Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Aktuality

logo logo logo

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Prioritná os:                2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie:                  2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Prijímateľ:                  Mesto Revúca

Názov projektu:         Akadémia tretieho veku Revúca

Kód ITMS projektu:   26120130035

 

Oznam o začatí vzdelávacích aktivít

 

Oznamujeme prihláseným záujemcom o vzdelávacie aktivity v rámci projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“ nasledovný začiatok kurzov (dátum, čas a miesto konania):

 

1. 1 Informačné a komunikačné technológie pre seniorov

1. skupina: 10.11.2014, 14:00 – 18:00, Gemina Klub dôchodcov

2. skupina: 10.11.2014, 15:00 – 19:00, Mestské kultúrne stredisko

 

1. 2 Tréning pamäte a vitality

1. skupina: 10.11.2014,   7:30 – 11:30, ZOS Cilka

2. skupina: 10.11.2014, 12:00 – 16:00, ZOS Cilka

3. skupina: 12.11.2014,   7:30 – 11:30, ZOS Cilka

4. skupina: 12.11.2014, 12:00 – 16:00, ZOS Cilka

 

1. 3 Hudobné umenie

1. skupina: 10.11.2014, 8:00 – 12:00, ZUŠ Revúca

2. skupina: 11.11.2014, 8:00 – 12:00, ZUŠ Revúca

 

1. 4 Právne minimum pre seniorov

1. skupina, 2. skupina: 14.11.2014,   7:30 – 11:30, Gemina Klub dôchodcov

3. skupina, 5. skupina: 15.11.2014,   7:30 – 11:30, Gemina Klub dôchodcov

4. skupina, 6. skupina: 15.11.2014, 12:00 – 16:00, Gemina Klub dôchodcov

7. skupina, 8. skupina: 21.11.2014,   7:30 – 11:30, Gemina Klub dôchodcov 

 

Podrobný harmonogram sa účastníci dozvedia na úvodnej hodine jednotlivých vzdelávacích aktivít alebo si ho môžu pozrieť na:

http://www.revuca.sk/harmonogramy-vzdelavacich-aktivit.phtml?id3=95899

Bližšie informácie sa účastníci dozvedia aj v priestoroch ZO JDS v nedeľu 9.11.2014 v čase od 14:00 do 15:30 hod.


 
logo logo logo

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Prioritná os:                     2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie:                        2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Prijímateľ:                         Mesto Revúca

Názov projektu:                Akadémia tretieho veku Revúca

Kód ITMS projektu:          26120130035

 

Ďalšia prezentácia projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“ prebehla dňa 18.09.2014 počas členskej schôdze Občianskeho združenia zdravotne postihnutých a ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, a tiež dňa 23.09.2014 v zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“, kde projektová manažérka informovala zúčastnených o priebehu projektu a o jednotlivých vzdelávacích aktivitách, na ktoré sa seniori nad 50 rokov môžu v prípade záujmu stále prihlasovať. 

 Vzdelávacie kurzy v rámci projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“:

1.1 Informačné a komunikačné technológie pre seniorov

1.2 Tréning pamäte a vitality

1.3 Hudobné umenie

1.4 Právne minimum pre seniorov

1.5 Zdravé starnutie – kurz prebieha od 2.9.2014

1.6 Ľudovoumelecké remeslá – kurz prebieha od 3.9.2014

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na Mestskom úrade v Revúcej alebo v priestoroch ZO JDS Revúca.

Text a foto: MsÚ

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca


 
logo logo logo

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Prijímateľ: Mesto Revúca

Názov projektu: Akadémia tretieho veku Revúca

Kód ITMS projektu: 26120130035

 

Dňa 5.9.2014 sa v priestoroch Mestského domu kultúry uskutočnilo zasadnutie Okresnej rady Jednoty dôchodcov. Okrem zástupcov jednotlivých základných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) patriacich do okresu Revúca sa zasadnutia zúčastnili aj zástupcovia projektového tímu pre projekt „Akadémia tretieho veku Revúca“, aby projekt spropagovali a ponúkli tak ďalším seniorom možnosť zapojiť sa do zaujímavých vzdelávacích aktivít.

Projektová manažérka podala zúčastneným základné informácie o projekte, o jeho priebehu, o možnostiach prihlasovania sa na jednotlivé aktivity a zástupcom ZO JDS rozdala spolu s prihláškami na kurzy aj brožúrky s podrobnými informáciami o projekte.

Projekt „Akadémia tretieho veku“ prezentovala projektová manažérka aj na porade riaditeľov škôl a školských zariadení patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca, dňa 11.9.2014, kde taktiež podala zúčastneným informácie o prebiehajúcom projekte a rozdala do jednotlivých škôl a školských zariadení brožúrky pre ďalšiu propagáciu projektu.

Od septembra 2014 prebiehajú v rámci projektu dve vzdelávacie aktivity – 1.5 Zdravé starnutie a 1.6 Ľudovoumelecké remeslá. Na ďalšie vzdelávacie aktivity sa v prípade záujmu môžu seniori prihlasovať na Mestskom úrade v Revúcej alebo v priestoroch ZO JDS Revúca.

Vzdelávacie kurzy v rámci projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“:

1.1 Informačné a komunikačné technológie pre seniorov

1.2 Tréning pamäte a vitality

1.3 Hudobné umenie

1.4 Právne minimum pre seniorov

1.5 Zdravé starnutie – kurz prebieha od 2.9.2014

1.6 Ľudovoumelecké remeslá – kurz prebieha od 3.9.2014

Text a foto: MsÚ

Zasadnutie Okresnej rady Jednoty dôchodcov

Zasadnutie Okresnej rady Jednoty dôchodcov

Zasadnutie Okresnej rady Jednoty dôchodcov

Zasadnutie Okresnej rady Jednoty dôchodcov


 
logo logo logo

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Prijímateľ: Mesto Revúca

Názov projektu: Akadémia tretieho veku Revúca

Kód ITMS projektu: 26120130035

 

Dňa 19.8.2014 o 8:00 hod sa v priestoroch Mestského domu kultúry konalo úvodné stretnutie účastníkov vzdelávacích aktivít 1.5 Zdravé starnutie a 1.6 Ľudovoumelecké remeslá v rámci projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“.

Na úvodnom stretnutí sa zúčastnili účastníci jednotlivých kurzov, lektori a zástupcovia projektového tímu. Stretnutie otvorili lektori vzdelávacích aktivít, ktorí účastníkov informovali o priebehu kurzov a o témach, s ktorými sa účastníci kurzov oboznámia. Na konci stretnutia sa prihlásení účastníci zapísali do jednotlivých skupín podľa stanovených harmonogramov.

Plánovaný začiatok vzdelávacích aktivít je 2.9.2014.

Záujemcovia o ďalšie vzdelávacie aktivity:

1.1 Informačné a komunikačné technológie pre seniorov

1.2 Tréning pamäte a vitality

1.3 Hudobné umenie

1.4 Právne minimum pre seniorov

sa môžu prihlásiť v priestoroch ZO JDS Revúca alebo na Mestskom úrade Revúca.

 

Úvodné stretnutie účastníkov vzdelávacích aktivít

Úvodné stretnutie účastníkov vzdelávacích aktivít

Úvodné stretnutie účastníkov vzdelávacích aktivít

Úvodné stretnutie účastníkov vzdelávacích aktivít

Úvodné stretnutie účastníkov vzdelávacích aktivít

 


 

Akadémia tretieho veku Revúca

logo logo logo

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Prijímateľ: Mesto Revúca

Názov projektu: Akadémia tretieho veku Revúca

Kód ITMS projektu: 26120130035

 

Pracovné stretnutie

Dňa 28.07.2014 sa v priestoroch ZO JDS Revúca konalo pracovné stretnutie ohľadom projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“, kde sa za účasti zástupcov projektového tímu, seniorov a lektorov prebral plán ďalších aktivít potrebných na úspešnú realizáciu projektu.

Pracovné stretnutie otvorila projektová manažérka, ktorá zúčastnených najskôr informovala o doterajšom priebehu projektu a ďalej sa venovala najmä plánovaniu realizácie jednotlivých vzdelávacích aktivít. Stretnutie pokračovalo vypracovaním návrhov pre zostavenie harmonogramov vzdelávacích aktivít Zdravé starnutie a Ľudovoumelecké remeslá. So zástupcami seniorov prebrala projektová manažérka zapisovanie seniorov do skupín a ich následné informovanie o jednotlivých vzdelávacích aktivitách. Na záver stretnutia priblížila manažérka monitoringu fungovanie projektu a priebeh vzdelávacích aktivít v iných slovenských mestách.

Plánovaný začiatok vzdelávacích aktivít je 19.08.2014. ZO JDS Revúca týmto zároveň oznamuje svojim členom a záujemcom nad 50 rokov, ktorí majú záujem zúčastniť sa vzdelávacích kurzov – Zdravé starnutie a Ľudovoumelecké remeslá v rámci projektu Akadémia tretieho veku Revúca, aby sa prihlásili v priestoroch ZO JDS Revúca v stredu alebo v nedeľu 3.8., 6.8., 10.8. alebo 13.8. vždy v čase od 14:00 do 15:30 hod. Kurzy sú v trvaní 10 dní a sú bezplatné.

Veríme, že do vzdelávacích programov projektu sa zapojí mnoho seniorov, ktorí tak získajú možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia.

Text a foto: MsÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť


 

MESTSKÁ POLÍCIA

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka