme


 
 

Návšteva Prvého slovenského gymnáziaVytlačiť
 

„Veľká Revúca.“  Mnohým z nás už tento názov  nič  nehovorí.  Dejinami „veľké“, ale rozlohou nepovšimnuteľné naše mestečko, získalo svoj názov až 1. januára 1920. Dovtedy sa volalo Nagy Reucze. Medzi najzaujímavejšie historické budovy patrí aj pôvodná budova Prvého slovenského gymnázia (1862 - 1874). Je to rokoková kúria z 18. Storočia a je Národnou kultúrnou pamiatkou. Na gymnáziu pôsobili mnohé významné osobnosti.  Históriu gymnázia pripomína stála expozícia, ktorú si boli pozrieť aj naši žiaci zo Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici. V rámci prehliadky vzácnych dokumentov sa oboznámili s celou históriou a dejinami prvej slovenskej strednej školy. Vyskúšali si, ako sa kedysi sedelo v drevených laviciach alebo písalo dreveným brkom. Dokonca navštívili doteraz nesprístupnenú časť „čiernu kuchyňu“ a tak sa nadýchali atmosféry vtedajšej doby. Je dôležité, aby naši žiaci nezabúdali na naše národné dejiny a boli na ne hrdí.

M. Krštieňová

Návšteva Prvého slovenského gymnázia

Návšteva Prvého slovenského gymnázia

Návšteva Prvého slovenského gymnázia


 
 

Priateľov nikdy nie je dosťVytlačiť
 

Stretnutia s partnerskou školou Vítězná z Litovla bývajú vždy radostné a prinášajúce nové, silné zážitky. Nebolo to inak ani tentokrát, keď k nám v dňoch 17.-20.5.2017 znova zavítali naši českí priatelia. Celý rok sme sa na túto návštevu veľmi tešili a nevedeli sme sa ich dočkať. Túžobne sme postávali pred školou, niektoré deti s radosťou, pretože svojich kamarátov poznali z minulých rokov, iní trochu rozpačito s očakávaním aký, aká bude ich nový či nová priateľka. No keď český autobus dorazil, deti sa s radosťou zvítali a vďaka internetovému zoznámeniu, nikto nemal problém spoznať toho svojho kamaráta. Aj my, učitelia, sme sa tešili z príchodu našich litovských kolegov, ktorí k nám prišli aj s pani riaditeľkou Mgr. Zuzanou Absolonovou. Po úvodnom zvítaní nasledoval spoločný obed v školskej jedálni a potom už deti zobrali svojich kamarátov do rodín, kde ich ubytovali a pripravili im spolu so svojimi rodičmi program. My sme sa s kolegami stretli na spoločnej večeri, kde sme si vymenili pracovné skúsenosti a tiež zotrvali v družnej debate.

Na druhý deň nás čakal veľmi bohatý program. Ráno sa žiaci z Čiech zúčastnili na vyučovaní. Naši a českí kolegovia spolu s riaditeľmi oboch partnerských škôl boli prijatí na Mestskom úrade v Revúcej viceprimátorom Ing. Júliusom Buchtom. Vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére sme sa porozprávali o živote v našich partnerských mestách a školách a zistili sme, že spoločného v živote škôl a miest máme viac, ako sme si mysleli.

Popoludní sme sa zúčastnili vernisáže spoločnej výstavy „Svet okolo nás“, ktorú sme v priestoroch Múzea Prvého  slovenského gymnázia pripravili z výtvarných prác žiakov našich dvoch škôl. Vernisáž bola spojená aj s kultúrnym vystúpením speváckeho zboru Mládí pri ZŠ Vítezná a tiež tanečným, speváckym a divadelným vystúpením žiakov nášho ŠKD.  Takto umelecky nabudení sme sa presunuli do Mestského domu kultúry v Revúcej, kde nás čakala spoločná Slávnostná akadémia, konajúca sa na počesť viac ako 30-ročného priateľstva našich škôl a 50 - ročného partnerstva našich dvoch miest Revúca a Litovel.

Akadémiu otvorili riaditelia obidvoch partnerských škôl a pozdravil ju aj zástupca primátorky mesta Revúca pán Ing. Július Buchta. V svojom príhovore vyzdvihol dlhoročnú družobnú spoluprácu ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Vítězná a poďakoval pedagógom obidvoch škôl za všetko úsilie, ktoré venovali udržaniu partnerských vzťahov obidvoch škôl.

A akadémia mohla začať. Predstavili sa spevácke zbory z obidvoch škôl, naše mažoretky, náš tanečný súbor, náš divadelný súbor Portál a všetkých pozdravili naši najmenší - žiaci 1. ročníka ZŠ. Záver akadémie patril spoločnej piesni obidvoch speváckych zborov a prianiu, že partnerskú spoluprácu udržíme aj v ďalších rokoch. Toto naše spoločné vystúpenie zožalo obrovský aplauz publika, ktoré tvorili rodičia, starí rodičia, učitelia ako i priatelia školy. Bol to veľmi silný umelecký zážitok.

Nielen oficiálny program bol súčasťou partnerskej návštevy, ale aj spoznávanie nášho regiónu. Teda vybrali sme sa v krásny slnečný deň na prehliadku nášho prírodného unikátu - Muránskej planiny. Pod vedením skúseného pracovníka Správy NP MP sme si veľa povedali o prírode Muránskej planiny,  navštívili sme chov muránskych koní a hlavnou zastávkou boli pre nás zrúcaniny Muránskeho hradu. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili do školy, kde na nás čakal ešte ďalší program.

Popoludní sme sa stretli na spoločnej diskotéke, ktorú pre deti pripravili vychovávateľky ŠKD a žiačky 9. ročníka. Deti sa dosýta vytancovali, zahrali spoločenské hry a vôbec sa im nechcelo odísť. Medzitým sa už v našej školskej záhrade zišli pozvaní hostia, z radov rodičov a sponzorov školy na záhradnej párty. Pri dobrej grilovačke sme si veľmi príjemne posedeli až do večerných hodín.

 

A prišla sobota, deň odchodu našich priateľov. Výmena darčekov, posledné spoločné fotenie a rozlúčka. Veľmi emotívna, padali aj slzy. Slzy šťastia z prekrásnych spoločne prežitých dní. Dní plných priateľstva, porozumenia a radosti. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok v Litovli. Ďakujeme naši českí priatelia.

Už viem...
že priateľstvo nie je možné nikde kúpiť,
priatelia môžu do našich sŕdc len nečakane vstúpiť...

 

Na záver sa chceme poďakovať nášmu zriaďovateľovi, Mestu Revúca za finančnú podporu pri realizácii aktivít partnerskej návštevy, sponzorom a priateľom školy, ktorí prispeli materiálne aj finančne a samozrejme veľké ĎAKUKEME rodičom, ktorí v dňoch 17. – 20. 5. 2017 poskytli ubytovanie  deťom z partnerskej ZŠ Vítězná z Litovla. Boli ste perfektnými hostiteľmi, o čom svedčí spokojnosť zo strany českých detí aj ich učiteľov. Ďakujeme za vašu obetavosť  aj za chvíle strávené s deťmi a s nami.

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť

Priateľov nikdy nie je dosť


 
 

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v KlenovciVytlačiť
 

Dňa 18.  mája  sa žiaci ŠZŠ v Revúcej  zúčastnili Regionálnej súťaže žiakov ŠZŠ a špeciálnych tried ZŠ v prednese slovenskej poézie a prózy v Klenovci.

Do súťaže  sa zapojili   žiaci zo špeciálnej školy z Rimavskej Soboty,  Jelšavy, Klenovca a zo špeciálnych tried pri ZŠ  v Čerenčanoch a v Tisovci.

Prednes poézie a prózy tradične otvoril kultúrny program, v ktorom vystúpili s rómskym tancom žiačky zo ŠZŠ v Klenovci.

Všetci recitujúci sa na súťaž pripravovali zodpovedne a predviedli chvályhodné  výkony, za ktoré boli odmenení  potleskom a povzbudzujúcimi slovami od poroty.

Víťazi v jednotlivých kategóriách  boli ocenení diplomom a darčekom. Pre všetkých súťažiacich  bolo pripravené občerstvenie.

Deň pre niektorých všedný,  pre nás výnimočný. Bol dôkazom, že aj žiaci špeciálnych škôl sú  talentovaní, majú radi básne. Takto sme spoločne  prežili jeden krásny a zmysluplný deň.

 

Umiestnenie žiakov zo ŠZŠ Revúca.

Tomáš Axamský –  1. miesto v IV. kategórií

Kristián Samko –    2. miesto v II. kategórií

 

Víťazom srdečne blahoželáme.

Fodorová J.

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Klenovci


 
 

Jarná CILKAVytlačiť
 

Tam v diaľke

dedinka moja stojí.

Obklopená krásnymi horami

 

Tam vtáčiky spevom

ľudí budia.

Kvietky sa z púčkov

otvárajú.

Teplé slniečko

zohrieva zem.

Úryvok z básna p.Hégerovej

 

V duchu prebúdzajúcej sa prírody sa uskutočňovali aktivity klientov v ZOS CILKA.

Pravidelne cvičíme, trénujeme pamäť, relaxujeme, spomíname, čítame, gazdinkujeme.

V spolupráci s TIC Vierkou Kasperovou sme realizovali v rámci regionálnej výchovy vzdelávacie dopoludnie o veľkonočných zvykoch a obyčajoch. Mnoho nového sme sa dozvedeli o veľkonočných vajíčkach, ich výzdobe, histórii.

Ďalším stretnutím v cykle regionálnej výchovy bolo stretnutie s pánom Nandrassym, ktorý má cenné spomienky a písomné materiály o histórii Revúcej, 1.slovenského gymnázia.

Novinkou sú čitateľské dopoludnia, na ktorých čítame básne, príbehy. Z tvorby pani Hégerovej sme čítali básne, poviedky a navrhovali ďalšie pokračovanie príbehov.

Tradičné sú hudobné programy pre našich klientov. Aj tento rok prišiel klientov potešiť spevokol ÚSVIT s Edkom Sendrejom, OZ ZP v Revúcej pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek.

Deň matiek sme si pripomenuli aj s detičkami Katolíckej materskej škôlky svätej rodiny v Revúcej. Slžičky dojatia a šťastia boli odmenou za krásny program.

 

Mgr.Viera Péliová, sociálny pracovník ZOS CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

Jarná CILKA

 

 


 
 

Deň matiek v RevúčkeVytlačiť
 

Dňa 14. mája 2017 naša ZO JDS usporiadala oslavy Dňa matiek v kultúrnom dome v Revúčke. Boli prizvaní hostia a to primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, podpredseda OO JDS Revúca Ing. Ján Pulman a poslankyňa Mestského zastupiteľstva Mgr. Janetta Hrbálová. Bol zabezpečení bohatý kultúrny program a výborné občerstvenie, vďaka čomu si naši dôchodcovia i hostia akciu pochvaľovali.

 

ZO JDS Revúčka ďakuje hlavnému sponzorovi Mestu Revúca za finančnú podporu, vďaka ktorej sa akcia mohla zrealizovať.

Deň matiek v Revúčke

Deň matiek v Revúčke

Deň matiek v Revúčke


 
 

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“Vytlačiť
 

Vo februári 2016 sme využili šancu a napísali sme projekt pre naše tanečné štúdio, ktorý bol vyhlásený COOP Jednotou Slovensko, spotrebným družstvom pod názvom „Nech sa nám netúlajú“. Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času. Finančný grant nadácie sa zameral na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže. Spomedzi 2 716 projektov, z ktorých bolo ocenených 287 projektov, sme sa stali i my oceneným projekt pod názvom „TANEC JE TO, ČO NÁS BAVÍ A SPÁJA“. Veľké ĎAKUJEME patrí COOP Jednote, spotrebné družstvo Revúca, ktoré vybralo a posunulo do druhého kola náš projekt ako ten najlepší. Hodnotiaca komisia v zložení zástupcov COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo a nadácie vybralo za každý región 1 projekt, kde bol náš projekt schválený vo výške 1 200 eur. Čo určite veľmi pomohlo tanečnému štúdiu Happy Dance vo vybavení tréningových vecí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého tréningu. Cieľom tanečného štúdia je rozvíjať činnosť v oblasti disko tancov, štandardných a latinskoamerických tancov formou tréningov, zimných a letných sústredení, vystúpení, ale aj súťaží.

Bc. I. Sviežená

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“

Happy Dance a projekt „Nech sa nám netúlajú“


 
 

Beseda s protifašistickými bojovníkmiVytlačiť
 

V utorok 16.5.2017 zavítali do školskej jedálne pri ZŠ na Hviezdoslavej ulici veľmi cenní hostia - priami účastníci II.svetovej vojny. Členovia protifašistického odboja, predseda SZPB Základnej organizácie generála Viesta v Revúcej JUDr. Ján Kochan, PaeDr. Milan Fajenko, Ing. Igor  Hock, pán Ján Debnár, pán Pavol Hruška a pán Štefan Haviar.

Sú to už starší páni, veď od tej doby uplynulo už viac ako70 rokov, no tieto strašné chvíle majú v  čerstvej pamäti. Ich rady sa pomaly zmenšujú a je už vzácnosť stretnúť ich na besedách. Veľmi emotívne a veľmi reálne nám priblížili brutálne fašistické časy na Slovensku.

S mladou generáciou - žiakmi základných škôl, sa prišli podeliť so svojimi, nie radostnými spomienkami, ktoré ich sprevádzajú po celý život a nedokážu na ne už nikdy zabudnúť. Je ťažké o týchto dňoch a udalostiach dnes rozprávať, nie to ich vtedy prežívať. Veď každý deň mohol byť ich posledný! 

Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre, zaujímavo a pútavo porozprávali žiakom 8.ročníka o tom, čo sa odohrávalo na fronte, ako prebiehali boje, čo prispelo k oslobodeniu, aká cenná je  naša sloboda. Jedinečným a originálnym bolo ukončenie besedy pánom Pavlom Hruškom. Pesničkou zahranou na malej ústnej harmonike nám všetkým zlepšil náladu a vyčaril úsmev na tvári po celý deň.  Ďakujeme.

Žiaci VIII.A a VIII.B zo ZŠ I.B.Zocha v Revúcej

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

Beseda s protifašistickými bojovníkmi


 
 

Okresné kolo Slávik Slovenska 2017Vytlačiť
 

Tento rok sa znova stretli víťazi školských kôl z revúckeho okresu na súťaži Slávik Slovenska 2017, ktorú organizovalo Centrum voľného času. Súťaž sa  konala v ZUŠ. Naši prví traja víťazi z Hviezdoslavky si aj z tohto kola odniesli umiestnenia:

 1. miesto v I. kat.- Tamara Hrbálová, III.A
 1. miesto v II. kat. - Radko Siman, IV.A
 1. miesto v III. kat.- Ema Sabolová, VII.A

Natálka Fašková, ktorá spievala nesúťažne, dostala pochvalné uznanie. Nádherný spev týchto ľudových piesní, ktoré zaspievali naši žiaci zneli ešte krajšie, keď ich na harmonike sprevádzal náš deviatak Ľubomír Repák.

Spevákom blahoželáme a nech im to spieva aj naďalej!

Mgr. K. Hrbálová

ZŠ, Hviezdoslavova 1

Okresné kolo Slávik Slovenska 2017


 
 

Krajské kolo v prednese poézie a prózy Vytlačiť
 

Dňa 26. apríla 2017 sa žiaci ŠZŠ v Revúcej zúčastnili 10. ročníka krajského kola súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy v Brezne. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola v prednese poézie a prózy. 

ŠZŠ v Brezne nás privítala pekným programom, naplnením spevom a tancom. Po programe nasledovala prehliadka prednesu v jednotlivých kategóriách. V II. kategórii nás reprezentovali žiaci Nikolas Samko 5.A a  Kristián Samko 6.A. V III. kategórii nás reprezentovala Darina Horváthová 9.A. Naši žiaci predviedli veľmi pekný prednes a dôstojne reprezentovali našu školu. Odniesli si pekné zážitky, nové skúsenosti a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

                                                                                                   Mgr. Danka Gömöriová

Krajské kolo v prednese poézie a prózy

Krajské kolo v prednese poézie a prózy


 
 

Pocta revúckemu rodákoviVytlačiť
 

V stredu 10.mája 2017 predpoludní sa pri pamätníku na Námestí slobody konala spomienková slávnosť venovaná 72.výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom. Spomienka, ktorú organizujú Mesto Revúca a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov generála Viesta Revúca, bola spojená s odovzdaním prsti zeme z nemeckého mesta Flossenburg, miesta popravy revúckeho rodáka, armádneho generála Rudolfa Viesta, a slávnostným odhalením symbolického hrobu generálovi Viestovi na revúckom cintoríne.

 Prítomným sa prihovorili  podpredseda Klubu generálov ,generál Vojtek a prednosta Okresného úradu Revúca Peter Balogh. Po akte kladenia vencov k pamätníku na Námestí slobody, odovzdaní Medailí generála Viesta III.stupňa členom Základnej organizácie SZPB pánovi Hruškovi a Debnárovi sa hostia presunuli k pamätnej tabuli na rodnom dome armádneho generála Rudolfa Viesta. Spomienka bola ukončená na cintoríne v Revúcej, kde primátorka mesta Eva Cireňová a generál Vojtek odhalili symbolický hrob nášho rodáka. 

text :Katarína Kvetková, foto:MsÚ, Maroš Detko

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi

Pocta revúckemu rodákovi


 
 

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektovVytlačiť
 

Pre skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu a záujmovej činnosti žiakov Základnej školy J. A. Komenského robíme spoločne, učitelia, žiaci a rodičia,  čo sa dá. Píšeme projekty v rôznych grantových programoch a dúfame, že budeme podporení.
Tento rok sa nám zatiaľ darilo.

 Získali sme financie na podporu vyučovania techniky, na rozvoj atletiky, na výlet do vedeckého parku a na fotografický krúžok.
V týchto dňoch k piatim doteraz podporeným projektom pribudol ďalší. Tentokrát je to dotácia v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zameraná na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.​
Sme veľmi radi, že naše deti budú môcť vďaka tejto dotácii spoločne prežívať pekné chvíle počas spoločných výletov, športového krúžku, spoznávať sa navzájom počas práce v tvorivých dielňach, ale aj získavať pracovné návyky a navzájom si pomáhať.


ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pomáhali a držali palce, aby podané projekty uspeli.

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

Šesť podaných projektov = šesť schválených projektov

 


 
 

K Litovli patří Gustav FrištenskýVytlačiť
 

Žádná jiná osobnost není tolik spjata s Litovlí jako legendární zápasník Gustav Frištenský. Vynikal nejen svou silou, kterou uplatňoval v řeckořímském zápase, ale také vlastenectvím a snahou pomáhat druhým. Letos jsme si připomněli 60 let, která uplynula od jeho úmrtí.

Frištenský se narodil v Polabí, většinu života však strávil v Pomoraví, tedy na území řeky Moravy, přesněji v Litovli. Učil se kovářem a později řezníkem. Řemeslo jej zavedlo do Brna, kde začal navštěvovat Sokol i těžkoatletický klub Hellas. V roce 1900 vyhrál v Praze první mezinárodní závod a o tři roky později se v Rotterdamu stal amatérským mistrem Evropy. Po návratu do Brna byl členy klubu Hellas slavnostně přivítán a zároveň propuštěn z práce. Německý zaměstnavatel Shoffer prohlásil, že českého rváče zaměstnávat nebude. Gustav nesehnal v ryze německém Brně žádnou práci. Zápas ho velice bavil, byl úspěšný jak do této doby nikdo. Rozhodl se tedy pro profesionální zápasnickou dráhu. Dotáhl to až k titulu profesionálního mistra Evropy. Vystupovat na řadě míst starého kontinentu, v Jižní i Severní Americe. Kromě zápasnických arén jej diváci mohli vidět také v cirkusech i varieté. Za svůj život absolvoval asi 10 tisíc klání, poslední z nich v neuvěřitelných 72 letech.

Do Litovle zápasníka přivedla láska. V devětadvaceti letech se oženil totiž s dcerou prvního sládka litovelského pivovaru Miroslavou Ellederovou. V pivovaru také trénoval a nedaleko od něj bydlel ve vilce. Že jedno zdejší pivo, polotmavá třináctka, nese jméno Gustav, proto není náhoda. Šťastné manželství Frištenských bylo bezdětné. Gustavovi sourozenci však měli řadu potomků, a tak po světě chodí nejeden Frištenského příbuzný. V Litovli je známá silákova praneteř Zdenka Frištenská, která vede zdejší muzeum. Výrazně se zasloužila o shromáždění exponátů spojených s Gustavovým jménem a popularizaci jeho osobnosti.

Později si Gustav se svým bratrem Františkem pronajal velký statek v obci Lužice u Šternberka, na kterém začali hospodařit. Zápasník do něj vkládal peníze vydělané zápasením a jeho bratr měl na starosti samotný chod usedlosti. Sourozenci iniciovali mimo jiné i vznik české školy v Lužici a podporovali chudé žáky. Zábor pohraničí a rozdělení půdy německým sedlákům na konci 30. let tomu všemu udělaly přítrž. V následné 2. světové válce se Frištenský statečně zapojil do litovelského protinacistického odboje a byl kvůli tomu i vězněn.

Když se po válce na statek mohl vrátit, nalezl jej zcela zdevastovaný Němci a vydrancovaný Rudou armádou. Snažil se jej oživit a vypůjčil si na tyto účely přes milion korun. Kvůli nepřízni počasí a katastrofálnímu suchu v roce 1947 ovšem nebyl schopen úvěr splácet, a o rok později v rámci znárodnění o hospodářství definitivně přišel. Poslední léta prožil v chudobě. Až rok před svou smrtí zažil životní satisfakci, když byl jmenován zasloužilým mistrem sportu. Místo posledního odpočinku nalezl na hřbitově v Litovli.

V posledních letech zažívá Frištenského sláva svou renesanci. V litovelském muzeu mu zřídili speciální stálou expozici, ve městě i okolí se konají akce inspirované jeho životem i sportovním kláním. Gustava Frištenského navíc připomíná i jeden z vesmírných objektů. Mezinárodní astronomická unie po něm pojmenovala planetku obíhající kolem Slunce na dráze mezi Marsem a Jupiterem.

 

Ivo Heger