Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Revúca

súťaž o workoutové ihrisko


 

Oznamy MsÚ

Mesto Revúca - ihrisko Žihadielko

Ďalšia desiatka miest s ihriskom Žihadielkom je známa
O umiestnení ďalších desiatich fantastick ...viac...


 

Jarná kampaň 2019 Zber biologicky rozložiteľného odpadu (konáre a lístie...)

 
Posledný marcový týždeň (25.03.2019 - 29.03.2019)
...viac...


 

Revúcke listy ONLINE

57312.jpg

Internetový portál Revúcke listy ONLINE pre všetkých, ktorým na našom meste záleží.
Samospráv ...viac...


 

Informácia oddelenia finančného a majetkovo právneho Mestského úradu v Revúcej

Upozornenie – daň z nehnuteľností
Správca dane z nehnuteľností v súlade so zákonom č. 582/20 ...viac...


 

Správy a aktuality v meste

Stretnutie u primátora mesta

DSC_3127.JPG

V piatok 15.marca 2019 sa v kancelárii primátora mesta konalo príjemné spoločenské stretnutie. Primá ...viac...


 

Mobilné planetárium u Zocháčov

DSC_2727.JPG

1.3.2019 - v posledný deň pred jarnými prázdninami sme zažili  hravou a zábavnou formou  vzdelávanie ...viac...


 

2019.03.10 - SRC Revúca HONDA Cup

00-RevHon2019.jpg


fotoalbum pretekov  https://maxi-pu.rajce.idnes.cz/2019.03.10_-_SRC_Revuca_HONDA_Cup/?utm_so ...viac...


 

Farebné dni v ZŠ J. A. Komenského

cervenyutorok2019a.jpg

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, em ...viac...


 

Karneval na Hviezdoslavke

img.phpk.jpg

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania pret ...viac...


 

 

Elektronická úradná tabuľa

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2019/2020 Vytlačiť
 

Zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN mesta Revúca č. 93/2009   o povinnej školskej dochádzke v základných  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Revúca. Termín zápisu sa uskutoční 2. apríla 2019 (utorok) a 3. apríla 2019 (streda) v čase od 13,00 do 16,00 hodiny. Zápis je jednotný pre všetky základné školy v Revúcej.  Oznam o zápise zverejnení každá základná škole.

 

Podmienky zápisu:

 - Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove     a vzdelávaní  (školský zákon)  a § 10 vyhlášky  MŠ SR  č. 320/2008  Z. z. o základnej škole    v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. .

- Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť občiansky preukaz jedného z rodičov a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko,   dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé    bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov    či iných zákonných zástupcov.

- Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2019, musí byť zapísané a na základe    zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve vydá riaditeľ    školy podľa zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov    rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej   dochádzky.
            Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky!

            Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý pobyt (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a VZN mesta Revúca               č. 41/2004 o určení školských obvodov pre jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Revúca. Rodič si však môže na základe vlastného rozhodnutia zapísať dieťa na ktorúkoľvek školu v meste Revúca.

            Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

 

Želáme deťom a ich rodičom príjemné absolvovanie zápisu do 1. ročníka základnej školy.

 

Ing. Igor Kvetko, PhD.

OŠTKaŠ pri MsÚ v Revúcej

 


 
 

Pozvánka na akcie konané v meste a okolí

Stretnutia v knižnici

Majling - beseda.jpg
 

ZBERATEĽ STRATENÉHO ČASU – MARCEL UHRIN

plagat_web (1).jpg


Vysokoškolský pedagóg Marcel Uhrin významne prispel k poznaniu a zachovaniu prírodných pokla ...viac...


 

Johny Peťko DÉMON CHLAST alebo AKO PREFACKAŤ ZÁVISLOSŤ

plagat-web.jpg


autentická spoveď bývalého herca martinského divadla, moderátora rádia Rebeca a Fun rádia, a ...viac...


 

Krutohlav

Krutohlav - repríza.jpg
 

Palice, fokoše. čakany, kolednícke kyjaky a ozembuchy

pozvanka_2019 Pavel Ferdinandy.jpg
 

Odchody vlakov

Odchody vlakov
 

Výstavy 2018 - 2019

vystavy.jpg
 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV Karate Klub Revúca

Snímka.JPG

NÁBOR NOVÝCH  ČLENOV
usporiada počas mesiaca september
Karate Klub Revúca, ktorý si p ...viac...


 

Prehľad projektov Mesta Revúca

Dávame do pozornosti

www.prevenciasikanovania.sk - Šikanovanie a agresia sa prejavujú v rôznych situáciách a prostrediach, napr. vo väzniciach, v destkých domovoch, či pred zrušením povinnej vojenskej služby  aj v armáde, či u dospelých na pracovisku, a teda aj mimo školy a výučby.

www.zodpovedne.sk - Projekt sa venuje nasledovným okruhom rizík internetu, mobilnej komukácii a nových technológií: Pedofília, pornografia; Šikanovanie (Ponižovanie, zosmiešňovanie, zastrašovanie, ohováranie, nadávanie...); Rasizmus, xenofóbia (Diskriminácia, fašizmus, neonacizmus...); Sebapoškodzovanie (Anorexiu, bulímiu, samovraždy, drogy, sekty...); Násilie (Terorizmus, agresivita...); Stretnutie s neznámou osobou (Grooming...); Poskytovanie osobných údajov; Internetové podvody (Falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...).

www.setrimeenergiu.sk - Chcete vedieť, koľko energie môžete vo svojej domácnosti alebo v rámci vášho podnikania ušetriť? Ktoré spotrebiče sú najúspornejšie a aké sú náklady na ich prevádzku? Poradíme vám, v ktorých oblastiach môžete práve vy znižovať náklady na elektrinu a akým spôsobom ju využívať efektívnejšie.


 

Komunikácia s občanmi cez mobilnú aplikáciu City Monitor

Odkaz pre PRIMÁTORA

Mobilná aplikácia Virtualne

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

Lokalita: Viničky
0904 678 078, 0918 645 422

CIVILNÁ OCHRANA - základné informácie v pdf CO.pdf (439.9 kB)
webygroup

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka