Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Organizačné pokyny

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV REVÚCKEHO JARMOKU 21. až 23. júna 2019


  

 

UPOZORNENIE

Prihlášky doručené bez dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku nebude organizátor akceptovať

O konečnom poradí a rozmiestnení predajných zariadení rozhoduje organizátor

 

   

     ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV REVÚCKEHO JARMOKU

21. až 23. júna 2019

 • prihlášku je potrebné vyplniť čitateľne, paličkovým písmom  a  s dokladom o zaplatení poplatku a ostatnými prílohami poslať poštou Mestskému úradu v Revúcej najneskôr do 14. júna  2019,
 • prihlášky doručené po termíne a neúplné prihlášky nemajú nárok na rezervovanie predajného miesta,
 • na základe doručenej záväznej prihlášky (spolu s požadovanými dokladmi) bude organizátorom pripravené povolenie k účasti na jarmoku,
 • každé povolenie bude očíslované,
 • číslo povolenia bude zhodné s číslom prideleného predajného miesta,
 • predajné miestabudú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok, od budovy mestského úradu Železničnou ulicou a Sládkovičovou ulicou,
 • predajné miesta budú farebne označené a očíslované na obrubníku komunikácie, prípadne iným spôsobom,
 • organizátor na základe doručených prihlášok vypracuje menný zoznam prihlásených s priradenými číslami - zoznam bude umiestnený pred vstupom do jarmočnej kancelárie tak, aby mal každý možnosť doň nahliadnuť,
 • každý účastník v zozname zistí jemu pridelené číslo a následne si v jarmočnej kancelárii preberie povolenie,
 • umiestniť predajné zariadenie na pridelenom mieste je možné v piatok 21.júna 2019  až po vydaní povolenia,
 • povolenia budú vydávané v piatok 21.júna 2019  od 6:00 hod. do 8:30 hod. v jarmočnej kancelárii (budova mestského úradu na prízemí),
 • nedisciplinovaní účastníci budú príslušníkom mestskej polície z jarmočnej miestnosti vykázaní a účasť na jarmoku im bude zakázaná bez vrátenia zaplateného poplatku,
 • po prevzatí povolenia musí účastník jarmoku obsadiť jemu pridelené predajné miesto,
 • prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude trestané vylúčením z jarmoku bez vrátenia poplatku,
 • účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na zníženie poplatku,
 • ak počet prihlásených žiadateľov o účasť na jarmokuprevýši kapacitné možnosti organizátora , má organizátor právo nepovoliť účasť na jarmoku záujemcom, ktorých prihlášky budú zaregistrované tunajším úradom ako posledné v poradí (organizátor je povinný túto skutočnosť oznámiť záujemcom včas a vrátiť im zaplatené poplatky),
 • Poplatok môžete zaplatiť v hotovosti do pokladnice mestského úradu,poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke:
 • č. účtu: 2001967001/5600
 • variabilný symbol: 22100404
 • IBAN: SK8056000000002001967001
 • BIC: KOMASK2X
 • organizátor bude rezervovať predajné miesto len uchádzačom, ktorí zaplatia poplatok vopred a k prihláške priložia doklad o zaplatení,
 • účastníci jarmoku, ktorí nebudú mať poplatky zaplatené vopred môžu svoje predajné zariadenia umiestniť v priestoroch trhu na voľné – neočíslované – miesta; poplatky zaplatia organizátorovi na mieste,
 • organizátor bude priebežne zverejňovať na www.revuca.sk informácie o doručených prihláškach, prihlášky neúplné zverejnené nebudú,
 • minimálne deň pred jarmokom zverejní organizátor na www.revuca.sk informáciu o umiestnení predajných zariadení s pridelenými číslami.

POVINNÉ PRÍLOHY:

1. Fotokópia oprávnenia na podnikateľskú činnosť (doklad sa nevyžaduje pri predaji prebytkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej produkcie, pri predaji lesných plodov, čečiny a pri predaji vlastných použitých výrobkov, vlastných umeleckých predmetov).

      2. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU  z knihy elektronickej

registračnej pokladnice (ERP) alebo ČESTNÉ VYHLÁSENIE s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., že nie ste povinná(ý) pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach používať  ERP.

3. Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. predaj ovocia, zeleniny potravín, živých zvierat ...).

Pri predaji rastlinných alebo  živočíšnych výrobkov z VLASTNEJ PESTOVATEĽSKEJ ALEBO CHOVATEĽSKEJ ČINNOSTI k žiadosti priložte:

 1. Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky, ktoré predávate pochádzajú z vašej vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie .
 2. Doklad o vlastníctve alebo nájme pozemku, na ktorom vykonávate vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť.
 3. Oznámenie o registrácii výroby potravín podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p. .
 4. Pri predaji včelieho medu, mlieka a vajec určených na ľudskú spotrebu platný doklad príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o registrácii  prevádzkarne potravinárskeho podniku.
 5. Pri poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia a pri predaji potravinárskeho tovaru súhlasné rozhodnutie orgánu na ochranu zdravia (ÚVZ) k uvedeniu priestorov do prevádzky.

 

Pri predaji VLASTNÝCH POUŽITÝCH VÝROBKOV v primeranom množstve medzi sebou k žiadosti priložte:

 1. Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky, ktoré predávate sú vaše vlastné použité výrobky a predávate ich v primeranom množstve.

 

Pri predaji LESNÝCH PLODOV alebo čečiny k žiadosti priložte:

 1. Doklad o ich nadobudnutí.

 

Pri predaji LIEČIVÝCH RASTLINY k žiadosti priložte:

 1. Osvedčenie o znalosti liečivých rastlín (predávať je možné len tie druhy, ktoré sú v tomto osvedčení uvedené).

 

Pri predaji VLASTNÉHO VÝROBKU, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou k žiadosti priložte:

 1. Čestné vyhlásenie o tom, že ste autorom diela,  že výrobky, ktoré predávate sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

 


 

MESTSKÁ POLÍCIA

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka