Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

...o úspešnom RevúčanoviVytlačiť
 

Michal Juhás z Revúcej odišiel do Thajska, kde založil firmu so 100-miliónovým obratom

Linda Cebrová / 3. júla 2018 / Rozhovory

zdroj: Micha Juhás/ pixabay

  • Mi­cha­love pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky sia­hajú do roku 2011, kedy za­lo­žil vlastnú so­ciálnu sieť pre mi­lov­ní­kov kníh
  • O dva roky ne­skôr ho ka­ma­rát za­vo­lal do Thaj­ska, kde spo­ločne roz­behli dnes už sve­to­známu firmu Ho­te­lQu­ickly

V rámci pro­jektu Ho­te­lQu­ickly sa 33-ročný Mi­chal spolu s tí­mom za­me­ral na last mi­nute re­zer­vá­cie ho­te­lov a vy­tvo­ril mo­bilnú ap­li­ká­ciu, ktorá umož­ňuje ľu­ďom v rôz­nych kra­ji­nách za­bo­oko­vať si ho­tel na po­slednú chvíľu. Túto appku si stiahlo už vyše 5 mi­li­ó­nov ľudí a ich ob­rat do­sia­hol 100 mi­li­ó­nov do­lá­rov za rok. My sme sa s ta­len­to­va­ným Slo­vá­kom po­roz­prá­vali nie­len o tom, aké je to vy­bu­do­vať pros­pe­ru­júcu firmu s ce­lo­sve­to­vým do­sa­hom, ale aj o roz­die­loch v pod­ni­kaní u nás a v Ázii či o nut­nosti ne­us­tá­leho se­ba­vzde­lá­va­nia.

Ahoj Mi­chal, po­vedz nám naj­skôr niečo o sebe. Od­kiaľ po­chá­dzaš, kde si štu­do­val a ako si sa do­stal k IT?

Som z Re­vú­cej, čo je ma­lebné mes­tečko na stred­nom Slo­ven­sku. Po osem­roč­nom gym­ná­ziu som zva­žo­val aj štú­dium v ne­ďa­le­kých Ko­ši­ciach či prí­padne v Bra­ti­slave, no na­po­kon som sa roz­ho­dol pre Prahu. V Če­chách som strá­vil de­väť ro­kov. Už popri štú­diu som pra­co­val v IT. Vy­tvá­ral som weby pre malé hos­tely a re­štau­rá­cie.

Po­tom som sa za­mest­nal vo firme Co­mAp, kde som vy­tvo­ril ich in­tra­net. Ná­sledne som štyri roky pra­co­val ako IT kon­zul­tant pre banky a po­is­ťovne. Na­do­bud­nuté skú­se­nosti som zú­ro­čil pri za­lo­žení mo­jej pr­vej firmy (star­tupu) Bo­ok­Fan, čo bola so­ciálna sieť pre mi­lov­ní­kov kníh.

Čo podľa teba stálo za úspe­chom so­ciál­nej siete Bo­ok­Fan? S akými oča­ká­va­niami si do pro­jektu išiel? Na­pl­nili sa?

S ko­le­gom sa nám po­da­rilo vy­tvo­riť pro­dukt, ktorý nad­chol mi­lov­ní­kov kníh. Mali sme tam nie­koľko ino­va­tív­nych ele­men­tov, na­prí­klad re­gis­trá­cia bola možná iba cez Fa­ce­book lo­gin. Dnes je to už bežné, no pred 8 rokmi to bol skvelý zdroj kva­lit­ných re­gis­trá­cií.

V roku 2010 som vy­tvo­ril svoj prvý biz­nis plán a za­čal ob­chá­dzať in­ves­to­rov. Ne­trvalo dlho a mali sme prvé pe­niaze na účte. Zá­ro­veň sme vy­hrali dve star­tu­pové sú­ťaže: jednu na We­bE­xpo a druhú Ná­pad roku. Zdalo sa, že s pro­jek­tom do­bi­jeme svet, no v sku­toč­nosti sme zá­pa­sili s cash flow a mo­ne­ti­zá­ciou po­u­ží­va­te­ľov.

Pro­jekt mal na­ko­niec po­malý a bo­les­tivý ko­niec, bo­hu­žiaľ. Aj ja a môj spo­loč­ník Jo­zef Ne­vo­ral sme váš­niví či­ta­te­lia a prak­ticky sme si vy­tvá­rali pro­dukt pre nás. Keďže to bolo také naše spo­ločné dieťa, bolo emočne ná­ročné sa s ním roz­lú­čiť.

V Ázii si roz­be­hol Ho­te­lQu­icky. Čo ťa pri­viedlo do Ázie? Ako vy­ze­rali za­čiatky tohto pro­jektu?

To­máša La­boutku som po­znal z praž­skej star­tu­po­vej scény. Jed­ného dňa mi vo­lal, že v Thaj­sku roz­bieha firmu s jeho ka­ma­rá­tom z uni­ver­zity, Švaj­čia­rom Chri­som Misch­le­rom. Hľa­dali tech­nic­kého spo­loč­níka a ve­deli, že ja som prog­ra­mo­val už pri­bližne 10 ro­kov. Ne­prešli ani dva týždne od na­šej pr­vej dis­ku­sie a už som se­del v lie­tadle do Bang­koku. Bolo to ne­celé dva me­siace pred Via­no­cami 2012. Tie som strá­vil s ro­di­nou na Slo­ven­sku a po­tom som sa znova vrá­til do Thaj­ska. Po pár me­sia­coch sme mali funkčné MVP a za­čali sme obie­hať in­ves­to­rov.

Ako ste sa do­stali k pr­vej in­ves­tí­cii, o akú čias­tku išlo? Aký naj­vyšší ročný ob­rat ste do­po­siaľ do­siahli ?

S tým pr­vým pro­to­ty­pom sme vy­zbie­rali od tuctu men­ších in­ves­to­rov spolu viac než mi­lión do­lá­rov. Než sme mali prvú in­ves­tí­ciu, mi­nuli sme asi 50-ti­síc do­lá­rov, ktoré do firmy vlo­žili spo­loč­níci.

V dobe, keď som z ma­naž­mentu firmy od­chá­dzal, ro­bila ob­rat cca 60-70 mi­li­ó­nov USD. Dnes je to už cca 100 mi­li­ó­nov USD. Mu­sím ale zdô­raz­niť, že ide o biz­nis s mi­ni­mál­nou mar­žou, takže sme ne­us­tále zá­pa­sili s pro­fi­ta­bi­li­tou.

V čom je naj­väčší roz­diel me­dzi pod­ni­ka­ním na Slo­ven­sku a v Ázii? Aké sú vý­hody a ne­vý­hody?

Pre­chod z nášho ma­lého česko-slo­ven­ského ryb­níčka do Ázie mne osobne veľmi ot­vo­ril oči a zme­nil per­spek­tívu pri pod­ni­kaní. Mys­lím však, že ne­stačí byť tam dva – tri týždne. Snáď až po roku som za­čal vní­mať roz­mery Bang­koku, ktorý aj s oko­lím má viac oby­va­te­ľov ako celé Česko-Slo­ven­sko. Oko­lité trhy sú ob­rov­ské, na­prí­klad In­do­né­zia má viac než 250 mi­li­ó­nov oby­va­te­ľov.

Kul­túrne roz­diely nás ne­pres­tá­vali prek­va­po­vať ani po troch – šty­roch ro­koch. Keď už sme si mys­leli, že tro­chu po­známe sprá­va­nie Thaj­cov, tak nás za­sko­čili Kó­rejci alebo Viet­namci. Thajci sú veľmi pod­ni­kaví. Ne­boja sa ísť na ulicu s ma­lič­kým stán­kom a pre­dá­vať od jedla cez su­ve­níry až po dážd­niky 5 mi­nút po tom, čo za­čalo pr­šať.

Na­ra­zili sme však na ko­mu­ni­kačné prob­lémy s „fa­ran­gami,“ ako Thajci vo­lajú Euró­pa­nov. Majú k nám veľký re­špekt a náš európ­sky ma­naž­ment zá­pa­sil s men­tál­nou ba­ri­é­rou. Pre nich je ťažké ot­vo­rene na­vr­hnúť zmeny vo firme, prísť s no­vými ná­padmi či dá­vať spätnú väzbu. Po­stupne sme si nie­kto­rých „pre­vy­cho­vali“ a upra­vili sme pro­cesy vo firme tak, aby mohli pri­chá­dzať s ná­padmi a kri­ti­kou ano­nymne cez in­ter­net.

Kedy na­stali prvé prob­lémy s Ho­te­lQu­ickly? Ako sa vám z nich po­da­rilo “vy­hra­bať”?

Prvé prob­lémy sme mali asi už po me­siaci :). Ak však mys­líš také ozaj­stné exis­tenčné prob­lémy, tak asi po troch ro­koch, kedy sme sa do­stali do si­tu­ácie s ne­ga­tív­nym cash-flow, upa­da­jú­cou mo­rál­kou, a do­chá­dza­jú­cimi pe­niazmi na účte. Toto sa po­da­rilo zvrá­tiť nášmu skve­lému CEO To­má­šovi La­bout­kovi, ktorý v kaž­dej si­tu­ácii ve­del nájsť niečo po­zi­tívne a ob­rá­tiť to na vý­zvu. S členmi tímu mal v tom čase 1-1 me­e­tingy a ho­vo­ril im, ako môžu túto ne­prí­jemnú si­tu­áciu pre­ta­viť na prí­le­ži­tosť k osob­nému roz­voju.

Ak by si Ho­te­lQu­ickly roz­bie­hal dnes, uro­bil by si niečo inak?

Tak to kaž­do­pádne. Ur­čite by som za­an­ga­žo­val exper­tov z ces­to­vého ru­chu už v po­čia­toč­nej fáze. Vy­tvo­ril by som tzv. Cus­to­mer Ad­vi­sory Bo­ard, čo je kon­cept po­dobný kla­sic­kému Ad­vi­sory Bo­ardu, no je zlo­žený z po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, ktorí v kaž­dej ite­rá­cii dá­vajú kva­litný fe­ed­back pro­duk­to­vému te­amu.

Ur­čite by som sa viac po­ze­ral na to, ako vy­užiť dáta, ktoré sme mali k dis­po­zí­cii o ce­nách ho­te­lov po ce­lom svete. V tejto sú­vis­losti by som pra­co­val na vy­tvo­rení ce­lého eko­sys­tému pro­duk­tov, ktoré sa na­vzá­jom do­pĺňajú a pri­ná­šajú do­da­točnú hod­notu zá­kaz­ní­kom.

No najmä—už by som sa ne­púš­ťal do kon­ku­ren­cie s fir­mami typu Bo­oking.com, Expe­dia, Agoda, atď. Sú to mon­štrá s ne­uve­ri­teľ­nými mar­ke­tin­go­vými roz­poč­tami a vy­jed­ná­va­cou si­lou.

Akú veľkú rolu hralo v tvo­jom pod­ni­ka­teľ­skom úspe­chu se­ba­vzde­lá­va­nie? Aké kurzy či knihy by si od­po­ru­čil kaž­dému mla­dému člo­veku s am­bí­ciou pre­ra­ziť?

Na IT a pod­ni­kaní ma baví práve to, že po­nú­kajú ne­ko­nečný po­ten­ciál pre osobný roz­voj. V tech­no­ló­giách to na­pre­duje rýchlo, či už v prog­ra­mo­va­cích ja­zy­koch, fra­me­wor­koch alebo expo­nen­ciál­nych tech­no­ló­giách (AI/ML, AR/VR, ro­bo­tika, block­chain, …). Pri pod­ni­kaní sa člo­vek tiež musí ne­us­tále učiť a roz­ši­ro­vať ob­zory, pre­tože prak­ticky každý prob­lém už nie­kto rie­šil.


Pred pár me­siacmi som sa po­no­ril do sto­icizmu a ne­pres­táva ma udi­vo­vať, že mnohé prob­lémy, ktoré dnes rie­šime, ľu­dia ako Se­neca, Epic­te­tus a Mar­cus-Au­re­lius, už pred dve­ti­síc rokmi po­pí­sali a dali jasné in­štruk­cie, ako ich efek­tívne pre­ko­nať.

Naj­lep­šia kniha, ktorú som za po­sledný rok pre­čí­tal, je Prin­cip­les od Ray Da­lio. Čí­tam ju už dru­hý­krát na Kindle a idem si ju ešte ob­jed­nať v pa­pie­ro­vej po­dobe.

Prečo si sa roz­ho­dol vrá­tiť späť na Slo­ven­sko?

Mám dve deti, troj­ročnú Miu a päť­roč­ného Marka. Ne­po­se­dia ani mi­nútu, chcú ko­lo­bež­ko­vať, bi­cyk­lo­vať, radi by sme cho­dili do prí­rody a čas­tej­šie nav­šte­vo­vali sta­rých ro­di­čov. Bang­kok je skvelé mesto pre mla­dých, no po čase sa už všetko okuká a zo­všed­nie. Do Hong Kongu a Sin­ga­puru sme nech­celi ísť kvôli kva­lite ovzdu­šia. Mám ra­dosť, že Bra­ti­slava sa za po­sledné roky takto vi­di­teľne zme­nila k lep­šiemu.

Čomu sa mo­men­tálne na­plno ve­nu­ješ a aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Za­lo­žil som novú firmu, Ed­Tech Labs Europe. Je to star­tu­pové štú­dio za­me­rané na vzde­lá­va­cie pro­jekty. S ko­le­gami máme pro­to­typy troch pro­duk­tov. Bu­dúc­nosť práce je hlavne o vzde­lá­vaní a pre­ško­lo­vaní za­mest­nan­cov a fre­e­lan­ce­rov.

Ve­rím, že ľu­dia, ktorí prídu o prácu kvôli ro­bo­ti­zá­cii a AI, sa budú mu­sieť učiť nové zruč­nosti, hlavne tech­nické. Bo­hu­žiaľ, ho­vo­ríme o veľ­kej časti po­pu­lá­cie. Na druhú stranu, je to skvelá prí­le­ži­tosť pre star­tupy z nášho Ed­Tech Labu.

Zdroj: https://www.startitup.sk/local-michal-juhas-z-revucej-odisiel-do-thajska-kde-zalozil-firmu-so-100-milionovym-obratom/

juh-731x1024.jpeg


 
 

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Odkaz pre PRIMÁTORA

Mobilná aplikácia Virtualne

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka