Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Informácia oddelenia finančného a majetkovo právneho Mestského úradu v RevúcejVytlačiť
 

Upozornenie – daň z nehnuteľností

Správca dane z nehnuteľností v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje daňovníkov, že termín pre podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností je  31. január 2019.

Daňové priznania podávajú iba vlastníci, ktorým vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2018.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a vydražením počas kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa dedič alebo vydražiteľ stal vlastníkom.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačivách vydaných Opatrením MF SR, ktoré sú platné od 01.01.2015 a sú dostupné u správcu dane – Mestský úrad Revúca – kancelária č. 2, alebo na internetovej stránke Mesta Revúca aj Ministerstva financií SR v sekcii  Dane, clá a účtovníctvo – Priame dane – Miestne dane a poplatky.

 

Upozornenie -  poplatok za komunálne odpady

Poplatníkom poplatku za komunálne odpady, ktorí žiadajú odpustenie alebo zníženie poplatku za rok 2019 odporúčame, aby potrebné doklady doručili na Mestský úrad Revúca  - podateľňa, prípadne do kancelárie č. 2  do  31. januára 2019.

 

Upozornenie - Ostatné miestne dane: daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, parkovné, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Daňové priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa zmeny, ktorá nastala v priebehu zdaňovacieho obdobia (roka). Taktiež je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní aj v prípade, že nadobudne psa z útulku.

Daň za užívanie verejného priestranstva, parkovné – daňovník je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

Daň za ubytovanie – platiteľ dane za ubytovanie je povinný pri registrácii podať správcovi dane oznámenie o vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Tlačivá na podanie daňového priznania a oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti sú dostupné u správcu dane – Mestský úrad Revúca – kancelária č. 6, alebo na internetovej stránke Mesta Revúca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme poplatníkov, že rozhodnutia k daniam a poplatkom za rok 2019 budú doručované v mesiacoch marec až apríl 2019.

 

Pri úhrade bezhotovostne je nevyhnutne potrebné zadať príslušný variabilný symbol a konštantný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí  (bez toho nebude platba identifikovaná), pri úhrade v pokladni MsÚ je potrebné doniesť so sebou k úhrade aj rozhodnutie.

 

DORUČOVANIE ELEKTRONICKY

 

Na základe  zákona č. 305/2013 Z. z.  sú od 1.2.2018 daňové aj nedaňové  rozhodnutia správcu dane – Mesta Revúca právnickým osobám doručované elektronicky do schránok cez Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk.

Mesto Revúca eviduje za rok 2018 viaceré neuhradené dane a poplatky u právnických osôb a predpokladáme, že tieto nedoplatky súvisia s tým, že tieto právnické osoby si nekontrolujú svoje elektronické schránky.

Žiadame preto konateľov spoločností s ručením obmedzeným a vlastníkov ostatných spoločností -  právnických osôb, aby  si pravidelne kontrolovali elektronické schránky svojich spoločností.


 
 
English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka