Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta RevúcaHľadať
 
 

Úvod

Akadémia tretieho veku Revúca

Akadémia tretieho veku Revúca

 

Mesto Revúca získalo v zmysle výzvy Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Akadémia tretieho veku Revúca“.

 

Cieľom projektu je uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov v našom regióne zameraných na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie.

Projekt vytvára dostatočný priestor na realizáciu viacerých typov vzdelávacích programov a dáva seniorom možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedie ich k aktivizovaniu tvorivých schopností a zručností a súbežne posilňuje sociálne väzby a podporuje integráciu starších ľudí do spoločnosti.

Realizácia projektu bude prebiehať v rozpätí 1 roka (12 kalendárnych mesiacov) a zapojí sa doň približne 320 osôb z cieľovej skupiny – seniori vo veku nad 50 rokov, ktorí budú mať možnosť rozšíriť si vzdelanie prostredníctvom šiestich vzdelávacích programov.

 

Hlavnými aktivitami projektu sú tieto vzdelávacie programy:

1.1 Informačné a komunikačné technológie pre seniorov                                        

  • vzdelávací program je zameraný na získanie a rozvoj praktických zručností pre prácu s osobným počítačom, využívanie internetu a sociálnych sietí s cieľom odstrániť psychické bariéry a strach z používania počítača a moderných komunikačných nástrojov. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 56 hodín skupinovou formou pre 20 osôb rozdelených do 2 skupín.

1.2 Tréning pamäte a vitality                                                                                            

  • vzdelávací program je zameraný na aktivizáciu rozumových schopností, cieľom ktorého je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku, posilniť zdravé sebavedomie a dosiahnuť dostatočný stupeň sebestačnosti a nezávislosti v každodennom živote seniora. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 24 hodín skupinovou formou pre 40 osôb rozdelených do 4 skupín.

1.3 Hudobné umenie                                                                                                           

  • vzdelávací program je zameraný na získanie základného vzdelania v oblasti hudobnej teórie a dejín hudobného umenia s dôrazom na regionálny aspekt. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 48 hodín skupinovou formou pre 20 osôb rozdelených do 2 skupín.

1.4 Právne minimum pre seniorov                                                                                   

  • vzdelávací program je zameraný na zvýšenie právneho povedomia seniorov v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 12 hodín skupinovou formou pre 80 osôb rozdelených do 8 skupín.

1.5 Zdravé starnutie                                                                                                             

  • vzdelávací program je zameraný na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravotnej a sociálnej problematiky seniorov s dôrazom na prevenciu a liečbu najčastejších chronických ochorení osôb vyššieho veku. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 80 hodín skupinovou formou pre 80 osôb rozdelených do 8 skupín.

1.6 Ľudovoumelecké remeslá                                                                                            

  • vzdelávací program je zameraný na rozvoj kreatívneho myslenia seniorov a získanie praktických zručností z oblasti ľudovoumeleckej tvorby, pričom si seniori osvoja viacero tvorivých techník a naučia sa ich vhodne kombinovať a vytvárať zaujímavé produkty. Program pomáha seniorom eliminovať sociálne vylúčenie a osamelosť, zlepšuje ich psychickú kondíciu a podporuje ich sebavedomie. Vzdelávací program bude realizovaný v rozsahu 80 hodín skupinovou formou pre 80 ľudí rozdelených do 8 skupín.

 

Výstupom projektu je predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov a zvýšenie ich vedomostnej úrovne, ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.


 

MESTSKÁ POLÍCIA

English version
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka